Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1572/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

97
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1572/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu tại bảng giá ban hành kèm theo quyết định số 590A/1998/QĐ/BTC ngày 29/04/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1572/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 1572/1998/Q§-BTC ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 1998 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung gi¸ mua tèi thiÓu t¹i cöa khÈu ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu t¹i B¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 590A/1998/Q§-BTC ngµy 29/04/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Bé trëng Bé Tµi chÝnh - C¨n cø thÈm quyÒn vµ nguyªn t¾c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/08/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; - C¨n cø phÇn II, Th«ng t sè 72A TC/TCT ngµy 30/8/1993 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh phñ; vµ c«ng v¨n sè 3696 TC/TCT ngµy 23 /09/1998 cña Bé Tµi chÝnh; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc H¶i quan t¹i c¸c C«ng v¨n sè: 3331/TCHQ-KTTT ngµy 24/9/1998, C«ng v¨n sè 3364/TCHQ-KTTT ngµy 26/9/1998, C«ng v¨n sè 3366/TCHQ-KTTT ngµy 26/9/1998, C«ng v¨n sè 3393/TCHQ-KTTT ngµy 28/9/1998, C«ng v¨n sè 3434/TCHQ-KTTT ngµy 2/10/1998, C«ng v¨n sè 3751/TCHQ-KTTT ngµy 19/10/1998, C«ng v¨n sè 3826/TCHQ-KTTT ngµy 23/10/1998. QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung gi¸ mua tèi thiÓu t¹i cöa khÈu cña c¸c mÆt hµng quy ®Þnh díi ®©y, ®Ó c¸c c¬ quan thu thuÕ lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu cña c¸c mÆt hµng cïng lo¹i t¹i B¶ng gi¸ mua tèi thiÓu t¹i cöa khÈu ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 590A/1998/Q§/BTC ngµy 29/4/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh: STT Tªn hµng §¬n vÞ Gi¸ tÝnh tÝnh thuÕ (USD) 1 Níc uèng t¨ng lùc Redbull LÝt 0,50 2 Níc tr¸i bÝ - 0,50 3 Rîu Shaohsing - 5,00 4 Rîu Mautai - 5,00 5 Rîu Bran®y ST Remy Napoleon - 5,00 6 Rîu Fontaibeleau - 5,00 7 Rîu Sake c¸c lo¹i - NhËt B¶n s¶n xuÊt - 5,00
  2. 2 8 Rîu Biter Campari - 4,00 9 Rîu Robbie Dhu-Scotch Whisky - 5,00 10 Rîu Glenfiddich- Scotch Whisky - 5,00 11 Rîu Black Barrel- Scotch Whisky - 4,00 12 Rîu Balvenie- Scotch Whisky - 4,50 13 Rîu Lichfield-Gin - 3,00 14 Rîu Super Nikka Whisky - 12,00 15 Rîu Subaru - 5,00 16 Rîu Ichibanfuda - 7,00 17 Rîu Jimbeam Cola - 3,00 18 Rîu Champagne do Bungari, Moldova s¶n xuÊt - 2,00 19 M¸y b¬m níc do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÝnh ChiÕc b»ng 55% gi¸ m¸y b¬m níc cïng lo¹i do G7 s¶n xuÊt 20 Xe «t« chë kh¸ch do Hµn Quèc s¶n xuÊt tõ n¨m 1995 trë vÒ tríc: - Lo¹i 15 chç ngåi - 8.000,00 - Lo¹i tõ 16 ®Õn 26 chç ngåi - 10.000,00 - Lo¹i tõ 27 ®Õn 30 chç ngåi - 12.000,00 - Lo¹i tõ 31 ®Õn 40 chç ngåi - 14.000,00 - Lo¹i tõ 41 ®Õn 50 chç ngåi - 17.000,00 - Lo¹i tõ 51 ®Õn 60 chç ngåi - 23.000,00 21 Xe « t« chë kh¸ch hiÖu Mercedes - Ben lo¹i 43 - 9.000,00 chç ngåi do §øc s¶n xuÊt n¨m 1983. 22 Xe « t« t¶i thïng cè ®Þnh do Hµn Quèc s¶n xuÊt tõ n¨m 1990 trë vÒ tríc: - Lo¹i cã träng t¶i díi 1 tÊn - 2.800,00 - Lo¹i cã träng t¶i tõ 1 tÊn ®Õn 1,5 tÊn - 3.800,00 23 Bé linh kiÖn xe m¸y d¹ng CKD LF 100 do Trung Bé 700,00 Quèc s¶n xuÊt §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc vµ ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c l« hµng nhËp khÈu cã tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 15/11/1998.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2