intTypePromotion=1

Quyết định 1345/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
62
lượt xem
11
download

Quyết định 1345/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1345/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Quy chế thu hồi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành kèm theo Quyết định số 324/1999/QĐ-NHNN6 ngày 15/9/1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1345/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  1345/2001/Q§­N H N N  n g µ y 29  n th¸ng  10 n¨ m  2001 v Ò  vi Ö c s ö a ® æ i  b æ  su n g  m é t s è   i Ò u  k h o ¶ n   ¹i ® t  Q u y  ch Õ  thu ® æ i   g © n  p hi Õ u  thanh to¸n  n q u¸  êi ¹ n  u   µ n h  b a n  h µ n h   Ì m  theo  u y Õ t ® Þ n h   th  h lh k Q s è 324/1999/Q§­N H N N 6   g µ y  15 th¸ng 9 n¨ m  1999 n T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   cø  ®Þ 91/CP  µy  ng 25/11/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò     c Ch ph v tæ chøc  thanh    to¸nkh«ng  ïng tiÒn m Æt; d    ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü, qu Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    öa  æi,bæ   1. S ®   sung  ét  è  iÒu  m s® kho¶n  ¹ "Quy  Õ     æi  ti  ch thu ® ng©n  Õu  phi thanh      êih¹n u  µnh" ban  µnh  Ìm  to¸nqu¸ th   l h   h k theo  Quy Õt  nh   ®Þ sè 324/1999/Q§­ NHNN6   µy  th¸ng  n¨m  ng 15  9  1999  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íc,nh  Nh n   sau: 1.§iÒu  ® îcsöa  æi      3    ® nh sau: "§iÒu    èi víisè  ©n  Õu  3. §     ng phi thanh  to¸n tån  ü  n   èingµy  Õt    qu ®Õ cu   h h¹n thanh    µ  è  ©n  Õu  to¸n v s ng phi thanh    nhËn  to¸n thu  theo  Òu  Quy  Õ   §i 2  ch nµy  è  Öu ph¶i® îc thÓ  Ön      (s li      hi trªnsæ s¸ch  Õ  k to¸n cña  n  Þ  µ    ®¬ v v b¸o    c¸o vÒ   ©n   µng  µ   íc,n¬i®¬n  Þ  ë   µikho¶n  Ng h Nh n     v m t  giao  Þch  Ýnh) c¸c Tæ   d ch    chøc  Ýn  ông, Kho  ¹c nhµ  íc ® îc nép  Ôn  Ý   td   b  n    mi ph trong vßng  ngµy      10  sau thêi®iÓ m   Õt  ¹n    h h thanh  to¸n vµo  ë     S giao  Þch  d NHNN;  Chi nh¸nh NHNN   tØnh,thµnh  è  ¬i®¬n  Þ  ë   µikho¶n".   ph n   v m t  2.§iÒu  ® îcsöa  æi      5    ® nh sau: "§iÒu    èivíi 5.§     NPTT     êih¹n l hµnh  qu¸ th    u  trong ph¹m    n¨m:   vi1  Së  giao dÞch    NHNN,    Chi nh¸nh NHNN  tØnh,thµnh  è  ã    ph c tr¸chnhiÖm     tiÕp  Ën, kiÓm     Õu    nh    iÒu  Ön  îc ® æi  ×    æi    nh   tra,n x¸c ®Þ ®ñ ® ki ®   th thu ® cho kh¸ch hµng    kh«ng  ßi  áithñ tôc®¬n  õ". ® h      t 3.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     6    ®   sung    nh sau: "§iÒu    èivíi 6.§     NPTT     êih¹n l hµnh  õtrªn1  qu¸ th    u  t     n¨m:
  2. 1. Kh¸ch  µng    h ph¶i lµm  Êy    æi    gi xin ® NPTT  qu¸  êih¹n u  µnh, theo th   lh     phô  ôcsè  kÌm  l   1  theo  Quy  Õ   µy,göiChi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh, ch n       Ng h Nh n     thµnh  è    a  µn  ph trªn®Þ b hoÆc   ë  S Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc. d Ng h Nh n 2. Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è,Së      Ng h Nh n     ph   Giao  Þch  ©n   d Ng hµng  µ   íc,tiÕp nhËn  Êy    æi  Nh n     gi xin® NPTT     ¹n u  µnh  ña  qu¸ h l h c kh¸ch hµng    (ch nhËn  a  NPTT), hµng    th¸ng tæng  îp,b¸o  h  c¸o  ©n   µng  µ   íc ViÖt Ng h Nh n     Nam   ô  (V NghiÖp  ô v Ph¸t hµnh  µ    v Kho  ü)  qu theo  É u   Óu  m bi G06   ¹  ti Quy Õt  ®Þnh  è  s 516/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 18/12/2000 cña  èng  c    Th ®è NHNN. 3. Trong vßng  ngµy  Ó   õ  µy  Ën  îc b¸o  15  k t ng nh ®  c¸o  ña  c Chi nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è,Së   h Nh n     ph   Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc,Vô  d Ng h Nh n   NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  qu tæng  îp,kiÓm     ¹ NPTT,  µy  Õt  h  tra (lo i   ng h h¹n,sè    ∙    µnh),c©n  i  è îng    sªri ph¸th ®   ®è s l NPTT     µnh  vµ  håi vÒ   ph¸th ra  thu    ®Ó: a. Trùc  Õp xö  ý®èi víi   ¹    ti   l       lo ic¸c NPTT     êih¹n u  µnh  õ trªn1    qu¸ th   l h t     n¨m ®Õ n   n¨m; 3  b. Tr×nh  èng  c  ©n   µng  µ   ícxö  ý®èi víic¸c lo¹    Th ®è Ng h Nh n   l         i NPTT     qu¸ thêih¹n l hµnh  õtrªn3     u  t     n¨m. 4. Vô     NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  qu th«ng  kÕt  b¸o  qu¶  b»ng      v¨n b¶n cho Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Së   Ng h Nh n     ph   Giao  Þch  ©n   d Ng hµng  µ   íc lµm  cø  ùc hiÖn  ® æi. Ch Ë m   Êt trong vßng  ngµy  Nh n   c¨n  th   thu    nh     5  lµm  Öc  Ó   õ khinhËn  îcth«ng      vi k t     ®  b¸o,Chi nh¸nh  ©n   µng  µ  íctØnh, Ng h nh n     thµnh  è, Së   ph   Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc ph¶ithùc hiÖn  Öc  d Ng h Nh n       vi thu  æi  ® hoÆc  th«ng    ýdo  b¸o l   kh«ng    æi  thu ® cho  kh¸ch hµng".   4.§iÒu  ® îcsöa  æi      7    ® nh sau: "§iÒu  7: 1.  èi víiNPTT   §   kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng, Chi    nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è,Së   n    ph   Giao  Þch  ©n  µng  µ   íctiÕp nhËn  Óm   d Ng h Nh n     ki travµ    æi    thu ® cho  kh¸ch hµng    theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   Öc    åi ®Þ hi h v vi thu h   vµ  æi  Òn giÊy  ® ti   kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng  ña  ©n  µng  µ   ícViÖt c Ng h Nh n     Nam   ªng tr ng  îp  ê NPTT   nöa  (ri   ê h t   2  kh¸c sªrikh«ng  îc chÊp  Ën     ®  nh thanh  to¸n). 2. Trêng  îp NPTT   õa    h  v kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng  õa    êih¹n u  v qu¸ th   l hµnh  ×  îc thu  æi  th ®   ® theo    c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n  ®iÒu  µy  µ  1  n v thu  Ý   ph theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy".   ®Þ t i 8  ch n 5.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     8    ®   sung    nh sau: "§iÒu  8: 1. PhÝ     thu  æi  ® NPTT  qu¸  êih¹n u  µnh, ® îc tÝnh  th   lh    theo  lÖ  Çn  tØ  ph tr¨m trªntæng    ÞNPTT     êih¹n u  µnh  îcchÊp  Ën     gi¸tr   qu¸ th   l h ®  nh thanh  to¸n,cô    thÓ    nh sau: ­ NPTT     ¹n  õ 1  µy  n   ngµy  õsè    qu¸ h t   ng ®Õ 15  (tr   NPTT   îcthu nhËn  ®   theo  §iÒu  Quy  Õ   µy),thu phÝ  2  ch n    0,5%. ­NPTT     ¹n  õ16  µy  n   th¸ng,thu phÝ    qu¸ h t   ng ®Õ 1     1%. ­NPTT     ¹n  õtrªn1    qu¸ h t     th¸ng®Õ n   th¸ng,thu phÝ    2     1,5%. ­NPTT     ¹n  õtrªn2    qu¸ h t     th¸ng®Õ n   th¸ng,thu phÝ    3     2%.
  3. ­NPTT     ¹n  õtrªn3    qu¸ h t     th¸ng®Õ n   th¸ng,thu phÝ    6     3%. ­NPTT     ¹n  õtrªn6    qu¸ h t     th¸ng®Õ n   n¨m, thu phÝ    1     4%. ­NPTT     ¹n  õtrªn1    qu¸ h t     n¨m, thu phÝ     5%. 2. Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è,Së      Ng h Nh n     ph   Giao  Þch  ©n   d Ng hµng  µ   íc thu thªm    Nh n     1% tæng    Þ NPTT     êih¹n u  µnh  îc chÊp  gi¸tr   qu¸ th   lh ®  nhËn thanh    i víi   êng  îp quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy". to¸n®è     tr c¸c h  ®Þ t  i 7  ch n 6. Thay thÕ  phô  lôc sè  1 kÌm theo Quy Õt ®Þnh  sè  324/1999/Q§­ NHNN6   µy  th¸ng 9  ng 15    n¨m  1999  b»ng  ô  ôc sè  kÌm  ph l   1  theo  Quy Õt  nh   ®Þ nµy. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  V¨n    tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ      v Kho quü, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Vô   ëng  ô     tr V K to¸n­ T     tr V Tæng  Óm   ki so¸t, ñ  ­  Th tr ëng c¸c  n   Þ   ã  ªnquan    ©n   µng  µ   íc;Gi¸m  c  ®¬ v c li   ë Ng h Nh n   ®è Chi  nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è; Gi¸m  c  ë   h Nh n     ph   ®è S Giao  Þch  ©n   µng  d Ng h Nhµ  níc; Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸c    Tæ chøc  Ýn dông  Þu  t ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  4. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA P h ô  l ô c s è  1 Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Gi Ê y ® Ò  n g h Þ  ® æ i  n g © n  p hi Õ u  thanh to¸n  q u¸ th êi ¹ n lu  h µ n h  h KÝnh  öi:…… … … … … … … … … … … g Hä   vµ   tªn:…… … … … … … … … … … … … … … …   Tuæi: … … … … … … … … … .. §Þa   chØ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .... GiÊy   tê   tuú   th©n: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Lo¹ing©n  Õu    phi thanh  to¸n:…… … … … … … … … ® Ngµy  Õt  ¹n thanh  h h  to¸n:…… … … … … … … … … .. Sè  ê:…… … … … … … … … … … … … … … … … … . t Sè  :…… … … … … … … … … … … … … … … … .. sªri Gi¸trÞng©n  Õu     phi thanh    Çn  æi:… … … … … … … … … … … … … ® to¸nc ® b»ng  ÷:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... ch ..…… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Lý  ng©n  Õu  do  phi thanh      êih¹n u  µnh:… … … … … … … … to¸nqu¸ th   l h ……… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ……… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ……… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ……… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . §Ò   Þ … … … … … … .   ngh xem   Ðt  µ  x v cho  æi  è  ©n  Õu  ® s ng phi thanh    to¸n trªn. … … …..  µy… … ….   ng th¸ng… … …   n¨m Ng êilµm  n    ®¬
  5. 5 (ký,ghirâ hä        tªn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2