intTypePromotion=1

Quyết định 04/1999/QĐ/BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định 04/1999/QĐ/BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 04/1999/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng bóng đèn hình ti vi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 04/1999/QĐ/BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  sè 04/1999/Q§/BT C B tr  n g µy  13 th¸ng  01 n¨ m  1999 V Ò  viÖc s öa ® æ i  m ø c   thu Õ  su Êt thu Õ  n h Ë p   h È u   µ n g  b ã n g  ®Ìn h × n h  ti k h  vi                                B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993 Cña    ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang    Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm  quyÒn    tæ  vô  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ biÓu  thuÕ nhËp khÈu theo Danh  môc  nhãm  hµng chiô thuÕ  ban hµnh kÌm  theo Nghi quyÕt sè 63/NQ­ UBTVQH10  ngµy  th¸ng10  10    n¨m  1998; C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  1,  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   xung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/5/1998; Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1: Söa  æi  ® møc  thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña  Æt   m hµng  bãng ®Ìn  h×nh      tiviquy ®Þnh  i t¹ BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh  1803/1998/Q§­ sè  BTC   ngµy  th¸ng12  11    n¨m 1998  cña  Bé  trëng  Bé  Tµi chÝnh, ®∙  ® îc söa  ® æi  t¹  QuyÕt  ®Þnh  sè  i 1950/1998/Q§/BTC  ngµy 26/12/1998 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    thµnh møc  thuÕ suÊtthuÕ    nhËp khÈu    sau:  míinh       M∙      sè               M« t¶nhãm,  Æt   m hµng ThuÕ   suÊt Nhãm Ph©n  nhãm ­ §Ìn èng ©m  cùc dïng cho m¸y thu v« tuyÕn  truyÒn h×nh, kÓ  c¶ èng ®Ìn cho bé kiÓm  tra  video: 8540 11 00       30 ­    ­Lo¹imÇu 8540 12 00       30 ­    ­Lo¹ibãng ®en  tr¾ng  hay ®¬n s¾c kh¸c Riªng: + Lo¹i thuéc    ph©n  nhãm  854011, 854012 d¹ng   20     ph¼ng  hoÆc     trôph¼ng  thuËtcao  kü   
  2. 2 §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ® îc¸p dông  vµ      cho    tÊt c¶      c¸c tê khaihµng      ho¸ nhËp  khÈu ®¨ng  víi quan    ký    c¬  H¶i quan  b¾t ®Çu     tõ ngµy 01/02/1999.B∙ibá      nh÷ng  quy ®Þnh  íc®©y       tr   tr¸ víiquy  i ®Þnh  i t¹ quyÕt  ®Þnh nµy.                    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2