intTypePromotion=1

Quyết định 1472/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định 1472/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1472/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1472/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  1472/2001/Q§­N H N N  n g µ y 23  n th¸ng 11 n¨ m  2001  Ò  ® i Ò u  c h Ø n h  t û  Ö d ù  tr÷  V l b ¾ t b u é c ® è i víi ti Ò n g ö i b» n g  n g o ¹i Ö      t c ñ a c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­    C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc sè  cø  Ng h Nh n   01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu C¸c    tæ chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; ­    C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­   Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh  ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    1. Nay  iÒu  ® chØnh  û lÖ  ù  ÷b ¾t  éc  i víi Òn göib»ng  t   d tr   bu ®è     ti     ngo¹itÖ    kh«ng  ú  ¹n  µ  ã  ú  ¹n  íi th¸ng cña    ©n  µng  ¬ng  ¹i k h v c k h d  12    c¸cNg h th m  Nhµ   íc,Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  «   Þ, Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   n  h th m   ph ® th   h th m  phÇn  n«ng  th«n,Ng ©n   µng  îp        h h t¸c,Chi nh¸nh  ©n  µng  íc ngoµi,Ng ©n   ng h n    hµng  ªndoanh, C«ng    µichÝnh, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  li     ty t     td nh d Trung  ng  µ  ¬v Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d khu  ùc  µ 10%     v l  trªntæng  è    Òn  öib»ng  ¹i s d ti g   ngo   tÖ  ph¶idù  ÷b ¾t  éc.   tr   bu §i Ò u    Õt  nh  µy  îc¸p  ông    Ýnh  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  2. Quy ®Þ n ®   d ®Ó t ti d tr   bu tõkú    duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  tr   tr   bu th¸ng12    n¨m 2001  µ  v thay thÕ    Kho¶n    Òu    1, §i 1 Quy Õt  nh  è  ®Þ s 560/2001/Q§­NHNN   µy  th¸ng 4  ng 27    n¨m 2001  ña  èng  c Th ®èc  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n   §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng, Ch¸nh    Thanh    ©n   µng, Thñ  ëng  tra Ng h   tr c¸c ®¬n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      v thu   h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níctØnh,thµnh  è, Tæng      ph   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2