intTypePromotion=1

Quản trị Ngân hàng Thương mại - Giảng viên Nguyễn Từ Nhu

Chia sẻ: Tieng Tran | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:76

0
198
lượt xem
42
download

Quản trị Ngân hàng Thương mại - Giảng viên Nguyễn Từ Nhu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu về mặt kỹ thuật quản trị ngân hàng ở các lĩnh vực như : Quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng, quản trị vốn, nợ, tài sản, rủi ro, kết quả tài chính, công tác quản lý nhân sự và Marketing ngân hàng. Từ đó giúp tiếp cận với các công nghệ ngân hàng và kỹ thuật quản trị ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị Ngân hàng Thương mại - Giảng viên Nguyễn Từ Nhu

 1. LOGO QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Giảng viên : NGUYỄN TỪ NHU Email : nhunt@ueh.edu.vn ĐT : 0982.293.054
 2. MỤC TIÊU MÔN HỌC  Giới thiệu về mặt kỹ thuật quản trị ngân hàng ở các lĩnh vực như : Quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng, quản trị vốn, nợ, tài sản, rủi ro, kết quả tài chính, công tác quản lý nhân sự và Marketing ngân hàng  Từ đó giúp tiếp cận với các công nghệ ngân hàng và kỹ thuật quản trị ngân hàng.  Vận dụng kỹ thuật quản trị ngân hàng tiên tiến ở các nước phát triển vào thực tế hệ thống ngân hàng ở Việt Nam. 08/17/13 QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu
 3. CẤU TRÚC MÔN HỌC  Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG.  Chương 2 : QUẢN TRỊ VỐN TỰ CÓ VÀ SỰ AN TOÀN CỦA NGÂN HÀNG.  Chương 3 : QUẢN TRỊ TÀI SẢN NỢ.  Chương 4 : QUẢN TRỊ TÀI SẢN CÓ (TÍCH SẢN). 08/17/13 QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu
 4. CẤU TRÚC MÔN HỌC  Chương 5 : QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG.  Chương 6 : DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG.  Chương 7 : CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ NHÂN VIÊN.  Chương 8 : QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NGÂN HÀNG.  Chương 9 : MARKETING NGÂN HÀNG. 08/17/13 QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu
 5. CƠ SỞ PHÁP LÝ  Luật các Tổ chức tín dụng.  Luật Ngân hàng Nhà nước.  Nghị định 457.  Nghị định 493.  Thông tư 13, 19. 08/17/13 QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu
 6. Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG  Nêu bật sự cần thiết của hoạt động quản trị ngân hàng.  Giới thiệu và làm rõ các khái niệm : quản trị, quản trị ngân hàng, chức năng của quản trị kinh doanh ngân hàng.  Phác họa bức tranh toàn diện về các lĩnh vực quản trị ngân hàng.  Đi sâu vào việc phân tích hoạt động hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng, các bước của quá trình này cũng như việc tổ chức công tác hoạch định trên như thế nào. 08/17/13 QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu
 7. Chương 2 : QUẢN TRỊ VỐN TỰ CÓ VÀ SỰ AN TOÀN CỦA NGÂN HÀNG  Hiểu rõ các vấn đề về vốn tự có : khái niệm, đặc điểm, chức năng, quản trị vốn tự có.  Nắm vững các hệ số an toàn của vốn tự có, từ đó có chiến lược thích hợp để điều chỉnh vốn tự có đạt được các hệ số an toàn này.  Trên cơ sở đó, phát triển các phương pháp tăng vốn tự có cho ngân hàng thương mại. 08/17/13 QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu
 8. Chương 3 : QUẢN TRỊ TÀI SẢN NỢ  Giúp sinh viên nắm các khái niệm, nguyên tắc về tài sản nợ và quản trị tài sản nợ.  Dựa và việc hiểu rõ về các thành phần của tài sản nợ để đưa ra ước tính về chi phí cho nguồn vốn huy động ở ngân hàng thương mại.  Đề xuất các giải pháp quản lý tài sản nợ của ngân hàng. 08/17/13 QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu
 9. Chương 4 : QUẢN TRỊ TÀI SẢN CÓ (TÍCH SẢN)  Học xong chương này, sinh viên nắm được các thành phần tài sản có được thể hiện trên bảng cân đối kế toán.  Vạch ra các yếu tố tác động đến quản trị tài sản có và ý nghĩa, nguyên tắc của việc quản trị vốn tự có ở ngân hàng thương mại.  Quan trọng nhất của chương này là hiểu và vận dụng các phương pháp QTNHTM -trị Nguyễsảừn có. 08/17/13 quản GV tài n T Nhu
 10. Chương 5 : QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG.  Chương này sẽ giới thiệu các loại rủi ro, nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.  Từ đó sẽ vạch ra các phương pháp quản lý cũng như phòng ngừa các loại rủi ro này. 08/17/13 QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu
 11. Chương 6 : DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG  Doanh thu và chi phí của ngân hàng được xác định như thế nào.  Việc tính toán và phân phối lợi nhuận của ngân hàng được tiến hành ra sao.  Các chỉ tiêu nào được dùng để đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 08/17/13 QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu
 12. Chương 7 : CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ NHÂN VIÊN.  Cơ cấu tổ chức nhân sự trong ngân hàng thương mại.  Bản chất, mục đích của công tác tổ chức và quản trị nhân viên.  Nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức nhân viên cũng như các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức và quản trị 08/17/13 QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu
 13. Chương 8 : QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NGÂN HÀNG  Giới thiệu các quan điểm về quản trị nhân lực.  Liệt kê các loại nhân lực và vai trò của chúng, các cấp nhân lực và mối quan hệ phát sinh.  Đưa ra tiến trình quản trị nhân lực cơ bản.  Đề xuất các biện pháp giúp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. 08/17/13 QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu
 14. Chương 9 : MARKETING NGÂN HÀNG  Sinh viên hiểu rõ hơn về lĩnh vực Marketing ngân hàng, một lĩnh vực mới thâm nhập và phát triển.  Vai trò của Marketing ngân hàng và ứng dụng của nó trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.  Hoạch định các chiến lược Marketing ngân hàng.  Giới thiệu chiến lược Marketing hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. 08/17/13 QTNHTM - GV Nguyễn Từ Nhu
 15. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1) PGS, TS. Traàn Huy Hoaøng, Quaûn trò ngaân haøng thöông maïi. Nhaø xuaát baûn LĐ-XH, TP. HCM 2010. 2) TS. Hoà Dieäu, Quaûn trò Ngaân haøng, Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ, TP. HCM 2002. 3) Commercial Bank Management, Peter S. Rose, Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Quoác 15
 16. LOGO QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chương I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
 17. I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM 1. Nhöõng vaán ñeà chung veà ngaân haøng thöông maïi 1.1. Khaùi nieäm veà ngaân haøng thöông maïi Luaät soá 47/2010/QH12 Luaät caùc toå chöùc tín duïng Vieät Nam Ñieàu 4: “Ngaân haøng thöông maïi laø loaïi hình ngaân haøng ñöôïc thöïc hieän taát caû caùc hoaït ñoäng ngaân haøng vaø caùc hoaït ñoäng kinh doanh khaùc theo quy ñònh cuûa Luaät naøy nhaèm muïc tieâu lôïi nhuaän”. 17
 18. I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM 1. Nhöõng vaán ñeà chung veà ngaân haøng thöông maïi 1.1. Khaùi nieäm veà ngaân haøng thöông maïi Hoaït ñoäng ngaân haøng: Laø hoïat ñoäng kinh doanh tieàn teä vaø dòch vuï ngaân haøng vôùi noäi dung thöôøng xuyeân laø nhaän tieàn göûi, söû duïng soá tieàn naøy ñeå caáp tín duïng vaø cung öùng caùc dòch vuï thanh toaùn. 18
 19. I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM 1. Nhöõng vaán ñeà chung veà ngaân haøng thöông maïi 1.1. Khaùi nieäm veà ngaân haøng thöông maïi Theo luaät caùc TCTD, hoaït ñoäng ngaân haøng laø vieäc kinh doanh, cung öùng thöôøng xuyeân m hoaëc m soá caùc nghieäp oät oät vuï sau ñaây : Nhaän tieàn göûi. Caáp tín duïng. Cung öùng dòch vuï thanh toaùn qua taøi khoaûn. 19
 20. I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NHTM 1. Nhöõng vaán ñeà chung veà ngaân haøng thöông maïi 1.1. Khaùi nieäm veà ngaân haøng thöông maïi Nghò ñònh 59/2009/NÑ – Cp ngaøy 16 thaùng 7 naêm 2009 : Ngaân haøng thöông m laø ngaân haøng ñöôïc thöïc hieän toaøn boä hoaït aïi ñoäng ngaân haøng vaø caùc hoaït ñoäng kinh doanh khaùc coù lieân quan vì m tieâu lôïi nhuaän theo quy ñònh cuûa Luaät caùc toå uïc chöùc tín duïng vaø caùc quy ñònh khaùc cuûa phaùp luaät 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản