intTypePromotion=1
ADSENSE

Quiz4 1.Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

Chia sẻ: Pito Pito | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

389
lượt xem
166
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Amazon.com tận dụng nhiều loại dịch vụ để phục vụ các nhóm khách hàng khác nhau thông qua website của mình, đây là hình thức: Choose one answer a. " Loại bỏ trung gian phân phối" b. " Mở rộng kênh phân phối" c. " Trung gian số" d. " Siêu trung gian" 2. Chiến lược marketing của DELL được gọi là:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quiz4 1.Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

  1. QUIZ 4 1. Amazon.com t n d ng nhi u lo i d ch v ph c v các nhóm khách hàng khác nhau thông qua website c a mình, ây là hình th c Choose one answer. a. “Lo i b trung gian phân ph i” - “disintermediation” b. “M r ng kênh phân ph i” - “unbundling” c. “Trung gian s ” - “cybermediation” d. “Siêu trung gian” - “hypermediation” 2. Chi n lư c marketing c a Dell ư c g i là: Choose one answer. a. “Kinh doanh theo mô hình truy n th ng” - “brick-and-mortar” b. “Chia s d ch v ” - “shared service” c. “Cung c p hàng hóa tr c ti p t nhà s n xu t” - “direct from manufacturer” d. “K t h p mô hình kinh doanh truy n th ng v i mô hình kinh doanh i n t ” - “click-and-mortar” 3. Chi n lư c marketing c a Sears ư c g i là: Choose one answer. a. “Nhà s n xu t cung c p hàng hóa tr c ti p” - “direct from manufacturer” b. “K t h p mô hình kinh doanh truy n th ng v i mô hình kinh doanh i n t ” - “click-and-mortar” c. “Kinh doanh theo mô hình truy n th ng” - “brick-and-mortar”
  2. d. “Chia s d ch v ” - “shared service” 4. D u TRUSTe ư c g n trên các website thương m i i n t là ví d c a: Choose one answer. a. “Bi u tư ng uy tín” - “a trust mark” b. “B n quy n” - “a copy right” c. “Sàn giao d ch B2B” - “a B2B exchange” d. “X p h ng doanh nghi p” - “a business rating” 5. c i m nào úng v i ngân hàng tr c tuy n? a. Ngân hàng tr c tuy n k t h p d ch v ngân hàng truy n th ng và ngân hàng i n t b. Ngân hàng tr c tuy n có nhi u r i ro hơn ngân hàng truy n th ng c. Ngân hàng tr c tuy n không chi nhánh như ngân hàng truy n th ng d. Ngân hàng tr c tuy n có kh năng thành công cao hơn, em l i l i nhu n cao hơn 6. Khi các i lý b o hi m phát hi n th y công ty b t u bán b o hi m qua Internet, h ph n i và t ý s ng lo t không h p tác tr khi công ty có chính sách phù h p. ây là ví d v : Choose one answer. a. “M r ng kênh phân ph i” - “unbundling” b. “Xung t kênh phân ph i” - “channel conflict” c. “Trung gian s ” - “cybermediation” d. “ Siêu trung gian” - “hypermediation”
  3. 7. Khi chi n lư c t tri n khai thương m i i n t (click-andmortar) c a ToysRUs th t b i, công ty chuy n sang s d ng h th ng bán hàng tr c tuy n c a Amazon.com. ây là ví d minh h a mô hình nào? a. Lo i b trung gian phân ph i - disintermediation b. Liên minh chi n lư c - a strategic alliance c. H th ng phân ph i s hóa - a digital delivery system d. Xung t kênh phân ph i - channel conflict 8. Khi nh v s n ph m, e-manager ph i tr l i các câu h i sau, NGO I TR : áp ng phân o n th trư ng nào? a. S n ph m s b. Công ty nào s cung c p các ph n c ng và ph n m m tri n khai bán hàng tr c tuy n c. Công ty s ph i h p v i các i tác nào? d. Công ty s outsource các ho t ng kinh doanh nào? 9. M t công ty xây d ng h th ng thương m i i n t bán các tour du l ch tr c tuy n, ây là mô hình gì? a. “Marketer lan t a” - “viral marketer” b. “Ngư i t o ra th trư ng” - “market maker” c. “Ngư i truy n t i n i dung” - “content disseminator” d. “Môi gi i giao d ch” - “transaction broker” 10. M t công ty xây d ng và qu n lý m t ch i n t giao d ch theo mô hình many-to-many, công ty này ư c g i là gì? a. “Ngư i truy n t i n i dung” - “content disseminator” b. “Môi gi i giao d ch” - “transaction broker” c. “Ngư i t o ra th trư ng” - “market maker” d. “Marketer lan t a” - “viral marketer”
  4. 11. M t c a hàng truy n th ng s d ng website thương m i i n t h tr bán hàng (click-and-mortar) nh m các m c tiêu sau, NGO I TR : a. gi m s lư ng hàng tr l i b. c ng c thương hi u c. tăng cư ng ph c v khách hàng d. khai thác l i th c a c thương m i truy n th ng và thương m i i n t n các khách hàng ti m năng, hình 12. M t marketer s d ng e-mail qu ng cáo th c này ư c g i là gì? a. “Ngư i truy n t i n i dung” - “content disseminator” b. “Môi gi i giao d ch” - “transaction broker” c. “Ngư i t o ra th trư ng” - “market maker” d. “Marketer lan t a” - “viral marketer” 13. Nh ng c i m sau giúp s n ph m ư c bán tr c tuy n t t hơn, NGO I TR a. s n ph m có th s hóa ư c b. s n ph m ư c tiêu chu n hóa c. giá cao d. s n ph m ư c mua tương i thư ng xuyên 14. Nh ng khách hàng v n r t b n r n và s n sàng mua hàng tr c tuy n ti t ki m th i gian mua s m ư c g i là gì? a. “Nh ng ngư i r t b n r n” - “time-starved customers” b. “Nh ng ngư i thích s d ng công ngh m i” - “new technologists” c. “Nh ng ngư i không thích i mua s m” - “shopping avoiders” d. “ Nh ng ngư i thích cái m i” - “leading edgers” 15. Nh ng khách hàng mua hàng tr c tuy n vì không thích mua s m t i các c a hàng truy n th ng, ây là nhóm khách hàng nào? a. “Nh ng ngư i không thích i mua s m” - “shopping avoiders” b. “Nh ng ngư i r t b n r n” - “time-starved customers”
  5. c. “ Nh ng ngư i thích cái m i” - “leading edgers” d. “Nh ng ngư i thích s d ng công ngh m i” - “new technologists” 16. Ph n m m có ch c năng tìm ki m trên web phát hi n các c a hàng bán cùng s n ph m v i giá th p hơn ư c g i là? a. “Công c tìm ki m thông minh” - “intelligent search engines” b. “Trình duy t c a hàng tr c tuy n” - “shopping browsers” c. “Ph n m m mua hàng t ng” - “shopbots” d. “C ng thông tin mua hàng tr c tuy n” - “shopping portals” 17. T t c nh ng nhóm s n ph m sau ây u ã thành công trong ng d ng thương m i i n t , NGO I TR a. ph n c ng máy tính b. trang thi t b văn phòng c. ô tô d. thi t b th thao 18. Thay vì bán s n ph m máy tính t i các c a hàng, Dell quy t nh bán tr c ti p cho khách hàng. Hình th c này g i là gì? a. Xung t kênh phân ph i - channel conflict b. H th ng phân ph i s hóa - a digital delivery system c. Lo i b trung gian phân ph i - disintermediation d. Liên minh chi n lư c - a strategic alliance n c a hàng tr c tuy n ư c g i là: 19. Website d n a. “Công c tìm ki m thông minh” - “intelligent search engines” b. “Trình duy t c a hàng tr c tuy n” - “shopping browsers” c. “Ph n m m mua hàng t ng” - “shopbots”
  6. d. “C ng thông tin v c a hàng tr c tuy n” - “shopping portals” 20. Website ánh giá và xác th c m c tin c y c a các công ty bán l tr c tuy n ư c g i là gì? a. “Trang web x p h ng các doanh nghi p tr c tuy n” - “business rating sites” b. “Ph n m m mua hàng t ng” - “shopbots” c. “C ng thông tin mua hàng tr c tuy n” - “shopping portals” d. “Trang web ánh giá tin c y” - “trust verification sites” 21. WeRFishingLures ã kinh doanh s n ph m ph c v câu cá hơn 50 năm, s n ph m ư c phân ph i thông qua các c a hàng và siêu th . Công ty nh m m t website bán s n ph m trong và ngoài nư c. R i ro mà công ty g p ph i là: a. s n ph m có kh năng không phù h p v i th trư ng m c tiêu b. chi phí s tăng và làm gi m l i nhu n nhi u th trư ng khác nhau c. quy nh khác nhau v s n ph m d. cơ c u chi phí thay i làm tăng kh năng thua l nh s t n t i c a trung gian trong thương m i 22. Y u t quan tr ng nh t quy t i n t là a. các d ch v giá tr gia tăng mà trung gian ó cung c p b. kh năng k t n i ngư i mua và ngư i bán c. l i nhu n c a trung gian d. quan h c a trung gian i v i các bên 23. 1 website TM T t p trung nhi u sp c a nhi u nhà cung c p khác nhau nhi u ngư i mua có th xem xét ư c g i là gì? a. Sàn giao d ch B2B c a ngư i bán – a supplier sell-side B2B site b. Catalogue i n t - aggregating catalogues c. Mua s m tr c tuy n – e-procurement d. Sàn giao d ch – an exchange
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2