intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật Kiểm toán nhà nước

Xem 1-20 trên 1483 kết quả Luật Kiểm toán nhà nước
 • Luật số 37/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 6 năm 2005 thông qua Luật Kiểm toán nhà nước. Luật này quy định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan; hoạt động và bảo đảm hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

  doc37p nhanhaiduong 02-05-2011 495 147   Download

 • Bài viết nghiên cứu nhằm hoàn thiện hệ thống chuẩn mực, quy trình kiểm toán và các văn bản hướng dẫn thi hành luật kiểm toán nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf7p nguaconbaynhay9 04-12-2020 11 0   Download

 • Hoạt động kiểm toán nhà nước phục vụ việc kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

  pdf31p truongbao 10-07-2009 1103 239   Download

 • Luật Kiểm toán nhà nước của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 37/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Luật này qui định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước; đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan, hoạt động và bảo đảm hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

  doc24p nguyenthanhlamnn 13-11-2009 318 123   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội; Luật này quy định về kiểm toán nhà nước. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm...

  pdf31p abcdef_45 30-10-2011 171 62   Download

 • Tài liệu Luật Kiểm toán nhà nước giúp các bạn nắm được những nội dung chính trong việc kiểm toán nhà nước như: những quy định chung; địa vị pháp lý, chức năng, quyền hạn và tổ chức của kiểm toán nhà nước; kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên kiểm toán; hoạt động kiểm toán nhà nước; quyền và nghĩa vụ của đơn vị kiểm toán; bảo đảm hoạt động của kiểm toán; giám sát hoạt động của kiểm toán nha nước, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo; thi hành luật Kiểm toán nhà nước.

  pdf65p mylan23 16-04-2013 93 24   Download

 •  Quy trình kiểm toán dự án đầu tư quy định trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các công việc của mỗi cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực dự án đầu tư. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật kiểm toán nhà nước, Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, chế độ của Nhà nước và thực tiễn hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực dự án đầu tư

  pdf53p uocvongxua02 10-06-2015 68 10   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật: Hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng pháp luật về kiểm toán nhà nước, luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

  pdf173p nguyenthiminh32 12-07-2014 194 34   Download

 • Tại kỳ họp thứ 2 khoá XI thông qua luật ngân sách sửa đổi và bổ xung có hiệu lực từ năm 2004 trở đi có xác định rõ những nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước (KTNN) là phải tiến hành kiểm toán các báo cáo quyết toán NSNN trước Quốc Hội,Hội Đồng Nhân Dân phê chuẩn quyết toán.Cuối tháng 10/2003 tại kỳ họi thứ 4 khoá XI uỷ ban thường vụ quốc hội sẽ trình 17 dự án luật trong đó có luật Kiểm toán nhà nước được trình xin ý kiến Quốc Hội và sẽ thông...

  pdf29p hocbong1122 19-02-2013 101 30   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật: Hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng pháp luật về kiểm toán nhà nước, luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

  pdf0p nguyenthiminh32 12-07-2014 142 7   Download

 • Bài viết trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, hoàn thiện pháp luật nâng cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong hoạt động phòng, chống tham nhũng.

  pdf6p viankanra2711 11-09-2020 27 2   Download

 • Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, là một biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. Trong những năm qua, Kiểm toán nhà nước (KTNN) luôn quan tâm đến công tác này nên công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

  pdf7p vidoraemi2711 18-06-2019 33 2   Download

 • Hệ thống kiểm toán ở Việt Nam - với 3 phân hệ cấu thành là Kiểm toán nhà nước (KTNN), kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ có vị trí, vai trò và phạm vi hoạt động khác nhau - là một trong những công cụ quản lý kinh tế - tài chính của nền kinh tế thị trường, của hội nhập kinh tế quốc tế đã được hình thành và có những bước phát triển đáng ghi nhận khi đất nước bước vào thời kỳ “Đổi mới”.

  pdf7p vichoji2711 04-05-2020 14 0   Download

 • Bài viết trình bày vai trò của kiểm toán nhà nước đối với công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, mối quan hệ phối hợp giữa kiểm toán nhà nước và Hội đồng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

  pdf3p vichoji2711 04-05-2020 17 1   Download

 • Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước (do Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thực hiện) không chỉ cung cấp những kiến thức chuyên môn nền tảng và đào tạo theo ngạch, bậc mà còn bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu theo từng lĩnh vực kiểm toán để hình thành năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ kiểm toán viên đáp ứng yêu cầu phát triển Kiểm toán nhà nước trong các thời kỳ.

  pdf5p vichoji2711 04-05-2020 14 0   Download

 • Trong chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của từng giai đoạn, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã nỗ lực từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, cải tiến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện, tạo tiền đề, nền tảng căn bản cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

  pdf4p vichoji2711 04-05-2020 6 0   Download

 • Quyết định 08/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định lập và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước

  pdf17p lythong 18-08-2009 173 45   Download

 • Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán, chế độ quản lý của nhà nước nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bài thuyết trình kiểm toán nhà nước của các bạn sinh viên trường CĐ tài chính hải quan sẽ đi sâu vào từng chi tiết hơn về kiểm toán nhà nước. Mời các bạn tham khảo!

  ppt16p tongthanhhang1106 13-02-2014 228 38   Download

 • Quyết định 03/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

  doc5p trongthuy 18-08-2009 164 21   Download

 • Quyết định 189/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định cấp Thẻ kiểm toán viên nhà nước, chế độ sử dụng Thẻ và mẫu Thẻ kiểm toán viên nhà nước

  doc6p trongthuy 18-08-2009 179 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword= Luật Kiểm toán nhà nước
p_strCode=luatkiemtoannhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2