intTypePromotion=1

Quyết định 03/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:90

0
147
lượt xem
24
download

Quyết định 03/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 03/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 6)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 03/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. Q UY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 03/2005/Q§­BTC  ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2005 VÒ viÖc ban hµnh vµ c«ng bè  s¸u chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam (®ît 6) Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP   ngµy   01/7/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  105/2004/N§­CP ngµy 30/3/2004   cña ChÝnh phñ vÒ KiÓm to¸n ®éc lËp; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  KiÓm   to¸n, Ch¸nh V¨n phßng Bé, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1:  Ban hµnh s¸u (06) chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt  Nam (®ît 6) cã sè hiÖu vµ tªn gäi sau ®©y: 1. ChuÈn mùc 402 ­   C¸c yÕu tè  cÇn xem xÐt khi kiÓm   to¸n ®¬n vÞ cã sö dông dÞch vô bªn ngoµi 2. ChuÈn mùc 620 ­  Sö dông t liÖu cña chuyªn gia 3. ChuÈn mùc 710 ­  Th«ng tin cã tÝnh so s¸nh 4.  ChuÈn  mùc 720  ­   Nh÷ng  th«ng  tin kh¸c  trong  tµi  liÖu cã b¸o c¸o tµi chÝnh ®∙ kiÓm to¸n 5. ChuÈn mùc 930 ­   DÞch vô  tæng hîp  th«ng tin tµi  chÝnh 6. ChuÈn mùc 1000 ­ KiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn  ®Çu t hoµn thµnh.
 2. 2 § i Ò u   2:   ChuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam  ®îc ban hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi kiÓm to¸n ®éc lËp  b¸o c¸o tµi chÝnh vµ kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu  t  hoµn thµnh. DÞch vô  kiÓm to¸n c¸c th«ng tin tµi chÝnh  kh¸c vµ  dÞch vô  liªn quan cña C«ng ty kiÓm to¸n  ®îc ¸p  dông theo quy ®Þnh cô thÓ cña tõng chuÈn mùc. §i Ò u   3:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §i Ò u   4:   KiÓm to¸n viªn vµ  C«ng ty kiÓm to¸n ho¹t  ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm triÓn khai thùc   hiÖn chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam trong ho¹t ®éng cña mçi   C«ng ty. Vô   trëng  Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n  vµ  KiÓm  to¸n,  Ch¸nh  v¨n  phßng Bé  vµ  Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  liªn quan thuéc vµ  trùc  thuéc Bé  Tµi chÝnh cã  tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra vµ  thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 3. 3 HÖ THèNG CHUÈN MùC KIÓM TO¸N VIÖT NAM CHUÈN MùC Sè 402 C¸C YÕU Tè CÇN XEM XÐT KHI KIÓM TO¸N §¥N VÞ  Cã Sö DôNG DÞCH Vô B£N NGOµI (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 03/2005/Q§­BTC  ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) QUY §ÞNH CHUNG 01. Môc ®Ých cña chuÈn mùc nµy lµ quy ®Þnh c¸c nguyªn   t¾c,   thñ   tôc   c¬   b¶n   vµ   híng   dÉn   thÓ   thøc   ¸p   dông   c¸c  nguyªn t¾c, thñ  tôc c¬  b¶n  ®èi víi  c«ng ty kiÓm to¸n vµ  kiÓm to¸n viªn khi thùc hiÖn kiÓm to¸n c¸c  ®¬n vÞ  cã  sö  dông dÞch vô bªn ngoµi. ChuÈn mùc nµy còng ®Ò cËp ®Õn b¸o  c¸o   kiÓm   to¸n   cña   tæ   chøc   cung   cÊp   dÞch   vô   mµ   c«ng   ty  kiÓm to¸n vµ kiÓm to¸n viªn cã thÓ ph¶i thu thËp. 02. C«ng ty kiÓm to¸n vµ kiÓm to¸n viªn ph¶i ®¸nh gi¸   ¶nh hëng cña c¸c dÞch vô  mµ  tæ chøc bªn ngoµi cung cÊp  cho  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n liªn quan  ®Õn hÖ  thèng kÕ  to¸n  vµ  hÖ  thèng kiÓm so¸t néi bé  nh»m lËp kÕ  ho¹ch kiÓm to¸n  vµ x©y dùng ph¬ng ph¸p tiÕp cËn cã hiÖu qu¶. 03. Mét ®¬n vÞ cã thÓ sö dông dÞch vô do tæ chøc hoÆc   c¸   nh©n   (díi   ®©y   gäi   chung   lµ   tæ   chøc)   bªn   ngoµi   cung  cÊp, nh  dÞch vô  ghi sæ kÕ  to¸n, dÞch vô  tæng hîp th«ng  tin tµi chÝnh,  dÞch vô  tin häc. Mét sè  chÝnh s¸ch,  thñ  tôc   vµ   tµi   liÖu   cña   tæ   chøc   dÞch   vô   cã   thÓ   lµ  h÷u   Ých  trong viÖc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña kh¸ch hµng nÕu   kh¸ch hµng sö  dông dÞch vô  do tæ chøc dÞch vô  bªn ngoµi  cung cÊp. 04. ChuÈn mùc nµy ¸p dông cho kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi  chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ cã sö dông dÞch vô bªn ngoµi vµ còng   ®îc vËn dông  cho  kiÓm  to¸n th«ng  tin  tµi  chÝnh  kh¸c vµ  c¸c dÞch vô cã liªn quan cña c«ng ty kiÓm to¸n. KiÓm   to¸n   viªn   vµ  c«ng   ty   kiÓm   to¸n   ph¶i   tu©n   thñ  nh÷ng   quy   ®Þnh   cña   ChuÈn   mùc   nµy   trong   qu¸   tr×nh   thùc  hiÖn kiÓm to¸n vµ cung cÊp dÞch vô liªn quan. §¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n (kh¸ch hµng) vµ  c¸c bªn sö  dông  kÕt qu¶ kiÓm to¸n  ph¶i  cã  nh÷ng  hiÓu biÕt  cÇn  thiÕt  vÒ  c¸c nguyªn t¾c vµ thñ tôc quy ®Þnh trong ChuÈn mùc nµy ®Ó 
 4. 4 thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm cña m×nh vµ   ®Ó  phèi hîp c«ng viÖc  víi kiÓm to¸n  viªn  vµ  c«ng  ty kiÓm  to¸n gi¶i quyÕt  c¸c  mèi quan hÖ trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n. C¸c thuËt ng÷ trong ChuÈn mùc nµy ®îc hiÓu nh sau: 05.  Tæ chøc  cung  cÊp dÞch  vô: Lµ   tæ chøc  ®îc thµnh  lËp vµ  ho¹t  ®éng kinh doanh hoÆc c¸ nh©n cã   ®¨ng ký  kinh  doanh theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, chÞu tr¸ch nhiÖm cung  cÊp c¸c dÞch vô  cho c¸c  ®¬n vÞ, tæ chøc kh¸c trªn c¬  së  ký kÕt hîp ®ång cung cÊp dÞch vô. 06. KiÓm to¸n viªn cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô: Lµ  kiÓm to¸n viªn thùc hiÖn kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cho  kh¸ch hµng lµ tæ chøc cung cÊp dÞch vô. NéI DUNG CHUÈN MùC C¸c yÕu tè cÇn ®îc c«ng ty kiÓm to¸n vµ kiÓm to¸n viªn  xem xÐt 07. Tæ chøc cung cÊp dÞch vô cã thÓ thiÕt lËp vµ thùc  hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch vµ thñ tôc ¶nh hëng ®Õn hÖ thèng kÕ  to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña ®¬n vÞ sö dông dÞch   vô. C¸c chÝnh s¸ch vµ  thñ  tôc nµy cã  thÓ  hoµn toµn t¸ch  biÖt víi  ®¬n vÞ  sö  dông dÞch vô  c¶ vÒ  mÆt vËt chÊt còng  nh  vÒ  mÆt ho¹t  ®éng. Trêng hîp c¸c dÞch vô  cña tæ chøc  bªn ngoµi chØ giíi h¹n  ë  viÖc ghi chÐp vµ  xö  lý  c¸c giao   dÞch cña  ®¬n vÞ  vµ   ®¬n vÞ  vÉn lµ  ng êi quyÕt  ®Þnh vµ  chÞu  tr¸ch   nhiÖm   vÒ   c¸c   giao   dÞch   nµy   th×   ®¬n   vÞ   cã   thÓ   ¸p  dông   c¸c   chÝnh   s¸ch   vµ   thñ   tôc  ®îc   xem   lµ   cã   hiÖu   qu¶  trong tæ chøc cña m×nh. Trêng hîp tæ chøc cung cÊp dÞch  vô   thùc   hiÖn   toµn   bé   c¸c   giao   dÞch   cña   ®¬n   vÞ   vµ   chÞu  tr¸ch nhiÖm vÒ  c¸c giao dÞch  ®ã  th×   ®¬n vÞ  sö  dông dÞch  vô  cã  thÓ  tin tëng vµo c¸c chÝnh s¸ch vµ  thñ  tôc cña tæ  chøc cung cÊp dÞch vô. 08. C«ng ty kiÓm to¸n vµ  kiÓm to¸n viªn ph¶i x¸c  ®Þnh  ph¹m vi cña c¸c dÞch vô  do tæ chøc bªn ngoµi cung cÊp vµ  ¶nh hëng cña nã ®èi víi c«ng viÖc kiÓm to¸n. §Ó thùc hiÖn  c«ng viÖc nµy, kiÓm to¸n viªn ph¶i xem xÐt c¸c yÕu tè sau: * TÝnh chÊt cña c¸c dÞch vô do tæ chøc bªn ngoµi cung  cÊp; *  §iÒu kiÖn cña hîp  ®ång vµ  mèi quan hÖ  gi÷a  ®¬n vÞ  sö dông dÞch vô vµ tæ chøc cung cÊp dÞch vô; * C¬  së  dÉn liÖu b¸o c¸o tµi chÝnh cã  tÝnh träng yÕu  chÞu ¶nh hëng bëi viÖc sö dông dÞch vô bªn ngoµi; * Rñi ro tiÒm tµng liªn quan ®Õn nh÷ng c¬ së dÉn liÖu  nµy;
 5. 5 *  T¸c  ®éng qua l¹i gi÷a hÖ  thèng kÕ  to¸n vµ  hÖ  thèng  kiÓm   so¸t  néi  bé   cña   ®¬n   vÞ   sö   dông   dÞch   vô   vµ   cña   tæ  chøc cung cÊp dÞch vô; *  C¸c   thñ   tôc   kiÓm   so¸t   néi   bé   cña   ®¬n   vÞ   sö   dông  dÞch vô ®èi víi c¸c giao dÞch do tæ chøc cung cÊp dÞch vô   xö lý; * N¨ng lùc vµ  kh¶ n¨ng vÒ  tµi chÝnh cña tæ chøc cung  cÊp dÞch vô, bao gåm c¶ nh÷ng t¸c  ®éng cã  thÓ  cã   ®Õn  ®¬n   vÞ  sö  dông dÞch vô  nÕu tæ chøc nµy lµm sai hoÆc bÞ  ph¸  s¶n; * Th«ng tin vÒ  tæ chøc cung cÊp dÞch vô  nh th«ng tin  ghi trªn híng dÉn ngêi sö dông vµ híng dÉn kü thuËt; *  C¸c  th«ng  tin cã   s½n liªn  quan  ®Õn c¸c  kiÓm so¸t  chung   vµ   kiÓm   so¸t   hÖ   thèng   tin   häc   liªn   quan   ®Õn   øng  dông cña ®¬n vÞ sö dông dÞch vô. Sau khi xem xÐt c¸c yÕu tè trªn, c«ng ty kiÓm to¸n vµ  kiÓm to¸n viªn kÕt luËn lµ  viÖc  ®¸nh gi¸ c¸c rñi ro kiÓm  so¸t kh«ng bÞ ¶nh hëng bëi c¸c ho¹t ®éng kiÓm so¸t cña tæ  chøc cung  cÊp  dÞch  vô  th×  kh«ng  cÇn thiÕt  ph¶i  ¸p dông  ChuÈn mùc nµy. 09. KiÓm to¸n viªn ph¶i xem xÐt B¸o c¸o kiÓm to¸n cña   tæ chøc cung cÊp dÞch vô, cña kiÓm to¸n viªn néi bé  hoÆc  cña c¬  quan qu¶n lý  nh»m thu thËp th«ng tin vÒ  hÖ  thèng  kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña tæ chøc cung cÊp   dÞch vô  còng nh  ho¹t  ®éng vµ  tÝnh hiÖu qu¶ cña hÖ  thèng  nµy. 10. NÕu c«ng ty kiÓm to¸n vµ  kiÓm to¸n viªn kÕt luËn  r»ng ho¹t  ®éng cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô  cã  ¶nh hëng  ®¸ng kÓ ®Õn ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ sö dông dÞch vô vµ do ®ã  t¸c ®éng ®Õn c«ng viÖc kiÓm to¸n th× c«ng ty kiÓm to¸n vµ  kiÓm to¸n viªn ph¶i thu thËp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin ®Ó hiÓu  vÒ  hÖ  thèng kÕ  to¸n vµ  hÖ  thèng kiÓm so¸t néi bé  vµ   ®¸nh   gi¸ rñi ro kiÓm so¸t  ë  møc  ®é  cao nhÊt hoÆc  ë  møc thÊp  h¬n, nÕu cã  thùc hiÖn c¸c thñ  tôc kiÓm tra hÖ  thèng kiÓm  so¸t néi bé. 11. NÕu c¸c th«ng tin thu thËp ®îc kh«ng ®Çy ®ñ, kiÓm  to¸n viªn ph¶i  ®Ò  nghÞ  tæ chøc cung cÊp dÞch vô  yªu cÇu  c«ng ty kiÓm to¸n  vµ  kiÓm  to¸n  viªn cña m×nh thùc  hiÖn  nh÷ng thñ  tôc kiÓm to¸n thÝch hîp  ®Ó  thu thËp c¸c th«ng  tin cÇn thiÕt, hoÆc  ®Õn tæ chøc cung cÊp dÞch vô   ®Ó  thu  thËp c¸c th«ng tin trªn. KiÓm to¸n viªn muèn  ®Õn tæ chøc  cung   cÊp   dÞch   vô   ph¶i   yªu   cÇu   ®¬n   vÞ   ®îc   kiÓm   to¸n   ®Ò  nghÞ víi tæ chøc cung cÊp dÞch vô cho phÐp kiÓm to¸n viªn  tiÕp cËn c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. 12.   KiÓm   to¸n   viªn   cã   thÓ   t×m   hiÓu   vµ   ®¸nh   gi¸   hÖ  thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cã chÞu ¶nh h­
 6. 6 ëng cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô hay kh«ng b»ng c¸ch tham  kh¶o B¸o c¸o kiÓm to¸n cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô. Ngoµi   ra, kiÓm to¸n viªn cã thÓ sö dông b¸o c¸o kiÓm to¸n cña tæ  chøc cung cÊp dÞch vô   ®Ó   ®¸nh gi¸ rñi ro kiÓm so¸t liªn  quan ®Õn nh÷ng c¬ së dÉn liÖu cã thÓ chÞu ¶nh hëng cña hÖ  thèng   kiÓm   so¸t   cña   tæ   chøc   nµy.   NÕu   kiÓm   to¸n   viªn   sö   dông b¸o c¸o kiÓm to¸n cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô  th×  ph¶i xem xÐt n¨ng lùc chuyªn m«n cña kiÓm to¸n viªn thùc  hiÖn dÞch vô   ®ã  cã   ®¸p øng yªu cÇu kiÓm to¸n cho tæ chøc  cung cÊp dÞch vô hay kh«ng. 13.  KiÓm   to¸n   viªn   cÇn   thu   thËp   ®Çy   ®ñ   b»ng   chøng  kiÓm to¸n thÝch hîp th«ng qua kiÓm tra hÖ thèng kiÓm so¸t   néi bé   ®Ó  lµm c¬  së  cho viÖc  ®¸nh gi¸ r»ng rñi ro kiÓm  so¸t  ë  møc thÊp h¬n. Cã  thÓ  thu thËp c¸c b»ng chøng nµy  b»ng c¸ch: * KiÓm tra nh÷ng thñ tôc kiÓm so¸t cña kh¸ch hµng ®èi   víi c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô. *  Thu   thËp   b¸o   c¸o   kiÓm   to¸n   cña   tæ   chøc   cung   cÊp  dÞch vô   ®Ó  tham kh¶o  ý  kiÕn vÒ  tÝnh hiÖu qu¶ vµ  sù  vËn  hµnh cña hÖ  thèng kÕ  to¸n vµ  hÖ  thèng kiÓm so¸t néi bé  cña tæ chøc nµy ®èi víi nh÷ng phÇn hµnh ®îc xem xÐt trong  kiÓm to¸n. *  Thùc   hiÖn   kiÓm   tra   c¸c   thñ   tôc   kiÓm   so¸t   t¹i   tæ  chøc cung cÊp dÞch vô. B¸o c¸o kiÓm to¸n cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô 14. Trêng hîp c«ng ty kiÓm to¸n vµ  kiÓm to¸n viªn sö  dông b¸o c¸o kiÓm to¸n cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô  do  c«ng ty kiÓm to¸n  vµ  kiÓm  to¸n  viªn kh¸c thùc  hiÖn  th×  ph¶i xem xÐt tÝnh chÊt vµ néi dung cña b¸o c¸o nµy. 15.  B¸o c¸o  kiÓm  to¸n cña  tæ chøc  cung  cÊp dÞch  vô  thêng cã 2 lo¹i: Lo¹i   A   ­   B¸o   c¸o   vÒ   tÝnh   phï   hîp   cña   thiÕt   kÕ   hÖ  thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé a) M« t¶ vÒ  hÖ  thèng kÕ  to¸n vµ  hÖ  thèng kiÓm so¸t  néi bé cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô, thêng lµ do Ban Gi¸m  ®èc cña tæ chøc nµy lËp, vµ b)  ý  kiÕn   cña   c«ng   ty   kiÓm   to¸n   vµ   kiÓm   to¸n   viªn  r»ng: i)  M« t¶ trªn lµ ®óng; ii) HÖ thèng kiÓm so¸t ®∙ vµ ®ang ho¹t ®éng; vµ iii) HÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé ®­ îc thiÕt kÕ phï hîp nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®Ò ra. Lo¹i B ­ B¸o c¸o vÒ  tÝnh phï  hîp cña thiÕt kÕ  vµ  vÒ   tÝnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng
 7. 7 a) M« t¶ hÖ  thèng kÕ  to¸n vµ  hÖ  thèng kiÓm so¸t néi  bé cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô, th êng lµ do Ban Gi¸m ®èc  cña tæ chøc nµy lËp; vµ b)  ý  kiÕn   cña   c«ng   ty   kiÓm   to¸n   vµ   kiÓm   to¸n   viªn  r»ng: i) M« t¶ trªn lµ ®óng; ii) HÖ thèng kiÓm so¸t ®∙ vµ ®ang ho¹t ®éng; iii) HÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé ®­ îc thiÕt kÕ phï hîp nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®Ò ra; vµ iv)   HÖ   thèng   kÕ   to¸n   vµ   hÖ   thèng   kiÓm   so¸t   néi   bé  ho¹t  ®éng h÷u hiÖu dùa trªn c¬  së  kÕt qu¶ cña viÖc kiÓm  tra c¸c thñ  tôc kiÓm so¸t. Ngoµi  ý  kiÕn vÒ  sù  ho¹t  ®éng  h÷u hiÖu cña c¸c hÖ  thèng nµy, c«ng ty kiÓm to¸n vµ  kiÓm  to¸n viªn cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô cÇn chØ ra c¸c thñ   tôc   kiÓm   to¸n   ®∙   tiÕn   hµnh   vµ   kÕt   qu¶   cña   c¸c   thñ   tôc  kiÓm to¸n ®ã. B¸o   c¸o   kiÓm   to¸n   cña   tæ   chøc   cung   cÊp   dÞch   vô   do  c«ng ty kiÓm to¸n vµ  kiÓm to¸n viªn kh¸c thùc hiÖn th êng  ph¶i nªu râ  giíi h¹n ph¹m vi sö  dông b¸o c¸o (thêng cho  Ban Gi¸m  ®èc vµ  c¸c kh¸ch hµng cña tæ chøc, còng nh c«ng  ty kiÓm to¸n vµ kiÓm to¸n viªn cña c¸c kh¸ch hµng nµy). 16. C«ng ty kiÓm to¸n vµ  kiÓm to¸n viªn ph¶i xem xÐt  ph¹m vi c«ng viÖc thùc hiÖn bëi c«ng ty kiÓm to¸n vµ kiÓm  to¸n viªn kh¸c cho tæ chøc cung cÊp dÞch vô  vµ  ph¶i  ®¸nh  gi¸ xem b¸o c¸o nµy cã h÷u Ých vµ thÝch hîp kh«ng. 17.   B¸o   c¸o   thuéc   "Lo¹i   A"   cã   thÓ   h÷u   Ých   h¬n   cho  c«ng ty kiÓm to¸n vµ  kiÓm to¸n viªn cña  ®¬n vÞ  sö  dông  dÞch vô  trong viÖc t×m hiÓu vµ   ®¸nh gi¸ hÖ  thèng kÕ  to¸n  vµ  hÖ  thèng  kiÓm so¸t  néi  bé  nhng kiÓm  to¸n  viªn kh«ng  thÓ  chØ c¨n cø trªn b¸o c¸o lo¹i nµy  ®Ó   ®¸nh gi¸ lµ  rñi  ro kiÓm so¸t ë møc ®é thÊp h¬n. 18. B¸o c¸o thuéc "Lo¹i B" cã thÓ ®îc dïng lµm c¨n cø  ®Ó   ®¸nh gi¸ rñi ro kiÓm so¸t  ë  møc  ®é  thÊp h¬n, v×  viÖc  kiÓm tra c¸c thñ  tôc kiÓm  so¸t   ®∙  ®îc thùc  hiÖn.  Trêng  hîp nµy kiÓm to¸n viªn ph¶i xem xÐt 2 vÊn ®Ò: a) Nh÷ng thö nghiÖm kiÓm so¸t mµ c«ng ty kiÓm to¸n vµ   kiÓm to¸n viªn kh¸c thùc hiÖn cho tæ chøc cung cÊp dÞch  vô  cã  thÝch hîp  ®èi víi nh÷ng giao dÞch cña  ®¬n vÞ  hay  kh«ng   (c¸c   c¬   së   dÉn   liÖu   träng   yÕu   trong   b¸o   c¸o   tµi  chÝnh cña kh¸ch hµng); b) ViÖc kiÓm to¸n viªn cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô  kiÓm tra c¸c thñ  tôc kiÓm so¸t còng nh kÕt qu¶ cña chóng  cã  tháa  ®¸ng hay kh«ng. §èi víi vÊn  ®Ò  nµy, cã  hai  ®iÒu  quan träng cÇn tÝnh  ®Õn lµ  chu kú  cña c¸c cuéc kiÓm tra 
 8. 8 vµ   kho¶ng   thêi   gian   ®∙   qua   cña   kiÓm   tra   míi   ®îc   thùc  hiÖn. 19. §èi víi nh÷ng thö nghiÖm kiÓm so¸t vµ c¸c kÕt qu¶   ®¹t  ®îc mµ  kiÓm to¸n viªn cã  thÓ  sö  dông,  c«ng ty kiÓm  to¸n   vµ   kiÓm   to¸n   viªn   ph¶i   x¸c   ®Þnh   tÝnh   chÊt,   lÞch   tr×nh vµ  ph¹m vi cña c¸c thñ  tôc nµy cã  cung cÊp  ®Çy  ®ñ  c¸c b»ng chøng kiÓm to¸n thÝch hîp vÒ  tÝnh hiÖu qu¶ cña  hÖ  thèng kÕ  to¸n vµ  hÖ  thèng kiÓm so¸t néi bé  hay kh«ng  ®Ó lµm c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ rñi ro kiÓm so¸t. 20.  KiÓm  to¸n viªn  cña  tæ chøc  cung cÊp  dÞch  vô  cã  thÓ  thùc hiÖn c¸c thö  nghiÖm kiÓm so¸t theo yªu cÇu cña  kiÓm   to¸n   viªn   vµ   ®îc   ®¬n   vÞ   sö   dông   dÞch   vô,   c«ng   ty  kiÓm to¸n, tæ chøc cung cÊp dÞch vô  vµ  c«ng ty kiÓm to¸n  cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô tháa thuËn. 21.  C«ng   ty   kiÓm   to¸n   vµ   kiÓm   to¸n   viªn   cã   thÓ   sö  dông B¸o c¸o kiÓm to¸n cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô  nhng  kh«ng ®îc ®Ò cËp ®Õn bÊt kú th«ng tin nµo vÒ b¸o c¸o kiÓm   to¸n cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô trong b¸o c¸o kiÓm to¸n  cña m×nh. HÖ ThèNG CHUÈN MùC KIÓM TO¸N VIÖT NAM CHUÈN MùC Sè 620 Sö DôNG T¦ LIÖU CñA CHUY£N GIA (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 03/2005/Q§­BTC ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) QUY §ÞNH CHUNG 01. Môc ®Ých cña chuÈn mùc nµy lµ quy ®Þnh c¸c nguyªn  t¾c,   thñ   tôc   c¬   b¶n   vµ   híng   dÉn   thÓ   thøc   ¸p   dông   c¸c  nguyªn t¾c vµ  thñ  tôc c¬  b¶n trong viÖc sö  dông t  liÖu  cña chuyªn gia nh mét b»ng chøng kiÓm to¸n khi kiÓm to¸n   b¸o c¸o tµi chÝnh.  02. Khi sö dông t liÖu cña chuyªn gia trong qu¸ tr×nh  kiÓm to¸n  b¸o  c¸o  tµi  chÝnh,  kiÓm  to¸n  viªn vµ  c«ng ty  kiÓm to¸n ph¶i thu thËp  ®Çy  ®ñ  c¸c b»ng chøng kiÓm to¸n 
 9. 9 thÝch hîp  ®Ó   ®¶m b¶o r»ng c¸c t liÖu  ®ã   ®¸p øng  ®îc  môc  ®Ých cña cuéc kiÓm to¸n. 03. ChuÈn mùc nµy ¸p dông cho kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi  chÝnh   vµ   ®îc   vËn   dông   khi   kiÓm   to¸n   c¸c   th«ng   tin   tµi  chÝnh   kh¸c   vµ   c¸c   dÞch   vô   liªn   quan   cña   c«ng   ty   kiÓm  to¸n. KiÓm to¸n viªn vµ c«ng ty kiÓm to¸n ph¶i tu©n thñ c¸c   quy  ®Þnh cña chuÈn mùc nµy khi sö  dông t liÖu cña chuyªn  gia trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh. §¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n vµ  c¸c bªn sö  dông kÕt qu¶ kiÓm  to¸n ph¶i cã  nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt vÒ  chuÈn mùc nµy  ®Ó phèi hîp c«ng viÖc vµ xö lý c¸c mèi quan hÖ trong viÖc   sö  dông t  liÖu cña chuyªn gia khi kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi  chÝnh.  C¸c thuËt ng÷ trong chuÈn mùc nµy ®îc hiÓu nh sau: 04.  Chuyªn  gia:  Lµ  mét  c¸ nh©n  hoÆc mét  tæ chøc  cã  n¨ng lùc, kiÕn thøc vµ  kinh nghiÖm chuyªn  m«n cao trong  mét lÜnh vùc riªng  biÖt ngoµi  lÜnh  vùc kÕ  to¸n  vµ  kiÓm  to¸n.  05. Chuyªn gia cã thÓ: a) Do ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n mêi tham gia; b) Do c«ng ty kiÓm to¸n mêi tham gia; c) Lµ nh©n viªn cña ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n; d) Lµ nh©n viªn cña c«ng ty kiÓm to¸n; ®) Lµ  tæ chøc hoÆc c¸ nh©n bªn ngoµi  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm  to¸n vµ bªn ngoµi c«ng ty kiÓm to¸n. NéI DUNG CHUÈN MùC X¸c  ®Þnh sù  cÇn thiÕt ph¶i sö  dông t  liÖu cña chuyªn  gia 06. Trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, kiÓm to¸n viªn vµ   c«ng  ty kiÓm to¸n cã thÓ thu thËp c¸c b»ng chøng kiÓm to¸n díi  d¹ng b¸o c¸o,  ý  kiÕn,  ®¸nh gi¸ vµ  gi¶i tr×nh cña chuyªn  gia, nh: ­ §¸nh gi¸ mét sè lo¹i tµi s¶n nh  ®Êt ®ai, c«ng tr×nh  x©y   dùng,   m¸y  mãc   thiÕt   bÞ ,   t¸c   phÈm   nghÖ   thuËt   vµ   ®¸  quý; ­ X¸c  ®Þnh thêi gian sö  dông h÷u  Ých cßn l¹i cña m¸y  mãc, thiÕt bÞ;
 10. 10 ­ X¸c ®Þnh sè lîng vµ hiÖn tr¹ng cña tµi s¶n nh quÆng  tån tr÷, vØa quÆng, tr÷  lîng dÇu má; ­   §¸nh   gi¸   gi¸   trÞ   theo   ph¬ng   ph¸p   hoÆc   kü   thuËt  chuyªn biÖt, nh ®¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ hiÖn t¹i; ­ §¸nh gi¸ c«ng viÖc  ®∙ hoµn thµnh vµ  khèi lîng c«ng  viÖc cßn ph¶i thùc hiÖn ®èi víi nh÷ng hîp ®ång dë dang; ­ ý kiÕn cña luËt s vÒ c¸ch diÔn gi¶i c¸c hîp ®ång vµ  luËt ph¸p. 07.   Trong   trêng   hîp   thÊy   cÇn   thiÕt   ph¶i   sö   dông   t  liÖu cña chuyªn gia, kiÓm to¸n viªn vµ  c«ng ty kiÓm to¸n  ph¶i xem xÐt ®Õn: a) TÝnh träng yÕu cña kho¶n môc cÇn ® îc xem xÐt trong  b¸o c¸o tµi chÝnh; b) Rñi ro cã  sai sãt do tÝnh chÊt vµ  møc  ®é  phøc t¹p   cña kho¶n môc ®ã; c) Sè  lîng vµ  chÊt lîng cña c¸c b»ng chøng kiÓm to¸n   kh¸c cã thÓ thu thËp ®îc. N¨ng lùc vµ tÝnh kh¸ch quan cña chuyªn gia 08. Khi cã kÕ ho¹ch sö dông t liÖu cña chuyªn gia th×  kiÓm to¸n  viªn  vµ  c«ng ty kiÓm to¸n  ph¶i  x¸c  ®Þnh n¨ng  lùc chuyªn m«n cña chuyªn gia nµy. KiÓm to¸n viªn cÇn xem   xÐt ®Õn: a)   Chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô,   v¨n   b»ng,   hoÆc   lµ   thµnh   viªn cña tæ chøc nghÒ nghiÖp; b)   Kinh   nghiÖm   vµ   danh   tiÕng   cña   chuyªn   gia   trong   lÜnh vùc mµ  kiÓm to¸n viªn vµ  c«ng ty kiÓm to¸n muèn xin  ý kiÕn chuyªn m«n. 09. KiÓm to¸n viªn vµ c«ng ty kiÓm to¸n cÇn ph¶i ®¸nh   gi¸ tÝnh kh¸ch quan cña chuyªn gia. Rñi   ro   do   thiÕu   tÝnh   kh¸ch   quan   trong   t  liÖu   cña  chuyªn gia sÏ lµ rÊt cao nÕu: a) Chuyªn gia lµ  nh©n viªn cña  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n  hoÆc nh©n viªn cña c«ng ty kiÓm to¸n; b) Chuyªn gia cã  mèi quan hÖ  vÒ  kinh tÕ  (nh  ®Çu t,  gãp vèn liªn doanh,  vay mîn…)  hoÆc cã  quan hÖ  t×nh c¶m  (nh cã bè, mÑ, vî, chång, con, anh, chÞ, em ruét… cña ng­ êi cã  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý   ®iÒu hµnh…, kÓ  c¶ kÕ  to¸n tr­ ëng) víi ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n. 10.  NÕu cã   nghi vÊn  vÒ  n¨ng  lùc vµ   tÝnh kh¸ch  quan  cña chuyªn gia th× kiÓm to¸n viªn cÇn ph¶i tr×nh bµy nghi   vÊn cña m×nh víi Ban Gi¸m ®èc ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n vµ x¸c  ®Þnh xem liÖu cã  thÓ  thu thËp  ®îc  ®Çy  ®ñ  b»ng chøng kiÓm  to¸n thÝch hîp víi c¸c t  liÖu cña chuyªn gia hay kh«ng? 
 11. 11 Trêng  hîp  nµy,  kiÓm to¸n viªn  vµ  c«ng  ty kiÓm  to¸n  cÇn  ph¶i thùc  hiÖn  thñ  tôc kiÓm to¸n bæ sung hoÆc  ph¶i  thu  thËp thªm  b»ng  chøng kiÓm  to¸n  dùa trªn c¸c t  liÖu  cña  chuyªn gia kh¸c. Ph¹m vi c«ng viÖc cña chuyªn gia 11. KiÓm to¸n viªn vµ  c«ng ty kiÓm to¸n cÇn ph¶i thu  thËp   ®Çy   ®ñ   b»ng   chøng   kiÓm   to¸n   thÝch   hîp   nh»m   chøng  minh r»ng c«ng viÖc cña chuyªn gia cã thÓ ®¸p øng ®îc môc  ®Ých cña cuéc kiÓm to¸n. B»ng chøng kiÓm to¸n cã  thÓ  thu  thËp  ®îc b»ng c¸ch xem xÐt  ®iÒu kho¶n tham chiÕu cña hîp  ®ång c«ng viÖc, giÊy giao viÖc cña ®¬n vÞ víi chuyªn gia.   C¸c tµi liÖu nµy cã thÓ ®Ò cËp ®Õn c¸c néi dung sau: ­ Môc tiªu vµ ph¹m vi c«ng viÖc cña chuyªn gia; ­ M« t¶ kh¸i qu¸t còng nh  cô  thÓ  c¸c vÊn  ®Ò  mµ  kiÓm  to¸n viªn yªu cÇu ®îc ®a ra trong b¸o c¸o cña chuyªn gia; ­ Môc   ®Ých  cña kiÓm  to¸n  viªn vµ   c«ng ty  kiÓm to¸n  trong viÖc sö dông t liÖu cña chuyªn gia còng nh kh¶ n¨ng  cung cÊp th«ng tin cña chuyªn gia cho bªn thø ba; ­ Ph¹m vi,  ®iÒu kiÖn cña chuyªn gia trong viÖc tiÕp   cËn, tham kh¶o c¸c th«ng tin, tµi liÖu cÇn thiÕt; ­ X¸c  ®Þnh mèi quan hÖ  gi÷a chuyªn gia vµ   ®¬n vÞ   ®îc  kiÓm to¸n (nÕu cã); ­ Yªu cÇu tÝnh b¶o mËt cña c¸c th«ng tin vÒ ®¬n vÞ ® ­ îc kiÓm to¸n; ­ Th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c gi¶ thiÕt vµ ph ¬ng ph¸p  mµ  chuyªn gia cÇn ph¶i sö  dông  ®Õn, còng nh sù  nhÊt qu¸n  cña c¸c gi¶ thiÕt vµ  ph¬ng ph¸p nµy víi c¸c gi¶ thiÕt vµ  ph¬ng ph¸p ®îc ¸p dông trong nh÷ng n¨m tríc. NÕu   nh÷ng   néi   dung   kÓ   trªn   kh«ng   ®îc   x¸c   ®Þnh   râ  trong hîp  ®ång c«ng viÖc, giÊy giao viÖc cho chuyªn gia  th×  kiÓm to¸n viªn cÇn trao  ®æi trùc tiÕp víi chuyªn gia  ®Ó thu thËp c¸c b»ng chøng vÒ nh÷ng ®iÓm nµy. §¸nh gi¸ c«ng viÖc cña chuyªn gia 12. KiÓm to¸n viªn vµ  c«ng ty kiÓm to¸n cÇn ph¶i x¸c  ®Þnh xem c¸c t liÖu cña chuyªn gia cã ®¶m b¶o lµ mét b»ng   chøng  kiÓm  to¸n thÝch  hîp  liªn  quan  ®Õn c¬  së  dÉn  liÖu  ®ang ®îc xem xÐt cña b¸o c¸o tµi chÝnh hay kh«ng. §Ó thùc  hiÖn  ®îc  ®iÒu nµy, kiÓm to¸n viªn cÇn ph¶i x¸c  ®Þnh xem  kÕt qu¶ c«ng viÖc cña chuyªn gia cã ®îc ph¶n ¸nh mét c¸ch  ®óng  ®¾n trong b¸o c¸o tµi chÝnh, hoÆc cã  hç  trî  cho c¬  së dÉn liÖu cña b¸o c¸o tµi chÝnh ®ã hay kh«ng, ®ång thêi  xem xÐt: ­ Nguån d÷ liÖu ®îc sö dông;
 12. 12 ­  C¸c  gi¶ thiÕt  vµ   ph¬ng  ph¸p  ®îc sö  dông;  sù   nhÊt  qu¸n víi c¸c gi¶ thiÕt  vµ  ph¬ng  ph¸p   ®îc ¸p dông  trong  nh÷ng n¨m tríc; ­ Xem xÐt kÕt qu¶ c«ng viÖc cña chuyªn gia dùa trªn  hiÓu biÕt cña kiÓm to¸n viªn vÒ  ho¹t  ®éng cña  ®¬n vÞ  vµ  dùa trªn kÕt qu¶ cña nh÷ng thñ tôc kiÓm to¸n kh¸c. 13.   Khi   kiÓm   to¸n   viªn   xem   xÐt   nguån   d÷   liÖu   mµ  chuyªn gia sö  dông cã  thÝch hîp hay kh«ng, th×  kiÓm to¸n  viªn vµ  c«ng ty kiÓm to¸n cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c thñ  tôc  sau: a) Pháng vÊn chuyªn gia vÒ  c¸c thñ  tôc mµ  chuyªn gia  ®∙ thùc hiÖn  ®Ó   ®¸nh gi¸ nguån d÷  liÖu  ®∙ sö  dông cã  phï   hîp, ®Çy ®ñ vµ ®¸ng tin cËy hay kh«ng. b)  KiÓm tra  hoÆc  xem xÐt  l¹i c¸c  d÷  liÖu  mµ  chuyªn  gia ®∙ sö dông. 14. C¸c chuyªn gia chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  sù  phï  hîp vµ  hîp lý cña c¸c gi¶ thiÕt, c¸c ph¬ng ph¸p ®îc sö dông còng  nh  viÖc ¸p dông c¸c gi¶ thiÕt vµ  c¸c ph¬ng ph¸p nµy. Do  kh«ng cã chuyªn m«n vÒ c¸c lÜnh vùc mµ chuyªn gia xem xÐt  nªn kiÓm to¸n viªn vµ c«ng ty kiÓm to¸n kh«ng thÓ dÔ ph¶n  b¸c c¸c gi¶ thiÕt vµ ph¬ng ph¸p mµ chuyªn gia ®∙ sö dông.  V×  vËy, kiÓm to¸n viªn vµ  c«ng ty kiÓm to¸n cÇn ph¶i t×m  hiÓu trªn c¬  së  hiÓu biÕt cña m×nh vÒ  ho¹t  ®éng cña  ®¬n  vÞ   ®îc   kiÓm   to¸n   vµ   theo   kÕt   qu¶   cña   c¸c   thñ   tôc   kiÓm  to¸n kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh xem c¸c gi¶ thiÕt vµ ph¬ng ph¸p nµy  cã thÝch hîp hay kh«ng.  15. NÕu kÕt qu¶ c«ng viÖc cña chuyªn gia kh«ng cung   cÊp  ®îc  ®Çy  ®ñ  b»ng chøng  kiÓm to¸n thÝch  hîp hoÆc kÕt  qu¶ nµy l¹i kh«ng  phï  hîp  víi  c¸c  b»ng  chøng kiÓm  to¸n  kh¸c  ®∙ thu thËp  ®îc, th×  kiÓm to¸n viªn vµ  c«ng ty kiÓm  to¸n cÇn ph¶i x¸c  ®Þnh nguyªn nh©n cña nh÷ng kh¸c biÖt.   §Ó thùc hiÖn viÖc nµy, kiÓm to¸n viªn cã thÓ trao ®æi víi  Ban Gi¸m  ®èc cña  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n vµ  víi chuyªn gia,  vµ  cã  thÓ  thùc hiÖn c¸c thñ  tôc kiÓm to¸n bæ sung, hoÆc  mêi mét chuyªn  gia kh¸c hoÆc söa  ®æi b¸o c¸o kiÓm  to¸n  cña m×nh. T liÖu cña chuyªn gia ®îc dÉn chøng trong b¸o c¸o kiÓm  to¸n  1 16. Khi ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n víi  ý  kiÕn chÊp  nhËn toµn phÇn, kiÓm to¸n viªn kh«ng  ®îc  ®Ò  cËp  ®Õn c«ng  viÖc cña chuyªn gia v×  ngêi sö  dông b¸o c¸o kiÓm to¸n sÏ  hiÓu lÇm lµ  cã  sù  chia sÎ  tr¸ch nhiÖm hoÆc lµ  cã   ý  kiÕn  ngo¹i trõ. 17. NÕu dùa trªn t  liÖu cña chuyªn gia mµ  kiÓm to¸n  viªn   vµ   c«ng   ty   kiÓm   to¸n   ph¸t   hµnh   b¸o   c¸o   kiÓm   to¸n  kh«ng  chÊp  nhËn toµn phÇn  th×  kiÓm  to¸n viªn cã  thÓ   ®Ò 
 13. 13 cËp  ®Õn t  liÖu cña chuyªn gia (trong  ®ã  nªu tªn vµ  ph¹m  vi c«ng viÖc cña chuyªn gia) ®Ó gi¶i thÝch viÖc ph¸t hµnh   b¸o   c¸o   kiÓm   to¸n  kh«ng   chÊp   nhËn  toµn   phÇn.   Tr êng  hîp  nµy, kiÓm to¸n viªn vµ  c«ng ty kiÓm to¸n cÇn ph¶i  ®îc sù  ®ång  ý  tríc cña chuyªn gia. NÕu chuyªn gia tõ  chèi kh«ng   chÊp nhËn  nhng kiÓm to¸n viªn  vµ  c«ng  ty kiÓm  to¸n  l¹i  xÐt thÊy cÇn ph¶i  ®a ra c¸c t liÖu cña chuyªn gia  ®Ó  dÉn  chøng, th×  kiÓm to¸n viªn cÇn ph¶i tham kh¶o  ý  kiÕn cña  chuyªn gia t vÊn ph¸p luËt. CHUÈN MùC Sè 710 TH¤NG TIN Cã TÝNH SO S¸NH (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 03/2005/Q§­BTC ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) QUY §ÞNH CHUNG 01. Môc ®Ých cña chuÈn mùc nµy lµ quy ®Þnh c¸c nguyªn   t¾c,   thñ   tôc   c¬   b¶n   vµ   híng   dÉn   thÓ   thøc   ¸p   dông   c¸c  nguyªn   t¾c,   thñ   tôc   liªn   quan   ®Õn  tr¸ch   nhiÖm  cña  kiÓm   to¸n   viªn   vµ  c«ng   ty   kiÓm   to¸n   trong   viÖc   xem   xÐt   c¸c  th«ng tin cã  tÝnh so s¸nh trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n b¸o  c¸o tµi chÝnh.  ChuÈn mùc nµy kh«ng ¸p dông cho kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi   chÝnh tãm t¾t ®îc ®Ýnh kÌm víi b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc kiÓm  to¸n. 02. KiÓm to¸n viªn vµ c«ng ty kiÓm to¸n ph¶i x¸c ®Þnh   xem c¸c th«ng tin cã tÝnh so s¸nh, xÐt trªn c¸c khÝa c¹nh  träng yÕu, cã  phï  hîp víi c¸c chuÈn mùc kÕ  to¸n ViÖt Nam  ¸p dông cho viÖc lËp vµ  tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh  ®îc  kiÓm to¸n hay kh«ng. 03. C¸c  th«ng tin cã  tÝnh so s¸nh trong b¸o c¸o tµi   chÝnh cã  thÓ   ®îc tr×nh bµy díi d¹ng sè  liÖu (nh t×nh h×nh  tµi chÝnh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, lu chuyÓn tiÒn tÖ)  vµ  c¸c gi¶i tr×nh trong ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh cña  ®¬n vÞ trong nhiÒu n¨m tµi chÝnh phô thuéc vµo chuÈn mùc kÕ   to¸n vÒ tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc ¸p dông. Ph¬ng ph¸p  tr×nh bµy th«ng  tin cã  tÝnh so s¸nh nªu trong ChuÈn  mùc   kiÓm to¸n nµy, gåm: ­  Ph¬ng ph¸p  d÷  liÖu  t¬ng øng:  Sè  liÖu  vµ  c¸c  gi¶i  tr×nh tr×nh bµy trong thuyÕt minh cña kú liªn quan ®Õn kú   tríc lµ  mét phÇn cña b¸o c¸o tµi chÝnh kú  hiÖn t¹i, vµ  ph¶i   ®îc   xem   xÐt   trong   mèi   liªn   hÖ   víi   sè   liÖu   vµ   c¸c  th«ng   tin   kh¸c   trong   thuyÕt   minh   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   kú 
 14. 14 hiÖn   t¹i   (®îc   gäi   lµ   "d÷   liÖu   cña   kú   hiÖn   t¹i"   trong  khu”n khæ cña chuÈn mùc nµy). C¸c d÷  liÖu t ¬ng øng kh«ng  ®îc tr×nh bµy nh mét b¸o c¸o tµi chÝnh hoµn chØnh vµ   ®éc  lËp, mµ lµ mét phÇn cña b¸o c¸o tµi chÝnh cña kú hiÖn t¹i   ®îc xem xÐt trong mèi liªn quan víi sè  liÖu cña kú  hiÖn  t¹i; ­ Ph¬ng ph¸p b¸o c¸o tµi chÝnh mang tÝnh so s¸nh: Sè  liÖu vµ  c¸c gi¶i tr×nh nªu trong thuyÕt minh cña kú  liªn  quan  ®Õn c¸c kú  tríc  ®îc tr×nh bµy cïng víi b¸o c¸o tµi  chÝnh cña kú hiÖn t¹i víi môc ®Ých so s¸nh, nhng kh«ng ®­ îc coi lµ mét phÇn cña b¸o c¸o tµi chÝnh cña kú hiÖn t¹i. (Phô  lôc sè  01 quy  ®Þnh néi dung tãm t¾t cña b¸o c¸o  tµi chÝnh mang tÝnh so s¸nh). 04.  Khi c¸c  th«ng  tin cã   tÝnh so  s¸nh  ®∙  ®îc tr×nh  bµy phï  hîp víi quy  ®Þnh cña chuÈn mùc kÕ  to¸n chung cho  b¸o c¸o tµi chÝnh th×  b¸o c¸o kiÓm to¸n chØ cßn c¸c  ®iÓm  kh¸c biÖt sau: a)  §èi víi  d÷  liÖu  t¬ng  øng,  b¸o c¸o  cña kiÓm  to¸n  viªn chØ ®Ò cËp ®Õn b¸o c¸o tµi chÝnh cña kú hiÖn t¹i; b) §èi víi b¸o c¸o tµi chÝnh mang tÝnh so s¸nh, b¸o  c¸o cña kiÓm to¸n viªn ph¶i  ®Ò  cËp  ®Õn tÊt c¶ c¸c kú   ® îc  tr×nh bµy trong b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc kiÓm to¸n. NéI DUNG CHUÈN MùC D÷ liÖu t¬ng øng Tr¸ch nhiÖm cña kiÓm to¸n viªn vµ c«ng ty kiÓm to¸n 05.  KiÓm   to¸n   viªn   ph¶i   thu   thËp   ®Çy   ®ñ   b»ng   chøng  kiÓm to¸n thÝch hîp ®Ó cã ®îc sù ®¶m b¶o c¸c d÷ liÖu t¬ng  øng tháa m∙n yªu cÇu cña c¸c chuÈn mùc kÕ  to¸n. Ph¹m vi  cña c¸c thñ tôc kiÓm to¸n ¸p dông cho c¸c d÷ liÖu t¬ng øng  hÑp h¬n rÊt nhiÒu so víi kiÓm to¸n c¸c sè liÖu cña kú hiÖn  t¹i vµ thêng chØ giíi h¹n ë møc ®é ®¶m b¶o hîp lý r»ng c¸c  sè liÖu t¬ng øng ®∙  ®îc tr×nh bµy  ®óng vµ ph©n lo¹i thÝch  hîp. §iÒu nµy yªu cÇu kiÓm to¸n viªn vµ c«ng ty kiÓm to¸n   ph¶i ®¸nh gi¸ xem: a)  C¸c nguyªn  t¾c  kÕ  to¸n  ¸p dông  víi d÷   liÖu t¬ng  øng cã nhÊt qu¸n víi c¸c nguyªn t¾c cña kú hiÖn t¹i kh«ng  (hoÆc   ®∙   cã   sù   ®iÒu   chØnh   gi¶i   thÝch   cÇn   thiÕt   trong   ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh); vµ b)   D÷   liÖu   t¬ng   øng   cã   phï   hîp   víi   sè   liÖu   vµ   c¸c  gi¶i tr×nh trong thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh cña kú tr ­ íc hay  ®∙ cã  c¸c  ®iÒu  chØnh  gi¶i thÝch  cÇn thiÕt trong  thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh cña kú hiÖn t¹i.
 15. 15 06. NÕu b¸o c¸o tµi chÝnh cña kú tríc ®∙ ®îc kiÓm to¸n  viªn vµ  c«ng ty kiÓm to¸n kh¸c kiÓm to¸n, kiÓm to¸n viªn   hiÖn t¹i ph¶i ®¸nh gi¸ xem c¸c d÷ liÖu t¬ng øng cã ®¸p øng  yªu cÇu nªu trong §o¹n 05 ChuÈn mùc nµy vµ ¸p dông c¸c thñ  tôc kiÓm to¸n quy  ®Þnh nªu trong ChuÈn mùc kiÓm to¸n 510  "KiÓm to¸n n¨m ®Çu tiªn ­ sè d ®Çu n¨m tµi chÝnh". 07. NÕu b¸o c¸o tµi chÝnh cña kú  tríc kh«ng  ®îc kiÓm  to¸n, kiÓm to¸n viªn vµ  c«ng ty kiÓm to¸n ph¶i  ®¸nh gi¸  xem   c¸c   d÷   liÖu   t¬ng   øng   cã   ®¸p   øng   yªu   cÇu   nªu   trong  §o¹n 05 ChuÈn mùc nµy vµ  ¸p dông nh÷ng thñ  tôc kiÓm to¸n  quy ®Þnh trong ChuÈn mùc kiÓm to¸n 510 "KiÓm to¸n n¨m ®Çu   tiªn ­ sè d ®Çu n¨m tµi chÝnh". 08. Khi kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m hiÖn t¹i,   nÕu ph¸t hiÖn   ®îc sai sãt träng yÕu trong  d÷  liÖu  t¬ng  øng, kiÓm to¸n viªn ph¶i thùc hiÖn c¸c thñ  tôc kiÓm to¸n  bæ sung tuú tõng trêng hîp cô thÓ. B¸o c¸o cña kiÓm to¸n viªn vµ c«ng ty kiÓm to¸n 09. §èi víi c¸c d÷  liÖu t¬ng øng, kiÓm to¸n viªn vµ  c«ng ty kiÓm to¸n sÏ kh«ng ®Ò cËp ®Õn c¸c d÷ liÖu so s¸nh  trong b¸o c¸o kiÓm to¸n cña m×nh, v× ý kiÕn cña kiÓm to¸n   viªn vÒ  b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m hiÖn t¹i  ®∙ bao gåm c¶ c¸c  d÷ liÖu t¬ng øng. 10. B¸o c¸o cña kiÓm to¸n viªn vµ  c«ng ty kiÓm to¸n  chØ  ®Ò  cËp cô  thÓ   ®Õn c¸c d÷  liÖu t ¬ng øng trong c¸c tr­ êng hîp M« t¶ ë c¸c ®o¹n 11, 12, 14b vµ tõ 15 ®Õn 18. 11. Khi b¸o c¸o kiÓm to¸n cña n¨m tµi chÝnh tríc cã ý  kiÕn   chÊp   nhËn   tõng   phÇn,     ý   kiÕn   tõ   chèi   hoÆc   ý   kiÕn  kh«ng chÊp nhËn vµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn ý kiÕn trªn lµ: a) Tån t¹i cña n¨m tríc kh«ng ®îc gi¶i quyÕt, lµm ¶nh  hëng  ®Õn sè  liÖu cña kú  hiÖn t¹i th×  b¸o c¸o kiÓm to¸n  n¨m hiÖn t¹i còng ph¶i  ®îc söa  ®æi liªn quan  ®Õn tån t¹i  trong d÷ liÖu t¬ng øng; hoÆc b) Tån t¹i cña n¨m tríc cha ®îc gi¶i quyÕt nhng kh«ng  lµm ¶nh hëng ®Õn sè liÖu cña kú hiÖn t¹i th× b¸o c¸o kiÓm   to¸n n¨m hiÖn t¹i còng ph¶i ®îc söa ®æi liªn quan ®Õn tån  t¹i trong c¸c d÷ liÖu t¬ng øng. 12. Khi b¸o c¸o kiÓm to¸n cña n¨m tµi chÝnh tríc  ®a  ra ý kiÕn d¹ng chÊp nhËn tõng phÇn, ý kiÕn tõ chèi hoÆc ý   kiÕn tr¸i ngîc vµ  nh÷ng vÊn  ®Ò  dÉn  ®Õn sù  söa  ®æi  ý  kiÕn   kiÓm to¸n  ®∙  ®îc gi¶i quyÕt vµ   ®îc xö  lý  mét c¸ch thÝch  hîp trong b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m nay th× b¸o c¸o kiÓm to¸n  cña kú  hiÖn t¹i thêng kh«ng  ®Ò  cËp  ®Õn sù  söa  ®æi cña kú   tríc  ®ã. Tuy nhiªn, nÕu vÊn  ®Ò  nµy lµ  träng yÕu  ®èi víi  kú  hiÖn t¹i, kiÓm to¸n viªn cã  thÓ  bæ sung  ®o¹n l u  ý   ®Õn  trêng hîp nµy.
 16. 16 13. Khi kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña kú  hiÖn t¹i,  trong mét sè  trêng hîp, kiÓm to¸n viªn cã  thÓ  ph¸t hiÖn  thÊy sai sãt träng yÕu cã  ¶nh hëng  ®Õn b¸o c¸o tµi chÝnh  cña kú  tríc trong khi b¸o c¸o kiÓm to¸n cña kú   ®ã   ®∙  ® îc  ph¸t hµnh víi ý kiÕn chÊp nhËn toµn phÇn. 14.   Khi   x¶y   ra   trêng   hîp   nµy   (®o¹n   13),   kiÓm   to¸n  viªn ph¶i ¸p dông nh÷ng thñ  tôc quy  ®Þnh trong ChuÈn mùc  kiÓm to¸n 560 "C¸c sù  kiÖn ph¸t sinh sau ngµy khãa sæ kÕ  to¸n lËp b¸o c¸o tµi chÝnh" vµ: a) NÕu b¸o c¸o tµi chÝnh cña kú  tríc  ®∙  ®îc söa  ®æi  vµ  c«ng bè  l¹i cïng víi b¸o c¸o kiÓm to¸n míi, kiÓm to¸n  viªn ph¶i  ®¶m b¶o r»ng c¸c d÷  liÖu t¬ng øng lµ  phï  hîp  víi b¸o c¸o tµi chÝnh ®∙ söa ®æi; hoÆc b)  NÕu b¸o  c¸o tµi  chÝnh  cña kú  tríc kh«ng   ®îc  söa  ®æi vµ c«ng bè l¹i, vµ c¸c d÷ liÖu t¬ng øng còng kh«ng ®­ îc   ®iÒu   chØnh   phï   hîp/hoÆc   c¸c   gi¶i   tr×nh   ®a   ra   trong  thuyÕt   minh   lµ   kh«ng   ®Çy   ®ñ,   kiÓm   to¸n   viªn   ph¶i   ph¸t  hµnh mét b¸o c¸o kiÓm to¸n söa  ®æi cña kú  hiÖn t¹i trong  ®ã tr×nh bµy phÇn d÷ liÖu t¬ng øng cÇn söa ®æi. 15. Trong trêng hîp m« t¶  ë   ®o¹n 13, nÕu b¸o c¸o tµi  chÝnh cña kú  tríc kh«ng  ®îc söa  ®æi vµ  b¸o c¸o kiÓm to¸n  kh«ng ®îc ph¸t hµnh l¹i, nhng c¸c d÷ liÖu t¬ng øng ®∙ ®îc  ®iÒu   chØnh   phï   hîp   vµ   c¸c   gi¶i   tr×nh   ®îc   ®a   ra   ®Çy   ®ñ  trong phÇn thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh cña kú hiÖn t¹i,   th× kiÓm to¸n viªn cã thÓ bæ sung mét ®o¹n lu ý ®Õn trêng  hîp   nµy   vµ   tham   chiÕu   ®Õn   thuyÕt   minh   t¬ng   øng.   §ång  thêi, kiÓm to¸n viªn ph¶i xem xÐt l¹i theo c¸c quy  ®Þnh  t¹i ChuÈn mùc 560 "C¸c sù kiÖn ph¸t sinh sau ngµy khãa sæ  kÕ to¸n lËp b¸o c¸o tµi chÝnh".  C¸c yªu cÇu bæ sung ®èi víi kiÓm to¸n viªn vµ c«ng ty   kiÓm to¸n míi B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m tríc ®îc kiÓm to¸n viªn vµ  c«ng  ty kiÓm to¸n kh¸c kiÓm to¸n 16. Trong b¸o c¸o kiÓm to¸n n¨m hiÖn t¹i, kiÓm to¸n   viªn míi  ®îc quyÒn  ®Ò  cËp  ®Õn b¸o c¸o kiÓm to¸n n¨m tríc  vÒ   c¸c   d÷   liÖu   t¬ng   øng.   NÕu   kiÓm   to¸n   viªn   míi   quyÕt  ®Þnh  ®Ò  cËp  ®Õn b¸o c¸o kiÓm to¸n n¨m tríc th×  ph¶i nªu  trong b¸o c¸o kiÓm to¸n cña m×nh r»ng: a) B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m tríc  ®∙  ®îc kiÓm to¸n viªn  kh¸c kiÓm to¸n; b) D¹ng  ý  kiÕn cña kiÓm to¸n viªn n¨m tríc vµ  nÕu  ý  kiÕn nµy  ®∙  ®îc söa  ®æi th×  nªu nguyªn nh©n cña viÖc söa  ®æi ®ã; c) Ngµy lËp b¸o c¸o kiÓm to¸n ®ã.
 17. 17 B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m tríc kh«ng ®îc kiÓm to¸n 17.   NÕu   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   n¨m   tríc  kh«ng   ®îc   kiÓm  to¸n, kiÓm to¸n viªn míi ph¶i nªu trong b¸o c¸o cña m×nh  lµ   c¸c   d÷   liÖu   t¬ng   øng   ®∙   kh«ng   ®îc   kiÓm   to¸n.   Tuy  nhiªn,   trêng  hîp  nµy  kiÓm   to¸n   viªn   vÉn   ph¶i  thùc   hiÖn   nh÷ng thñ tôc kiÓm to¸n thÝch hîp ®èi víi sè d  ®Çu kú cña  kú hiÖn t¹i. B¸o c¸o tµi chÝnh còng ph¶i nªu râ lµ c¸c d÷   liÖu t¬ng øng ®∙ kh«ng ®îc kiÓm to¸n. 18.   Trêng   hîp   kiÓm   to¸n   viªn   míi   ph¸t   hiÖn   thÊy   cã  sai sãt träng yÕu trong d÷  liÖu t ¬ng øng, kiÓm to¸n viªn  míi ph¶i yªu cÇu Ban Gi¸m  ®èc  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n  ®iÒu  chØnh l¹i c¸c d÷ liÖu nµy. NÕu Ban Gi¸m ®èc tõ chèi, kiÓm  to¸n viªn vµ  c«ng ty kiÓm to¸n ph¶i söa  ®æi b¸o c¸o kiÓm  to¸n n¨m hiÖn t¹i cho phï hîp. B¸o c¸o tµi chÝnh mang tÝnh so s¸nh Tr¸ch nhiÖm cña kiÓm to¸n viªn vµ c«ng ty kiÓm to¸n 19.   KiÓm   to¸n   viªn   ph¶i   thu   thËp   ®Çy   ®ñ  b»ng   chøng  kiÓm to¸n thÝch hîp  ®Ó  cã  thÓ  kÕt luËn r»ng b¸o c¸o tµi  chÝnh mang tÝnh so s¸nh  ®∙  ®¸p øng yªu cÇu cña c¸c chuÈn  mùc kÕ  to¸n. §iÒu nµy  ®ßi hái kiÓm to¸n viªn vµ  c«ng ty  kiÓm to¸n ph¶i ®¸nh gi¸ xem: a)  ChÝnh  s¸ch  kÕ  to¸n  cña kú  tríc  cã  nhÊt  qu¸n víi  chÝnh s¸ch kÕ  to¸n cña kú  nµy hay kh«ng; c¸c  ®iÒu chØnh  cÇn thiÕt vµ c¸c tr×nh bµy cã ®îc thùc hiÖn hay kh«ng. b)  C¸c sè  liÖu n¨m tríc  ®îc tr×nh bµy trong b¸o c¸o  tµi chÝnh n¨m nay cã  thèng nhÊt víi sè  liÖu vµ  c¸c gi¶i  tr×nh trong b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m tríc hay kh«ng vµ  c¸c  ®iÒu chØnh hoÆc gi¶i tr×nh cÇn thiÕt ®∙ ®îc thùc hiÖn hay  cha. 20. NÕu b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m tríc ®îc kiÓm to¸n viªn  vµ  c«ng ty kiÓm to¸n kh¸c kiÓm to¸n, kiÓm to¸n viªn hiÖn  t¹i ph¶i ®¸nh gi¸ xem b¸o c¸o tµi chÝnh mang tÝnh so s¸nh  cã   ®¸p øng  ®îc c¸c yªu cÇu nªu  ë   ®o¹n 19 trªn  ®©y kh«ng  vµ  kiÓm to¸n viªn ph¶i thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i ChuÈn  mùc kiÓm to¸n 510 "KiÓm to¸n n¨m  ®Çu tiªn ­ sè  d   ®Çu n¨m  tµi chÝnh". 21. NÕu b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m tríc cha ®îc kiÓm to¸n,  kiÓm to¸n  viªn  vÉn ph¶i  ®¸nh gi¸ xem b¸o c¸o tµi chÝnh  mang tÝnh so s¸nh cã   ®¸p øng  ®îc c¸c yªu cÇu nªu  ë   ®o¹n  19 trªn  ®©y kh«ng vµ  kiÓm to¸n viªn ph¶i thùc hiÖn theo  quy  ®Þnh t¹i ChuÈn mùc kiÓm to¸n 510 "KiÓm to¸n n¨m  ®Çu  tiªn ­ sè d ®Çu n¨m tµi chÝnh". 22. Khi kiÓm to¸n n¨m hiÖn t¹i, nÕu biÕt ® îc kh¶ n¨ng  cã  sai sãt träng yÕu trong c¸c sè  liÖu cña b¸o c¸o tµi 
 18. 18 chÝnh n¨m tríc th×  kiÓm to¸n viªn cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c  thñ tôc bæ sung cho phï hîp víi tõng trêng hîp cô thÓ. B¸o c¸o cña kiÓm to¸n viªn vµ c«ng ty kiÓm to¸n 23. §èi víi b¸o c¸o tµi chÝnh mang tÝnh so s¸nh, kiÓm   to¸n viªn cÇn ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n, trong  ®ã  x¸c  ®Þnh mét c¸ch cô  thÓ   ®Õn d÷  liÖu mang tÝnh so s¸nh, v×   ý   kiÕn cña kiÓm to¸n viªn  ®îc  ®a ra cho tõng b¸o c¸o tµi  chÝnh cña mçi n¨m. B¸o c¸o cña kiÓm to¸n viªn vÒ  b¸o c¸o  tµi chÝnh mang tÝnh so s¸nh ¸p dông cho tõng b¸o c¸o tµi  chÝnh   ®îc tr×nh bµy riªng  rÏ  cho  nªn  kiÓm  to¸n viªn vµ  c«ng   ty   kiÓm   to¸n   cã   thÓ   ®a   ra   ý   kiÕn   chÊp   nhËn   tõng  phÇn,   ý   kiÕn   tr¸i   ngîc   hoÆc   ý   kiÕn   tõ   chèi,   hoÆc   thªm  ®o¹n lu  ý   ®èi víi mét hoÆc c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña mét   n¨m hoÆc mét sè  n¨m,  ®ång thêi cã  thÓ   ®a ra c¸c  ý  kiÕn  kiÓm to¸n kh¸c nhau  ®èi víi b¸o c¸o tµi chÝnh mang tÝnh  so s¸nh kh¸c nhau. 24. Trêng hîp kiÓm to¸n viªn vµ  c«ng ty kiÓm to¸n  ® a  ra   ý  kiÕn   vÒ  b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   n¨m   tríc   trong   b¸o   c¸o  kiÓm to¸n n¨m nay kh¸c víi  ý  kiÕn  ®∙  ® a ra trong b¸o c¸o  kiÓm to¸n n¨m tríc th×  kiÓm to¸n viªn ph¶i gi¶i thÝch lý  do chÝnh cña sù  kh¸c biÖt nµy b»ng c¸ch thªm mét  ®o¹n lu  ý  trong b¸o c¸o kiÓm to¸n. Trêng hîp nµy x¶y ra khi kiÓm  to¸n n¨m hiÖn  t¹i,  kiÓm to¸n viªn  ph¸t  hiÖn  ®îc c¸c sù  kiÖn cã  ¶nh hëng träng yÕu  ®Õn b¸o c¸o tµi chÝnh cña n¨m  tríc. C¸c yªu cÇu bæ sung ®èi víi kiÓm to¸n viªn vµ c«ng ty   kiÓm to¸n míi Trêng hîp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m tríc dïng  ®Ó  so s¸nh  ®îc kiÓm to¸n viªn vµ c«ng ty kiÓm to¸n kh¸c kiÓm to¸n 25. NÕu b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m tríc dïng ®Ó so s¸nh ®­ îc kiÓm to¸n viªn vµ c«ng ty kiÓm to¸n  kh¸c kiÓm to¸n: a)  KiÓm to¸n viªn n¨m tríc cã  thÓ  ph¸t hµnh l¹i b¸o  c¸o kiÓm to¸n n¨m tríc, cßn kiÓm to¸n viªn míi chØ ph¸t  hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n cho n¨m nay; hoÆc b)  KiÓm   to¸n   viªn   míi   ph¶i   nªu   trong   b¸o   c¸o   kiÓm  to¸n cña m×nh lµ b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m tríc ®îc kiÓm to¸n  viªn kh¸c kiÓm to¸n vµ nªu râ: i) B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m tríc ®∙ ®îc c«ng ty kiÓm to¸n  kh¸c kiÓm to¸n; ii)  D¹ng  ý   kiÕn mµ   kiÓm to¸n  viªn  n¨m tríc  ®∙ ph¸t  hµnh.  NÕu   ®ã  lµ  b¸o c¸o kiÓm to¸n  d¹ng  kh«ng chÊp  nhËn  toµn   phÇn,   th×   cÇn   nªu   lý   do   cña   viÖc   kh«ng   chÊp   nhËn  toµn phÇn ®ã; iii) Ngµy lËp b¸o c¸o kiÓm to¸n ®ã.
 19. 19 26.   Khi   kiÓm   to¸n   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   n¨m   hiÖn   t¹i,  trong mét sè trêng hîp, kiÓm to¸n viªn cã thÓ ph¸t hiÖn ra  sai sãt träng yÕu cã  ¶nh hëng  ®Õn b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m  tríc, nhng kiÓm to¸n viªn n¨m tríc vÉn  ®a ra  ý  kiÕn kiÓm  to¸n chÊp nhËn toµn phÇn. 27. Trong trêng hîp nµy, kiÓm to¸n viªn míi ph¶i trao  ®æi víi Ban Gi¸m  ®èc,  ph¶i  tiÕp xóc víi kiÓm to¸n  viªn  n¨m tríc  ®Ó   ®Ò  nghÞ   ®iÒu chØnh b¸o c¸o tµi chÝnh vµ  b¸o  c¸o kiÓm to¸n n¨m tríc. NÕu kiÓm to¸n viªn n¨m tríc  ®ång  ý  lËp mét b¸o c¸o kiÓm to¸n míi vÒ  b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m   tríc sau khi  ®∙  ®îc  ®iÒu chØnh, kiÓm to¸n viªn míi ph¶i  thùc hiÖn theo c¸c thñ tôc nªu trong ®o¹n 25. 28.   Theo   trêng   hîp   m«   t¶   ë   ®o¹n   26,   nÕu   kiÓm   to¸n  viªn   n¨m   tríc   kh«ng   ®ång   ý   víi   nh÷ng   ®iÒu   chØnh   vµ   tõ  chèi lËp b¸o c¸o kiÓm to¸n míi, th×  kiÓm to¸n viªn hiÖn  t¹i cã thÓ nªu ra trong ®o¹n më ®Çu cña b¸o c¸o kiÓm to¸n   lµ kiÓm to¸n viªn n¨m tríc ®∙ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n  vÒ  b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m tríc tríc khi b¸o c¸o tµi chÝnh  nµy  ®îc  ®iÒu chØnh. Ngoµi ra, nÕu kiÓm to¸n viªn míi  ® îc  yªu cÇu kiÓm to¸n vµ  thùc hiÖn c¸c thñ  tôc kiÓm to¸n cÇn  thiÕt ®Ó cã ®îc ®¶m b¶o r»ng c¸c ®iÒu chØnh lµ thÝch hîp,  kiÓm to¸n viªn míi cã thÓ nªu trong b¸o c¸o kiÓm to¸n cña  m×nh ®o¹n nh sau: "Chóng t«i  ®∙ kiÓm tra c¸c  ®iÒu chØnh  ®îc nªu trong  ThuyÕt minh X  ®Ó  söa  ®æi l¹i b¸o c¸o tµi chÝnh cña n¨m  20X0.  Theo   ý  kiÕn  cña  chóng  t«i, c¸c  ®iÒu  chØnh  nµy lµ  phï hîp vµ ®∙ ®îc thùc hiÖn ®óng ®¾n". Trêng hîp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m tríc kh«ng  ®îc kiÓm  to¸n 29.   NÕu   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   n¨m   tríc   kh«ng   ®îc   kiÓm  to¸n, kiÓm to¸n viªn hiÖn t¹i ph¶i nªu râ  trong b¸o c¸o  kiÓm to¸n cña m×nh lµ phÇn b¸o c¸o tµi chÝnh mang tÝnh so  s¸nh   ®∙   kh«ng   ®îc   kiÓm   to¸n.   Tuy   nhiªn,   trêng   hîp   nµy  kiÓm to¸n viªn cã  nghÜa vô  thùc hiÖn nh÷ng thñ  tôc kiÓm  to¸n thÝch hîp ®èi víi c¸c sè d ®Çu n¨m cña n¨m hiÖn t¹i.  B¸o c¸o tµi chÝnh còng ph¶i nªu râ  lµ  b¸o c¸o tµi chÝnh  mang tÝnh so s¸nh ®∙ kh«ng ®îc kiÓm to¸n. 30.   Trong   trêng   hîp   ph¸t   hiÖn   cã   sai   sãt   träng   yÕu  trong   c¸c   sè   liÖu   n¨m   tríc   cha   ®îc   kiÓm   to¸n   th×   kiÓm  to¸n viªn hiÖn t¹i ph¶i yªu cÇu Ban Gi¸m  ®èc  ®¬n vÞ   ®îc  kiÓm to¸n söa ®æi l¹i c¸c th«ng tin nµy. NÕu Ban Gi¸m ®èc  tõ  chèi, kiÓm  to¸n  viªn ph¶i söa  ®æi b¸o c¸o kiÓm  to¸n  cho phï hîp.
 20. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2