intTypePromotion=1

Quyết định 112/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
115
lượt xem
26
download

Quyết định 112/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 112/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo lãnh ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 112/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc s è  112/2003/Q§­N H N N   T n g µ y  11 th¸ng 02 n¨ m  2003  Ò  vi Ö c s ö a  æ i, b æ  s u n g  m é t s è  ® i Ò u   v ® c ñ a Q u y   h Õ  b ¶ o  l∙nh n g © n   µ n g  b a n  h µ n h   Ì m  theo  u y Õ t ® Þ n h  s è  c h k Q 283/2000/Q§­N H N N 1 4  n g µ y   25/08/2000  c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc  T T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ  íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997 vµ  LuËt c¸c tæ  chøc  tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/CP  µy  ng 05/11/2002  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,  ¬    v  h v c c tæ  c B c quan   ngang  é; b ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 90/1998/N§­   µy  CP ng 7/11/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývay  µ    înícngoµi; l  v tr¶n     ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýn  ông,   ®Ò ngh c V tr VT d Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    öa  æi,bæ   1. S ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch b¶o    ©n   l∙nhng hµng  ban  hµnh  kÌm  theo Quy Õt ®Þnh  sè  283/2000/Q§­NHNN14  ngµy  25/8/2000 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícnh    Th ®è Ng h Nh n   sau: 1.§iÒu  ® îcsöa  æi      4    ® nh sau: "§iÒu    4.Kh¸ch  µng  îctæ  h ®   chøc  Ýn  ông  td b¶o  l∙nh 1. Kh¸ch  µng  îctæ    h ®   chøc  Ýn  ông  td b¶o    µc¸ctæ  l∙nhl     chøc  µ    ©n   v c¸ nh trong níc vµ  íc ngoµi.Tæ       n    chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îc b¶o    i  íinh÷ng  ®  l∙nh®è v   ngêisau  y:   ®© a. Thµnh    éi ®ång    viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm  tr   ki so¸t,  Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc),Phã    Tæng Gi¸m  c  ã  ®è (Ph Gi¸m  c) cña  chøc  Ýn  ông; ®è   tæ  td b. C¸n  é, nh©n    ña  Ýnh  chøc  Ýn  ông    ùc hiÖn  Ö m     b  viªnc ch tæ  td ®ã th   nhi vô  Èm  nh, quyÕt ®Þnh  th ®Þ     b¶o  l∙nh; c. Bè, m Ñ,  î,chång,con  ña  µnh    éi ®ång     v    c th viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t,  Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),Phã  ®è   Tæng  Gi¸m  c  ã  ®è (Ph Gi¸m  c). ®è d.ViÖc    ông    ¸p d quy  nh  ¹ §iÓ m   kho¶n  µy  i víi êi® îcb¶o    ®Þ ti  c  n ®è     ng     l∙nh lµ bé, m Ñ,  î,chång, con  ña     v    c Gi¸m  c,  ã   ®è Ph Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ña    c tæ chøc  Ýn  ông  tæ  td do  chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    2. ViÖc  ¹n  Õ     h ch b¶o    ña  chøc  Ýn  ông  i  íic¸c kh¸ch hµng  l∙nhc tæ  td ®è v       ® îcthùc hiÖn      theo quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt c¸ctæ    ®Þ t  i 78      chøc  Ýn  ông." td 2.§iÒu  ® îcsöa  æi      8    ® nh sau: "§iÒu    Òu  Ön  8.§i ki b¶o l∙nh
  2. 2 Tæ  chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt  µ  Õt  nh  x v quy ®Þ b¶o      l∙nhkhikh¸ch hµng  ã    c ®ñ     iÒu  Ön  c¸c® ki sau: 1. Cã   y       ®Ç ®ñ n¨ng  ùc ph¸p  Ëtd©n  ù, n¨ng  ùc hµnh    ©n  ù  l  lu   s  l  vid s theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   2.M ôc  ch    Þ  chøc  Ýn  ông    ®Ý ®Ò ngh tæ  td b¶o    µhîp ph¸p; l∙nhl     3. Cã     b¶o  ¶m   îp  ® h ph¸p cho  Üa  ô  îc b¶o    ngh v®  l∙nhtheo quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÒu  cña  21  Quy  Õ   µy; ch n 4.Cã     kh¶  n¨ng  µichÝnh    ùc hiÖn  Üa  ô  îcb¶o    t  ®Ó th   ngh v ®   l∙nhtrong thêi    h¹n cam   Õt;   k 5. Trêng  îp b¶o    ã  ªnquan  n   Õu  è nícngoµi(bªn nhËn      h  l∙nhc li   ®Õ y t        b¶o l∙nh hoÆc     bªn  îc b¶o    µ tæ  ®  l∙nh l   chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi),ngoµi c¸c ®iÒu     n       kiÖn  quy  nh  ¹ kho¶n        ®iÒu  µy,kh¸ch hµng  ®Þ ti  1, 2, 3, 4  n    cßn  ph¶ithùc hiÖn      c¸c quy  nh  Ò     ®Þ v qu¶n  ývay  µ    î níc ngoµi,cho  l  v tr¶n       vay  µ  v thu  åi nî níc h     ngoµi,quy  nh  Ò     ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèivµ    l      c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtcã  ªn lu   li   quan  kh¸c. 6. §èivíi êng  îp b¶o    èiphiÕu,lÖnh  Õu,kh¸ch hµng       tr h  l∙nhh     phi     ph¶ib¶o    ®¶m     iÒu  Ön  c¸c® ki theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   ¬ng  Õu”.     th phi 3.§iÒu  ® îcsöa  æi      14    ® nh sau: “§iÒu    ång  14.§ b¶o  l∙nh 1. ViÖc    Êt,phèi hîp  µ    ®Ò xu     v quy  ×nh  chøc  ùc  Ön  ng    tr tæ  th hi ®å b¶o l∙nh® îcthùc hiÖn       theo quy  nh  Ò   ng  µitrî ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ v ®å t     c Ng h Nh n 2. C¸c  chøc  Ýn  ông    tæ  td tham    ng  gia ®å b¶o    ïng chÞu  l∙nhc   tr¸chnhiÖ m     thùc hiÖn  Üa  ô    ngh v b¶o    µ   chøc  Ýn  ông  u   èi  ∙    µnh    l∙nhm tæ  td ®Ç m ® ph¸th cho bªn  Ën  nh b¶o l∙nh,trõtr ng  îp c¸c bªn  ã     ê h     c th¶o  Ën  thu kh¸c.Trêng  îp kh¸ch   h    hµng  kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  y    Üa  ô  ∙  ®Ç ®ñ ngh v ® cam   Õt  k víi  bªn  Ën  nh b¶o  l∙nh,tæ    chøc  Ýn  ông  u   èi    µnh  td ®Ç m ph¸th b¶o    ã  l∙nhc tr¸ch   nhiÖ m   ùc hiÖn  Üa  ô  th   ngh v b¶o   l∙nh thay cho    kh¸ch  µng. C¸c  chøc  Ýn  h   tæ  t dông  tham    ng  gia ®å b¶o    ã  l∙nhc tr¸chnhiÖ m   µn  ¹ cho  chøc  Ýn  ông    ho l   i tæ  td ®Ç u   èi  è  Òn ¬ng  m s ti t øng  theo  û lÖ  t   tham    ng  gia ®å b¶o    µ     l∙nhm c¸c bªn  ∙  ® tho¶ thuËn.”   4.§iÒu  ® îcsöa  æi      21    ® nh sau: “§iÒu    21.B¶o  ¶m   ® cho  b¶o  l∙nh Tæ  chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng  h tho¶  Ën  dông  thu ¸p  hoÆc  kh«ng    ¸p dông    Ön  c¸c bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® cho  b¶o l∙nh.C¸c  ×nh    h thøc b¶o  ¶m   ® cho    b¶o l∙nhbao  å m:  ý  ü,cÇ m   è  µis¶n,thÕ  Êp  µis¶n,b¶o      g k qu   c t    ch t     l∙nhb»ng  µis¶n  t  cña  thø  vµ    Ön  bªn  ba  c¸cbi ph¸p b¶o  ¶m     ® kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   ” §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ¨ng  ® C«ng  b¸o. §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô   Ýn  ông, thñ  ëng    n     tr VT d   tr c¸c ®¬ vÞ   ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  c li   thu Ng h Nh n     Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  éi ¬  t H  ®ång  qu¶n  Þ,Tæng  tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2