intTypePromotion=1

Quyết định 175-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định 175-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 175-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế mở, hoạt động và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 175-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc s è  175­Q §/ N H 5   T n g µ y  3 th¸ng 7 n¨ m   1996 b a n  h µ n h   u y  c h Õ  m ë ,  o ¹t ® é n g   q h v µ  ch Ê m  d øt  o ¹t ® é n g   hi n h¸nh,  h c V¨n  h ß n g  ®¹i di Ö n   p trong n íc c ñ a N g © n  h µ n g  th¬ n g   ¹ i  æ  p h Ç n  vi Ö t na m m c Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  LuËt Tæ     cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  Ch ph ng 30/9/1992; ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc,Ph¸p  Önh  ©n  µng,Hîp      cø  l Ng h Nh n   l Ng h   t¸c x∙tÝn  ông  µ   d v C«ng    µichÝnh  µy  tyt   ng 24/5/1990; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô     ®Ò ngh c V tr V C¸c  nh  Õ   µichÝnh  ©n   µng  ®Þ ch t   Ng h Nhµ   íc, n Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  quyÕt  nh   µy  ®Þ n Quy   Õ   ë,  ¹t ch "M ho   ®éng  µ  Ê m   v ch døt  ¹t®éng  ho   Chi nh¸nh,V¨n    phßng  i diÖn  ®¹   trong níc cña     Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  ÖtNam". h th m   ph Vi   §i Ò u  2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ý. Nh÷ng    ®Þ n c hi l   t ng k   quy ®Þnh  íc®©y    íi tr   tr¸v   Õt ®Þnh  µy  Õt  Öu  ùcthi µnh. i quy   n h hi l     h §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng  èng  c, Vô  ëng  ô  ®Þnh  Õ   µi V¨n  Th ®è   tr V C¸c  ch t   chÝnh, c¸c Thñ  ëng  n  Þ  ã  ªnquan  éc Ng ©n   µng  µ   ícTrung     tr ®¬ v c li   thu   h Nh n   ­ ¬ng,Gi¸m  c      ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è,Chñ  Þch  éi Ng h Nh n     ph   t H  ®ång  qu¶n  Þ Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Èn  Þu  tr   h Th m  ph ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Q uy   Õ ch m ë , h o ¹t ® é n g  v µ   h Ê m  d øt h o ¹t ® é n g  c hi n h¸nh,  c v¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n  trong n íc c ñ a  n g © n  h µ n g  th¬ n g  m ¹ i c æ  p h Ç n  vi Öt n a m (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 175­Q§/NH5  µy  ng 3/7/1996  cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) Th ®è Ng h Nh n
 2. 2 C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1.  1.1.Chi nh¸nh     trong níccña  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn     Ng h Th m   ph (trong quy    chÕ   µy  äit¾t lµ Chi nh¸nh)lµ ®¬n  Þ  ¹ch    ô  éc,®¹idiÖn  n g           vh to¸n ph thu     ph¸p  nh©n  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn, cã  Ng h Th m   ph   con  Êu  d riªng. 1.2.V¨n    phßng  idiÖn  ®¹   trong níc cña  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn     Ng h Th m   ph lµ m ét  n  Þ  ùc thuéc  ña  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn,  ã    ®¬ v tr   c Ng h Th m   ph c con  Êu  d riªng. §i Ò u  §Þa  µn  ¹t®éng  ña    2.  b ho   c Chi nh¸nh  îcquy  nh  ®  ®Þ trong giÊy     phÐp  ë     m Chi nh¸nh. §i Ò u  §iÒu  µnh  ¹t®éng    3.  h ho   Chi nh¸nh  µGi¸m  c, cña  l  ®è   V¨n  phßng  ®¹idiÖn  µTrëng    l  V¨n  phßng  idiÖn. ®¹   3.1. Gi¸m  c,  ã     ®è Ph Gi¸m  c,  Õ   ®è K to¸n tr ng   ë Chi nh¸nh, Trëng      V¨n phßng  i diÖn  Héi  ng  ®¹   do  ®å Qu¶n  Þ Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn    tr   h th m  ph bæ nhiÖ m,    Ôn  b∙i mi theo ®Ò   Þ  ña    ngh c Tæng  gi¸m  c. ®è 3.2.ViÖc    Öm     bæ nhi hoÆc     Ôn    b∙imi c¸c chøc  danh nªu  ¹  t ikho¶n    3.1. trªn,  ph¶i® îcGi¸m  c       ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícn¬iNg ©n  µng  ¬ng  Ng h Nh n     h Th m¹icæ   Çn  Æt  ôsë  Ýnh  Êp  Ën    ph ® tr   ch ch thu b»ng    v¨n b¶n. §i Ò u  Sau    îcNg ©n   µng  µ   ícchÊp  Ën  4.  khi®   h Nh n   thu cho  ë   m hoÆc   chÊtdøt ho¹t®éng        Chi nh¸nh,V¨n    phßng  idiÖn,Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   ®¹     h Th m  phÇn ph¶i®¨ng  ý    k theo LuËt ®Þnh.     §i Ò u 5.  5.1.Trong  êigian tèi®a  µ6    th       l   th¸ng kÓ   õ ngµy  îcchÊp  Ën,Ng ©n     t  ®  thu   hµng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  Th m   ph ph¶ihoµn  Êtc¸c thñ  ôc cßn  Õu  µ  Õn  µnh    t    t  thi v ti h khaitr ng  ¹t®éng    ¬ ho   Chi n¸nh,V¨n    phßng  idiÖn. H Õt  êih¹n  ®¹     th   trªn,Ng ©n     hµng  ¬ng  ¹i kh«ng  Th m  khaitr ng  ¹t®éng, Ng ©n   µng  µ   íc sÏ thu  åi   ¬ ho     h Nh n     h   giÊy phÐp.   5.2.Tríc khikhaitr ng  ¹t®éng  èithiÓu  ngµy,Ng ©n   µng  ¬ng         ¬ ho   t  30    h Th m¹icæ   Çn    ph ph¶i®¨ng    a  ¬ng  µ      b¸o ®Þ ph v b¸o Trung  ng  sè  ªntiÕp. ¬ 3  li   §i Ò u  Thèng  c  ©n  µng  µ   íclµngêiquyÕt  nh  Êp  Êy  6.  ®è ng h Nh n       ®Þ c gi phÐp  cho  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  ë   µ  Ê m     ¹t®éng  i víi Ng h Th m   ph m v ch døt ho   ®è     Chi nh¸nh    hay  V¨n phßng  idiÖn. ®¹   §i Ò u 7.
 3. 3 7.1.Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  èn    h Th m   ph mu thay ® æi    äi,®Þa  iÓ m     tªng   ® trôsë  ña      c Chi nh¸nh  hay V¨n phßng  idiÖn, ph¶i® îc Ng ©n   µng  µ   íc ®¹        h Nh n   chÊp  Ën  thu b»ng    v¨n b¶n; 7.2.ViÖc    thay ® æi    äi,®Þa   iÓ m   ôsë, chøc    tªng   ® tr     n¨ng  Öm   ô  ña  nhi vc Chi nh¸nh    hay  V¨n phßng  idiÖn  ®¹   ph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh  ña    th     ®Þ c Ph¸p  Ët lu   cã  ªnquan  µ  li   v ph¶i®¨ng  ý    k theo luËt®Þnh.    §i Ò u  V Ò   8.  th«ng    c¸o:Ngoµi c¸c b¸o    tinb¸o       c¸o theo quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i    Çn,  h Th m cæ ph Chi nh¸nh hay  V¨n phßng  i diÖn  ña  ®¹   c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  h Th m   ph ph¶i cã    b¸o c¸o cho Chi  nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íc n¬i ® Æt   n    Chi nh¸nh hoÆc  V¨n phßng  i diÖn, trong    êng  îp ®¹     c¸c tr h  sau: 8.1.Khicã        ph¸tsinhnh÷ng  Ên    Êt th ng;   v ®Ò b   ê 8.2.§Þnh  ú  th¸ng/ Çn ph¶i göi b¶ng  ©n  i  µikho¶n, b¸o    k 3  l     c ®è t     c¸o  Ò   v nh©n  ù; s 8.3.C¸c  c¸o kh¸ctheo  Õ       b¸o      ch ®é th«ng        Ön  µnh  Ng ©n   tinb¸o c¸o hi h do  hµng  µ   íc quy  nh  µ  ÷ng  Nh n   ®Þ v nh b¸o  ®ét  Êt theo  c¸o  xu   yªu  Çu  ña  ©n   c c Ng hµng  µ   íc. Nh n C h ¬ n g  II m ë  c hi n h¸nh v µ  v¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n M ô c  1 C hi nh¸nh §i Ò u    9. 9.1.§iÒu  Ön      ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  îcxÐt cÊp  Êy   ki ®Ó c¸cNg h Th m   ph ®     gi   phÐp  ë     m chinh¸nh: 9.1.1.Ph¶i cã  êigian  ¹t®éng  t  Êt lµ 2      th   ho   Ý nh     n¨m  Ó   õ ngµy  k t  khaitr  ­ ¬ng  ¹t®éng; ho   9.1.2. Ò   èn  iÒu  Ö:  v® V l 9.1.2.1.Trêng  îp  ë     h m Chi  nh¸nh  ¹  a   µn  ¬i® Æt   ô së  Ýnh, t i®Þ b (n   tr   ch   Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  h Th m   ph ph¶i®¹tmøc  èn  iÒu  Ö  èithiÓu     v® l t  theo    quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n 9.1.2.2. êng  îp m ë      Tr h   chinh¸nh  µi®Þa   µn  ngo   b ph¶i®¹t møc  èn  iÒu     v® lÖ  èithiÓu  t  quy  nh  ®Þ cho    ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  ¬i m ë     c¸c Ng h Th m  ph n  Chi n¸nh  Õu  (n møc   èn  iÒu  Ö  µy  v® l n cao  ¬n   h møc   èn  iÒu  Ö  èithiÓu    v® l t  quy ®Þnh  cho    ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  ¬i® Æt  ôsë  Ýnh). c¸cNg h Th m   ph n   tr   ch 9.1.3.Ho¹t ®éng       kinh doanh  ã  i t×nh  ×nh  µichÝnh  µnh  ¹nh, c l∙   , h t  l m   kh«ng    ¹m    viph c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  ËtNhµ   ícvµ  ©n  µng  µ   íc; lu   n   Ng h Nh n 9.1.4.Bé    m¸y  qu¶n  Þ,®iÒu  µnh  µ  Óm    éibé  ¹nh,ho¹t®éng  tr   h v ki so¸tn   m    cã  Öu  hi qu¶;
 4. 4 9.1.5.H Ö   èng    th th«ng    ¶m   tin® b¶o yªu  Çu  Ò   c v th«ng    tincho qu¶n  ý l  ng©n  µng; h 9.1.6. Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ph¶ilµngêi®∙  ètnghiÖp  ét       t  m trong c¸ctr ng     ê §¹ihäc    kinh tÕ,tµichÝnh,ng©n  µng         h hoÆc   ã  ×nh ®é  ¬ng  ¬ng,cã  c tr   t ®   n¨ng  lùcchuyªn m«n,  ã  t  Êt 2      c Ý nh   n¨m  c«ng    t¸ctrong ngµnh  ©n  µng; kh«ng      ng h   vi ph¹m  Òu  LuËt  §i 7  c«ng    ty;kho¶n  §iÒu  LuËt  6  32  Doanh nghiÖp  µ   íc; Nh n   §iÒu  Ph¸p  Önh  ©n   µng, Hîp      Ýn  ông  µ  16  l Ng h   t¸cx∙ t d v c«ng    µichÝnh  µ  ty t   v kh«ng    ¹m    viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ëtkh¸c cã  ªnquan  ña  ©n   µng  lu     li   c Ng h Nhµ   íc; n 9.1.7.K Õ     ëng      to¸n tr Chi nh¸nh ph¶ilµ ngêi ®∙  ètnghiÖp  ét       t  m trong c¸c    tr ng  ihäc  ê ®¹   kinhtÕ,ng©n  µng,tµichÝnh     h    hoÆc   ã  ×nh ®é  ¬ng  ¬ng,cã  c tr   t ®   thêigian    c«ng   t¸c trong  µnh  ©n   µng  t  Êt  µ 3  ng ng h Ý nh l   n¨m   µ    Óu  v am hi nghiÖp  ô  Õ     ©n  µng; v k to¸nng h 9.1.8.T¹i®Þa   µn    ë        b xin m chi nh¸nh  ùc  ù  ã  th s c nhu  Çu  Ò   Þch  ô  c vd v ng©n  µng; h 9.1.9.Cã   ôsë      tr   Chi nh¸nh  ï hîp víiho¹t®éng  ©n  µng, thuËn  Ön  ph         ng h   ti cho  giao dÞch  ña    c kh¸ch hµng,còng    toµn  Ò       nh an  v kho  ü. qu 9.2. Trêng  îp  ©n   µng  ¬ng  ¹i    Çn   îp  Êt, s¸p  Ëp,   h Ng h Th m cæ ph h nh   nh   Ng ©n   µng  µ   ícsÏxem   Ðt chÊp  Ën  h Nh n     x  thu cho  ë     m Chi nh¸nh  ¹  a   iÓ m   ti ®Þ ® cò    ¶m   khi® b¶o    iÒu  Ön  t¹ kho¶n    c¸c® ki nªu    i 9.1 trªn, õkho¶n     tr 9.1.1. §i Ò u    å   ¬    ë     10. H s xinm chinh¸nh  å m: g 10.1.Tê  ×nh cña  ñ   Þch  éi ®ång    tr   Ch t H  qu¶n  Þ Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i tr   h Th m  cæ   Çn  ph ph¶ighirâ:lýdo, tªngäi,®Þa   iÓ m   Æt  ôsë,nhiÖ m   ô  ô  Ó               ® ® tr     v c th cña  Chi nh¸nh  µ  ãm  ¾t  vt t n¨ng  ùc qu¸  ×nh  l  tr c«ng    ña  t¸c c Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh; 10.2. NghÞ     quyÕt  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ  tr quyÕt  nh   Ò   Öc  ë     ®Þ v vi m Chi nh¸nh; 10.3.Ph¬ng  ho¹t®éng  ña    ¸n    c Chi  nh¸nh  trong  n¨m  u.  ¬ng    3  ®Ç Ph ¸n ph¶i minh    chøng  Ýnh  t kh¶    Ò   ¹t®éng  thiv ho   kinh doanh  òng   hiÖu    c nh qu¶ kinh tÕ,sù  Çn  Õtthµnh  Ëp Chi nh¸nh  òng        c thi   l    c nh nhu  Çu  Ò   Þch  ô  ©n  c vd v ng hµng  ¹ ®Þa  µn; t  i b 10.4. V¨n    b¶n  Êp  Ën  ña    ch thu c chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, ng h Nh n     thµnh  è  ¬iNg ©n   µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  ù  nh  Æt  ôsë    ph n   h th m   ph d ®Þ ® tr   chinh¸nh  (®èivíi êng  îp m ë        tr h   chinh¸nh  µi®Þa  µn  Æt  ôsë  Ýnh). ngo   b® tr   ch 10.5.B¶n    sao  Êy  Ðp  ¹t®éng  µ  Êy  gi ph ho   v gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn; c Ng h Th m   ph 10.6.V¨n    b¶n  Êp  Ën  ch thu cho  Æt  ôsë    ® tr   Chi nh¸nh  ña  û   c U ban  ©n   nh d©n  ¬iNg ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  ù  nh  Æt  ôsë    n  h Th m   ph d ®Þ ® tr   Chi nh¸nh; 10.7.V¨n    b¶n    Ën  Òn  ë  ÷u  x¸cnh quy s h hoÆt  Òn  ö  ông  îp ph¸p trô quy sd h     së    Chi nh¸nh; 10.8.Lý  Þch  µ   l v b¶n sao    b»ng  c¸c v¨n  chøng chØ   Ò   ×nh    v tr ®é chuyªn  m«n   ña  ÷ng  êi ® îc dù  nh    Ö m     c nh ng     ®Þ bæ nhi c¸c chøc danh  Gi¸m  c, Phã  ®è   Gi¸m  c  µ  Õ     ëng    ®è v K to¸ntr Chi nh¸nh.
 5. 5 10.9.B¸o    Õt    c¸o k qu¶  kinh doanh  n¨m  Çn  Êt cña  ©n  µng  ¬ng    2  g nh   Ng h th m¹icæ   Çn;   ph 10.10.C¸c    v¨n b¶n kh¸c cã  ªnquan    li   nh»m   µm  â  ét  è  Ên      l r m s v ®Ò trªn theo yªu cÇu  ña  ©n  µng  µ   íc.    c Ng h Nh n §i Ò u    ×nh  ùvµ  ñ tôcxÐt cÊp  Êy phÐp  ë     11. Tr t   th       gi   m Chi nh¸nh: 11.1.Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  èn  ë       h Th m   ph mu m Chi nh¸nh  ph¶ilËp 3  é     b hå  ¬  s quy  nh  ¹  Òu  quy  Õ   µy  öiChi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc ®Þ ti §i 10  ch n g     Ng h Nh n   n¬i® Æt  ôsë  Ýnh;   tr   ch 11.2.Trong  êigian tèi®a  ngµy  Ó   õ khinhËn    å  ¬,Chi nh¸nh    th       5  k t    ®ñ h s     ng©n  µng  µ   íc lËp  ê  ×nh  Ìm  bé  å  ¬  öi Ng ©n   µng  µ   íc h Nh n   t tr k 3  h s g   h Nh n   Trung  ng. ¬ 11.3.Trong  êigian  èi®a   ngµy,Ng ©n   µng  µ   ícTrung  ng  Ï   th   t   20    h Nh n   ¬ s  xem   Ðt cÊp  x  hay kh«ng  Êp  Êy  Ðp  c gi ph cho  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  Ng h Th m   ph më     Chi nh¸nh. M ô c  2 V¨n phßng ®¹i di Ö n   §i Ò u 12.  Òu  Ön    ©n   µng  ¬ng  ¹i    Çn  îc xÐt §i ki ®Ó Ng h Th m cæ ph ®   cÊp  Êy phÐp  ë   gi   m V¨n phßng  idiÖn: ®¹   12.1.Ph¶i cã  êigian  ¹t®éng  t  Êt 12      th   ho   Ý nh   th¸ng,kÓ   õ ngµy    t  khaitr  ­ ¬ng  ¹t®éng; ho   12.2.Cã   èn  iÒu  Ö  tmøc   v® l ®¹   quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc; ®Þ c Ng h Nh n 12.3.Ho¹t ®éng      kinh doanh  èt,cã    µ  ùc  ù  ã    t   l∙ v th s c nhu  Çu  ë   éng  i c mr thÞ  êng; tr 12.4.V¨n    phßng  idiÖn  ®¹   chØ  ë   ¹  m ti tØnh, thµnh  è    ph kh¸c n¬i ® Æt  ô    tr   së  Ýnh. ch §i Ò u    å   ¬    ë   phßng  idiÖn  å m: 13. H s xinm V¨n  ®¹   g 13.1.Tê  ×nh cña  ñ   Þch  éi ®ång    tr   Ch t H  qu¶n  Þ Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i tr   h Th m  cæ   Çn, ghirâ:lýdo, tªngäi,®Þa   iÓ m   Æt  ôsë,nhiÖ m   ô  ô  Ó  ña  ph              ® ® tr     v c th c V¨n phßng  i diÖn, tãm  ¾t n¨ng  ùc vµ  ®¹     t  l   qu¸  ×nh  tr c«ng    ña  ëng    t¸cc Tr V¨n phßng  idiÖn; ®¹   13.2.NghÞ   Õt  éi   ng    quy H   ®å qu¶n  Þ Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  tr   h Th m   ph vÒ   Öc  ë   vi m V¨n  phßng  idiÖn; ®¹   13.3.B¶n    sao  Êy  Ðp  ¹t®éng  µ  Êy  gi ph ho   v gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh; 13.4.V¨n    b¶n  Êp  Ën  ch thu cho  Æt   ôsë  ® tr   V¨n phßng  idiÖn  ña  û   ®¹   cU ban  ©n  ©n  ¬iNg ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn    Æt  ôsë  nh d n  h Th m   ph xin® tr   V¨n phßng  ®¹idiÖn;  
 6. 6 13.5.V¨n    b¶n    Ën  Òn  ë  ÷u  x¸cnh quy s h hoÆc   Òn  ö  ông  îp ph¸p trô quy s d h     së  V¨n  phßng  idiÖn; ®¹   13.6.S¬   Õu  ýlÞch cña  êidù  nh    Ö m   µm  ëng     y l    ng   ®Þ bæ nhi l Tr v¨n phßng  ®¹idiÖn.   §i Ò u 14.  ×nh  ù vµ  ñ  ôc xÐt  Êp  Êy  Ðp  Tr t   th t   c gi ph cho  ë   m V¨n  phßng  ®¹idiÖn:   14.1.Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   phÇn  Ëp  bé  å  ¬    h Th m    l 3  h s nªu  ¹  Òu    ti§i 13 quy  Õ   µy  öiChi nhµnh  ©n  µng  µ   ícn¬i® Æt  ôsë  Ýnh; ch n g     Ng h Nh n     tr   ch 14.2.Trong  ßi h¹n  èi®a  ngµy  Ó   õ khinhËn    å  ¬, Chi nh¸nh    th   t   5  k t    ®ñ h s     Ng ©n   µng  µ   íc thÈm  nh  Õu  Êy  ñ tôc hå  ¬  y  ,  îp lÖ  ×  h Nh n   ®Þ n th th     s ®Ç ®ñ h   th lËp têtr×nh   Ìm  bé  å  ¬  öiNg ©n  µng  µ   ícTrung  ng.     k 3  h s g   h Nh n   ¬ 14.3­Trong  êigian  èi®a   ngµy  ©n   µng  µ   íc Trung  ng  Ï   th   t   20  Ng h Nh n   ¬ s  xem   Ðt  Õt  nh  Êp  x quy ®Þ c hay  kh«ng  Êp  Êy  Ðp  c gi ph cho  ©n   µng  ¬ng  Ng h th m¹icæ   Çn  ë     ph m V¨n  phßng  idiÖn. ®¹  
 7. 7 C h ¬ n g  III H o ¹t ® é n g  c ñ a c hi n h¸nh, V¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n M ô c  1 H o ¹t ® é n g   ñ a chi   c  nh¸nh §i Ò u      15. Chi nh¸nh  îcthùc hiÖn    ®    c¸c nghiÖp  ô  v kinh doanh  Héi   do    ®ång  qu¶n  Þ Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  tr   h th m   ph quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th trong ph¹m     vi nh÷ng    nghiÖp  ô  ∙  îc Ng ©n   µng  µ   íc cho  Ðp  ùc  Ön. Quy  v®®  h Nh n   ph th hi   ®Þnh  ÷ng  nh nghiÖp  ô  ô  Ó  ña    v c th c Chi nh¸nh  ph¶igöi cho       Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   ícn¬i® Æt  ôsë    Nh n     tr   Chi nh¸nh. §i Ò u      16. Chi nh¸nh  îcm ë   µikho¶n  µ  ®   t  v quan  Ö   h giao  Þch  íiChi d v    nh¸nh  ©n  µng  µ   ícn¬i® Æt  ôsë. Ng h Nh n     tr   §i Ò u  17. Khi  ùc  Ön  th hi c¸c  ¹t ®éng  ho   nghiÖp  ô, Chi  v  nh¸nh ph¶i   tu©n  ñ c¸cquy  nh  ña  th     ®Þ c Ph¸p  Ët,   Õ   ,  Ó  Ö  Ng ©n  µng  µ   lu   ch ®é th l do  c¸c h Nh nícban  µnh.   h §i Ò u      18. Chi nh¸nh  Þu  ù  ch s qu¶n  ýcña  l  Tæng  gi¸m  c  ©n  µng  ®è Ng h Th¬ng  ¹icæ   Çn; ChÞu  ù  m   ph   s thanh    Óm    µ  tra,ki trav gi¸m    ña  ©n  µng  s¸tc Ng h Nhµ   íc. n M ô c  2 H o ¹t ® é n g   ñ a V¨n phßng ®¹i Ö n   c  di §i Ò u 19. V¨n    phßng  i diÖn  ®¹   chØ   îc thùc  Ön  ÷ng  ¹t®éng  ®  hi nh ho   sau: 19.1­Th«ng      tin,qu¶ng    ×m  Õm  Þ  êng  µ  c¸o,t ki th tr v kh¸ch hµng;   19.2­Th«ng    b¸o,gií thiÖu  µ   i   v chØ   Én  d cho kh¸ch  µng  Ò   ¹t®éng  h v ho   kinhdoanh  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn.   c Ng h Th m   ph §i Ò u 20. V¨n phßng  i diÖn  ®¹   kh«ng  îc thùc  Ön    ®  hi c¸c nghiÖp  ô  v kinhdoanh  Òn tÖ,tÝn  ông  µ    ti     d v cung  Êp    Þch  ô  ©n  µng  ã    Ý  c c¸cd v ng h c thu ph díi Êt kú  ×nh    h b thøc nµo.   C h ¬ n g  IV T h a y ® æ i  ® Þ a  ® i Ó m  tr ô s ë , tªn g ä i v µ  c h ø c n¨ng  n hi Ö m  v ô  c ñ a c hi n h¸nh v µ  v¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n M ô c  1 T hay ® æi ® Þ a   i Ó m   ô ë ® tr  s
 8. 8 §i Ò u  21. ©n   µng  ¬ng  ¹i    Çn    Ng h Th m cæ ph chØ   îc chuyÓn  a   ®  ®Þ ®iÓ m   ôsë    tr   Chi nh¸nh hoÆc   V¨n  phßng  idiÖn  ®¹   trong ph¹m    a  µn  îc   vi®Þ b ®   phÐp  ¹t®éng: tØnh,thµnh  è  ho       ph hoÆc   Ën,huyÖn  ¬i®ãng  ôsë. qu   n  tr   §i Ò u 22.  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  èn  Ng h th m   ph mu chuyÓn  a   iÓ m   ®Þ ® trô së    Chi  nh¸nh hoÆc  V¨n phßng  i diÖn  ®¹   ph¶i göi Chi     nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   ícn¬i® Æt  ôsë  Ýnh  ÷ng    n    tr   ch nh v¨n b¶n  sau: 22.1.Tê  ×nh cña  ñ   Þch  éi ®ång    tr   Ch t H  qu¶n  Þ,ghirâ:lýdo    tr         dichuyÓn,  ®Þa  iÓ m     ® dichuyÓn  n,  ×nh h×nh  toµn  ®Õ (t   an  kho  ü  ña    qu c Chi nh¸nh). 22.2.V¨n    b¶n  chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  nh quy s h hoÆc   Òn  ö  ông  îp ph¸p  quy s d h  trôsë  íi.  m 22.3.K Õ   ¹ch kinhdoanh  ¬i® Æt  ôsë      ho     n  tr   Chi nh¸nh  íi. m 22.4.ý kiÕn  ña    c Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc n¬i ® Æt   ô së    Ng h Nh n      tr   Chi nh¸nh  hoÆc  V¨n  phßng  idiÖn. ®¹   §i Ò u    23. Trong  êigian  èi®a  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬, th   t   05  k t  nh ®ñ h s   Chi     nh¸nh  ©n   µng  µ   ícn¬iNg ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  Æt  ô Ng h Nh n     h Th m   ph ® tr   së  Ýnh  Õn hµnh  Èm  nh, vµ  Õu  Êy  ñ tôchå  ¬  ∙  ¶m   ch ti   th ®Þ  n th th     s ® ® b¶o  y   ®Ç ®ñ   theo quy  nh  µ  Öc      ®Þ v vi dichuyÓn  a  iÓ m   µcÇn  Õtth× lËp têtr×nh ®Þ ® l  thi           kÌm  å  ¬  ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc xem   Ðt  Êp  Ën    h s tr Th ®è Ng h Nh n   x ch thu hay kh«ng  Êp  Ën  ch thu cho  ©n   µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  Ng h Th m   ph thay ® æi  a   iÓ m     ®Þ ® trôsë      Chi nh¸nh  hoÆc   V¨n phßng  idiÖn. ®¹   §i Ò u    24. Sau    ã    khic v¨n b¶n  Êp  Ën  ch thu cho  chuyÓn  a   iÓ m   ô ®Þ ® tr   së    Chi nh¸nh  hoÆc  V¨n  phßng  idiÖn,Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  ®¹     h Th m   ph ph¶i   ®¨ng b¸o  a   ¬ng  sè  ªntiÕp  µ  ®Þ ph 3  li   v th«ng b¸o c«ng khaicho    kh¸ch  µng  h biÕttr ckhitiÕn hµnh    í      chuyÓn ®Þa  iÓ m   t  Êt 15  µy.   ® Ý nh   ng M ô c  2  T hay ® æi tªn äi  g §i Ò u    ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  èn    æi    äicña  25. Ng h Th m   ph mu thay ® tªng   Chi nh¸nh    hoÆc   V¨n  phßng  idiÖn,ph¶igöiChi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc ®¹         Ng h Nh n   n¬i® Æt  ôsë  Ýnh  ÷ng      tr   ch nh v¨n b¶n  sau: 25.1.Tê  ×nh cña  ñ  Þch  éi ®ång    tr   Ch t H  Qu¶n  Þ,nªu  â:Lý  thay ® æi, tr   r   do      tªngäimíi(kÓ  tªnviÕtb»ng  Õng  ÖthoÆc   Õng      c¶      ti Vi   ti Anh). 25.2. ý kiÕn  ña    c Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc n¬i ® Æt   ô së    Ng h Nh n     tr   Chi nh¸nh  hoÆc  V¨n phßng  idiÖn. ®¹   §i Ò u    26. Trong  êigian tèi®a  ngµy  Ó   õkhinhËn    å  ¬,Chi  th       5  k t    ®ñ h s   nh¸nh  ©n   µng  µ   íc lËp  ê  ×nh  Ìm  å  ¬  ×nh  èng  c  ©n   Ng h Nh n   t tr k h s tr Th ®è Ng hµng  µ   ícxem   Ðt quyÕt ®Þnh. Nh n   x   
 9. 9 §i Ò u 27. Sau    Ën  îcgiÊy  Êp  Ën  khinh ®   ch thu cho  æi      ® tªnChi nh¸nh  hoÆc  V¨n phßng  i diÖn, Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  ®¹     h Th m  ph ph¶i ®¨ng      b¸o ®Þa  ¬ng  sè  ªntiÕp vµ  ph 3  li     th«ng   b¸o c«ng  khaicho    kh¸ch hµng biÕt.     M ô c  3 T hay ® æi chøc n¨ng,  nhi Ö m  v ô §i Ò u    28. 28.1.Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn    h Th m   ph chØ  îcthay ® æi,bæ   ®      sung  chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  ña      v c Chi nh¸nh trong ph¹m      vichøc n¨ng,nhiÖm   ô  ña  ©n     v c Ng hµng  ¬ng  ¹icæ   Çn  ∙  îcThèng  c  ©n  µng  µ   íccho  Ðp. Th m   ph ® ®   ®è Ng h Nh n   ph 28.2.ViÖc    thay ® æi    chøc n¨ng  Ö m   ô  ña  nhi v c V¨n phßng  idiÖn  ®¹   ph¶i   tu©n  theo §iÒu  vµ  quy  Õ   µy.   19  20  ch n §i Ò u 29. 29.1.Trong   êigian  èi®a   ngµy  Ó   õ ngµy  ã    th   t   5  k t  c quyÕt  nh   ®Þ thay  ® æi    bæ sung, ®iÒu    chØnh  chøc n¨ng  Ö m   ô  nhi v cho  Chi nh¸nh,V¨n    phßng  ®¹idiÖn, Chñ   Þch  éi ®ång      t H  qu¶n  Þ Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  tr   h Th m   ph ph¶i  b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n    èng  c  Ng ©n   µng  µ   íc,Chi  lªnTh ®è   h Nh n   nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   ícn¬i® Æt  ôsë  Ýnh  µ  ¬i® Æt  ôsë    Nh n     tr   ch vn  tr   Chi nh¸nh. 29.2.Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å Qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  iÒu  µnh  ©n   ®è ® h Ng hµng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  µ ngêi chÞu  Th m   ph l    tr¸chnhiÖ m   µn  µn  íc ph¸p  Ët   ho to tr   lu   vÒ   Öc  vi giao chøc    n¨ng,nhiÖ m   ô    v cho    Chi nh¸nh  hoÆc   V¨n  phßng  idiÖn, ®¹     n Õu    tr¸ph¸p luËt. i     C h ¬ n g  V C h Ê m  d øt h o ¹t ® é n g  c hi n h¸nh v µ  v¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n   M ô c  1 C h Ê m   øt ho¹t ® é n g  chi d    nh¸nh §i Ò u 30. Chi    nh¸nh  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  Ê m     ¹t Ng h Th m   ph ch døt ho   ®éng  trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   30.1.Do  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  Ê m     ¹t®éng;   Ng h Th m   ph ch døt ho   30.2.GiÊy  Ðp  ë     ph m Chi nh¸nh  Õt  êih¹n  µ   ©n   µng  ¬ng  ¹i h th   m Ng h Th m  cæ   Çn  ph kh«ng      ¹n; xingiah 30.3. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i    Çn     h Th m cæ ph xin  Ê m   ch døt  ¹t ®éng     ho   Chi nh¸nh; 30.4.Ng êi chñ  × t×nh  ¹ng b¶o  ån  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn      tr   tr   t Ng h Th m  ph yªu cÇu  Ê m     ¹t®éng  ña      ch døt ho   c Chi nh¸nh; 30.5.Chi nh¸nh  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn    ¹m     Ng h Th m   ph viph Ph¸p  Ët,c¸c lu     quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícbÞ  ©n  µng  µ   ícthu håigiÊy phÐp. ®Þ c Ng h Nh n   Ng h Nh n        
 10. 10 §i Ò u    å   ¬    Ê m     ¹t®éng    31. H s xinch døt ho   Chi nh¸nh: 31.1.Trong  Êtc¶    êng  îp chÊ m     ¹t®éng  t¹ §iÒu  Quy    t   c¸ctr h  døt ho   nªu  i   30  chÕ   µy,Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  u   n  h th m   ph ®Ò ph¶ilËp  å  ¬  Ê m     ¹t   h s ch døt ho   ®éng  öiChi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícn¬i® Æt  ôsë  Ýnh,hå  ¬  å m: g    Ng h Nh n     tr   ch   sg 31.1.1.NghÞ   Õt  ña  éi ®ång    quy c H   qu¶n  Þ quyÕt  nh  Ò   Öc  Ê m   tr   ®Þ v vi ch døt ho¹t®éng       Chi nh¸nh; 31.1.2.Tê   ×nh  ña  ñ   Þch  éi  ng    tr c Ch t H ®å qu¶n  Þ vÒ   Öc  Ê m     tr   vi ch døt ho¹t®éng    Chi nh¸nh.Tê   ×nh    tr ph¶inªu  â  ýdo, tªn vµ  a     r l       ®Þ chØ   Chi nh¸nh  xin chÊ m     ¹t®éng, c¸c gi¶iph¸p  µ    døt ho       v cam   Õt    Õt    iÓ m   ×nh  k gi¶iquy døt ® t h×nh  µis¶n,c«ng  î; t    n 31.1.3.ý  Õn  ña    ki c Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícn¬i® Æt  ô Ng h Nh n     tr   së  Ýnh  µ  ¬i® Æt  ôsë    ch vn  tr   Chi nh¸nh  êng  îp Chi nh¸nh  (tr h     kh¸c®Þa  µn) vÒ     b  viÖc  Ê m     ¹t®éng    ch døt ho   chinh¸nh; 31.1.4.B¶ng    Ìm        kª k c¸c v¨n b¶n  ªnquan  n   µnh  Ëp    li   ®Õ th l Chi nh¸nh,nh:    GiÊy  cho  Ðp  ë   ph m Chi nh¸nh,c¸c v¨n      b¶n, Ên   chØ   a  ïng  Õt..  Çn  îc ch d h .c ®  thu håi.   31.2. Trong    c¸c  êng  îp  tr h quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  vµ  §iÒu    ©n   4  5  30, Ng hµng  µ   íc sÏ th«ng  Nh n     b¸o cho  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  íc 15  µy  Ng h th m   ph tr   ng ®Ó   µn  ho chØnh  å  ¬  h s theo  iÓ m   ® 31.1 trªnvµ  Èn  Þ     Ön      chu b c¸c bi ph¸p  ÷u  h hiÖu theo quy  nh  ña  Ëtph¸p ®Ó   Ê m     ¹t®éng      ®Þ c lu     ch døt ho   Chi nh¸nh. §i Ò u    ñ  ôcvµ  ×nh tùchÊ m     ¹t®éng. 32. Th t   tr     døtho   32.1.Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  ã    h th m  ph c Chi nh¸nh    Ê m   xin ch døt  ¹t ho   ®éng ph¶ilËp  å  ¬    h s theo  quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   µy  µ  öi lªnChi ®Þ ti §i 31  ch n v g       nh¸nh  ©n  µng  µ   ícn¬i® Æt  ôsë  Ýnh; Ng h Nh n     tr   ch 32.2.Trong  êigian    th   kh«ng  qu¸  ngµy  Ó   õ khi nhËn    å  ¬, Chi 5  k t    ®ñ h s     nh¸nh  ©n   µng  µ   íc n¬i ® Æt   ôsë  Ýnh  Ng h Nh n     tr   ch ph¶ixem   Ðt,lËp  ê tr×nh   x  t    kÌm  å  ¬  öiNg ©n  µng  µ  ícTrung  ng; hsg  h nh n   ¬ 32.3.Trong  êigian kh«ng    ngµy  Ó   õkhinhËn    å  ¬,Ng ©n     th     qu¸ 20  k t    ®ñ h s   hµng  µ   ícTrung  ng  Ïxem  Ðt quyÕt ®Þnh; Nh n   ¬ s  x    32.4.Ngay    sau    Ën  îcv¨n b¶n  ña  ©n  µng  µ   ícvÒ   Ê m   khinh ®     c Ng h Nh n   ch døt ho¹t®éng  ña       c Chi nh¸nh,Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn    h th m   ph ph¶i®¨ng      b¸o ®Þa   ¬ng  µ  ph v Trung  ng  sè  ªntiÕp  ¬ 3  li   th«ng b¸o  Ò   Öc  Ê m   v vi ch døt  ¹t ho   ®éng   Chi nh¸nh.Trong  êigian tèi a  ngµy  Ó   õkhinhËn  îcgiÊy chÊp    th       30  ® k t    ®    thuËn,Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn    h th m   ph ph¶igi¶iquyÕt    iÓ m   Öc     døt ® vi thanh  to¸nc«ng  îvµ  ÷ng  Ên    ªnquan    n   nh v ®Ò li   kh¸c. §i Ò u      33. Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícn¬iNg ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Ng h Nh n     h th m  phÇn  Æt  ôsë    ® tr   Chi nh¸nh gi¸m    Öc  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  ö  s¸tvi Ng h th m   ph x lýnh÷ng  ån t¹     åic¸cv¨n b¶n  t¹ kho¶n    t   ithu h       , nªu    i 31.1.4Quy  Õ   µy.   ch n M ô c  2 C h Ê m   øt ho¹t ® é n g  v¨n phßng ®¹i di Ö n d    
 11. 11 §i Ò u    34. V¨n phßng  ¹idiÖn  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  Ê m   §  Ng h th m   ph ch døt ho¹t®éng     trong nh÷ng  êng  îp sau:   tr h  34.1.Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  Ê m     ¹t®éng;   h th m   ph ch døt ho   34.2.GiÊy  Êp  Ën  ë     ch thu m V¨n  phßng  i diÖn  Õt  êih¹n  µ   ©n   ®¹   h th   m Ng hµng  ¬ng  ¹icæ   Çn  th m   ph kh«ng      ¹n; xingiah 34.3.Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn    ng  öa    h th m   ph xin ®ã c V¨n phßng  idiÖn  ®¹   tr cthêih¹n; í    34.4.V¨n    phßng  idiÖn  ã  ¹t®éng    ¹m  Þ   ©n   µng  µ   íc ®¹   c ho   viph b Ng h Nh n   buéc  ph¶ichÊ m     ¹t®éng.   døt ho   §i Ò u    å   ¬    Ê m     ¹t®éng  phßng  idiÖn: 35. H s xinch døt ho   V¨n  ®¹   35.1.Trong  Êtc¶    êng  îp chÊ m     ¹t®éng    t   c¸ctr h  døt ho   V¨n phßng  idiÖn  ®¹   nªu  ¹ §iÒu    ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  t  i 34,Ng h th m   ph ph¶inép    cho    Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   ícn¬i® Æt  ôsë  Ýnh      Nh n     tr   ch c¸cv¨n b¶n  sau: 35.1.1.NghÞ     quyÕt  ña  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ  Ò   Öc  Ê m   tr v vi ch døt  ¹t ho   ®éng V¨n  phßng  idiÖn; ®¹   35.1.2.Tê  ×nh cña  ñ   Þch  éi ®ång    tr   Ch t H  qu¶n  Þ ph¶inªu  â  ýdo, tªn tr     r l      vµ  a  ®Þ chØ  ña  c V¨n  phßng  idiÖn    Ê m     ¹t®éng  µ  ®¹   xinch døt ho   v cam   Õt    k gi¶i quyÕt døt ®iÓ m   ÷ng  Ên    ªnquan;    nh v ®Ò li   35.1.3.B¶ng  c¸c    kª  v¨n b¶n: giÊy    cho  Ðp  ë   ph m V¨n  phßng  i diÖn, ®¹     giÊy ®¨ng  ý    k kinh doanh,c¸cÊn  È m   a  ïng.. cÇn  îcthu håi;       ph ch d   . ®   35.1.4.ý kiÕn  ña    c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc n¬i ® Æt   ô së    Ng h Nh n     tr   V¨n phßng  idiÖn. ®¹   35.2.Trong    êng  îp quy  nh  ¹ kho¶n      c¸c tr h  ®Þ ti  2, kho¶n  §iÒu    ©n   4  34, Ng hµng  µ   íc sÏ xö  ý nh quy  nh   i  íiviÖc  Ê m   Nh n     l   ®Þ ®è v   ch døt  ¹t ®éng    ho   Chi nh¸nh  t¹ kho¶n  nªu    i 30.3 vµ    kho¶n  30.4 §iÒu  nãitrªn.   30    §i Ò u    ñ  ôcvµ  ×nh tùchÊ m     ¹t®éng. 36. Th t   tr     døtho   36.1. ©n  hµng th ng m¹i cæ  phÇn  xin chÊ m  døt ho¹t ®éng  V¨n   Ng ¬   phßng  idiÖn  ®¹   ph¶igöiChi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícn¬i® Æt  ôsë  Ýnh      Ng h Nh n     tr   ch 3  é  å  ¬  t¹ §iÒu  quy  Õ   µy; b h s nªu    i 35  ch n 36.2.Trong  êigian tèi®a  ngµy  Ó   õ khinhËn    å  ¬,Chi nh¸nh    th       5  k t    ®ñ h s     Ng ©n   µng  µ   íc lËp  ê tr×nh kÌm  bé  å  ¬  ña  ©n   µng  ¬ng  ¹i h Nh n   t     03  h s c Ng h th m  cæ   Çn  öiNg ©n  µng  µ   ícTrung  ng; ph g  h Nh n   ¬ 36.3.Trong  êigian kh«ng    ngµy  Ó   õkhinhËn    å  ¬,Ng ©n     th     qu¸ 15  k t    ®ñ h s   hµng  µ   ícTrung  ng  Ïxem  Ðt quyÕt ®Þnh; Nh n   ¬ s  x    36.4.Sau    Ën  îc v¨n    khi nh ®  b¶n  Êp  Ën  ña  ©n   µng  µ   íc ch thu c Ng h Nh n   cho  Ðp  Ê m     ¹t®éng  ph ch døt ho   V¨n phßng  idiÖn,Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   ®¹     h th m  phÇn  ¨ng  ® b¸o  a   ¬ng  µ  ®Þ ph v Trung  ng  sè  ªntiÕp,®ång  êitiÕn  µnh  ¬ 3  li     th   h gi¶i   Õt døt ®iÓ m   ÷ng  Ên    ªnquan; quy     nh v ®Ò li  
 12. 12 36.5.Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícn¬iNg ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn     Ng h Nh n     h th m   ph ® Æt   ôsë  tr   V¨n phßng  idiÖn  håi c¸c v¨n  ®¹   thu      b¶n  nªu  ¹  ti kho¶n 35.1.3quy    chÕ   µy  µ  n v gi¸m      ×nh ®ãng  öa  s¸tqu¸ tr   c V¨n phßng  idiÖn. ®¹   C h ¬ n g  VI §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 37.  Öc  öa  æi,    Vi s ® bæ sung    iÒu  c¸c ® kho¶n trong Quy  Õ   ch nµy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. do  ®è Ng h Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2