Quản trị hệ thống mạng nội bộ và cổng thông tin điện tử

Chia sẻ: Tram Van Hien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
4
lượt xem
2
download

Quản trị hệ thống mạng nội bộ và cổng thông tin điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung tài liệu trình bày quy định trách nhiệm, trình tự và cách thức thực hiện các bước thu thập, biên tập và cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử của Khu Quản lý đường bộ V, nhằm quản lý chặt chẽ các nội dung được cập nhật, đảm bảo đúng quy định của Khu, của nhà nước và pháp luật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị hệ thống mạng nội bộ và cổng thông tin điện tử

QUY TRÌNH<br /> <br /> TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM<br /> <br /> KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ V<br /> <br /> QUẢN TRỊ HỆ<br /> THỐNG MẠNG NỘI<br /> BỘ VÀ CỔNG<br /> THÔNG TIN ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Mã số :QT -QTM-02<br /> Ngày ban hành : / /2012<br /> Lần BH/SĐ :01/00<br /> Trang : 1/9<br /> <br /> PHÂN PHỐI<br /> <br /> Số<br /> bản<br /> <br /> Nơi nhận<br /> <br /> Số<br /> bản<br /> <br /> Nơi nhận<br /> <br /> Tổng Giám đốc<br /> <br /> Phòng Tài chính -Kế toán<br /> <br /> Phó Tổng Giám đốc<br /> <br /> Phòng Kinh tế- Kế hoạch<br /> <br /> Văn phòng Khu<br /> <br /> Phòng Thẩm định,Giá<br /> <br /> Phòng Tổ chức Cán bộ-Lao động<br /> <br /> Phòng Quản lý giao thông<br /> <br /> Phòng Quản lý vận tải và An toàn<br /> giao thông<br /> <br /> Phòng Kỹ Thuật và Quản lý thi<br /> công<br /> <br /> SỬA ĐỔI<br /> <br /> Lần sửa đổi<br /> <br /> Ngày sửa đổi<br /> <br /> Nội dung và hạng mục sửa đổi<br /> <br /> PHÊ DUYỆT<br /> <br /> Người soạn thảo<br /> Họ và tên<br /> Chữ ký<br /> Ngày<br /> <br /> Người kiểm tra<br /> <br /> Người phê duyệt<br /> <br /> Quy trình Quản lý hệ thống mạng nộ i bộ và cổng thông tin điện tử<br /> <br /> QT-QTM-01<br /> <br /> 1. MỤC ĐÍCH<br /> <br /> - Văn bản này quy định trách nhiệm, trình tự và cách thức thực hiện các bước thu thập, biên<br /> tập và cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử của Khu Quản lý đường bộ V, nhằm quản<br /> lý chặt chẽ các nội dung được cập nhật, đảm bảo đúng quy định của Khu, của nhà nước và pháp<br /> luật.<br /> - Quy định trách nhiệm và nguyên tắc liên quan quản trị mạng nội bộ<br /> 2. PHẠM VI ÁP DỤNG<br /> Quy trình này áp dụng cho Văn Phòng Khu QLĐB V<br /> 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN/ VĂN BẢN LIÊN QUAN<br /> - Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.<br /> - Sổ tay chất lượng Khu Quản lý đường bộ V.<br /> - Quy định về chức năng nhiệm vụ Khu Quản lý đường bộ V.<br /> 4. ĐỊNH NGHĨA, THUẬT NGỮ - TỪ VIẾT TẮT<br /> 4.1. Định nghĩa, thuật ngữ:<br /> - Mạng tin học nội bộ của Khu Quản lý đường bộ V (sau đây được gọi là mạng LAN): bao<br /> gồm hệ thống mạng internet không dây (Wireless), hệ thống mạng cáp (Cable), các máy<br /> chủ (Server), máy tính cá nhân (PC) và các thiết bị tin học được kết nối với nhau trong<br /> phạm vi địa lý là khuôn viên trụ sở làm việc của Khu<br /> - Cổng thông tin điện tử của Khu : là phương tiện thông tin của nhà Khu, được triển khai trên<br /> mạng Internet với mục đích giới thiệu các hoạt động về Khu, thông tin, tuyên truyền và<br /> định hướng phát triển thông qua việc cung cấp các thông tin về hoạt động, văn hóa, giáo<br /> dục, tin tức ngành, các văn bản, chính sách … Địa c hỉ truy cập trang web là:<br /> http://www.kqldb5.gov.vn<br /> - Hệ thống truyền dẫn mạng máy tính bao gồm:<br /> <br />  Hệ thống cáp xoắn trục chính.<br />  Hệ thống cáp xoắn đi đến các máy tính đầu cuối.<br />  Các phụ kiện đi kèm.<br /> - Thiết bị mạng máy tính bao gồm:<br /> <br />  Hệ thống chuyển mạch chính và nhánh tại các toà nhà/phòng.<br />  Hệ thống máy chủ cung cấp các dịch vụ mạng máy tính.<br /> - Dịch vụ mạng máy tính bao gồm:<br /> <br />  Dịch vụ mạng máy tính Khu bộ: In ấn, chia xẻ tập tin, hệ thống thông tin nội<br /> bộ, dữ liệu...<br />  Dịch vụ Internet : truy cập Internet, tên miền, thư tín điện tử, website, cổng<br /> thông tin.<br /> <br /> Quy trình Quản lý hệ thống mạng nộ i bộ và cổng thông tin điện tử<br /> <br /> QT-QTM-01<br /> <br /> 4.2. Từ viết tắt :<br /> - Khu QLĐB V : Khu Quản lý đường bộ V.<br /> - VP :<br /> : Văn Phòng.<br /> <br /> - BM<br /> <br /> : Biểu mẫu<br /> <br /> - CBVN : Cán bộ, viên chức thuộc cơ quan Khu Quản lý đường bộ V<br /> - Khu QLĐB V : Khu Quản lý đường bộ V<br /> - DVM<br /> <br /> : Dịch vụ mạng máy tính.<br /> <br /> - HĐH<br /> <br /> : Hệ điều hành mạng Windows 9x, XP... NT.<br /> <br /> - HTDM : Hệ thống truyền dẫn mạng máy tính.<br /> - KNM<br /> <br /> : Kết nối mạng máy tính.<br /> <br /> - LĐ<br /> <br /> : Lãnh đạo Khu<br /> <br /> - MCB<br /> <br /> : Mạng cục bộ/mạng LAN/mạng máy tính .<br /> <br /> - NSD<br /> <br /> : Người sử dụng máy trạm<br /> <br /> - QTM<br /> <br /> : Người quản trị mạng.<br /> <br /> - TBM<br /> <br /> : Thiết bị máy tính/Thiết bị mạng.<br /> <br /> Quy trình Quản lý hệ thống mạng nội bộ và cổng thông tin điện tử<br /> <br /> QT-QTM-01<br /> <br /> 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH<br /> 5.1. Hoạt động kiểm soát đăng tin bài trên cổng thông tin điện tử<br /> 5.1.1 Lưu đồ<br /> TT<br /> <br /> Trách nhiệm<br /> <br /> Bước thực hiện<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Người được phân<br /> công hay có nhu cầu<br /> <br /> Thu thập thông tin, phân loại<br /> thông tin<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Biên tập viên<br /> <br /> Tổng hợp biên tập thông tin<br /> <br /> Tài liệu, biểu mẫu<br /> áp dụng<br /> - Phiếu nhu cầu đăng tin<br /> <br /> - Dự thảo tin, bài<br /> <br /> ên tập tin<br /> <br /> Kiểm tra<br /> <br /> - Dự thảo tin, bài<br /> <br /> Duyệt<br /> <br /> - Dự thảo tin, bài<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Văn phòng<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Người<br /> quyền<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Biên tập viên<br /> <br /> Đăng tin<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Biên tập viên<br /> <br /> Theo dõi và cập nhật<br /> <br /> 5.1.2<br /> <br /> được<br /> <br /> ủy<br /> <br /> Diễn giải quá trình<br /> <br /> 5.1.2.1Các thông tin được cập nhật lên trang tin điện tử của Khu gồm:<br /> <br /> - Thông tin chung: Cung cấp các thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng<br /> và Nhà nước; các chủ trương, chính sách về công tác Quản lý đường bộ . Các thông tin<br /> hoạt động của ngành GTVT, các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo cơ quan. Các<br /> thông tin về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, các thông tin về hoạt<br /> động thường xuyên của cơ quan và các đơn vị, Đảng, đoàn thể trong cơ quan…<br /> - Thông tin nội bộ: Gồm các loại thông tin<br />  Danh thoại: cung cấp danh bạ điện thoại của các cán bộ, công chức trong toàn cơ<br /> quan.<br />  Văn bản (pháp quy, nội bộ, dự thảo): phục vụ cho việc lưu trữ, tìm kiếm và khai thác<br /> các văn bản dưới dạng văn bản điện tử của Nhà nước, bộ, ngành liên quan và của cơ<br /> quan…<br /> <br /> Quy trình Quản lý hệ thống mạng nội bộ và cổng thông tin điện tử<br /> <br /> QT-QTM-01<br /> <br /> - Thông tin phục vụ công tác quản lý: các thông tin báo cáo, đề xuất đến Ban lãnh đạo của<br /> các cá nhân đơn vị; các thông báo, kế hoạch, hướng dẫn được Ban lãnh đạo triển khai<br /> thực hiện.<br /> 5.1.2.2 Thu thập thông tin, phân loại thông tin<br /> <br /> - Thu thập<br />  Trực tiếp tham dự các các sự kiện của Khu, các cuộc họp,…<br />  Thu thập thông tin từ các nguồn: văn bản của cấp trên, văn bản của Bộ, ngành... gửi<br /> đến Khu;<br />  Tin, bài từ cộng tác viên của trang tin điện tử;<br />  Từ các tài liệu khác: Báo, tạp chí, sách v.v…<br /> - Phân loại, Biên tập tin<br />  BTV chịu trách nhiệm biên tập thông tin: Đối với các thông tin hoạt động của Khu, tin<br /> chỉ đạo điều hành của lãnh đạo… mang tính thời sự cần được cập nhật một cách nhanh<br /> chóng; BTV biên tập nhanh chóng và gởi cho lãnh đạo trang ti n duyệt nội dung, sau<br /> khi duyệt xong, lãnh đạo chuyển trực tiếp cho quản trị trang tin đăng tải lên trang tin<br /> sau khi các sự kiện kết thúc.<br />  Đối với các thông tin chuyên ngành (lấy từ trang khác): BTV phân loại tin, trình lãnh<br /> đạo trang tin phê duyệt. Nếu được phê duyệt thì tin sẽ được lãnh đạo chuyển cho quản<br /> trị trang tin đăng tải lên trang tin điện tử.<br /> 5.1.2.3 Kiểm tra và phê duyệt tin, bài<br /> - Lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ V được uỷ quyền và Chánh Văn phòng kiểm tra nội dung, tin<br /> bài trước khi đưa lên trang thông tin<br /> 5.1.2.4 Đăng tin, Theo dõi và cập nhật thông tin<br /> -<br /> <br /> Quản trị trang tin chịu trách nhiệm cập nhật những thông tin lên trang tin điện tử ngay sau khi<br /> các thông tin được người có thẩm quyền phê duyệt. Các thông tin trích từ trang khác phải viện<br /> dẫn rõ nguồn gốc khai thác thông tin từ các nguồn cung cấp thông tin liên quan.<br /> <br /> 5.2 Quy định kiểm soát hệ thống mạng nội bộ<br /> 5.2.1 Quy định chung:<br /> <br /> - Mọi CBVC công tác tại Khu có quyền truy cập và sử dụng mạng nội bộ. Quản trị mạng là<br /> người cấp user name và password truy cập mạng, quyền truy cập thông tin dữ liệu được<br /> xác định cụ thể theo vị trí công việc và được lãnh đạo phê duyệt.<br /> - QTM là người trực tiếp quản lý và vận hành hệ thống mạng, kiểm tra định kỳ hàng tháng,<br /> bảo hành/bảo trì theo kế hoạch.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản