intTypePromotion=1

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai

Chia sẻ: Trần Văn Tan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
15
lượt xem
0
download

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành việc sửa đổi điểm a, khoản 2 Điều 2 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/2020/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH GIA LAI Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 01/2020/QĐ­UBND Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỂM A, KHOẢN 2 ĐIỀU 2 QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH  SỐ 13/2014/QĐ­UBND NGÀY 31/7/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC  BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGƯỜI CÓ  CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm  2015; Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL­UBTVQH11 ngày 29  tháng 6 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách  mạng số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ­CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu  tiền sử dụng đất; Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ­CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết,  hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT­BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao  động ­ Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ   ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân; Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ   trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; Căn cứ Quyết định số 117/2007/QĐ­TTg ngày 25 tháng 07 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ  về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996  của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều  3 Quyết định số 20/2000/QĐ­TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ  người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Gia Lai tại Tờ trình số 2113/TTr ­ CT ngày 03  tháng 12 năm 2019; Công văn số 2308/CT­QLHKD ngày 26/12/2019. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi điểm a, khoản 2 Điều 2 quy định ban hành kèm theo Quyết định số  13/2014/QĐ­UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban  hành quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa  bàn tỉnh Gia Lai: "a Phải có hồ sơ gốc quản lý tại Sở Lao động ­ Thương binh và Xã hội. Riêng đối với thân nhân  liệt sỹ thì có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ di chuyển bản sao theo quy định tại Điều 49 Thông tư số  05/2013/TT­BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động ­ Thương binh và Xã hội  hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách 
  2. mạng và thân nhân quản lý tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đang hưởng các chế độ  ưu đãi theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng". Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2020. 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,  Lao động – Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các  huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết  định này./.     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Võ Ngọc Thành    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2