intTypePromotion=1

Quy định tạm thời về kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
185
lượt xem
21
download

Quy định tạm thời về kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định tạm thời về kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định tạm thời về kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy   Þ nh   ® t¹m thêi c ña bé  th¬ n g  n g hi Ö p  sè 4914­T N­X N K  n g µ y 3 th¸ng  n¨ m  1991 v Ò   8  kinh  o a n h  theo  h ¬ n g  thøc c h u y Ó n  kh È u d p C¨n  tËp  cø  qu¸n  ¬ng    th m¹i quèc  vµ    tÕ  c¸c chÝnh s¸ch    vÒ qu¶n      lýho¹t ®éng  kinh tÕ      ®èi ngo¹icña    Nhµ    Th¬ng  níc,Bé  nghiÖp  thêiqui®Þnh  t¹m      chÕ  ®é kinh doanh    theo ph¬ng    thøc chuyÓn    khÈu  sau: nh  1. Kinh    doanh theo ph¬ng thøc chuyÓn khÈu    lµ mua  hµng    ho¸ cña mét  níc(n     ícxuÊt khÈu) ®Ó   cho      b¸n  mét    níckh¸c (n     ícnhËp  khÈu) mµ     kh«ng  lµm  thñ tôcnhËp      khÈu vµo ViÖtNam.   ViÖc  chuyÓn  khÈu  thÓ  îcthùc hiÖn      cã  ®     díi h×nh  c¸c thøc sau:   ­ Hµng    chuyÓn khÈu  îc chuyÓn    ®   tõ c¶ng    níc xuÊt khÈu    ®Õn  c¶ng    níc nhËp  khÈu,kh«ng    ®Õn   c¶ng ViÖtNam.   ­ Hµng    chuyÓn khÈu  îcchë  ®   ®Õn  c¶ng ViÖt Nam     nhng kh«ng  lµm    thñ tôcnhËp    khÈu vµo  ViÖtNam   lu«n tíc¶ng      ®i      i nícnhËp  khÈu. ­ Hµng  chuyÓn  khÈu  îc chë  ®   ®Õn  c¶ng ViÖt Nam,  t¹m  a  ® vµo  kho  ngo¹iquan    gi¸m      díisù  s¸tcña    H¶i quan ViÖt Nam     trong mét      thêih¹n kh«ng  qu¸  ngµy      60  råimíi chuyÓn  ®Õn  c¶ng    níc nhËp khÈu,  kh«ng  lµm thñ    tôc nhËp  khÈu  vµo  ViÖtNam.   2.    ph¸p    C¬ së  lý cña ph¬ng thøc chuyÓn khÈu      lµ hai hîp ®ång riªng   biÖt:hîp ®ång      mua  hµng  (do ®¬n  ViÖt Nam   víinícxuÊt khÈu) vµ    vÞ    ký          hîp ®ång    b¸n hµng  ®¬n  ViÖtNam   víi   (do  vÞ    ký    nhËp  níc khÈu). 3.C¸c    h×nh  thøc thanh    to¸n: 3a. Thanh    to¸n theo    h×nh thøc tÝn dông   ng  gi¸pl (back    to back).H×nh    thøc nµy  îckhuyÕn    ®   khÝch. 3b. Dïng  tiÒn  Æt     m ®Ó thanh  to¸n hîp    ®ång b¸n hµng  (hoÆc  kho¶n  chªnh lÖch gi÷a  ®ång  hîp  b¸n hµng  hîp  vµ  ®ång  mua  hµng) nhng    ph¶ithùc     hiÖn ®óng      c¸cqui®Þnh  qu¶n    vÒ  lýngo¹itÖ    cña  Nhµ níc. 3c.Trêng      hîp ngêinhËp    khÈu thanh    to¸nb»ng hµng cho ®¬n  kinh tÕ  vÞ    ViÖt Nam     th×  hµng  sè  nµy  îc nhËp  ®   khÈu vµo ViÖt Nam     theo    hiÖn  luËtlÖ  hµnh      (cã hîp ®ång, ghirâ tªnhµng,gi¸trÞhµng,cã  ho¹ch nhËp                  kÕ    khÈu  îc ®   duyÖt.. ) .. 4. §¬n  ® îc kinh doanh    vÞ      theo  ph¬ng  thøc chuyÓn khÈu    lµ nh÷ng  ®¬n  vÞ kinh tÕ  îccÊp    ®   giÊy phÐp    kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  hµng      ho¸ (díi®©y  gäit¾tlµ®¬n  xuÊt nhËp        vÞ    khÈu).Ngµnh    hµng    qui®Þnh  trong ph¹m      vikinh  doanh  cña giÊy phÐp  kh«ng rµng  buéc  ®èi    víihµng ho¸ mua  b¸n theo  hîp  ®ång  chuyÓn  khÈu. Hµng    ho¸  mua   b¸n theo hîp ®ång chuyÓn  khÈu  kh«ng  ph¶ixingiÊy phÐp        xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  tõng chuyÕn    hµng. 5. C¸c  ®¬n   xuÊt  vÞ  nhËp khÈu  kinh doanh theo ph¬ng thøc chuyÓn  khÈu  ph¶ib¸o      c¸o cho  Th¬ng  Bé  nghiÖp  ho¹t®éng  vÒ    chuyÓn khÈu. TuyÖt    ®èi kh«ng     nh©n  i ®Ó t lî dông    danh nghÜa  chøc  tæ  quèc doanh    ®Ó kinh  doanh  theo ph¬ng    thøc chuyÓn    khÈu.
  2. 2 6.Khithùc hiÖn          hîp ®ång  chuyÓn  khÈu,®¬n  xuÊtnhËp    vÞ    khÈu  kh«ng  ® îclËp  chøng        bé  tõ ®Ó chøng  nhËn hµng  lµhµng  ®ã    xuÊt xø      tõ ViÖt Nam,    tøc    lµ kh«ng  îc cung  ®   cÊp giÊy chøng nhËn  xuÊt  ViÖt  xø  Nam  cho hµng  chuyÓn  khÈu. 7. Mäi  êng        tr hîp viph¹m  quy  ®Þnh  thêinµy  t¹m    ®Òu   xö    bÞ  lýtheo  ph¸p  luËthiÖn    hµnh. B¶n    qui®Þnh  thêinµy  hiªulùcthi t¹m    cã        hµnh    tõngµy  ký. Mäi    qui®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i b¶n    qui®Þnh  thêinµy  t¹m    ®Òu       b∙ibá.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2