intTypePromotion=1

Quyết định 162/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
100
lượt xem
1
download

Quyết định 162/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 162/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo lãnh cho các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư vay vốn tại các ngân hàng thương mại trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 162/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  162/2003/Q§­T T g   n g µ y  05 th¸ng 8 n¨ m  2003 V Ò   ¶ o  l∙nh  h o  c¸c d ù  ¸n  b c d o   h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   u y Õ t ® Þ n h  ® Ç u  t vay  è n  T t p q v t¹i c¸c n g © n  h µ n g  th¬ n g   ¹ i  m trong  íc  n thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông  µy  th¸ng12  cø    tæ  td ng 12    n¨m  1997; Theo    Þ   ña  é   ëng  é   µi chÝnh, Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  ®Ò ngh c B tr BT    tr B K ho v §Çu   µ  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, tv Th ®è Ng h Nh n     quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u  1. ChÝnh  ñ  ph kh«ng b¶o    i  íic¸c  ù  do  ñ   íng l∙nh ®è v   d ¸n  Th t   ChÝnh  ñ  Õt  nh  u    ph quy ®Þ ®Ç t vay  èn  ©n  µng  ¬ng  ¹i trong  íc (c¶ v ng h th m  n    ngo¹itÖ  µ    v b»ng  ng  ÖtNam). ®å Vi     Trêng  îp,nh÷ng  ù    Êt thiÕtcÇn  h  d ¸n nh     ph¶icã  ù  ç  î ña  µ   ícmíi   s h tr  c Nh n     cã  Ó  th vay  èn  îc,nh  u    v ®   ®Ç ts¶n  ÊtgiÊy,ph©n  ãn  µ  xu     b v ph«ithÐp,Thñ íng     t  ChÝnh  ñ  Ïxem  Ðt vµ  ph s   x   giao Bé  µichÝnh    T  b¶o    l∙nhngay  trong quyÕt ®Þnh       ®Ç u      ñ  ù    t®Ó ch d ¸n vay  èn  ¹ c¸cng©n  µng  ¬ng  ¹itrong níc. v t    i h th m     §èivíic¸c dù  do  ñ íng ChÝnh  ñ        ¸n  Th t   ph Quy Õt  nh  u    µ  ∙  ®Þ ®Ç t v ® giao   Bé   µi chÝnh  T  b¶o    íc ngµy  l∙nh tr   Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc th×  Én  Õp ®Þ n c hi l   v ti   tôcthùc hiÖn      b¶o l∙nh.   §i Ò u 2. Cho  Ðp    ©n  µng  ¬ng  ¹i ® îc cho    ù  do  ph c¸c ng h th m    c¸c d ¸n  Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  u    t  ph quy   ®Ç tvay  ît15%   èn  ùcã. v  v t  §i Ò u 3. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ¨ng  ® C«ng  b¸o. §i Ò u 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2