intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:51

117
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học về việc ban hành các mẫu văn bản về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  B é  K h o a   ä c, C « n g  n g h Ö  v µ   «i tr n g   ë h M ê Sè  1410/2000/Q§­B K H C N M T  n g µ y 07  th¸ng 8 n¨ m  2000  V Ò  vi Ö c  a n  h µ n h  c¸c m É u  v¨n b¶ n  v Ò  thanh tra, b x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h   h Ý n h  trong l Ü nh v ù c q u ¶ n  lý  c N h µ  n íc v Ò  k h o a h ä c, c«n g  n g h Ö  v µ   «i tr n g. m ê B é   ë ng tr B é  K h oa h ä c, C « n g  ngh Ö  v µ  M «i  ê ng tr ­C¨n  LuËt KhiÕu  ¹i, è    µy    cø    n   c¸o ng 11/12/1998; T ­C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l Thanh    µy  trang 01/4/1990; ­C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    cø  l X l    h ch ng 06/7/1995; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 22/CP  µy  ng 22/5/1992  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é  v  h v tæ  b m¸y  é  B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  ­ tr êng ; ­ § Ó   èng  Êt viÖc  ö  ông    É u       th nh   sd c¸c m v¨n b¶n  Ò   v thanh    µ  ö  ¹t trav x ph   viph¹m  µnh  Ýnh    h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   khoa  äc,c«ng  Ö   h  ngh vµ m«i  êng; tr ­ Theo    Þ  ña      ®Ò ngh c c¸c «ng Ch¸nh Thanh    é   µ  traB v Ch¸nh V¨n phßng  Bé,  quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   µy  m É u   ®Þ n 30  v¨n b¶n  Ò   v thanh    µ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  trav x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v khoa  äc,c«ng  Ö   h  ngh vµ m«i  êng. tr §i Ò u    tæ  2. C¸c  chøc Thanh    µ   ícc¸c cÊp  ã  traNh n     c chøc n¨ng thanh  travÒ     khoa  äc,c«ng  Ö   µ  h  ngh v m«i  êng  ã  tr c tr¸chnhiÖm     ông  èng  Êt   ¸p d th nh   c¸cm É u       v¨n b¶n  µy  n trongho¹t®éng     thanh tra. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  3. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  kv thay thÕ      c¸cQuy Õt  nh  ®Þ sau: ­ Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1118/Q§  µy  ng 28/5/1996  ña  é   ëng  é   c B tr B Khoa  äc, h  C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  tr ban  µnh    É u     h c¸cm v¨n b¶n  thanh    ö  ¹tviph¹m  tra, ph     x hµnh  Ýnh  Ò   ch v b¶o  Ö   v m«i  êng. tr ­ Quy Õt  nh   è  ®Þ s 118/1998/Q§­ BKHCN MT  ngay 10/02/1998    bæ sung  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1118/Q§  µy  ng 28/5/1996  ña  é   ëng  é   c B tr B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  tr ban  µnh    É u     h c¸cm v¨n b¶n  thanh    ö  ¹tviph¹m  µnh  tra, ph     x h chÝnh  Ò   v b¶o  Ö   v m«i  êng. tr
 2. 2 ­Quy Õt  nh  è    ®Þ s 226/1998/Q§­ BKHCN MT   µy  ng 09/3/1998 cña  é  ëng    B tr Bé  Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr ban  µnh    É u     h c¸c m v¨n b¶n  Ò   v thanh  tra, ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   o êng  µ  Êtl ng hµng  ãa.   ph     x h ch v®l v ch  î   h §i Ò u    «ng  4. C¸c  Ch¸nh  Thanh    é, Ch¸nh  traB   V¨n phßng  é   µ    ¬  B v c¸cc quan,c¸nh©n  ã  ªnquan  Þu     c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 3. 3 D a n h  m ô c  c¸c m É u  v¨n b ¶ n Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è      /2000/Q§­   ®Þ s        BKHCN MT ngµy    th¸ng              n¨m  2000 1­ Quy Õt  nh    ®Þ thanh  tra. 2­ Quy Õt  nh  ng  Çu    ®Þ tr c gi¸m  nh. ®Þ 3­ Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.   ®Þ x ph     h ch   4­ Quy Õt  nh    ¹tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh.   ®Þ tr¶l   i    ti     h ch 5­ Quy Õt  nh    ®Þ chuyÓn  å  ¬    ¹m  µnh  Ýnh  h s viph h ch sang  ¬  c quan  iÒu  ® tra. 6­ Quy Õt  nh  dông  Ön  ®Þ ¸p  bi ph¸p  ìng  Õ     µnh  c ch thih Quy Õt  nh  ö  ®Þ x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh.    h ch 7­ Quy Õt  nh    Õt khiÕu  ¹ixö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Çn 1).   ®Þ gi¶iquy   n   ph     h ch (l   8­ Quy Õt  nh    Õt khiÕu  ¹ixö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Çn 2).   ®Þ gi¶iquy   n   ph     h ch (l   9­ Quy Õt  nh  óc    Õt    ®Þ ph trak qu¶ thanh  tra. 10­ Quy Õt  nh    ¹n thanh    ®Þ giah   tra. 11­ Quy Õt  nh  ¹m  nh    ®Þ t ®× chØ  Öc  µm  ©y    ¹i. vi l g t¸ch 12­ Quy Õt  nh  nh    ®Þ ®× chØ  Öc  µm  ©y    ¹i vi l g t¸ch . 13­ Quy Õt  nh  ñy  á  Öu  ùcQuy Õt  nh.   ®Þ h b hi l   ®Þ 14­ Quy Õt  nh  cÇu  ¹m  ÷ tiÒn/®å  Ët/giÊyphÐp  îccÊp    ®Þ yªu  t gi   v   ®  hoÆc   sö  ông    d tr¸ph¸p luËt. i   15­ Quy Õt  nh    ®Þ niªm  phong  µiliÖu,kª biªntµi t         s¶n. 16­ Quy Õt  nh    ñy    ®Þ tiªuh tang vËtviph¹m  µnh  Ýnh.      h ch 17­ Biªnb¶n     thanh    µ   íc. traNh n 18­ Biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh.    viph h ch   19     ­Biªnb¶n  Êy m É u. l  20­ Biªnb¶n     giao nhËn  Õt    k qu¶ gi¸m  nh. ®Þ 21­ Biªnb¶n  Þch       t thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh.    ti     h ch 22­ Biªnb¶n    ñy     tiªuh tang vËtviph¹m  µnh  Ýnh.      h ch 23­ Biªnb¶n    ¹tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh.    tr¶l   i    ti     h ch 24­ Biªnb¶n  µn      b giao tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh       ti     h ch sang  ¬  c quan  iÒu  ® tra. 25­ Biªn b¶n  µn    b giao  å  ¬    ¹m  µnh  Ýnh  h s vi ph h ch sang  ¬  c quan  iÒu  ® tra. 26­ Biªnb¶n     c«ng  è  Õt  Ën  b k lu thanh tra. 27­ Biªnb¶n       x¸cminh. 28­ Biªnb¶n     kh¸m  ¬ng  Ön vËn      Ëttheo thñ tôchµnh  Ýnh. ph ti   t¶i ®å v   ,     ch 29­ Hîp  ng    ®å gi¸m  nh. ®Þ
 4. 4 30­ B¶n  èng      th kª tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh.    ti     h ch M É u  s è  1 Tªn  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc  l ­T do   ph Tªn  ¬  c quan  quy Õt  ra  ®Þ nh   ,ngµy..  . th¸ng.. n¨m    . 200... Sè     /Q§           ­TTra q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a...  (1) V Ò   Öc  vi thanh    Ò... trav  (2) N g ê i ra q u y Õ t ® Þ n h ­C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l Thanh    µy  trang 01/4/1990; ­C¨n  .. (3);   cø  .   ­C¨n    cø...   (4); ­X Ðt    Þ  ña    ®Ò ngh c ¤ng  µ).   (b ., . quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1. Thµnh  Ëp  µn    l §o thanh    Ò...(2)gå m     µnh      tra v    c¸c th viªn sau ®©y: 1.Hä     µ    tªnv chøc  ô:  ëng  oµn v Tr ® 2.Hä     µ    tªnv chøc  ô:  µnh  v Th viªn 3... .  .
 5. 5 §i Ò u    µn  2. §o thanh    ã  Öm  ô  trac nhi v thanh    µ   ícvÒ...   íi traNh n     v: (2) ­Néi dung     thanh  tra: ­§èit ng thanh     î   tra: ­Ch Õ       ®é thanh  tra: ­Thêigian thanh          tra: Tõ  µy.. th¸ng..n¨m...®Õ n   µy.. th¸ng..n¨m... ng   .   .   . ng   .   . (hoÆc  êih¹n  th   thanh    µ.. ngµy, kÓ   õ ngµy  tra l   .   t  c«ng  è  b Quy Õt  nh   ®Þ thanh tra). §i Ò u 3. Trong  tr×nh  qu¸  thanh    µn  tra,§o thanh    îc sö  ông    tra ®   d c¸c quyÒn  ¹n  h quy  nh   ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ®Þ t i§i 31  l Thanh    Òu..  Ët.. (3   tra,(§i .Lu .) / §iÒu..  .Ph¸p  Önh.. (3 ) è t ng thanh    ã    Òn  ¹n  µ  Üa  ô    l . ) .§ iî     trac c¸c quy h v ngh v quy ®Þnh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  t i 35  l Thanh    Òu.. LuËt..(3)/ Òu..  tra,(§i   .    . §i .Ph¸p  Önh.. l . (3)). §i Ò u  .Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý,®oµn  4  ®Þ n c hi l   t   k  Thanh    tra, ®èi t ng thanh     î   tra(tæ  chøc,c¸ nh©n)  Þu     ch tr¸chnhiÖ m     µnh  Õt  nh     thih quy ®Þ nµy. N¬i  Ën nh         Ng êira  Õt  nh            quy ®Þ ­Nh   Òu    §i 4, ( ý,ghirâ hä    µ  ng  Êu)   K       tªnv ®ã d ­.. .­Lu...   (1) Chøc    danh  ña  êi ra  c ng   Quy Õt  nh   ®Þ thanh    µ Thñ   ëng  ¬  tra (l   tr c quan  Quy Õt  ra  ®Þnh  thanh  . tra) (2)LÜnh  ùc  îcthanh      v ®  tra:khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö;  ngh b¶o  Ö   v m«i  êng;®o êng­ Êt l tr  l ch  ­ îng hµng  ãa;së  ÷u    h   h c«ng  nghiÖp,an  µn  µ  Óm      to v ki so¸tbøc  ¹. x (3)Nªu        c¸c v¨n b¶n  µm    cho  Öc    l c¨n cø  vi ra Quy Õt  nh:  Ët B¶o  Ö   ®Þ Lu   v M«i  êng,Ph¸p  tr   lÖnh  l ng,Ph¸p  Önh  Êt îng hµng  ãa,Ph¸p  Önh  toµn  µ  Óm    §o ê   l Ch l   h  l An  v ki so¸tbøc  ¹.. x. (4)V¨n    b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtquy  nh  Ò      ®Þ v chøc  n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n cña  ­   v  h  ng êira quyÕt  nh     ®Þ thanh  tra.
 6. 6 M É u  s è  2 Tªn  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc  l ­T do   ph Tªn  ¬  c quan  quy Õt  ra  ®Þ nh   ,ngµy..  . th¸ng.. n¨m    . 200... Sè     /Q§           ­TTra q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a C h¸n h thanh tra (b é, æ n g  c ô c, c ô c, s ë )  T V Ò  vi Ö c tr g  c Ç u  gi¸ m ® Þ n h  v Ò  (1) n C h¸n h thanh tra (b é, æ n g  c ô c, c ô c, s ë )  t ­C¨n  §iÒu  Ph¸p  Önh    cø  9  l Thanh    µy  trang 01/4/1990; ­Thihµnh     Quy Õt  nh  è..  ®Þ s. /Q§­TTra  µy.. th¸ng..n¨m... ña..  ng   .   .  c . (chøc  vô  ña  ngêi ra  c    Quy Õt  nh  ®Þ thanh    Ò   Öc  tra)v vi thanh    µ   íc vÒ   .   traNh n   ..  (1) ®èi víi .(2);   .  . ­§ Ó   µm  ¬  ë    l c s cho  Õt  Ën  k lu thanh  tra, quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    ng  Çu  1. Tr c gi¸m  nh  Ò...   ña/®èivíi . . ®Þ v  c (1)     (2) .. §i Ò u    Ò   Þ...   2. § ngh   gi¸m  nh  Ò: (3) ®Þ v ­Néi dung:. .    . ­Thêigian:. .     . §i Ò u 3. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ý, ...(2) chÞu  ®Þ n c hi l   t ng k       tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n N¬i  Ën:  nh Ch¸nh  thanh  tra (Bé,Tæng  ôc,  ôc,Së)   c  C   ­Nh   Òu      §i 2,3. ­Lu  å   ¬,TTra.   Hs  (1)LÜnh  ùc  îctr cÇu    v ®   ng  gi¸m  nh:  ®Þ khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö;  ngh b¶o  Ö   v m«i  êng; ®o   tr   l ng­ Êt l ng hµng  ãa;së  ÷u  ê ch  î   h   h c«ng  nghiÖp,an  µn  µ  Óm      to v ki so¸tbøc  ¹. x (2)Tªn  chøc,c¸nh©n  ã  i t ng tr cÇu    tæ     c ®è  î   ng  gi¸m  nh. ®Þ (3)Tªn  ¬    c quan  gi¸m  nh. ®Þ Ghi  ó: ëng  µn  ch  Tr §o Thanh    tra hoÆc  Thanh      òng  ã  Òn  ng  Çu  tra viªn c c quy tr c gi¸m  ®Þnh.  ã   Ó    C th ra Quy Õt  nh  ng  Çu    Çn  Õt. ®Þ tr c khic thi
 7. 7 M É u  s è  3 Tªn  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc  l ­T do   ph Tªn  ¬  c quan  quy Õt  ra  ®Þ nh   ,ngµy..  . th¸ng.. n¨m    . 200... Sè     /Q§           ­TTra                q u y Õ t ® Þ n h  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h v Ò  ...(1) ­C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l Thanh    µy  trang 01/4/1990; ­C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    cø  l X l    h ch ng 06/7/1995; cø  . ) ­C¨n  .. (2 ;     ­ X Ðt  éi dung, tÝnh  Êt vµ    n    ch   møc       ¹m  µnh  Ýnh  ¹      ®é viph h ch ti biªn b¶n thanh    µ    trav biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  Ëp håi.   ê,ngµy..  viph h ch l  .gi   . . th¸ng..n¨m...   .   t¹ . . i ., T«i.  (Hä,tªn, .  .    chøc  ô) v §¬n  Þ:.. v . Q U Y Õ T   Þ N H: § §i Ò u    ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  íi   ×nh  1. X ph     h ch v  hc¸c thøc: ­H×nh    thøc ph¹tchÝnh:      Møc  ¹t: ph ­H×nh    thøc ph¹tbæ       sung  Õu  ã). (n c ­C¸c  Ön    bi ph¸p kh¸c(nÕu  ã).     c §èivíi .(3).   :.   . Quy Õt  nh  µnh  Ëp sè..  ®Þ th l  . (hoÆc  Êy  Gi chøng  minh  ©n  ©n  è  . . nh d s .. ) Lý  : do ­§∙cã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh:..    h viviph h ch . Quy  nh  ¹ §iÓ m... ®Þ t  i  Kho¶n..  Òu..  ña.. (2). . §i . c   . Møc  ¹t: ph      ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh:.. ­§∙c h viviph h ch . Quy  nh  ¹ §iÓ m... ®Þ t  i  Kho¶n..  Òu..  ña.. (2). . §i . c   . Møc  ¹t: ph ...  
 8. 8 §i Ò u 2. Sè   Òn  ¹tquy  nh   ¹i§iÒu  ph¶i nép  µo  µikho¶n  ti ph   ®Þ t  1    v t  ph . trong vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  sè:.   ña  .c Kho  ¹c Nhµ   íc(tØnh,thµnh  è..   . b  n    )   5  k t  nhËn  îcquyÕt ®Þnh  µy. ®    n  N Õu  qu¸  êih¹n  ãi trªn m µ...(3) cè  ×nh  th   n      t kh«ng  Êp  µnh  ch h quyÕt  ®Þ mh   ö  ¹tth× bÞ  ìng chÕ     µnh. x ph     c   thih Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcQuy Õt  nh  µy,.     ã  th   90  k t  nh ®   ®Þ n .(3)c . quyÒn  Õu  ¹ivíi êira Quy Õt  nh  µy. khi n     ng     ®Þ n §i Ò u 3. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý  ã  Ó  ®Þ n c hi l   t   k (c th trong  Quy Õt  nh    nh  µy  ã  Öu  ùckh¸c). .   ã  ®Þ qui®Þ ng c hi l       c tr¸chnhiÖ m     µnh  .. (3)   thih quyÕt ®Þnh  µy./   n . N¬i  Ën:  nh     êira  Õt  nh   ng   quy ®Þ                 ký,ghirâ hä    µ  ng               (       tªnv ®ã ­Nh   Òu  (®Ó     µnh),   §i 3  thih dÊu) ­Kho  ¹c NN     b   TØnh... ®Ó    ( p/h), ­ViÖn    KSND   ïng cÊp  ®Ó   Õt), c  ( bi ­..  . ­Lu    HS,  TTra.     (1)LÜnh  ùc    ¹m:    v viph khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö;  ngh b¶o  Ö   v m«i  êng; ®o  êng­ Êt îng tr  l ch l   hµng  ãa;së  ÷u  h   h c«ng  nghiÖp,an  µn  µ  Óm      to v ki so¸tbøc  ¹. x (2)NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ    ®Þ c Ch ph quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong lÜnh    vùc    ¹m. viph (3)Tªn,®Þa      chØ  chøc  tæ  hoÆc     Ò   tªn,ngh nghiÖp,®Þa    chØ    ©n    ¹m. c¸nh viph Ghi  ó: ­  éi  ch   N dung  Õt  nh   Õu   îc thÓ  Ön    Òu  quy ®Þ n ®  hi trªn nhi trang  Êy  gi yªu  Çu  c ®ãng  Êu    . d gi¸plai ­ N Õu     møc   ¹ttõ 2  iÖu ®ång  ëlªnhoÆc     Þ tang  Ët,ph¬ng  Ön  Þ   Þch    ph     tr   tr     gi¸tr   v  ti b t thu tõ5  iÖu ®ång  ëlªnph¶igöi01    tr   tr         b¶n   Q§ cho  Ön  Ó m     ©n  ©n  ïng cÊp. Vi Ki s¸tnh d c 
 9. 9 M É u  s è  4  Tªn  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc  l ­T do   ph Tªn  ¬  c quan  quy Õt  ra  ®Þ nh   ,ngµy..  . th¸ng.. n¨m    . 200... Sè     /Q§           ­TTra q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a C h¸n h thanh tra (b é, æ n g  c ô c,c ô c, ë )  t  s V Ò  vi Ö c tr¶ l¹i  tang v Ë t, h ¬ n g  ti Ö n vi p h ¹ m    p h µ n h  c h Ý n h  v Ò ...  (1) C h¸nh thanh tra (b é, tæng c ô c, ô c,  ë)  C s ­C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    cø  l X l    h ch ng 06/7/1995; ­C¨n    cø...   (2) ­ C¨n  Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ò...   è..  µy..    cø  ®Þ x ph     h v  s. (1) ng . th¸ng...   n¨m... ña..    c .  ; ­ C¨n  Quy Õt  nh     Õt  Õu  ¹isè..  µy..  cø  ®Þ gi¶iquy khi n   .ng .th¸ng.. n¨m...   .   cña.. , . Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    l¹ tang  Ët,ph¬ng  Ön  ña    ©n  1. Tr¶    i v  ti c c¸ nh (hoÆc  chøc) ®∙  tæ    bÞ   Þch  t thu theo Quy Õt  nh   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò...(1) sè..  ®Þ x ph     h ch v    . ngµy.. th¸ng..n¨m... ña..   .   .  c . ­Hä   µ    êi(hoÆc  idiÖn  chøc)® îctr¶l¹ :   v tªnng   ®¹   tæ       i ­ N¬i ®¨ng  ý  ©n  Èu  êng  ó(hoÆc  a     k nh kh th tr   ®Þ chØ  ¬icã  ôsë  Ýnh  n   tr   ch cña  chøc): tæ  ­D © n   éc(quèc tÞch):   t    ­  Êy  Gi chøng minh  ©n   ©n   é  Õu)  è: ..        µy  Êp:  . nh d (h chi s  . Ng c ..  N¬i cÊp:..    . §i Ò u    2. Tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  îctr¶l¹gå m   ã: v  ti     h ch ®      i c ­Tªn,sè îng,träng l ng,chñng  ¹ cña  õng lo¹ tang vËt,ph¬ng  Ön.    l   î   lo i   t  i      ti
 10. 10 ­T×nh  ¹ngtang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  ã Biªnb¶n  Þch      tr      ti     (c     t thu tang vËt,    ph¬ng  Ön kÌm  ti   theo). §i Ò u  3. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc  Ó   õ  µy  ý, ... ¸nh©n  ®Þ n c hi l k t ng k   (c  hoÆc   idiÖn  chøc  µchñ  ë  ÷u,ngêisö  ông  îp ph¸p tang vËt,ph¬ng  ®¹   tæ  l  sh    d h       tiÖn bÞ    ©n, tæ    c¸ nh   chøc    ¹m  µnh  Ýnh  Õm  o¹t)chÞu  viph h ch chi ®   tr¸chnhiÖ m     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy./ ®Þ n . N¬i  Ën : nh Ch¸nh  thanh  tra   é,Tæng  ôc,Së) (B   c  ­Nh   Òu    §i 3. ­ViÖn    KSND   ïng cÊp  ®Ó   Õt). c  ( bi ­..  . ­Lu  å   ¬,TTra.   Hs  (1)LÜnh  ùc    ¹m  µnh  Ýnh: khoa  äc  µ    v viph h ch   h v c«ng  Ö;  ngh b¶o  Ö   v m«i  êng; ®o  ­ tr  l êng­ Êt l ng hµng  ãa;së  ÷u  ch  î   h   h c«ng  nghiÖp,an  µn  µ  Óm      to v ki so¸tbøc  ¹. x (2)NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ    ®Þ c Ch ph quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong lÜnh    vùc    ¹m. viph Ghi chó:   ­N Õ u     tang vËt,ph¬ng    ã    Þtõ5  iÖu ®ång  ëlªnph¶igöicho  Ön  Ó m        tiªnc gi¸tr     tr   tr        Vi Ki s¸t Nh ©n  ©n  ïng cÊp. d c 
 11. 11 M É u  s è  5 Tªn  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc  l ­T do   ph Tªn  ¬  c quan  quy Õt  ra  ®Þ nh   ,ngµy..  . th¸ng.. n¨m    . 200... Sè     /Q§           ­TTra q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a c h¸nh thanh tra (b é, æ n g  c ô c, c ô c, s ë )  t V Ò  vi Ö c c h u y Ó n  h å  s ¬  vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h   v Ò ...  (1) a n g  c ¬  q u a n  §i Ò u tra.  s  ch¸nh thanh tra (b é, æ n g  c ô c, c ô c,  ë)  t s ­C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l Thanh    µy  trang 01/4/1990; ­C¨n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    cø  53  l X l    h ch ng 06/7/1995; ­ C¨n  §iÒu..    cø  .NghÞ   nh  è.. ngµy.. cña  Ýnh  ñ  ®Þ s.   .  Ch ph quy  nh  ö  ®Þ x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò...(1)    h ch v   ; ­ X Ðt  éidung,tÝnh  Êt vµ    n    ch   møc      ¹m  ¹ Biªn b¶n  ®é viph t i     thanh    è..  tras . lËp  åi..  ê,ngµy  . h  .   gi .. th¸ng ..   . n¨m  . ¹  . µ  ..  i   Biªn b¶n    ¹m  µnh  Ýnh  t .. v   viph h ch lËp håi.. giê,ngµy  .    .     .. th¸ng.. n¨m  . ¹ .. ,    .   .. t   .   i  quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u  1. ChuyÓn  hå  s¬  vi ¹m  hµnh chÝnh vÒ...  cña...    ph  (1)  (2) sang..    ¬  .(tªnc quan  iÒu    ×nh  ù  ïng cÊp) xem   Ðt gi¶iquyÕt  ® trah sc     x    theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   1.Hå   ¬  µi Öu gå m   .   s t    li .. b¶n  ã biªnb¶n  µn    (c     b giao hå  ¬  Ìm    s k theo). 2.Tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  Ò... )gå m:..      v  ti     h ch v (1 . (cã biªnb¶n  µn     b giao kÌm    theo).    §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ý...(3) cã  ®Þ n c hi l   t ng k     tr¸ch   nhiÖ m  µn  b giao hå  ¬    ¹m  ãit¹ §iÒu  cho..    ¬    s viph n     i 1  . (tªnc quan  iÒu    ×nh  ® trah sù)tr cngµy.. th¸ng..n¨m...   í    .   .                                                                  ¬i  Ën :  N nh   ch¸nh  thanh  tra (Bé,tæng  ôc,côc,së)   c    ­Tªn  ¬    c quan  Òu    Ën  å  ¬, §i tranh h s ­ViÖn  Ó m     ©n  ©n  ïngcÊp),   Ki s¸tNh d (c   ­..   .(2),   TTra.                                                                           ­Lu 
 12. 12 (1)LÜnh  ùc    ¹m:    v viph khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö;  ngh b¶o  Ö   v m«i  êng; ®o  êng­ Êt îng tr  l ch l   hµng  ãa;së  ÷u  h   h c«ng  nghiÖp,an  µn  µ  Óm      to v ki so¸tbøc  ¹. x (2)Tªn  chøc,c¸nh©n    ¹m.   tæ     viph (3)Trëng  µn    §o Thanh    tratheo Quy Õt  nh    ®Þ thanh    è..  µy..  tras . ng .th¸ng.   . n¨m... .  hoÆc   Thanh    traviªn.  
 13. 13 M É u  s è  6  Tªn  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc  l ­T do   ph Tªn  ¬  c quan  quy Õt  ra  ®Þ nh   ,ngµy..  . th¸ng.. n¨m    . 200... Sè     /Q§           ­TTra q u y Õ t ® Þ n h  ¸p d ô n g  bi Ö n  p h¸p c ì ng c h Õ T hi h µ n h  Q u y Õ t ® Þ n h  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  v Ò ...  (1) ­C¨n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    cø  55  l X l    h ch ng 06/7/1995; ­ C¨n  §iÒu..    cø  .NghÞ   nh  è..  µy..  ña  Ýnh  ñ  ®Þ s. ng .c Ch ph quy  nh  ö  ®Þ x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   . ;    h ch v .. (1) ­ § Ó   ¶m    ® b¶o    µnh  thih Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò... ®Þ x ph     h ch v     (1)sè.. ngµy.. th¸ng..n¨m... ña..    .   .   .  c ., T«i:                                                   Chøc  ô: v §¬n  Þ: v quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    p  ông  Ön  1. ¸ d bi ph¸p  ìng chÕ  thihµnh  Õt  nh  ö  ¹tvi c     quy ®Þ x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  è..  µy.. th¸ng..n¨m... ña.. vÒ... h ch s. ng .     .  c   .  (1). §èivíi:   * C¸  © n:   nh ­Hä   µ    v tªn: ­D © n   éc(quèc tÞch):   t    ­N¬i ®¨ng  ý  ©n  Èu  êng  ó:    k nh kh th tr   ­GiÊy    chøng  minh  ©n  ©n  é chiÕu)sè:. . Ngµy  Êp:.. N¬i nh d (h     . c .  cÊp:... * Tæ     chøc: ­§Þa    chØ  ¬i®ãng  ôsë  Ýnh  ña  chøc: n  tr   ch c tæ  ­§¹idiÖn  ¬ quan,®¬n  Þ):    (c     v * BiÖn    ph¸p  ìng  Õ: c ch
 14. 14 §i Ò u    y  Òn  2. ñ quy cho  «ng/bµ.. (2)cã      tr¸chnhiÖm   chøc    µnh  .   tæ  thih quyÕt ®Þnh  µy.   n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý,..(3)chÞu  3. Quy ®Þ n c hi l   t   k    . tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n   N¬i  Ën:  nh ng êira    quy Õt  nh ®Þ     ý,ghi râ hä    µ  ng  Êu)   (k       tªn v ®ã d ­Nh   Òu    §i 1,2, ­ C¬     quan  c¶nh    ©n  µng  èihîp), s¸t,ng h (ph     ­..  . ­Lu...   (1)LÜnh  ùc  Þ  ö  ¹t:   v b x ph   khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö;  ngh b¶o  Ö   v m«i  êng;®o êng­ Êt l ng tr  l ch  î   hµng  ãa;së  ÷u  h   h c«ng  nghiÖp,an  µn  µ  Óm      to v ki so¸tbøc  ¹. x (2)C¬     quan,c¸nh©n  îcñy  Òn  ìng chÕ:     ®   quy c  C¶nh    ©n  µng.. s¸t,ng h . (3)C¸  ©n, tæ    nh   chøc    ¹m. viph
 15. 15 M É u  s è  7 Tªn  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc  l ­T do   ph Tªn  ¬  c quan  quy Õt  ra  ®Þ nh   ,ngµy..  . th¸ng.. n¨m    . 200... Sè     /Q§           ­TTra   u y Õ t ® Þ n h  c ñ a... q  (1) V Ò  vi Ö c gi¶i u y Õ t k hi Õ u n ¹i u y Õ t ® Þ n h  x ö  p h ¹t  q  Q   vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  v Ò ...  (2) N g ê i ra q u y Õ t ® Þ n h ­C¨n  LuËt KhiÕu  ¹i, èc¸o ngµy    cø    n      t 11/12/1998; ­C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    cø  l X l    h ch ng 06/7/1995; ­ C¨n  NghÞ   nh  è..  µy..  ña  Ýnh  ñ    cø  ®Þ s. ng .c Ch ph quy  nh  ö  ¹tvi ®Þ x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  Ò...   h ch v    (2); ­ X Ðt  éi dung  n  Õu  ¹i®Ò   µy..    n  ®¬ khi n   ng .th¸ng.. n¨m...cña..    a     .   . ®Þ (3) chØ:... Sau    khi nghiªn cøu  å  ¬  µ    h s v Quy Õt  nh   è..  µy..  ®Þ s .ng .th¸ng.. n¨m... .     cña.. (1) ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò... .   ph     x h ch v   (2), quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    1. C«ng  Ën  nh (hoÆc  kh«ng  c«ng  Ën) m ét  Çn  nh   ph (hoÆc  µn  to bé)  éi dung  Õu  ¹icña..    Ò   éi dung  n  khi n   .(3) v n   Quy Õt  nh  ö  ¹tvi ph¹m   ®Þ x ph     hµnh  Ýnh  è..  µy.. th¸ng..n¨m  ña..  ch s. ng   .   . c .(1). §i Ò u    ÷  2. Gi nguyªn  (hoÆc  thay ® æi  ×nh    h thøc,møc  ,  Ön    ®é bi ph¸p  xö  ¹t hoÆc   ñy)  ph   h Quy Õt  nh   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  è..  µy.. ®Þ x ph     h ch s .ng   . th¸ng.. n¨m...cña.. (1)®èi  íi .(3) nh sau:.     µn  é  éi dung    .   .  v .    . . (ghito b n   . b¶o u  l hoÆc  thay ® æi).   §i Ò u  .Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý,..(3)chÞu  3  ®Þ n c hi l   t   k    . tr¸ch   nhiÖ m     µnh  Õt  nh   µy. Kho  ¹c  µ   íc tØnh..  thih quy ®Þ n  b Nh n   .tho¸itr¶ sè  Òn     ti   chªnh  Öch  l cho:.   .(3). . ..    ã  Òn  Õu  ¹ivíi .(thñtr ng  ùctiÕp cña  êi®∙    . c quy (3) khi n   .    ë tr   .   ng   ra Quy Õt  ®Þnh  ö  ¹t)hoÆc   ñ  ëng  Êp    Õu  êira  Õt  nh  ö  ¹tlµ x ph   Th tr c trªn(n ng   quy ®Þ x ph     Ch¸nh  Thanh    tra)hoÆc   ëikiÖn  ¹ Tßa  µnh  Ýnh  kh   t i H ch Tßa    ©n  ©n  ¸n nh d tØnh  (thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng)  ¬ trong  êih¹n  ngµy  ®èi víivïng  ©u, th   30  (    s  vïng xa  i  ¹ khã    ® l  i kh¨n th× thêih¹n  Õu  ¹ilµ45  µy)kÓ   õ ngµy  Ën  îc       khi n     ng   t   nh ®   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n   N¬i  Ën:  nh      êira  Õt  nh  Ng   quy ®Þ
 16. 16 (Ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu)       tªnv ®ã d ­§¬ng  ù,   s  ­Kho  ¹c Nhµ   íctØnh,   b  n  ­ViÖn  Ó m     ©n  ©n,   Ki s¸tNh d ­..  . ­Lu...   (1)Chøc    danh  ña  êira Quy Õt  nh. c ng     ®Þ (2)LÜnh  ùc  Þ  ö  ¹t:   v b x ph   khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö;  ngh b¶o  Ö   v m«i  êng;®o êng­ Êt l ng tr  l ch  î   hµng  ãa;së  ÷u  h   h c«ng  nghiÖp,an  µn  µ  Óm      to v ki so¸tbøc  ¹. x (3)Tæ     chøc,c¸nh©n  Õu  ¹iQ§   ö  ¹t.    khi n   x ph Ghi chó:   ­ Néi    dung  Õt  nh  Õu   îc thÓ  Ön    Òu  quy ®Þ n ®  hi trªnnhi trang  Êy  gi yªu  Çu  ng  Êu  c ®ã d gi¸plai  . ­ N Õu     møc   ¹ttõ 2  iÖu ®ång  ëlªnhoÆc     Þ tang  Ët,ph¬ng  Ön,c«ng  ô  Þ  ph     tr   tr     gi¸tr   v  ti   cb tÞch    õ5  iÖu ®ång  ëlªnph¶igöi01  thu t   tr   tr         b¶n  cho  Ön  Ó m     ©n  ©n  ïng cÊp. Vi Ki s¸tNh d c 
 17. 17 M É u  s è  8 Tªn  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc  l ­T do   ph Tªn  ¬  c quan  quy Õt  ra  ®Þ nh   ,ngµy..  . th¸ng.. n¨m    . 200... Sè     /Q§           ­TTra  q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a...(1) V Ò  vi Ö c gi¶i u y Õ t k hi Õ u n ¹i u y Õ t ® Þ n h  x ö  p h ¹t  q  Q   vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  v Ò ...  (2) N g êi ra quy Õ t ® Þ n h ­C¨n  LuËt KhiÕu  ¹i, èc¸o ngµy    cø    n      t 11/12/1998; ­C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    cø  l x l    h ch ng 06/7/1995; ­ C¨n  NghÞ   nh  è..  µy..  ña  Ýnh  ñ    cø  ®Þ s.ng .c Ch ph quy  nh  ö  ¹tvi ®Þ x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  Ò...    h ch v (2)   ; ­  Ðt  éi dung  n   Õu  ¹i®Ò   µy..  X n  ®¬ khi n   ng .th¸ng.. n¨m...cña.. (3)®Þa   .     .  chØ... sau    ,   khinghiªn cøu  å  ¬  µ    h s v Quy Õt  nh  è..  µy..  ®Þ s. ng .th¸ng.. n¨m...   .   cña..    Ò     Õt  Õu  ¹iQuy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  . v gi¶iquy khi n   (4) ®Þ x ph     h ch lÇn  nhÊt, thø  quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    1. C«ng  Ën  nh (hoÆc  kh«ng  c«ng  Ën) m ét  Çn  nh   ph (hoÆc  µn  to bé) néidung  Õu  ¹ilÇn  2  ña..    Ò   éidung     khi n   thø  c . vn  (3) Quy Õt  nh  ö  ¹tvi ®Þ x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  è..  µy.. th¸ng..n¨m  ña..  h ch s. ng .     . c .(4). §i Ò u    ÷  2. Gi nguyªn (hoÆc thay ® æi  ×nh    h thøc,møc  ,  Ön    ®é bi ph¸p  xö  ¹t hoÆc   ñy)  ph   h Quy Õt  nh   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  è..  µy.. ®Þ x ph     h ch s .ng   . th¸ng..n¨m... i víi .       .         nh sau:.     µn  é  éidung  ®è .. (3) .(ghito b n   . b¶o u  l hoÆc  thay  ® æi). §i Ò u 3. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ý  µ  µ Quy Õt  ®Þ n c hi l   t ng k v l   ®Þnh  èicïng      Õt  Õu  ¹icña..    .   ã  cu   ®Ó gi¶iquy khi n   .(3);..  c tr¸chnhiÖ m     (3)   thi hµnh  Õt ®Þnh  µy. quy   n Kho  ¹c Nhµ   íctØnh..  b  n  . tho¸i   è  Òn chªnh  Öch    s ti   tr¶ l cho:.     Õu  ã). .(3)(n c .  
 18. 18 N¬i  Ën : nh       êira  Õt  nh   Ng   quy ®Þ (Ký,ghi â hä    µ  ng  Êu)     tªnv ®ã d r ­§¬ng  ù,   s ­Kho  ¹c Nhµ   íctØnh  ®Ó     b  n  ( p/h), ­ViÖn    KSND   ®Ó   ( b/c), ­Lu...   (1)Chøc    danh  ña  êira Quy Õt  nh    Õt  Õu  ¹ilÇn  c ng     ®Þ gi¶iquy khi n   2. (2)LÜnh  ùc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh: khoa  äc  µ    v x ph     h ch   h v c«ng  Ö;  ngh b¶o  Ö   v m«i  êng; tr   ®o êng­ Êt l ng hµng  ãa;së  ÷u  l ch  î   h   h c«ng  nghiÖp,an  µn  µ  Óm      to v ki so¸tbøc  ¹. x (3)C¸  ©n, tæ    nh   chøc  Þ  ö  ¹t. b x ph (4)Chøc    danh  ña  êira Quy Õt  nh    Õt  Õu  ¹ilÇn  c ng     ®Þ gi¶iquy khi n   1.                                                    Ghi chó:   ­ Biªn b¶n  ã  Òu  ê th×  êi lËp        c nhi t   ng   biªnb¶n, ngêi lµm      chøng  µ  êi viph¹m  ïng  ý  v ng     c k vµo  õng tê. t  ­ N Õu     møc   ¹ttõ 2  iÖu ®ång  ëlªnhoÆc     Þ tang  Ët,ph¬ng  Ön,c«ng  ô  Þ  ph     tr   tr     gi¸tr   v  ti   cb tÞch    õ5  iÖu ®ång  ëlªnph¶igöi01  thu t   tr   tr         b¶n  cho  Ön  Ó m     ©n  ©n  ïng cÊp. Vi Ki s¸tNh d c                                                                                                                             
 19. 19 M É u  s è  9 Tªn  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc  l ­T do   ph Tªn  ¬  c quan  quy Õt  ra  ®Þ nh   ,ngµy..  . th¸ng.. n¨m    . 200... Sè     /Q§           ­TTra q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a...  (1) V Ò  vi Ö c p h ó c  tra k Õ t q u ¶  thanh tra v Ò ...  (2) N g êi ra quy Õ t ® Þ n h ­C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l Thanh    µy  trang 01/4/1990; ­ X Ðt  Õt    k qu¶  thanh    ña  oµn  trac ® thanh    tratheo  Quy Õt  nh  ®Þ thanh    tra sè..  µy.. th¸ng..n¨m... ña..  Ò... ; . ng   .   .  c . v (2)    ­Theo    Þ  ña.. (3), ®Ò ngh c   . quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1. TiÕn  µnh  óc    Õt  h ph tra k qu¶  thanh    ña  µn  tra c §o thanh    tra (Thanh    traviªn)theo    Quy Õt  nh  ®Þ thanh    è..  µy..  tras . ng .th¸ng.. n¨m... ña..    .  c . vÒ... . (2) §i Ò u    µnh  Ëp  µn  óc    å m     µnh    ®©y: 2. Th l §o ph trag c¸cth viªnsau  1.Hä     µ    tªnv chøc  ô:  ëng  oµn v Tr ® 2.Hä     µ    tªnv chøc  ô:  µnh  v Th viªn 3... .  . §oµn  óc    ã  Ö m   ô..    êi h¹n  óc    õ  ph tra c nhi v. (4)­Th   ph tra:T ngµy..  .th¸ng.. n¨m...®Õ n   µy..    .   ng .th¸ng.. n¨m...   . (hoÆc  êih¹n  óc    µ.   th   ph tral . . ngµy,kÓ   õngµy    t  c«ng  è  b Quy Õt  nh  óc  . ®Þ ph tra) §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  ý,®oµn  óc    3. Quy ®Þ n c hi l   t   k  ph tra, ®èi t ng phóc     î   tra(tæ chøc,c¸ nh©n)  Þu     ch tr¸chnhiÖm     µnh  Õt  nh     thih quy ®Þ nµy. N¬i  Ën: nh   Ng êira  Õt  nh      quy ®Þ ­Nh   Òu    §i 3, ( ý,ghirâ hä    µ  ng  Êu) K       tªnv ®ã d ­..  . ­Lu...   (1)Ng êira Quy Õt  nh  óc       ®Þ ph tra. (2)LÜnh  ùc  óc      v ph tra:khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö;  ngh b¶o  Ö   v m«i  êng; ®o  êng­ Êt îng tr  l ch l   hµng  ãa;së  ÷u  h   h c«ng  nghiÖp,an  µn  µ  Óm      to v ki so¸tbøc  ¹. x (3)C¸  ©n, ®¬n  Þ  ã  Èm  Òn    Þ  óc    nh   v c th quy ®Ò ngh ph tra.
 20. 20 (4)Néi dung  Öm   ô  óc     nhi v ph tra.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2