intTypePromotion=1

Quyết định 04/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
168
lượt xem
39
download

Quyết định 04/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 04/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 04/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng bé tµi chÝnh sè 04/2005/Q§­BTC  ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2005 vÒ viÖc söa ®æi thuÕ suÊt  thuÕ nhËp khÈu ®èi víi mÆt hµng rîu nhËp khÈu Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003 cña   ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø   §iÒu   1  NghÞ   ®Þnh   sè   94/1998/N§­CP  ngµy  17/11/1998 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/5/1998; C¨n   cø  BiÓu   thuÕ   theo  Danh   môc   nhãm  hµng   chÞu   thuÕ   nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo  NghÞ quyÕt sè 63/NQ­UBTVQH10  ngµy 10/10/1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ X ®∙ ®­ îc   söa   ®æi,   bæ   sung   theo  NghÞ   quyÕt   sè   399/2003/NQ­ UBTVQH11  ngµy   19/06/2003   cña   Uû   ban   thêng   vô   Quèc   héi   kho¸ XI; C¨n cø Tho¶ thuËn gi÷a ChÝnh phñ níc Céng hoµ X∙ héi   Chñ   nghÜa   ViÖt   nam   vµ   Céng   ®ång   Ch©u   ¢u   ký   t¾t   ngµy   3/12/2004 vÒ tiÕp cËn thÞ trêng vµ ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   t¹i   c«ng   v¨n   sè   75/CP­QHQT   ngµy  16/12/2004;  Trªn c¬ së ý kiÕn cña Bé Th¬ng m¹i t¹i c«ng v¨n sè  494 TM/KV2 ngµy 22/12/2004 vµ theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng   Vô ChÝnh s¸ch thuÕ, QUYÕT §ÞNH   §iÒu   1:  Söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i  cña mét sè mÆt hµng rîu thuéc c¸c nhãm 2204, 2205, 2206,  2208   quy   ®Þnh   t¹i  QuyÕt   ®Þnh   sè   68/2004/Q§­BTC  ngµy  16/08/2004   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ   viÖc   ban   hµnh  BiÓu thuÕ   thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i thµnh c¸c møc thuÕ suÊt  thuÕ nhËp khÈu u ®∙i míi nh sau:  M∙ hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt  (%)
  2. 2 2204     Rîu vang lµm tõ nho t¬i, kÓ c¶ rîu    vang cao ®é; hÌm nho trõ lo¹i thuéc  nhãm 20.09 2204  10 00 ­ Rîu vang cã ga nhÑ 65       ­ Rîu vang kh¸c; hÌm nho ®∙ pha cån    ®Ó ng¨n ngõa hoÆc c¶n sù lªn men: 2204 21   ­ ­ Lo¹i trong ®å ®ùng kh«ng qu¸ 2    lÝt:       ­ ­ ­ Rîu vang:   2204 21 11 ­   ­   ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo  65 thÓ tÝch kh«ng qu¸ 15% 2204 21 12 ­   ­   ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo  65 thÓ tÝch trªn 15%       ­ ­ ­ HÌm nho:   2204 21 21 ­   ­   ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo  65 thÓ tÝch kh«ng qu¸ 15% 2204 21 22 ­   ­   ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo  65 thÓ tÝch trªn 15% 2204 29   ­ ­ Lo¹i kh¸c:         ­ ­ ­ Rîu vang:   2204 29 11 ­   ­   ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo  65 thÓ tÝch kh«ng qu¸ 15% 2204 29 12 ­   ­   ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo  65 thÓ tÝch trªn 15%       ­ ­ ­ HÌm nho:   2204 29 21 ­   ­   ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo  65 thÓ tÝch kh«ng qu¸ 15% 2204 29 22 ­   ­   ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo  65 thÓ tÝch trªn 15% 2204 30   ­ HÌm nho kh¸c:   2204 30 10 ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo   thÓ  65 tÝch kh«ng qu¸ 15% 2204 30 20 ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo   thÓ  65 tÝch trªn 15% 2205     Rîu vermourth vµ rîu vang kh¸c lµm    tõ nho t¬i ®∙ pha thªm h¬ng vÞ tõ  th¶o méc hoÆc chÊt th¬m 2205 10   ­   Lo¹i   trong   ®å   ®ùng   kh«ng   qu¸   2    lÝt: 2205 10 10 ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo   thÓ  65 tÝch kh«ng qu¸ 15% 2205 10 20 ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo   thÓ  65 tÝch trªn 15% 2205 90   ­ Lo¹i kh¸c:   2205 90 10 ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo   thÓ  65 tÝch kh«ng qu¸ 15% 2205 90 20 ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo   thÓ  65 tÝch trªn 15% 2206     §å   uèng   ®∙   lªn   men   kh¸c   (vÝ   dô:   
  3. 3 vang   t¸o,   vang   lª,   vang   mËt   ong);  hçn hîp cña ®å uèng ®∙ lªn men vµ  hçn hîp cña ®å uèng ®∙ lªn men víi  ®å uèng kh«ng chøa cån, cha ®îc chi  tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 2206 00 10 ­ Vang t¸o, vang lª 65 2206 00 20 ­ Rîu sa kª (rîu g¹o) 65 2206 00 30 ­ T« ®i (Toddy) 65 2206 00 40 ­ Shandy   cã nång  ®é cån trªn  0,5%  65 ®Õn 1% tÝnh theo thÓ tÝch 2206 00 50 ­ Shandy cã nång ®é cån trªn 1% ®Õn  65 3% tÝnh theo thÓ tÝch 2206 00 90 ­ Lo¹i kh¸c, kÓ c¶ vang mËt ong 65 2208     Cån ª­ti­lÝch cha biÕn tÝnh cã nång    ®é cån díi 80% tÝnh theo thÓ tÝch;  rîu m¹nh, rîu mïi vµ ®å uèng cã rîu  kh¸c  2208 20   ­ Rîu m¹nh cÊt tõ rîu vang nho hoÆc    tõ rîu b∙ nho:  2208 20 10 ­ ­ Rîu Brandy cã nång ®é cån kh«ng  65 qu¸ 46% tÝnh theo thÓ tÝch 2208 20 20 ­ ­ Rîu Brandy cã nång ®é cån trªn  65 46% tÝnh theo thÓ tÝch 2208 20 30 ­ ­ Lo¹i kh¸c, cã nång ®é cån kh«ng  65 qu¸ 46% tÝnh theo thÓ tÝch 2208 20 40 ­ ­ Lo¹i kh¸c, cã nång ®é cån trªn  65 46% tÝnh theo thÓ tÝch 2208 30   ­ Rîu Whisky:   2208 30 10 ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   kh«ng   qu¸   46%  65 tÝnh theo thÓ tÝch 2208 30 20 ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   trªn   46%   tÝnh  65 theo thÓ tÝch 2208 40   ­   Rîu   Rum   vµ   rîu   Rum   cÊt   tõ   mËt    mÝa: 2208 40 10 ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   kh«ng   qu¸   46%  65 tÝnh theo thÓ tÝch 2208 40 20 ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   trªn   46%   tÝnh  65 theo thÓ tÝch 2208 50   ­ Rîu Gin vµ rîu Cèi:   2208 50 10 ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   kh«ng   qu¸   46%  65 tÝnh theo thÓ tÝch 2208 50 20 ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   trªn   46%   tÝnh  65 theo thÓ tÝch 2208 60   ­ Rîu Vodka:   2208 60 10 ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   kh«ng   qu¸   46%  65 tÝnh theo thÓ tÝch 2208 60 20 ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   trªn   46%   tÝnh  65 theo thÓ tÝch 2208 70   ­ Rîu mïi vµ rîu bæ:  
  4. 4 2208 70 10 ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   kh«ng   qu¸   57%  65 tÝnh theo thÓ tÝch 2208 70 20 ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   trªn   57%   tÝnh  65 theo thÓ tÝch 2208 90   ­ Lo¹i kh¸c:   2208 90 10 ­ ­ Rîu samsu y tÕ cã nång ®é cån  65 kh«ng qu¸ 40% tÝnh theo thÓ tÝch 2208 90 20 ­ ­ Rîu samsu y tÕ cã nång ®é cån  65 trªn 40% tÝnh theo thÓ tÝch 2208 90 30 ­ ­ Rîu samsu kh¸c cã nång ®é cån  65 kh«ng qu¸ 40% tÝnh theo thÓ tÝch 2208 90 40 ­ ­ Rîu samsu kh¸c cã nång ®é cån  65 trªn 40% tÝnh theo thÓ tÝch 2208 90 50 ­ ­ Rîu arrack vµ rîu døa cã nång  65 ®é cån kh«ng qu¸ 40% tÝnh theo thÓ  tÝch 2208 90 60 ­ ­ Rîu arrack vµ rîu døa cã nång  65 ®é cån trªn 40% tÝnh theo thÓ tÝch  2208 90 70 ­ ­ Rîu ®¾ng vµ lo¹i ®å uèng t¬ng  65 tù   cã   nång   ®é   cån   kh«ng   qu¸   57%  tÝnh theo thÓ tÝch 2208 90 80 ­ ­ Rîu ®¾ng vµ lo¹i ®å uèng t¬ng  65 tù   cã   nång   ®é   cån   trªn   57%   tÝnh  theo thÓ tÝch 2208 90 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 65 §iÒu   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai  hµng ho¸ nhËp khÈu nép cho c¬ quan H¶i quan kÓ tõ ngµy  01/01/2005. Sè tiÒn thuÕ chªnh lÖch gi÷a sè thuÕ ®∙ nép  víi sè thuÕ theo møc thuÕ  suÊt  thuÕ nhËp khÈu  qui  ®Þnh  t¹i QuyÕt ®Þnh nµy sÏ ®îc xö lý hoµn tr¶.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2