intTypePromotion=1

Quyết định 143/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:62

0
56
lượt xem
9
download

Quyết định 143/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 143/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 3)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 143/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  b é  t µi b ë  ch Ý n h  S è 143/2001/Q§­B T C   n g µ y 21  th¸ng 12 n¨ m   2001 V Ò  vi Ö c  a n  h µ n h  v µ   b c«n g  b è  s¸u c h u È n  m ù c  ki Ó m  to¸n  Ö t N a m  ( ®ît Vi  3) b é   ë ng b é   µi Ý nh tr t  ch ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   NhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v NhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 07/CP  µy  ng 29/1/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh  Quy  Õ   Óm    c  Ëp trong n Òn  ch ki to¸n®é l     kinh tÕ  èc  ©n;   qu d § Ó   ¸p  ® øng  yªu  Çu  æi  íi c¬  Õ   c ® m   ch qu¶n  ýkinh tÕ, tµichÝnh, n©ng   l         cao  Êt l ng cña  Óm     c  Ëp  ch  î   ki to¸n®é l trong n Òn    kinh tÕ  èc  ©n;  Ó m       qu d Ki tra, kiÓm    Êt l ng ho¹t®éng  Óm    c  Ëp,lµnh m¹nh    so¸tch  î     ki to¸n®é l     ho¸ th«ng    µi tint   chÝnh  trong n Òn    kinh tÕ  èc  ©n;   qu d Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ     Õ   ®Ò ngh c V tr V Ch ®é k to¸n,Ch¸nh    V¨n phßng  é   B TµichÝnh,   Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1: Ban  µnh  (06) chuÈn  ùc  Óm     Öt  h s¸u    m ki to¸n Vi Nam   ã  è  cs hiÖu  µ    äisau  y: v tªng   ®© 1.ChuÈn  ùc  è    m s 240   ­Gian  Ën vµ    ãt; l   sais 2.ChuÈn  ùc  è    m s 300   Ëp  Õ   ¹ch kiÓm  ­L k ho   to¸n; 3.ChuÈn  ùc  è    m s 400   ­§¸nh    ñiro vµ  Óm    éibé; gi¸r     ki so¸tn   4.ChuÈn  ùc  è    m s 530   Êy  É u   Óm    µ    ñ tôclùachän  ­L m ki to¸nv c¸cth       kh¸c; 5.ChuÈn  ùc  è    m s 540   Ó m       ctÝnh  Õ   ­Ki to¸nc¸cí   k to¸n; 6.ChuÈn  ùc  è    m s 610   ö  ông   Öu cña  Óm    éibé. ­S d tli   ki to¸nn   §i Ò u  2: ChuÈn   ùc   Óm     Öt  m ki to¸n Vi Nam   îc ban  µnh  Ìm  ®  h k theo  Quy Õt  nh  µy    ông  i  íikiÓm     c  Ëp  ®Þ n ¸p d ®è v   to¸n®é l b¸o    µichÝnh. D Þch  c¸o t     vô  Óm   ki to¸n c¸c th«ng    µichÝnh     tint   kh¸c vµ  Þch  ô  ªnquan  ña   d v li   c C«ng    ty kiÓm    îc¸p dông  to¸n®     theo quy  nh  ô  Ó  ña  õng chuÈn  ùc.   ®Þ c th c t   m §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  3: Quy ®Þ n c hi l     t  01/01/2002.
 2. 2 §i Ò u 4:  Ó m       µ  Ki to¸n viªnv C«ng    Óm     ¹t®éng  îp  ty ki to¸nho   h ph¸p  ¹ t i ViÖt Nam   ã  c tr¸ch nhiÖ m   iÓn    tr khai thùc  Ön  Èn  ùc   Óm     hi chu m ki to¸n ViÖt     Nam  trongho¹t®éng  ña  çi C«ng     c m  ty. Vô  ëng  ô  Õ     Õ   tr V Ch ®é k to¸n,   Ch¸nh    v¨n phßng  é  µ  ñ  ëng    n   B v Th tr c¸c®¬ vÞ  ªnquan  éc vµ  ùcthuéc Bé  µichÝnh  ã  li   thu   tr     T  c tr¸chnhiÖ m  íng dÉn, kiÓm     h    travµ    µnh    thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 3. 3 H Ö   èng  th C h u È n  m ù c  ki Ó m  to¸n vi Öt  a m n C h u È n   ù c  s è  240 m gian l Ë n v µ  sai s ãt (Ban  µnh theo Quy Õt  nh  è143/2001/Q§­ h     ®Þ s BTC ngµy  th¸ng12  21    n¨m  2001  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  Q ui ® Þ n h  c h u n g 01. M ôc  ch  ña  Èn  ùc  µy  µ qui®Þnh      ®Ý c chu m n l    c¸c nguyªn  ¾c,thñ tôc t    c¬ b¶n  µ  íng  Én  Ó  vh d th thøc  dông    ¸p  c¸c nguyªn  ¾c  µ  ñ  ôc c¬  t v th t   b¶n  ªn li   quan  n   ®Õ tr¸chnhiÖ m   ña  Óm     c ki to¸n viªn vµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n trong  Öc    vi xem   Ðt gian lËn vµ    ãttrongqu¸ tr×nh kiÓm        µichÝnh. x      sais        to¸nb¸o c¸o t   02.KhilËp kÕ   ¹ch vµ  ùc hiÖn  ñ tôckiÓm        ho   th   th     to¸n,khi®¸nh    µ       gi¸v b¸o c¸o kÕt    qu¶  ùc hiÖn  ñ tôc kiÓm  th   th     to¸n,kiÓm      µ    to¸nviªnv c«ng    Óm    tyki to¸n ph¶ixem   Ðt xem   ã      ¹m  gian lËn    x  c c¸c saiph do    hoÆc     ãtg©y    µm    sais   ra l ¶nh hëng  äng yÕu  n       µichÝnh  tr   ®Õ b¸o c¸o t   kh«ng? 03.ChuÈn  ùc  µy    ông    m n ¸p d cho  Óm    c¸o tµichÝnh  µ  îcvËn  ki to¸nb¸o      v®  dông cho  Óm   ki to¸n th«ng    µichÝnh    tint   kh¸c vµ    Þch  ô  ªnquan  ña    c¸c d v li   c c«ng    Óm  tyki to¸n. KiÓ m  to¸n viªn vµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n ph¶i tu©n  ñ      nh   ña      th c¸c qui ®Þ c chuÈn  ùc  µy  m n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Óm        µichÝnh.        ki to¸nb¸o c¸o t     §¬n  Þ   îc kiÓm   v®  to¸n (kh¸ch hµng)  µ        v c¸c bªn  ö  ông  Õt  sd k qu¶  Óm   ki to¸nph¶icã  ÷ng  Óu  ÕtcÇn  ÕtvÒ   ÷ng    nh      nh hi bi   thi   nh qui®Þ trong chuÈn  ùc     m nµy    èihîp c«ng  Öc  íi ®Ó ph     vi v   c«ng    Óm    µ  Óm      òng    ö  tyki to¸nv ki to¸nviªnc nh x lýc¸cquan  Ö   ªnquan  n        h li   ®Õ c¸cth«ng    ∙  îckiÓm  tin® ®   to¸n. C¸c  Ëtng÷  thu   trong chuÈn  ùc  µy  îchiÓu      m n ®  nh sau: 04. Gian  Ën:Lµ  ÷ng  µnh    è    µm    Öch    l   nh h vic ý l sail th«ng    tinkinh tÕ, tµi      chÝnh  m ét  do  hay  Òu  êi trong Héi  ng  nhi ng     ®å qu¶n  Þ,Ban  tr   Gi¸m  c, c¸c ®è     nh©n    viªnhoÆc   thø  thùc hiÖn,lµm  bªn  ba      ¶nh  ëng  n       µichÝnh. h ®Õ b¸o c¸o t   Gian  Ën cã  Ó  Óu  Ön  íi   ¹ng  l   th bi hi d   d c¸c tæng    qu¸tsau: ­Xuyªn  ¹c, µm      t  l gi¶chøng  õ,tµi Öu li   t       ªnquan  n       µichÝnh; li ®Õ b¸o c¸o t   ­Söa  æi    ® chøng  õ,tµiliÖu kÕ     µm    Öch      µichÝnh; t       to¸nl sail b¸o c¸o t   ­BiÓn  ñ tµi   th     s¶n; ­ Che  Êu    d hoÆc   è    á  ãtc¸cth«ng    µiliÖu hoÆc   c ýb s     tin,     t nghiÖp  ô  v kinh  tÕ  µm    Öch      µichÝnh; l sail b¸o c¸o t   ­Ghi chÐp       c¸cnghiÖp  ô  v kinh tÕ    kh«ng  ng  ù  Ët; ®ó s th ­ Cè     dông      Èn  ùc,    ý ¸p  saic¸c chu m nguyªn  ¾c,ph¬ng  t  ph¸p  µ  Õ     v ch ®é kÕ   to¸n,  chÝnh       s¸ch tµichÝnh;    ­Cè     Ýnh      Ò   è  äc.   ýt to¸nsaiv s h
 4. 4 05.Saisãt:Lµ  ÷ng  çi       nh l  kh«ng  è    ã  c ý c ¶nh  ëng  n       µichÝnh, h ®Õ b¸o c¸o t     nh: ­LçivÒ   Ýnh    è  äc    t to¸ns h hoÆc     Ðp  ghich sai; ­Bá  ãthoÆc   Óu    µm        s  hi sai,l saic¸ckho¶n  ôc, c¸cnghiÖp  ô  m    v kinhtÕ;   ­ p  ông      Èn  ùc,  ¸d sai c¸c chu m nguyªn  ¾c, ph¬ng  t  ph¸p  µ  Õ     Õ   v ch ®é k to¸n, chÝnh     s¸ch tµichÝnh  ng     nh kh«ng  è  . cý N é i d u n g  c h u È n  m ù c Tr¸ch  Ö m   ña  nhi c Gi¸m  c  ®è (hoÆc   êi® øng   u) ng   ®Ç 06. Gi¸m  c    ®è (hoÆc   êi ® øng  u)  n   Þ   Þu  ng   ®Ç ®¬ v ch tr¸ch nhiÖ m   ùc   tr   tiÕp  trong  Öc  vi ng¨n  õa, ph¸thiÖn  µ  ö  ý c¸c gian  Ën  µ    ãt trong ng     v x l    l v sai s     ®¬n  Þ  v th«ng qua  Öc  ©y  ùng  µ  vi x d v duy  ×thùc hiÖn  êng  tr     th xuyªn h Ö   èng    th kÕ     µ  Ö   èng  Óm     éibé  Ých  îp.Do  ¹n  Õ   èn  ã  ña  Ö   to¸nv h th ki so¸tn   th h   h ch v c c h thèng  Õ     µ  Ö   èng  Óm    éibé  khã  ã  Ó  ¹ trõhoµn  µn  k to¸nv h th ki so¸tn   nªn  c th lo i     to kh¶  n¨ng  ra gian lËn hoÆc     ãt. x¶y       sais Tr¸ch  Ö m   ña  Ó m   nhi c ki to¸n viªn vµ      c«ng    Ó m   ty ki to¸n 07. Trong    ×nh kiÓm     qu¸ tr   to¸n,kiÓm     to¸n viªnvµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n cã    tr¸chnhiÖ m   óp  n  Þ    gi ®¬ v ph¸thiÖn, xö  ývµ      l   ng¨n  õa  ng gian  Ën  µ    ãt, l v sais   nhng  Óm       µ  ki to¸n viªnv c«ng    Óm     ty ki to¸nkh«ng  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   ùc   tr   tiÕp trong viÖc      ng¨n ngõa      c¸cgian lËn vµ    ãtë  n  Þ  µ   ä  Óm      sais   ®¬ v m h ki to¸n, §¸nh    ñiro gi¸r   08.KhilËp kÕ   ¹ch vµ    ùc hiÖn  Óm        ho   khith   ki to¸n,kiÓm      µ    to¸nviªnv c«ng  tykiÓm      to¸nph¶i®¸nh    ñiro vÒ   ÷ng    gi¸r     nh gian lËn  µ    ãtcã  Ó  ã,lµm    v sais   th c   ¶nh  ëng  äng  Õu  n   h tr y ®Õ b¸o  c¸o  µichÝnh  µ  t  v ph¶i trao ® æi  íiGi¸m  c      v  ®è (hoÆc   êi ® øng  Çu)  n   Þ   Ò   äi  ng   d ®¬ v v m gian  Ën  l hoÆc     ãt quan  äng sai s   tr   ph¸thiÖn  îc.   ® 09. Ngoµi c¸c h¹n  Õ         ch trong thiÕtkÕ   µ  ùc hiÖn  Ö   èng  Õ     µ      v th   h th k to¸nv h Ö   èng  Óm     éibé, nh÷ng  ×nh  èng  th ki so¸tn     t hu hoÆc   ù  Ön  µm    ñiro  s ki l t¨ng r   do  gian lËn hoÆc     ãt,gå m:    sais   ­ C¸c  Ên    ªnquan  n   Ýnh  Ýnh  ùc hoÆc     v ®Ò li   ®Õ t ch tr   n¨ng  ùc cña  l  Ban  Gi¸m  c; ®è ­C¸c    søc  p  Êt th ng  i víi n  Þ; Ð b   ê ®è     ®¬ v ­C¸c    nghiÖp  ô  µ  ù  Ön  v v s ki kh«ng  ×nh  êng; b th ­  ÷ng  ã  Nh kh kh¨n  ªnquan  n   li   ®Õ thu  Ëp  y     th ®Ç ®ñ b»ng chøng  Óm   ki to¸nthÝch  îp.   h ­ Nh÷ng  ©n  è tõ m«i  êng    äc  ªnquan  n     ×nh  èng  µ    nh t    tr tinh li   ®Õ c¸c t hu v sù  Ön  trªn. ki nªu  (VÝ  ô  Ò   ÷ng  ×nh  èng  d v nh t hu hoÆc   ù  Ön  µy  îc nªu    ô  ôc sè  s ki n ®   ë Ph l   01). Ph¸thiÖn  
 5. 5 10. Trªn c¬  ë  ¸nh    ñiro,kiÓm       s® gi¸r     to¸n viªnph¶ithiÕtlËp    ñ  ôc        c¸c th t   kiÓm    Ých  îp nh»m   ¶m   to¸nth h  ® b¶o    c¸cgian lËn vµ    ãtcã      sais   ¶nh  ëng  äng h tr   yÕu  n   c¸o tµichÝnh  u   îcph¸thiÖn. ®Õ b¸o      ®Ò ®     11. KiÓ m         to¸n viªnph¶ithu  Ëp  y       th ®Ç ®ñ b»ng  chøng  Óm     Ých  ki to¸n th hîp    ®Ó chøng  minh  µ kh«ng  ã  l  c gian  Ën  l hoÆc     ãt lµm  sais   ¶nh  ëng  äng h tr   yÕu  n   ®Õ b¸o  c¸o  µichÝnh; hoÆc   Õu  ã  t    n c gian  Ën,saisãt th×  ∙  îc ph¸t l    ®®    hiÖn,® îcsöa  ÷a     ch hoÆc   ∙  ×nh bµy  ® tr   trong b¸o    µichÝnh,vµ  Óm      c¸o t     ki to¸n viªnph¶ichØ        ra ¶nh  ëng  ña  h c gian lËn vµ    ãt®Õ n   c¸o tµichÝnh.Kh¶      sais   b¸o        n¨ng    Ön    ãtth ng  ph¸thi sais   ê cao  ¬n  h kh¶  n¨ng    Ön  ph¸thi gian lËn  ×    v gian lËn    th ng  Ìm  ê k theo c¸chµnh    è       vic ý che  Êu. d 12. Do   ÷ng  ¹n  Õ   èn  ã  ña  Óm     nh h ch v c c ki to¸n,nªn  ï kiÓm     d  to¸n viªn®∙     tu©n  ñ    th c¸c nguyªn  ¾c  µ  ñ  ôc kiÓm   t v th t   to¸n th×  ñiro  kh«ng    r   do  ph¸thiÖn    h Õt    c¸c gian  Ën  µ    ãt lµm  l v sais   ¶nh  ëng  äng yÕu  n   h tr   ®Õ b¸o  c¸o  µichÝnh  t  vÉn  ã  Ó  c th x¶y      ra.Khi x¶y  rñiro  kh«ng    Ön  Õt    ra    do  ph¸thi h c¸c gian  Ën  µ  lv saisãtlµm     ¶nh  ëng  äng yÕu  n   c¸o tµichÝnh  ∙  îckiÓm     × h tr   ®Õ b¸o      ®®  to¸nth   ph¶ixem   Ðt viÖc  Êp  µnh  y      x  ch h ®Ç ®ñ nguyªn t¾c  µ  ñ tôckiÓm      v th     to¸ntrong  tõng  µn  ho c¶nh  ô  Ó  µ  Ýnh  Ých  îp  ña  c th v t th h c c¸c  Õt  Ën  k lu trong  b¸o    c¸o kiÓm    ùa    Õt  to¸nd trªnk qu¶  ña    ñ tôckiÓm    ∙  ùc hiÖn. c c¸cth     to¸n® th   Nh÷ng  ¹n  Õ   èn  ã  ña  Ó m   h ch v c c ki to¸n 13. C«ng  Öc  Óm     êng  Þu  ñiro  kh«ng    Ön  Õt      vi ki to¸nth ch r   do  ph¸thi h c¸c sai ph¹m  µm    l ¶nh  ëng  äng  Õu  n   h tr y ®Õ b¸o  c¸o  µichÝnh, kÓ   khi cuéc  t    c¶    kiÓm    ∙  îclËp  Õ   ¹ch vµ  Õn hµnh  to¸n® ®   k ho   ti   theo  ng    Èn  ùc  Óm   ®ó c¸c chu m ki to¸nViÖtNam       hoÆc   Èn  ùc  Óm    èc  Õ  îcchÊp  Ën. chu m ki to¸nqu t ®   nh 14. Rñi ro      kh«ng    Ön  Õt      ¹m  äng yÕu  gian  Ën    ph¸thi h c¸c saiph tr   do  l cao h¬n  ñiro kh«ng    Ön  Õt      ¹m  äng yÕu  saisãt,v×  r   ph¸thi h c¸csaiph tr   do      gian lËn    th ng  i  Ìm  íic¸c hµnh    è    ê ® k v    vic ý che  Êu  d gian lËn.KiÓ m       ã  Òn      to¸nviªnc quy chÊp  Ën  ÷ng    ×nh,c¸c ghi chÐp  µ  µiliÖu cña  nh nh gi¶itr     v t    kh¸ch  µng    ã  h khic b»ng  chøng  Ò   Öc  v vi kh«ng  ã  c gian  Ën  µ    ãt.Tuy  Ëy, kiÓm   l v sais   v  to¸n viªn    ph¶i cã  i®é   µi nghi mang   Ýnh    th¸  ho     t nghÒ   nghiÖp  trong  qu¸  ×nh  Ëp  Õ   tr lk ho¹ch  µ  ùc  Ön  Óm   v th hi ki to¸n vµ    ph¶i lu«n      ý thøc  îc r»ng  ã  Ó  ån  ¹ ®  c th t t   i nh÷ng  ×nh  èng  t hu hoÆc   ù  Ön  Én  n   ÷ng    ãtträng yÕu  s ki d ®Õ nh sais     trong b¸o    c¸o tµichÝnh.      15. Do  ÷ng  ¹n  Õ   èn  ã  ña  Ö   èng  Õ     µ  Ö   èng  Óm     nh h ch v c c h th k to¸nv h th ki so¸tnéibé      nªn  Én  ã  v c kh¶  n¨ng x¶y  gian  Ën  ra  l hoÆc     ãt lµm  sais   ¶nh  ëng  h träng yÕu  n     ®Õ b¸o  tµichÝnh. H Ö   èng  Óm     éi bé  ã  Ó  c¸o      th ki so¸tn   c th kh«ng  ph¸thiÖn  îc gian  Ën  cã  ù    ®  l do  s th«ng  ng  ÷a    ©n    ®å gi c¸c nh viªn hoÆc  gian  lËn cña    Ban  Gi¸m  c. ®è Nh÷ng   ñ  ôc  Çn   îc tiÕn  µnh  th t c ®  h khi  ã  Êu   Öu  cd hi gian  Ën  l hoÆc   saisãt   16. Trong    qu¸  ×nh  Óm   tr ki to¸n,khi xÐt  Êy  ã  Êu  Öu  Ò      th c d hi v gian  Ën l  hoÆc     ãt,kiÓm      µ  sais   to¸nviªnv c«ng    Óm    tyki to¸nph¶ixem   Ðt nh÷ng    x  ¶nh  ­ h ëng  ña  c gian lËn  µ    ãt®Õ n   c¸o tµichÝnh. Trêng  îp kiÓm        v sais   b¸o        h  to¸nviªn vµ c«ng    Óm     tyki to¸ncho  r»ng gian  Ën  l hoÆc     ãtcã  Ó  sais   th ¶nh  ëng  äng h tr   yÕu  n   ®Õ b¸o  c¸o  µichÝnh  ×  t  th ph¶i thùc hiÖn  öa  æi  µ        s® v bæ sung  ÷ng  nh thñ tôckiÓm    Ých  îp.    to¸nth h 17. Møc     öa  æi  µ      ®é s ® v bæ sung    ñ  ôc kiÓm   c¸c th t   to¸n phô  éc  µo    thu v sù  ¸nh    ña  Óm      Ò: ® gi¸c ki to¸nviªnv
 6. 6 a) C¸c  ¹ gian lËn vµ    ãt®∙  îcph¸thiÖn;   lo   i     sais   ®     b) T Çn  Êtx¶y      su   ra gian lËn hoÆc     ãt;    sais c) Kh¶    n¨ng  i Ôn  ña  ét  ¹  t¸ di c m lo i gian  Ën  l hoÆc     ãt cô  Ó  ã  Ó  sais   th c th ¶nh  ëng       äng yÕu  n       µichÝnh. h      tr   ®Õ b¸o c¸o t   KiÓ m       to¸nviªnkh«ng  îccho  ®  r»ng    c¸c gian lËn  µ    ãtx¶y    µ®¬n     v sais   ra l   lÎ µ  ÖtlËp,trõkhi®∙    nh  â rµng.N Õ u   Çn  Õt, Óm        bi         x¸c®Þ v r    c thi   ki to¸nviªnph¶i  ®iÒu chØnh  ¹néidung,lÞch tr×nh vµ  ¹m      ö nghiÖ m  ¬  l    i       ph vic¸cth   c b¶n. 18. ViÖc  ùc  Ön    ñ  ôc kiÓm     th hi c¸c th t   to¸n söa  æi  µ      ® v bæ sung  êng  th gióp cho  Óm   ki to¸n viªn kh ¼ng  nh       ®Þ hoÆc   xo¸  á   b nghi ngê  Ò     v gian  Ën l  hoÆc     ãt.Trêng  îp kÕt  sais   h  qu¶  ña    ñ tôc söa  æi  µ    c c¸c th     ® v bæ sung  kh«ng  xo¸ bá  îc nghi ngê  Ò    ®    v gian  Ën  µ    ãt,th×  Óm   l v sai s   ki to¸n viªn vµ      c«ng    ty kiÓm  to¸n ph¶i th¶o  Ën  Ên    µy  íiBan      lu v ®Ò n v   Gi¸m  c  n  Þ   îc kiÓm   ®è ®¬ v ®   to¸n vµ    ph¶i ®¸nh      gi¸¶nh  ëng  ña  ã  n   h c n ®Õ b¸o  c¸o  µichÝnh  µ  t  v B¸o    c¸o kiÓm  to¸n. 19. KiÓ m     to¸n viªn ph¶i xem   Ðt       x ¶nh  ëng  ña    h c c¸c gian  Ën  µ    ãt l v sais   träng  Õu  y trong  èi  ªnh Ö   íinh÷ng  Ýa  ¹nh  m li   v   kh c kh¸c cña  éc  Óm     cu ki to¸n,   ® Æc   Öt lµ ®é     Ëy  bi     tin c trong c¸c    ×nh  ña  gi¶itr c Gi¸m  c.  êng  îp  Ö   ®è Tr hh thèng  Õ     µ  Ö   èng  Óm    éibé  k to¸nv h th ki so¸tn   kh«ng    Ön  îcgian lËn  µ  ph¸thi ®    v saisãt hoÆc        c¸c gian  Ën  µ    ãt kh«ng  îc ®Ò   Ëp  l v sais   ®  c trong gi¶itr×nh cña       Gi¸m  c  ×  Óm   ®è th ki to¸n viªn ph¶i xem   Ðt  ¹ viÖc  ¸nh    ñiro  µ           x li   ® gi¸r   v ®é tin cËy  ña      ×nh  .  c c¸c gi¶itr ®ã Kh¶  n¨ng ph¸thiÖn    gian  Ën  µ    ãt cña  Óm   l v sais   ki to¸nviªnsÏtuú thuéc vµo  èi           m quan  Ö   ÷a c¸csaiph¹m  íi ÷ng  µnh    è  h gi       v  nh h vic t×nh che  Êu    ¹m; gi÷a c¸c thñ tôc kiÓm    ô  Ó  ña  d saiph        so¸tc th c Ban  Gi¸m  c  ®è vµ    ©n    ªnquan. c¸cnh viªnli   Th«ng  b¸o  Ò   v gian  Ën  µ    ãt l v sais Th«ng    b¸o cho  Gi¸m  c  ®è (hoÆc  êi® øng  u) ng   ®Ç 20. KiÓ m       µ    to¸nviªnv c«ng    Óm     ty ki to¸nph¶ith«ng    b¸o  Þp  êinh÷ng  k th   ph¸thiÖn  ña  ×nh    cm cho Gi¸m  c  ®è (hoÆc  êi® øng  u)  n  Þ  îckiÓm   ng   ®Ç ®¬ v ®   to¸ntrong thêih¹n        nhanh  Êt tr cngµy    µnh  c¸o tµichÝnh,hoÆc   ­ nh   í   ph¸th b¸o        tr ícngµy    µnh    ph¸th B¸o    Óm  c¸o ki to¸n, khi: a) KiÓ m         to¸nviªnnghingê  ã    c gian lËn,m Æc   ï cha  ¸nh    îc¶nh  ­    d  ® gi¸®   h ëng  ña  c gian lËn nµy  íb¸o c¸o tµichÝnh;    t        i b) Cã     gian lËn;   c)Cã     ãtträng yÕu.   sais     21. Khi nghingê  ã       c gian  Ën,hoÆc     Ön  gian  Ën  l  ph¸thi ra  l hoÆc     ãt sais   träng yÕu  ∙    ® x¶y    ra hoÆc   ã  Ó  c th x¶y    Óm      ra,ki to¸nviªnph¶ic©n  ¾c  Êtc¶    nh t  c¸ct×nh  èng    hu xem   Çn  c th«ng  cho  Êp  µo.Trêng  îp cã  b¸o  cn  h   gian lËn,kiÓm      to¸nviªnph¶i®¸nh         gi¸kh¶ n¨ng gian lËn  µy  ªnquan  n   Êp    n li   ®Õ c qu¶n  ýnµo. l    Trong  Çu  Õt    êng  îp x¶y    h h c¸c tr h  ra gian lËn,kiÓm      µ     to¸nviªnv c«ng    Óm   tyki to¸nph¶ith«ng        b¸o cho  Êp  c qu¶n  ýcao  ¬n  Êp  ña  ÷ng  êicã  Ýnh  Ýu l  h c c nh ng   d l  ®Õ n  gian lËn  .      ®ã Khi nghingê   gian lËn  ã  ªnquan  n   êiL∙nh  o      c li   ®Õ ng   ®¹ cao nhÊt trong ®¬n  Þ  îc kiÓm     ×      v®  to¸n th th«ng  êng  Óm       µ  th ki to¸n viªnv c«ng    ty kiÓm    to¸nph¶itham    kh¶o    Õn  ña  ý ki c chuyªn giatvÊn       ph¸p luËt®Ó     nh       x¸c®Þ c¸cthñ tôccÇn  Õn hµnh.     ti   Th«ng  b¸o  cho  êisö  ông  ng   d b¸o  kiÓ m   c¸o  to¸n
 7. 7 22.   Õ u   Óm      µ   N ki to¸nviªnv c«ng    Óm    Õt  Ën  tyki to¸nk lu r»ng  ã  c gian lËn    hoÆc     ãt lµm  sais   ¶nh  ëng  äng yÕu  n   h tr   ®Õ b¸o  tµichÝnh  ng  c¸o    nh gian  Ën l  hoÆc     ãt nµy  sai s   kh«ng  îc ®¬n   Þ   öa  ÷a  ®  v s ch hoÆc   kh«ng  îc ph¶n    ®  ¶nh ®Çy    ®ñ trong b¸o    µichÝnh,th× kiÓm      µ    c¸o t      to¸nviªnv c«ng    Óm    tyki to¸nph¶i   ® a      Õn  Êp  Ën  õng phÇn  ra ý ki ch nh t   hoÆc     Õn  ý ki kh«ng  Êp  Ën. ch nh Trêng  îp  ã  h c gian  Ën  l hoÆc     ãt cã  Ó  µm  sai s   th l ¶nh  ëng  äng  Õu  h tr y ®Õ n  b¸o  tµichÝnh  Æc   ï ®∙  c¸o    m d   ph¶n  ¸nh  y     ®Ç ®ñ trong b¸o    µichÝnh    c¸o t   nhng  Óm   ki to¸n viªnvµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n vÉn    ph¶ichØ   â  trong B¸o      r ra    c¸o kiÓm  to¸n. 23.   Õ u   n  Þ   N ®¬ v kh«ng  cho  Ðp  Óm       thËp  y       ph ki to¸nviªnthu  ®Ç ®ñ c¸c b»ng chøng  Óm    Ých  îp ®Ó   ¸nh    ki to¸nth h  ® gi¸gian lËn hoÆc     ãt®∙     sais   x¶y   ra hoÆc   ã  Ó  c th x¶y    µm  ra l ¶nh  ëng  äng yÕu  n       µichÝnh  × kiÓm   h tr   ®Õ b¸o c¸o t   th   to¸nviªnvµ      c«ng    Óm    tyki to¸nph¶i® a      Õn  Êp  Ën  õng  Çn    ra ý ki ch nh t ph hoÆc   ý  Õn  õchèiv×  ¹m    Óm    Þ  íh¹n. ki t     ph viki to¸nb gi   i 24.  Õ u    N kh«ng  Ó    nh  îc®Çy    th x¸c®Þ ®  ®ñ gian lËn hoÆc     ãt®∙       sais   x¶y ra do  ¹n  Õ     h ch kh¸ch quan  õ bªn  µihoÆc   chñ    t  ngo   do  quan  trong ®¬n  Þ  îc   v®  kiÓm    × kiÓm      to¸nth   to¸nviªnph¶ixÐt tí ¶nh  ëng  ña       i h c gian lËn    hoÆc     ãt sais   nµy  íB¸o    Óm  t i c¸o ki to¸n. Th«ng  b¸o  cho  ¬  c quan  chøc  n¨ng  ã    c liªnquan 25.   Ó m     Ki to¸n viªn vµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n cã    tr¸chnhiÖ m     b¶o  Ët    m c¸c th«ng    è  Öu cña  tin, li   s kh¸ch hµng,trõtr ng  îp ®¬n  Þ  îckiÓm    ã       ê h   v®  to¸nc gian   lËn  hoÆc     ãtm µ   sais   theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p  Ët,kiÓm      µ  lu   to¸nviªnv c«ng    ty kiÓm    to¸nph¶ith«ng    µnh      b¸o h vigian lËn hoÆc     ãt®ã      sais   cho  ¬  c quan  chøc  n¨ng  ã  ªnquan. Trêng  îp  µy, kiÓm   c li     hn  to¸n viªn vµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n ® îc    phÐp    æi  ícvíi trao® tr     chuyªn giatvÊn       ph¸p luËt.   KiÓ m   to¸n viªn vµ      c«ng    Ó m   ty ki to¸n rótkháihîp  ng  Ó m        ®å ki to¸n 26. KiÓ m       µ    to¸n viªnv c«ng    Óm     îc phÐp  Ê m     îp  ng  ty ki to¸n ®   ch døt h ®å kiÓm       Ðt  Êy  n  Þ  îc kiÓm     to¸n khix th ®¬ v ®   to¸nkh«ng  ã  Ön  c bi ph¸p  Çn  Õt c thi   ®Ó   ö  ý®èi víi x l      gian lËn  µ   Óm        m ki to¸nviªncho  µcÇn  Õttrong hoµn  l  thi     c¶nh  cô  Ó,kÓ   c¸cgian lËn  th   c¶      kh«ng  ¶nh  ëng  äng yÕu  n   c¸o tµichÝnh. h tr   ®Õ b¸o        Nh ©n  è ¶nh  ëng  í quyÕt  nh  ótkháihîp ®ång, gå m:  t  h t  i ®Þ r       gian lËn    hoÆc     sai sãtli     ªnquan  n   Êp    o  ®Õ c l∙nh®¹ cao  Êt trong ®¬n  Þ; viÖc  Õp  ôc duy  × nh     v  ti t   tr   quan  Ö   ña  Óm      íi n  Þ  îckiÓm  h c ki to¸nviªnv   ®¬ v ®   to¸n.  C«ng    Óm    tyki to¸nph¶i   c©n  ¾c  ü ìng  µ  nh k l v trao ® æi  íichuyªn     vÊn    v  gia t ph¸p  Ëttr c khi ® a    lu   í     ra quyÕt ®Þnh  µy.   n  27. Trêng  îp rótkháihîp ®ång  Óm    h      ki to¸n,n Õu  Óm         ki to¸nviªnkh¸c ® îc    thay thÕ  cÇu    yªu  cung  Êp  c th«ng    Ò   tinv kh¸ch hµng  ×  Óm       Ön    th ki to¸nviªnhi t¹  iph¶ith«ng    b¸o  â  ýdo  r l   chuyªn m«n   Én  í buéc    d t i ph¶ichÊ m     îp ®ång.   døt h     KiÓ m       Ön  ¹  ã  Ó  to¸nviªnhi t i th th¶o  Ën  µ  c lu v th«ng  b¸o  íikiÓm       v  to¸nviªnkh¸c  ® îc thay thÕ  Ò         v c¸c th«ng    ña  tinc kh¸ch  µng  ï hîp  íiluËtph¸p,yªu  Çu  h ph   v      c vÒ   o  øc  ®¹ ® nghÒ  nghiÖp  Óm   ki to¸n cã  ªnquan  µ  ¹m      li   v ph vicho  Ðp  ña  ph c kh¸ch hµng.N Õ u       kh¸ch hµng    kh«ng  cho  Ðp  ph th¶o luËn  Ò     v c«ng  Öc  ña  ä  vi c h th× kiÓm      µ    to¸nviªnv c«ng    Óm    Ön  ¹  òng  tyki to¸nhi t i c ph¶ith«ng  vÒ   Öc    b¸o  vi kh«ng  cho  Ðp  µy  ph n cho  Óm      îcthay thÕ. ki to¸nviªn®    
 8. 8 P h ô  l ô c s è  0 1 VÝ   ô   Ò   ÷ng  ×nh  èng  Æc   ù  Ön d v nh t hu ho s ki lµm  t¨ng  ñiro  gian  Ën  r   do  l hoÆc     ãt sais Nh÷ng  Ên    ªnquan  n   Ýnh  Ýnh  ùchoÆc   v ®Ò li   ®Õ t ch tr   n¨ng  ùc cña  l  Ban   Gi¸m  c ®è ­ C«ng      t¸cqu¶n  ýbÞ   ét  êi (hay  ét  ã m   êi)®éc  Òn  ¾ m   l   m ng   m nh ng   quy n gi÷,thiÕu  ù    s gi¸m    ã  Öu  ùc cña  s¸tc hi l   Ban  Gi¸m  c  ®è hoÆc   éi  ng  H ®å qu¶n  trÞ; ­C¬   Êu  chøc  ña  n  Þ  îckiÓm      c tæ  c ®¬ v ®   to¸nphøc  ¹pm ét  t  c¸ch cè  ;  ý ­ Sù  Êt lùctrong viÖc  öa  ÷a  ÷ng  Õu  Ð m   ña  Ö   èng  Õ       b     s ch nh y k c h th k to¸n vµ  Ö   èng  Óm     éi bé  h th ki so¸tn   trong    ÷ng  Õu  Ð m   µy  µn  µn  ã  khi nh y k n ho to c thÓ  ¾c  ôc  îc; kh ph ® ­ Thay  æi  êng    ® th xuyªn kÕ     ëng    to¸ntr hoÆc   êicã  ng   tr¸chnhiÖ m   ña  é    cb phËn  Õ     µ  µichÝnh; k to¸nv t   ­ThiÕu  Òu  ©n    Õ       nhi nh viªnk to¸ntrongm ét  êigian dµi;   th     ­ Bè   Ý ngêi lµm  Õ       tr     k to¸nkh«ng  ng  ®ó chuyªn m«n     hoÆc   êi bÞ   ng   ph¸p  luËt   nghiªm  Ê m; c ­Thay  æi  êng    ® th xuyªn chuyªn giatvÊn         ph¸p luËthoÆc   Óm       ki to¸nviªn. C¸c  søc  p  Êt th ng  Ð b   ê trong ®¬n  Þ    v hoÆc   õbªn  µivµo  n  Þ t   ngo   ®¬ v ­  µnh  Ng nghÒ  kinh doanh gÆp   ã  kh kh¨n  µ  è  n   Þ   v s ®¬ v ph¸  s¶n  µy  ng cµng  t¨ng; ­ ThiÕu  èn    v kinh doanh  lç,hoÆc   m ë   éng    do    do  r quy    m« doanh  nghiÖp  qu¸ nhanh;   ­Møc    Ëp    thu nh gi¶m  ót; s ­ Doanh    nghiÖp  è    ¹ch      î nhuËn  c ýh to¸nt¨ng l   i nh»m  khuyÕch  ¬ng  ¹t tr ho   ®éng; ­ §Çu       tqu¸ nhanh  µo  µnh  Ò   íihoÆc   ¹ s¶n  È m   íilµm  Êt  v ng ngh m   lo i   ph m  m c©n  i tµichÝnh; ®è     ­Doanh    nghiÖp  Þ  Ö  éc qu¸ nhiÒu  µo  ét  è  b l thu     v m s s¶n  È m   ph hoÆc   ét  m sè  kh¸ch hµng;   ­ Søc  p  Ò   µichÝnh  õ nh÷ng  µ  u      Ð v t  t  nh ®Ç thoÆc     Êp  c¸c c qu¶n  ý®¬n   l  vÞ; ­ Søc  p  i víi ©n    Õ       Ð ®è     nh viªnk to¸nph¶ihoµn  Êtb¸o    µichÝnh    t   c¸o t   trong  thêigian qu¸ ng ¾n.      C¸c  nghiÖp  ô  µ  ù  Ön  v v s ki kh«ng  ×nh  êng b th ­ C¸c    nghiÖp  ô  t  Êt,® Æc   Ötx¶y    µo  èiniªn®é   Õ     ã  v ®é xu   bi   ra v cu     k to¸nc t¸c®éng  n     ®Õ doanh      Ý  µ  Õt  thu,chiph v k qu¶; ­C¸c    nghiÖp  ô  v hoÆc   ¬ng  ph ph¸p xö  ýkÕ       l   to¸nphøc  ¹p; t ­C¸c    nghiÖp  ô  íi   h÷u  v v   bªn  c¸c quan;
 9. 9 ­ C¸c    kho¶n    Ý    chiph qu¸ cao  víi ÷ng  Þch  ô  îccung  Êp  Ý  ô: so    nh d v®  c (V d   PhÝ   Ëts,tvÊn  lu      hoÆc   ilý, . ) ®¹   . . . Nh÷ng  ã  kh kh¨n li     ªnquan  n     Ëp  y    ®Õ thu th ®Ç ®ñ b»ng  chøng  Óm  ki to¸n  thÝch  îp h  ­ Tµi liÖu  Õ      k to¸n kh«ng  y       ®Ç ®ñ hoÆc   kh«ng  îc cung  Êp  Þp  êi ®  c k th   (VÝ  ô:Kh«ng    Ëp    d  thu th ®ñ chøng  õ;ph¸tsinh chªnh  Öch  íngi÷a sæ   µ    t        l l    v b¸o c¸o,nh÷ng    nghiÖp  ô    Ðp    v ghich saihoÆc     µisæ   Õ   ®Ó ngo   k to¸n, . ) . .; ­ Lu  ÷tµiliÖu kh«ng  y    Ò     ù  Ön  µ    tr       ®Ç ®ñ v c¸cs ki v nghiÖp  ô v kinh tÕ  Ý    (V dô:chøng  õ cha  îcphª  Öt,thiÕu  µiliÖu hç  î   t  ®  duy   t     tr  cho  ÷ng  nh nghiÖp  ô  ín v l  hoÆc   Êt th ng); b  ê ­ Cã     chªnh  Öch  íngi÷a sæ   Õ     ña  n  Þ  íi   Ën  ña  thø  l l    k to¸nc ®¬ v v   nh c bªn  x¸c ba; m © u   Én  ÷a c¸c b»ng    thu gi     chøng  Óm   ki to¸n;kh«ng    Ých  îcsù    gi¶ith ®   thay  ® æi  ña    c c¸cchØ  è  ¹t®éng; s ho   ­ Ban    Gi¸m  c  õ chèicung  Êp    ×nh hoÆc     ×nh kh«ng  ®è t     c gi¶itr   gi¶itr   tho¶  m∙n    Çu  ña  Óm    yªu c c ki to¸nviªn. Nh÷ng  ©n  è tõ m«i  êng    äc  ªnquan  n     ×nh  èng  µ  ù  nh t    tr tinh li   ®Õ c¸c t hu vs kiÖn  trªn nªu  ­Kh«ng  Êy® îcth«ng    õm¸y    Ýnh;   l    tint   vit ­ Cã     thay ® æi    trong ch¬ng  ×nh vitÝnh  ng    tr     nh kh«ng u  µiliÖu,kh«ng  lt    ® îcphª duyÖt vµ       kh«ng  îckiÓm  ®  tra; ­Th«ng    µiliÖu intõm¸y    Ýnh    tin,         t vit kh«ng  ïhîp víi     µichÝnh; ph       c¸o t   b¸o ­C¸c    th«ng        õm¸y    Ýnh  çi lÇn  ¹kh¸cnhau. tininra t   vit m   l  i  
 10. 10 H Ö  th è ng  C h u È n  m ù c  ki Ó m  to¸n vi Ö t n a m C h u È n   ù c  s è  300 m l Ë p k Õ  h o ¹ ch ki Ó m  to¸n (Ban  µnh theo Quy Õt  nh  è  h     ®Þ s 143/2001/Q§­ BTC ngµy  th¸ng12  21    n¨m  2001  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  q ui ® Þ n h  c h u n g 01. M ôc  ch  ña  Èn  ùc  µy  µ qui®Þnh      ®Ý c chu m n l    c¸c nguyªn  ¾c,thñ tôc t    c¬ b¶n  µ  íng  Én  Ó  vh d th thøc  dông    ¸p  c¸c nguyªn  ¾c  µ  ñ  ôc c¬  t v th t   b¶n  ªn li   quan  n   Öc  Ëp kÕ   ¹ch cho  ét  éc  Óm        µichÝnh. ®Õ vi l   ho   m cu ki to¸nb¸o c¸o t     02. KiÓ m     to¸n viªn vµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n ph¶i lËp  Õ   ¹ch  Óm       k ho ki to¸n  ®Ó   ¶m   ® b¶o  éc  Óm    îctiÕn hµnh  ét  cu ki to¸n®     m c¸ch cã  Öu    hi qu¶.   03.ChuÈn  ùc  µy    ông    m n ¸p d cho  Óm    c¸o tµichÝnh  µ  îcvËn  ki to¸nb¸o      v®  dông cho  Óm   ki to¸n th«ng    µichÝnh    tint   kh¸c vµ    Þch  ô  ªnquan  ña    c¸c d v li   c c«ng    Óm  tyki to¸n. Trêng  îp  Óm   h ki to¸n n¨m  u       ®Ç tiªncho kh¸ch  µng  íi,kiÓm   h m  to¸n viªn    ph¶im ë   éng    ×nh lËp  Õ   ¹ch  Óm     ùa    ÷ng  éidung  îc  r quitr   k ho ki to¸nd trªnnh n  ®  qui®Þnh    trong chuÈn  ùc  µy.   m n KiÓ m  to¸n viªn vµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n ph¶i tu©n  ñ      nh   ña      th c¸c qui ®Þ c chuÈn  ùc  µy  m n trong qu¸ tr×nh lËp vµ  ùc hiÖn  Õ   ¹ch kiÓm         th   k ho   to¸n. §¬n  Þ  îc kiÓm   v®  to¸n (kh¸ch hµng) ph¶icã  ÷ng  Óu  Õt cÇn  Õt         nh hi bi   thi   vÒ   Èn  ùc  µy    èihîp c«ng  Öc  µ  ö  ýc¸cm èi  chu m n ®Ó ph     vi v x l     quan  Ö   ªnquan  h li   ®Õ n     ×nh lËp kÕ   ¹ch kiÓm  qu¸ tr     ho   to¸n. C¸c  Ëtng÷  thu   trong chuÈn  ùc  µy  îchiÓu      m n ®  nh sau: 04. K Õ   ¹ch  Õn îc:Lµ  nh  íng  ¬    ho chi l   ®Þ h c b¶n, néi dung  äng t©m   µ     tr   v ph¬ng  ph¸p  Õp cËn  ti   chung  ña  éc  Óm    cÊp  c cu ki to¸ndo  chØ  o  ¹ch ra dùa  ®¹ v     trªnhiÓu  ÕtvÒ   ×nh  ×nh  ¹t®éng  µ    bi   t h ho   v m«i  êng  tr kinh doanh  ña  n  Þ    c ®¬ v ® îckiÓm    to¸n. 05.K Õ   ¹ch kiÓm      ho   to¸ntæng  Ó:Lµ  Öc  ô  Ó    Õ   ¹ch chiÕn ­ th   vi c th ho¸ k ho   l îcvµ  ¬ng    ph ph¸p tiÕp cËn    ÕtvÒ   éidung,lÞch tr×nh vµ  ¹m    ù  Õn      chiti   n         ph vid ki cña    ñ  ôc kiÓm   c¸c th t   to¸n.M ôc    ña  Öc  Ëp  Õ   ¹ch  Óm     tiªuc vi l k ho ki to¸n tæng    thÓ  µ ®Ó   ã  Ó  ùc  Ön  l  c th th hi c«ng  Öc  Óm   vi ki to¸n m ét    c¸ch  ã  Öu  c hi qu¶  µ  v theo ®óng  êigian dù  Õn.   th     ki 06. Ch ¬ng  ×nh  Óm     tr ki to¸n:Lµ  µn  é  ÷ng    to b nh chØ  Én  d cho  Óm     ki to¸n viªnvµ  î ýkiÓm      tr   l to¸ntham    µo  giav c«ng  Öc  Óm    µ  µph¬ng  Ön ghi vi ki to¸nv l   ti     chÐp  theo  âi,kiÓm     ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Óm   d  trat h th   ki to¸n.Ch ¬ng  ×nh  Óm     tr ki to¸n chØ   Én  ôc    Óm     d m tiªuki to¸n tõng  Çn  µnh, néi dung, lÞch  ×nh  µ    ph h      tr v
 11. 11 ph¹m    ña    ñ  ôc kiÓm     ô  Ó  µ  êigian  c tÝnh  Çn  Õtcho  vic c¸c th t   to¸n c th v th   í  c thi   tõng phÇn  µnh.   h 07.Cuéc  Óm        µichÝnh  ña  Òu    ki to¸nb¸o c¸o t   c nhi n¨m: Lµ  éc  Óm      cu ki to¸n ® îc thùc hiÖn  ïng  ét  ú      c m k cho  b¸o  tµichÝnh  c¸o    n¨m  Ön  ¹  µ  hi t i b¸o  tµi v c¸o    chÝnh  ña  ét  µin¨m  íc®ã.  Ý   ô  c m v  tr   V d n¨m  2001,thùc hiÖn  Óm    c¸o     ki to¸nb¸o    tµichÝnh    n¨m  2000,n¨m    1999  µ  v n¨m  1998. N é i d u n g  c h u È n  m ù c   LËp  Õ   ¹ch  Ó m   k ho ki to¸n 08.K Õ   ¹ch kiÓm      ho   to¸nph¶i® îclËp cho  äi  éc  Óm      m cu ki to¸n.K Õ   ¹ch    ho kiÓm     to¸n ph¶i® îc lËp  ét     m c¸ch  Ých  îp  th h nh»m   ¶m   ® b¶o  bao qu¸th Õt      c¸c khÝa  ¹nh  äng yÕu  ña  éc  Óm  c tr   c cu ki to¸n;ph¸thiÖn     gian lËn,rñiro vµ  ÷ng          nh vÊn    Òm  n; vµ  ¶m   ®Ò ti È   ® b¶o  éc  Óm    îchoµn  µnh  ng  êih¹n. cu ki to¸n®   th ®ó th     K Õ   ¹ch  Óm   ho ki to¸n trîgióp  Óm      ki to¸n viªn ph©n     c«ng c«ng  Öc  vi cho  îlý tr    kiÓm   to¸n vµ  èi hîp  íikiÓm     ph   v  to¸n viªn vµ      chuyªn  gia kh¸c vÒ     c«ng  Öc vi kiÓm  to¸n. 09.Ph¹m    Õ   ¹ch kiÓm    Ïthay ® æi  ú theo quim«     vik ho   to¸ns     tu       kh¸ch hµng,     tÝnh  Êt  ch phøc  ¹p cña  t  c«ng  Öc  Óm   vi ki to¸n,kinh    nghiÖm   µ  ÷ng  Óu  v nh hi biÕtcña  Óm      Ò   n  Þ  µ  ¹t®éng  ña  n  Þ  îckiÓm    ki to¸nviªnv ®¬ v v ho   c ®¬ v ®   to¸n. 10. Khi lËp  Õ   ¹ch  Óm      k ho ki to¸n,kiÓm     to¸n viªnph¶ihiÓu  Õt vÒ   ¹t      bi   ho   ®éng  ña  n  Þ  îckiÓm      Ën  Õt® îcc¸csù  Ön,nghiÖp  ô  ã  c ®¬ v ®   to¸n®Ó nh bi       ki   vc thÓ  ¶nh  ëng  äng yÕu  n       µichÝnh. h tr   ®Õ b¸o c¸o t   11. KiÓ m     to¸n viªn vµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n cã    tr¸chnhiÖ m   Ëp  Õ   ¹ch   l k ho   kiÓm  to¸n.§ Ó   Ëp  Õ   ¹ch kiÓm    l k ho   to¸n,kiÓm      ã  Òn    to¸nviªnc quy th¶o luËn  íi   v  kiÓm       éibé, Gi¸m  c  µ    ©n    ña  n  Þ  îckiÓm     to¸nviªnn     ®è v c¸c nh viªnc ®¬ v ®   to¸n vÒ   ÷ng  Ên    ªnquan  n   Õ   ¹ch  Óm   nh v ®Ò li   ®Õ k ho ki to¸n vµ  ñ  ôc kiÓm       th t   to¸n nh»m   ©ng  n cao  Öu  hi qu¶  c«ng  Öc  Óm     µ  èihîp c«ng  Öc  íic¸c vi ki to¸nv ph     vi v     nh©n    ña  n  Þ  îckiÓm  viªnc ®¬ v ®   to¸n. 12.K Õ   ¹ch kiÓm    å m   (3)bé  Ën:   ho   to¸ng ba    ph .K Õ   ¹ch chiÕn îc;   ho   l .K Õ   ¹ch kiÓm      ho   to¸ntæng  Ó; th .Ch ¬ng  ×nh kiÓm    tr   to¸n. LËp  Õ   ¹ch  Õn îc k ho chi l 13. K Õ   ¹ch  Õn îc ph¶i® îc lËp    ho chi l      cho    éc  Óm   c¸c cu ki to¸n línvÒ         qui m«,  Ýnh  Êt phøc  ¹p, a  µn  éng  t ch   t ®Þ b r hoÆc   Óm    c¸o tµichÝnh  ña  ki to¸nb¸o      c nhiÒu n¨m. 14. Cuéc  Óm     ki to¸n línvÒ       µ cuéc  Óm       qui m« l   ki to¸n b¸o  tµichÝnh    c¸o    tæng  îp (hoÆc  c¸o tµichÝnh  îp nhÊt)cña  h  b¸o      h    Tæng C«ng    ty,trong ®ã   ã   c nhiÒu c«ng    n   Þ   ùc thuéc  ïng  ¹  ×nh  ty,®¬ v tr   c lo ih hoÆc  kh¸c lo¹  ×nh    ih kinh   doanh.
 12. 12 15. Cuéc  Óm     ki to¸n cã  Ýnh  Êt   t ch phøc  ¹p lµ cuéc  Óm   t   ki to¸n cã  Êu   d hiÖu  tranh chÊp, kiÖn  ông      t hoÆc   Òu  ¹t®éng  íim µ   Óm       µ  nhi ho   m   ki to¸nviªnv c«ng    Óm    a  ã  Òu  tyki to¸nch c nhi kinhnghiÖm.    16. Cuéc  Óm     ki to¸n ®Þa   µn  éng  µ cuéc  Óm     b r l  ki to¸n cña  n   Þ   ã    ®¬ v c nhiÒu  n  Þ  Êp  íin»m     Òu  ®¬ v c d   trªnnhi tØnh,thµnh  è    ph kh¸c nhau, kÓ   chi     c¶    nh¸nh    ícngoµi. ën     17. KiÓ m       to¸nb¸o  tµichÝnh  Òu  c¸o    nhi n¨m  µ khic«ng    Óm     ý  l    ty ki to¸nk hîp ®ång  Óm      ki to¸ncho  ét  è  m s n¨m  µichÝnh  ªntôc,vÝ  ô  t  li     d n¨m  2000  ý  îp kh  ®ång  Óm   ki to¸n n¨m     2000, n¨m     2001  µ  v n¨m  2002  ×  òng  th c ph¶i lËp  Õ     k ho¹ch chiÕn îc®Ó   nh  íng vµ  èihîp c¸ccuéc  Óm    ÷a c¸cn¨m.   l   ®Þ h   ph       ki to¸ngi     Theo    Çu  yªu c qu¶n  ýcña  ×nh, c«ng    Óm    ã  Ó  Ëp kÕ   ¹ch  l  m   tyki to¸nc th l   ho chiÕn îc cho    éc  Óm   l  c¸c cu ki to¸n kh«ng  ã  ÷ng  Æc   iÓ m     nh  õ   c nh ® ® qui ®Þ t  ®o¹n  ®Õ n   o¹n  13  ® 17. K Õ   ¹ch  Õn îc v¹ch ra  ôc    nh  íng c¬  ho chi l    m tiªu,®Þ h   b¶n, néidung  äng    tr   t©m,  ¬ng  ph ph¸p tiÕp cËn  µ  Õn tr×nh cña  éc  Óm        v ti     cu ki to¸n(Xem  ô  ôcsè  Ph l   01). K Õ   ¹ch  Õn îc do  êi phô  ho chi l   ng   tr¸chcuéc  Óm     ki to¸n lËp  µ  îc Gi¸m    v®  ®èc  (hoÆc  êi® øng  u)  ng   ®Ç c«ng    Óm      Öt.K Õ   ¹ch chiÕn îc tyki to¸nphª duy   ho   l  lµ c¬  ë  Ëp  Õ   ¹ch  Óm     s l k ho ki to¸n tæng  Ó, lµ c¬  ë    th     s chØ   o  ùc  Ön  µ  ®¹ th hi v so¸txÐt kÕt     qu¶  éc  Óm  cu ki to¸n.  K Õ   ¹ch chiÕn îc® îclËp thµnh  ét    ho   l      m v¨n b¶n  riªnghoÆc   Ëp thµnh  ét    l  m phÇn riªngtrong kÕ   ¹ch kiÓm        ho   to¸ntæng  Ó. th LËp  Õ   ¹ch  Ó m   k ho ki to¸n tæng  Ó   th 21.K Õ   ¹ch kiÓm      ho   to¸ntæng  Ó  th ph¶i® îclËp      cho  äi  éc  Óm  m cu ki to¸n,   trong ®ã       ¹m    ù  Õn  µ    m« t¶ ph vid ki v c¸ch thøc  Õn hµnh    ti   c«ng  Öc  Óm  vi ki to¸n.   K Õ   ¹ch kiÓm    ho   to¸ntæng  Ó  th ph¶i®Çy  ,    Õtlµm  ¬  ë    Ëp  ¬ng    ®ñ chiti   c s ®Ó l ch tr×nh  Óm   ki to¸n.H×nh    thøc  µ  éi dung  ña  Õ   ¹ch  Óm   vn  c k ho ki to¸n tæng  Ó    th thay ® æi  ú theo      ña    tu   quim« c kh¸ch hµng, tÝnh  Êt phøc  ¹pcña      ch   t  c«ng  Öc  vi kiÓm   to¸n,ph¬ng    ph¸p  µ  ü  Ët kiÓm   v k thu   to¸n ® Æc   ïdo  Óm     th   ki to¸n viªnsö     dông. 22. Nh÷ng  Ên    ñ  Õu  Óm     v ®Ò ch y ki to¸n viªnph¶ixem   Ðt  µ  ×nh  µy       x v tr b trong  Õ   ¹ch kiÓm     k ho   to¸ntæng  Ó,gå m:  th   HiÓu  Õt vÒ   ¹t®éng  ña  n  Þ  îckiÓ m   bi   ho   c ®¬ v ®   to¸n: ­ HiÓu  Õt chung  Ò     bi   v kinh tÕ  µ  Æc   iÓ m   ña  Ünh  ùc    v® ® cl v kinh doanh    cã    ng  n   n  Þ  îckiÓm  t¸c®é ®Õ ®¬ v ®   to¸n; ­ C¸c  Æc   iÓ m   ¬    ® ® c b¶n  ña  c kh¸ch hµng, nh:LÜnh  ùc  ¹t®éng, kÕt       v ho     qu¶  µichÝnh  µ  Üa  ô  t  v ngh v cung  Êp  c th«ng    Ó   nh÷ng  tink c¶  thay ® æi  õ lÇn    t  kiÓm    íc; to¸ntr ­N¨ng  ùcqu¶n  ýcña    l  l  Ban  Gi¸m  c. ®è HiÓu  Õt vÒ   Ö   èng  Õ   bi   h th k to¸n vµ  Ö   èng  Ó m     h th ki so¸tnéi bé:    ­ C¸c  Ýnh    ch s¸ch kÕ     to¸n m µ   n  Þ  îc kiÓm     ®¬ v ®   to¸n ¸p  ông  µ  ÷ng   d v nh thay ® æi    trongc¸cchÝnh     s¸ch ®ã;   ­¶nh  ëng  ña    Ýnh    h c c¸cch s¸ch míivÒ   Õ     µ  Óm      k to¸nv ki to¸n;
 13. 13 ­ HiÓu  Õtcña  Óm       Ò   Ö   èng  Õ     µ  Ö   èng  Óm     bi   ki to¸nviªnv h th k to¸nv h th ki so¸tnéibé  µ  ÷ng  iÓ m       v nh ® quan  äng m µ   Óm       ù  Õn  ùc hiÖn  tr   ki to¸nviªnd ki th   trongthö nghiÖ m  Óm    µ  ö nghiÖm  ¬     ki so¸tv th   c b¶n.   §¸nh    ñiro  µ  gi¸r   v møc     äng  Õu:  ®é tr y ­ §¸nh    ñiro  Òm  µng, rñiro  Óm   gi¸r   ti t     ki so¸tvµ    x¸c  nh   ÷ng  ïng ®Þ nh v  kiÓm    ängyÕu; to¸ntr   ­X¸c  nh    ®Þ møc  äng yÕu  tr   cho  õng m ôc    Óm  t  tiªuki to¸n; ­ Kh¶    n¨ng  ã  ÷ng    ãtträng yÕu  c nh sais     theo kinh nghiÖm  ña  ÷ng      c nh n¨m tr cvµ  ótra tõnh÷ng  í  r       gian lËn vµ    ãtphæ   Õn;     sais   bi ­ X¸c  nh     ®Þ c¸c nghiÖp  ô  µ  ù  Ön  Õ   v v s ki k to¸n phøc  ¹p,bao  å m       t  g c¶ nh÷ng  ctÝnh  Õ   í  k to¸n. Néi  dung, lÞch  ×nh  µ  ¹m    thñ  ôc  Ó m     tr v ph vic¸c  t ki to¸n:   ­Nh÷ng    thay ® æi    quan  äng cña    ïng kiÓm  tr   c¸cv   to¸n; ­¶nh  ëng  ña    h c c«ng  Ö   ngh th«ng    i víi tin®è    c«ng  Öc  Óm  vi ki to¸n; ­ C«ng  Öc  Óm   vi ki to¸n néi bé  µ      v ¶nh  ëng  ña  ã  i  íic¸c thñ  ôc h c n ®è v     t  kiÓm    c  Ëp. to¸n®é l Phèi hîp,chØ   o,gi¸m    µ  Ó m      ®¹   s¸tv ki tra: ­  ù   S tham gia  ña    Óm   c c¸c ki to¸n viªn kh¸c trong       c«ng  Öc  Óm     vi ki to¸n nh÷ng  n  Þ  Êp  íi nh    ®¬ v c d , c¸c c«ng      ty con, c¸c chinh¸nh  µ    n  Þ  ùc     v c¸c ®¬ v tr   thuéc; ­Sù    tham    ña  giac chuyªn giathuéc c¸clÜnh  ùc        v kh¸c; ­Sè îng ®¬n  Þ  ùcthuéc ph¶ikiÓm   l  v tr       to¸n; ­Yªu  Çu  Ò   ©n  ù.   c v nh s C¸c  Ên    v ®Ò kh¸c:   ­Kh¶    n¨ng  ªntôcho¹t®éng  li       kinh doanh  ña  n  Þ;   c ®¬ v ­ Nh÷ng  Ên    Æc   Ötph¶iquan  ©m,    ù  Ön  ÷u  ña        v ®Ò ® bi     t nh s hi h c c¸c bªn cã  ªnquan; li   ­  Òu  §i kho¶n  ña  îp  ng  Óm   c h ®å ki to¸n vµ  ÷ng    nh tr¸ch nhiÖ m     ph¸p  ý l  kh¸c; ­ Néi dung  µ  êih¹n  Ëp b¸o    Óm       v th   l   c¸o ki to¸nhoÆc   ÷ng  nh th«ng  kh¸c b¸o    dù  nh  öicho  ®Þ g  kh¸ch hµng.     23. Trêng  îp    h c«ng    Óm   ty ki to¸n ®∙  Ëp  Õ   ¹ch  Õn îc cho  éc    l k ho chi l   cu kiÓm    × c¸c néidung  ∙  to¸nth       ® nªu  trong kÕ   ¹ch  Õn îckh«ng    ho chi l   ph¶inªu  ¹   l  i trong kÕ   ¹ch kiÓm      ho   to¸ntæng  Ó  Éu  Õ   ¹ch kiÓm    th (M k ho   to¸ntæng  Ó  th xem   Phô  ôcsè  l   02). LËp  ¬ng  ×nh  Ó m   ch tr ki to¸n  24.  ¬ng  ×nh  Óm   Ch tr ki to¸n ph¶i ® îc lËp  µ  ùc  Ön       v th hi cho  äi  éc  m cu kiÓm to¸n,trong ®ã     nh  éidung,lÞch tr×nh vµ  ¹m    ña    ñ tôc     x¸c ®Þ n        ph vic c¸c th     kiÓm    Çn  Õt®Ó   ùc hiÖn  Õ   ¹ch kiÓm    to¸nc thi   th   k ho   to¸ntæng  Ó. th  
 14. 14 25. Khi x©y  ùng  ¬ng  ×nh  Óm      d ch tr ki to¸n,kiÓm     to¸n viªnph¶i xem   Ðt       x c¸c ®¸nh    Ò   ñiro tiÒm  µng,rñiro kiÓm     gi¸v r     t      so¸t, òng     c nh møc    ¶m     ®é ® b¶o ph¶i®¹t® îcth«ng      qua  ö nghiÖ m  ¬  th   c b¶n.KiÓ m       Çn ph¶ixem  Ðt:   to¸nviªnc     x  ­Thêigian ®Ó   ùc hiÖn  ö nghiÖm  Óm    µ  ö nghiÖ m  ¬        th   th   ki so¸tv th   c b¶n; ­ Sù   èihîp  õ phÝa    ph   t   kh¸ch hµng, tõ trî ýkiÓm             l to¸n trong nhã m   µ  ù    vs tham  gia  ña  Óm   c ki to¸n viªn kh¸c      hoÆc  c¸c  chuyªn gia kh¸c.(MÉu  ¬ng    ch tr×nh kiÓm      to¸nxem   ô  ôcsè  Ph l   03). Nh÷ng   thay  æi  trong  Õ   ¹ch  Ó m  to¸n  ® k ho ki tæng   Ó   µ   ¬ng  th v ch tr×nh  Ó m   ki to¸n 26. K Õ   ¹ch  Óm       ho ki to¸ntæng  Ó  µ  ¬ng  ×nh kiÓm     Ï® îcsöa  th v ch tr   to¸ns     ® æi, bæ     sung  trong qu¸  ×nh  Óm   tr ki to¸n n Õu   ã  ÷ng    c nh thay  æi  Ò   ×nh  ® vt huèng  hoÆc   nh÷ng  Õt  do  k qu¶  µidù  o¸n  ña    ñ tôc kiÓm  ngo   ® c c¸c th     to¸n.Néi    dung  µ  v nguyªn nh©n    thay ® æi  Õ   ¹ch kiÓm      k ho   to¸ntæng  Ó  µ  ¬ng  ×nh th v ch tr   kiÓm    to¸nph¶i® îcghirâ trong hå  ¬  Óm           s ki to¸n. 27. §èi víic¸c c«ng    Óm          ty ki to¸n cã  ¬ng  ×nh  Óm     ch tr ki to¸n theo  É u     m s ½n    trªnm¸y    Ýnh  vit hoÆc     Êy m É u   trªngi   ph¶icã  Çn      ph bæ sung  ¬ng  ×nh ch tr   kiÓm    ô  Ó  ïhîp víi õng cuéc  Óm  to¸nc th ph       t  ki to¸n. . /
 15. 15 P h ô  l ô c s è  0 1 M É u  k Õ  h o ¹ ch c hi Õ n  lî c  (§Ó  íng dÉn  µ  h  v tham  kh¶o) c« n g  ty ki Ó m  to¸n:                 K Õ  h o ¹ ch c hi Õ n  lî c Kh¸ch  µng:.. . .... Ng êilËp:.. . ........ h . . ....     . . ........ Ngµy  . . ......... .. . ......... .. N¨m   µichÝnh:.. . .. Ng êiduyÖt:.. . ...... t    . . ..     . . ...... Ngµy  . . ......... .. . ......... .. §Æc   iÓ m   ® kh¸ch hµng: (quim«   ín,tÝnh  Êt phøc  ¹p,®Þa   µn  éng        l  ch   t  br hoÆc   Óm    Òu  ki to¸nnhi n¨m). Yªu  Çu: c    Õ   ¹ch chiÕn îc® îclËp cho    éc  Óm    ínvÒ     ­K ho   l      c¸ccu ki to¸nl   quim«,  Ýnh  t chÊtphøc  ¹p, a  µn  éng    t  ®Þ b r hoÆc   Óm        µi Ýnh  Òu  ki to¸nb¸o c¸o t  ch nhi n¨m; ­ K Õ   ¹ch  Õn îc do  êi phô    ho chi l   ng   tr¸chcuéc  Óm     Ëp  µ  îc Gi¸m    ki to¸nl v ®   ®èc  (hoÆc  êi® øng  u)  n  Þ    Öt; ng   ®Ç ®¬ v phª duy ­ Nhã m   Óm      ki to¸nph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh  ña    th     ®Þ c c«ng    µ  ¬ng  ­ tyv ph h íng m µ     Gi¸m  c  ∙  Öt trong kÕ   ¹ch chiÕn îc; ®è ® duy     ho   l  ­ Trong    ×nh lËp  Õ   ¹ch  Óm       qu¸ tr   k ho ki to¸ntæng  Ó  µ  ùc hiÖn  Óm   th v th   ki to¸nn Õu    Ön  ÷ng  Ên      ph¸thi nh v ®Ò kh¸cbiÖtvíi Ën  nh       nh ®Þ ban  u   ña    ®Ç c Ban gi¸m  c  ×  ®è th ph¶i b¸o    c¸o  Þp  êicho  k th   Ban  Gi¸m  c    ã  ÷ng  iÒu  ®è ®Ó c nh ® chØnh  ïhîp. ph   Néi dung  µ    ícc«ng  Öc  ña  Õ   ¹ch chiÕn îc:   v c¸cb   vi c k ho   l 1/ T×nh  ×nh    h kinh doanh  ña    c kh¸ch  µng  h (tæng  îp  h th«ng    Ò   Ünh  tinv l vùc  ¹t®éng,  ¹  ×nh  ho   lo ih doanh nghiÖp, h×nh    thøc  ë  ÷u, c«ng  sh   nghÖ     s¶n xuÊt,tæ    chøc  é  b m¸y  qu¶n  ývµ  ùc tiÔn ho¹t®éng  ña  n  Þ)  Æc   Öt l   th      c ®¬ v ® bi   l ý  n   ÷ng  éidung  ñ  Õu  :§éng  ùcc¹nh tranh,ph©n  Ých    ùc  u  ®Õ nh n  ch y nh   l      t th¸ic kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  òng      Õu  è vÒ   c nh c¸c y t   s¶n  È m,  Þ  êng  ph th tr tiªuthô,gi¸c¶  µ    ¹t®éng  ç  î       v c¸cho   h tr sau    µng.. b¸n h . 2/ X¸c  nh  ÷ng  Ên    ªnquan  n   c¸o tµichÝnh    Õ       ®Þ nh v ®Ò li   ®Õ b¸o      nh ch ®é kÕ  to¸n,chuÈn  ùc  Õ     m k to¸n ¸p  ông, yªu  Çu  Ò   Ëp   d   c v l b¸o  c¸o  µichÝnh  µ  t  v quyÒn  ¹n cña  h  c«ng  ty; 3/ X¸c  nh  ïng rñiro chñ  Õu  ña    ®Þ v      y c doanh  nghiÖp  µ  v ¶nh  ëng  ña  ã  h cn tí b¸o  i   c¸o  µichÝnh  ®¸nh    t  ( gi¸ban  u   Ò   ñiro  Òm  µng  µ  ñiro  Óm   ®Ç v r   ti t v r   ki so¸t); 4/§¸nh    Ö   èng  Óm    éibé;   gi¸h th ki so¸tn  
 16. 16 5/ X¸c  nh    ôc    Óm     äng t©m   µ  ¬ng    ®Þ c¸c m tiªuki to¸ntr   v ph ph¸p  Õp  Ën  ti c kiÓm to¸n; 6/ X¸c  nh    ®Þ nhu  Çu  Ò   ù  îp t¸ccña    c vsh   c¸cchuyªn gia:Chuyªn     Ên     gia tv ph¸p  Ët,kiÓm   lu   to¸n viªnnéi bé, kiÓm        to¸n viªn kh¸c vµ         c¸c chuyªn    gia kh¸c  nh  ü    ©y  ùng,kü    k sx d   s n«ng nghiÖp.. . 7/Dù   Õn  ã m   ëng  µ  êigian thùc hiÖn;   ki nh tr v th       8/ Gi¸m  c  ®è duyÖt  µ  v th«ng b¸o  Õ   ¹ch  Õn îc cho  ã m   Óm   k ho chi l   nh ki to¸n.C¨n  kÕ   ¹ch  Õn îc®∙  îcphª  Öt,tr ng  ã m   Óm     Ëp    cø  ho chi l   ®   duy   ë nh ki to¸nl kÕ   ¹ch kiÓm    ho   to¸ntæng  Ó  µ  ¬ng  ×nh kiÓm  th v ch tr   to¸n.
 17. 17 P h ô  l ô c s è  0 2 M É u  k Õ  h o ¹ ch ki Ó m  to¸n t æ n g  th Ó (§Ó  íng  Én  µ  h d v tham  kh¶o) c « n g  ty ki Ó m  to¸n:  K Õ  h o ¹ ch ki Ó m  to¸n t æ n g  th Ó Kh¸ch  Ng êilËp:.. . ........     . . ....... Ngµy  . . ......... .. . ......... hµng:.. . ......... . . ........ .. N¨m   tµi Ng êiso¸txÐt:.. . ....         . . ... Ngµy  . . ......... .. . ......... chÝnh:.. . .......   . . ...... .. 1­ Th«ng    Ò   ¹t®éng  ña    tinv ho   c kh¸ch hµng:   ­Kh¸ch  µng  N¨m  u:       êng    h :  ®Ç      Th xuyªn     N¨m     . . ...         thø:.. . ....   . . ­Tªn    kh¸ch hµng:. . .........................................   . . ......................................... ­   Trô   së   chÝnh:. . . .......... Chi   nh¸nh:  (sè   l ng,  ®Þa   . . ...........  î ®iÓ m)  . . .... .. . .... ­§iÖn  ¹i.. . .......    tho   . . .......Fax:. . . ..........  : . . . . ...........Email: . ........... .. . . .......... ­M∙  è  Õ:.. . ...........................................   s thu   . . ........................................... ­  Êy  Ðp  ¹t®éng  Êy phÐp  u   , chøng  Ën  ¨ng  ý  Gi ph ho   (gi   ®Ç t   nh ® k kinh  doanh).. . .. ­ LÜnh  vùc ho¹t ®éng: (s¶n xuÊt thÐp, du  lÞch kh¸ch s¹n, ©n     s g«n,. . , ...... . ) ....... ­   §Þa   bµn   ho¹t  ®éng:   (c¶   níc,  cã   chi   nh¸nh   ë   níc   ngoµi, .  . . ......... . ... . .......... ) ­ Tæng   è  èn  s v ph¸p  nh:  . . ..................... èn  u   ­ ®Þ .. . ......................  v ®Ç t :.. . ....   . . .... ­ Tæng  sè  vèn  vay: .. . ................ Tµi s¶n  thuª tµi . . ...............     chÝnh:.. . ......   . . ...... ­ Thêi gian ho¹t ®éng: (tõ .. . . ®Õ n  .. . ,hoÆc  kh«ng  cã  thêi   . . . ..     h¹n)  . . ......  .. . ...... ­ Héi ®ång  qu¶n  trÞ: è l ng thµnh viªn,  (s î  danh  s¸ch ngêi chñ  chèt). . .... . . .... ­   Ban   Gi¸m   ®èc:   (sè   l ng   thµnh   viªn,   danh  î s¸ch).. . ..................   . . .................. ­  K Õ  to¸n tr ng: (hä  tªn, sè  n¨m   ®∙  lµm  viÖc   ë  C«ng  ë ty).. . ............    . . ...........
 18. 18 ­   C«ng   ty   m Ñ,   ®èi   t¸c   (l ªn i  doanh):.. . ..............................   . . .............................. ­   Tã m   t¾t   c¸c   quy   chÕ   kiÓm   so¸t  néi   bé   cña   kh¸ch  hµng:.. . .............   . . ............. ­   N¨ng   lùc   qu¶n   lý   cña   Ban   Gi¸m  ®èc: .. . ...........................   . . ........................... ­  Óu  Õt chung  Ò   Òn   Hi bi   vn kinh  Õ  ã  t c ¶nh  ëng  n   ¹t®éng  ña  h ®Õ ho   c kh¸ch hµng:..   . .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. ­M«i  êng  µ  Ünh  ùc  ¹t®éng  ña    tr vl v ho   c kh¸ch hµng:   +    Çu  yªu c m«i  êng  . . ...................................... tr .. . ...................................... +   ThÞ   tr ng ê   vµ   c¹nh  tranh.. . ....................................   . . ................................... ­ §Æc   iÓ m   ¹t®éng    ® ho   kinh doanh  µ    Õn  æi  v c¸c bi ® trong c«ng nghÖ   SXKD: +   Rñi   ro   kinh  doanh  . . ........................................ .. . ......................................... +  Thay   ® æi  qui m«  kinh  doanh  vµ  c¸c   ®iÒu  kiÖn  bÊt  lî  . . ............. i.. . .............. . +  . .. ­  ×nh  ×nh  T h kinh doanh  ña  c kh¸ch  µng  h (s¶n  È m,  Þ  êng, nhµ  ph th tr   cung  Êp,chiphÝ, c¸cho¹t®éng  c         nghiÖp  ô): v +  ÷ng  Nh thay  æi  Ò   Öc  dông  Õn  é  ® v vi ¸p  ti b khoa  äc  ü  Ët hay  ü  h k thu   k thuËtmíi®Ó            s¶n   xuÊt   ra   s¶n  phÈ m.  . . ....................................... .. . ........................................ +   Thay   ® æi   nhµ   cung  cÊp  . . ...................................... .. . ....................................... +   M ë   réng   h×nh   thøc   b¸n   hµng   (chi   nh¸nh   b¸n  hµng).... . ...............   . . .............. . +  . .. 2­ HiÓu  ÕtvÒ   Ö   èng  Õ     µ  Ö   èng  Óm    éibé:   bi   h th k to¸nv h th ki so¸tn   C¨n  vµo  Õt  cø  k qu¶  ©n  Ých,so¸txÐt s¬  é  c¸o tµichÝnh  µ  ×m  ph t       b b¸o      vt hiÓu  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña    c kh¸ch hµng      ®Ó xem   Ðt møc    x  ®é ¶nh  ëng  í h t  i viÖc  Ëp B¸o    µi Ýnh      ãc  : l  c¸o t   ch trªnc¸cg ®é + C¸c  Ýnh  ch s¸ch kÕ       to¸nkh¸ch hµng  ang    ông  µ  ÷ng    ® ¸p d v nh thay ® æi    trong   c¸c   chÝnh   s¸ch  ®ã... . ................................................... . . ..................................................
 19. 19 +   nh  hëng  cña  c«ng  nghÖ  th«ng  tin vµ  h Ö  thèng  m¸y  vi ¶   tÝnh... . ........   . . ........ +   nh  hëng  cña  c¸c chÝnh  s¸ch míi vÒ  kÕ  to¸n vµ  kiÓm   ¶ to¸n. . . .........   . ......... .. +   §éi   ngò   nh©n   viªn   kÕ   to¸n. . . ...................................   . .................................... .. +   Yªu   cÇu   vÒ   b¸o  c¸o... . ..........................................   . . ......................................... K Õt  Ën  µ  ¸nh    Ò   lu v ® gi¸v m«i  êng  Óm   tr ki so¸t,h Ö   èng  Õ     th k to¸n,h Ö     thèng  Óm    éibé  µ®¸ng    Ëy  µ  ã  Öu  ki so¸tn   l   tinc v c hi qu¶: Cao                Trung  ×nh               ThÊp                  b                 3­ §¸nh    ñiro vµ    nh    gi¸r     x¸c®Þ møc    äng yÕu: ®é tr   ­§¸nh    ñiro:   gi¸r   +  §¸nh    ñiro tiÒm  µng: gi¸r     t  Cao                                  Trung  ×nh                 Êp  b                Th +  §¸nh    ñiro kiÓm  gi¸r     so¸t: Cao                                Trung  ×nh                 Êp  b                Th +  ã m   ¾t,®¸nh    Õt  T t  gi¸k qu¶  ña  Ö   èng  Óm    éibé: c h th ki so¸tn   ­X¸c  nh    ®Þ møc    ängyÕu: ®é tr   ChØ     ñ  Õu      nh  tiªuch y ®Ó x¸c®Þ møc    ängyÕu  µ: ®é tr   l          N¨m  nay               N¨m   ­ tr íc Doanh  thu Chi phÝ   Lîi   Ën  nhu sau  Õ thu Tµis¶n u  ng  µ  u    ¾n  ¹n    l ®é v ®Ç tng h Tµis¶n  è  nh  µ  u    µih¹n   c ®Þ v ®Ç td     Nguån  èn  v ChØ     tiªukh¸c Lý   do   lùa   chän   møc   ®é   träng  yÕu: .. . ...............................   . . .............................. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. X¸c   ®Þnh   møc   träng   yÕu   cho   tõng   m ôc   tiªu   kiÓm   to¸n. . ................ . . ................
 20. 20 Kh¶  n¨ng  ã  ÷ng    ãtträng yÕu  c nh sais     theo kinh nghiÖ m   ña  ÷ng      c nh n¨m tr cvµ  ótra tõ nh÷ng  í  r       gian lËn  µ    ãtphæ   Õn.X¸c  nh      v sais   bi   ®Þ c¸c nghiÖp  ô  v vµ  ù  Ön  Óm    s ki ki to¸nphøc  ¹pbao  å m   kiÓm    ÷ng  ctÝnh  Õ   t  g c¶  to¸nnh í  k to¸n. ­Ph¬ng    ph¸p kiÓm    i víi     to¸n®è     kho¶n  ôc: c¸c m   +   KiÓ m   tra   chän  m É u... . ....................................... . . ....................................... +   KiÓ m   tra   c¸c   kho¶n   m ôc   chñ  yÕu... . ............................ . . ............................ +   KiÓ m   tra   toµn   bé  100%... . .................................... . . .................................... 4­ Néi dung,lÞch tr×nh vµ  ¹m    ña    ñ tôckiÓm           ph vic c¸cth     to¸n: §¸nh  gi¸ nh÷ng  thay   ® æi  quan  träng  cña  c¸c  vïng  kiÓm   to¸n.. . ...........   . . ........... ¶nh   hëng   cña   c«ng   nghÖ   th«ng  tin. . ................................ . . ................................ C«ng   viÖc   kiÓm   to¸n   néi   bé  . . ..................................... .. . ..................................... 5­   èihîp chØ  o,gi¸m    Óm   Ph     ®¹   s¸t,ki tra: Sù   tham   gia   cña   c¸c   kiÓm   to¸n   viªn   kh¸c.. . ...........................   . . .......................... S tham    ña  gia c chuyªn gia tvÊn       ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c chuyªn gia thuéc lÜnh       vùc  kh¸c. Sè   l ng   ®¬n   vÞ   trùc   thuéc   ph¶i   kiÓm   î to¸n. . . .........................   . ......................... .. KÕ   ho¹ch   thêi   gian... . ............................................   . . ........................................... Yªu   cÇu   nh©n  sù:.. . ..............................................   . . ............................................. +   Gi¸m   ®èc   (Phã   Gi¸m   ®èc)   phô  tr¸ch.. . .............................   . . ............................ +   Trëng   phßng   phô  tr¸ch  . . ......................................  .. . ...................................... +   Trëng   nhã m   kiÓm   to¸n.. . .......................................   . . ...................................... +   Trî   lý   kiÓm   to¸n   1  . . ........................................... .. . ........................................... +   Trî   lý   kiÓm   to¸n   2  . . ........................................... .. . ........................................... +  . .. 6­ C¸c  Ên      v ®Ò kh¸c:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2