intTypePromotion=1

Quyết định 177/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
78
lượt xem
1
download

Quyết định 177/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 177/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 177/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  sè 177/1998/Q§­T T g n g µy  15 th¸ng 9 n¨ m  1998 v Ò   viÖc ¸p  ô n g  thÝ ®i Ó m  m ét sè d c h Ý n h  s¸ch t¹i u   ùc c öa kh È u  q u èc tÕ C Ç u    kh v Treo,  tØ n h  H µ  T Ü n h Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; XÐt    ®Ò nghÞ  cña Chñ  tÞch    Uû ban nh©n d©n tØnh    Hµ TÜnh  iTê   t¹  tr×nh sè    891/CV­   UB ngµy  th¸ng 7  31    n¨m 1998  ý  vµ  kiÕn cña      c¸c Bé, ngµnh  Trung ¬ng  li   cã  ªnquan, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu   1.­Cho phÐp    ¸p dông  ®iÓm   thÝ  mét  chÝnh  sè  s¸ch t¹ khu    i  vùc  cöa  khÈu  quèc  CÇu   tÕ  Treo,tØnh  TÜnh    Hµ  bao gåm     x∙Kim  S¬n  thÞ  vµ  trÊn   T©y S¬n, huyÖn  ¬ng    H S¬n, tØnh  TÜnh.   Hµ  ­ Khu    vùc cöa khÈu quèc  CÇu   tÕ  Treo  îc u    ®   tiªnph¸ttr   ¬ng      iÓn th m¹i, xuÊt nhËp khÈu, dÞch    lÞch  c«ng    vô, du  vµ  nghiÖp  theo ph¸p luËt cña      níc Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa ViÖtNam   phïhîp víi   vµ        th«ng  quèc  lÖ  tÕ. ­ ChÝnh    phñ    nícCéng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam       t«n träng vµ    b¶o  vÖ quyÒn      lîhîp ph¸p cña    i   c¸c nhµ  ®Çu    tViÖt Nam   nícngoµi®Çu    i   vµ      tt¹ khu    vùc cöa khÈu  quèc  CÇu   tÕ  Treo        phï hîp víiph¸p luËt,  chÝnh  s¸ch hiÖn    hµnh  cña ViÖtNam   c¸c§iÒu      vµ    ícquèc  mµ     tÕ  nícCéng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt  Nam   ký  ®∙  kÕt  hoÆc   tham  gia. §iÒu 2.­Ho¹t®éng  ¬ng    dÞch  th     th m¹i vµ  vô  ¬ng    i m¹i t¹ khu vùc cöa  khÈu  quèc  CÇu   tÕ  Treo thùc hiÖn    theo    c¸c quy ®Þnh  hiÖn  hµnh, bao    gåm:  ho¹t®éng    xuÊt nhËp    khÈu, t¹m    nhËp  i t¸ xuÊt,dÞch  qu¸    vô  c¶nh hµng    ho¸, cöa  hµng miÔn  thuÕ, Kho    ngo¹iquan,cöa      hµng    gií thiÖu  i s¶n phÈm,      héichî tr     iÓnl∙m,ph©n  i lo¹ ®ãng      gãi,l¾p      r¸p,giac«ng  hµng  xuÊtkhÈu,c¸cchinh¸nh          ®¹i diÖn      c¸c c«ng    ty trong    níc ngoµi,c¸c dÞch  vËn  níc vµ        vô  chuyÓn  hµng  ho¸,b¶o    qu¶n, kho    hµng, du    lÞch,kh¸ch s¹n,nhµ        hµng, ng©n    hµng, chî cöa      khÈu. ­ C¸c    doanh nghiÖp thuéc    c¸c thµnh  phÇn  kinh tÕ    thµnh  lËp  theo  quy  ®Þnh  cña ph¸p    îc kinh doanh  luËt®     xuÊt,nhËp    khÈu   trùc tiÕp    i c¸c lo¹ hµng  ho¸ (trõc¸cm Æt         hµng Nhµ    níccÊm   xuÊt,nhËp    khÈu).ViÖc    kinh doanh    xuÊt,   nhËp  khÈu  nh÷ng  Æt   m hµng  Nhµ     níc qu¶n    lý b»ng  h¹n ng¹ch  c¸c m Æt   vµ    hµng  kinh doanh    xuÊt,nhËp    khÈu  chØ    cã  tiªu,®iÒu  kiÖn,th× thùc hiÖn        theo  c¸cquy    ®Þnh  hiÖn hµnh cña Nhµ    theo chØ  nícvµ    dÉn  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. ­ Hµng        ho¸ nícngoµit¹m    nhËp  vµo  khu vùc cöa khÈu  quèc  CÇu   tÕ  Treo  trong khicha  i     t¸ xuÊt,® îcnhËp        vµo  Kho  ngo¹iquan,khixuÊt sang            níckh¸csÏ    
  2. 2 lµm        thñ tôct¸ xuÊt;tr i   êng    hîp hµng      ho¸ göivµo Kho ngo¹iquan      t¹ khu  i vùc cöa  khÈu  quèc  CÇu   tÕ  Treo kh«ng tiÕp    tôc chuyÓn  ® îc sÏ chuyÓn    i   ®i      tr¶l¹ n¬i   xuÊtxø.   ­ Bé    Th¬ng    quyÒn  híng dÉn  m¹i uû  vµ    cho  ban  Uû  nh©n d©n  TÜnh  Hµ  thùc hiÖn    viÖc cÊp  giÊy phÐp  chøc      iÓn l∙m  tæ  héichîtr   hµng    ho¸ cho    c¸c tæ  chøc  trong  ngoµi níc t¹  vµ      i khu vùc  cöa  khÈu  quèc  CÇu   tÕ  Treo. ­ Uû       ban  nh©n  d©n  tØnh  TÜnh  îcphÐp  Hµ  ®   chñ  ®éng  bµn      b¹c víichÝnh quyÒn  tØnh  Bolykhamxay  cïng phèihîp trong viÖc          x©y  dùng  qu¶n      vµ  lýchîcöa khÈu  theo  Quy chÕ        chîbiªngiíViÖt­Lµo. i    §iÒu    3.­ChÝnh    ®∙ivÒ  s¸ch u    ®Çu  : t ­ KhuyÕn    khÝch    c¸c nhµ ®Çu    t trong vµ    ngoµiníc ®Çu        t ph¸ttr       iÓn c¸c lÜnh vùc s¶n  xuÊt,kinh doanh,x©y        dùng  së    c¬  h¹ tÇng  i t¹ khu    vùc cöa khÈu  CÇu  Treo    víiLuËt khuyÕn  phï hîp      khÝch  ®Çu   t trong níc vµ      LuËt  §Çu     t níc ngoµi t¹    iViÖt  Nam.  Ngoµi quyÒn  îc hëng  ®   c¸c  ®∙i theo  u    ph¸p  luËt hiÖn    hµnh,cßn  îchëng:   ®   + Chñ  ®Çu  ,®Çu    t  tvµo khu  vùc cöa khÈu CÇu   Treo  îcgi¶m  ®   50%   tiÒn  thuª®Êt  víi   so   khung    gi¸hiÖn  hµnh cña Nhµ    níc®ang    ¸p dông    t¹ khu  i vùc cöa  khÈu quèc  CÇu   tÕ  Treo. +  Chñ  ®Çu    níc ngoµi t¹  t     ikhu vùc cöa khÈu quèc  CÇu   tÕ  Treo    khi chuyÓn    lî nhuËn  níc ngoµi ® îc hëng  i ra        thuÕ suÊt  møc   ë  thÊp nhÊt trong  khung  thuÕ  cña  LuËt ®Þnh.   ­ Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n d©n tØnh    Hµ TÜnh  îcphÐp  quyÕt  ®   ký  ®Þnh  phª duyÖt    ¸n x©y    c¸c dù    dùng  b¶n  c¬  nhãm   C   B,  trong khu    vùc  cöa  khÈu    trªn c¬  tho¶ thuËn    KÕ   së    víiBé  ho¹ch vµ    §Çu . t §iÒu 4.­VÒ     nguån vèn ®Çu    t cho khu vùc cöa khÈu quèc  CÇu   tÕ  Treo: ­    §Ó ®Èy   m¹nh  viÖc x©y  dùng  khu vùc cöa  khÈu  quèc  CÇu   tÕ  Treo  v÷ng m¹nh  kinh tÕ       ninh,quèc  vÒ    ­x∙héi, an    phßng,trong thêigian 5          n¨m  (kÓ  tõ ngµy    ban  hµnh    chÕ,  c¸c c¬  chÝnh  ®∙i)  u  ,mçi n¨m  Nhµ    níc®Çu   triªngqua    ng©n  s¸ch tØnh    cho khu  vùc  cöa khÈu  50%  tæng  thu vÒ  sè    thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu  trong n¨m      trªn®Þa  bµn  khu  vùc cöa khÈu  quèc  CÇu   tÕ  Treo.Møc    vèn  ®Çu    danh  tvµ  môc    c¸c c«ng  tr×nh c¬  h¹ tÇng  îc®Çu      së    ®   triªngtõ vèn      nµy  do  ban  Uû  nh©n  d©n  tØnh  TÜnh    Hµ  ®Ò nghÞ, Bé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu    t quyÕt   ®Þnh  sau    ý  khicã  kiÕn  tho¶ thuËn    cña  TµichÝnh. Bé    ­ C¸c chñ ®Çu     i t t¹ khu vùc cöa  khÈu CÇu   Treo  îc huy  ®   ®éng nguån  vèn trong nícvµ        nícngoµib»ng    mäi  h×nh thøc thÝch        hîp ®Ó x©y dùng  së  c¬  h¹ tÇng  c¸c c¬  s¶n    vµ    së  xuÊt,kinh doanh,dÞch  phïhîp víi       vô        quy ho¹ch ph¸t     tr   iÓnkinhtÕ         ­x∙héicña  tØnh  TÜnh, ®¶m   Hµ    b¶o  ninh quèc  an    phßng. ­ ViÖc    ®Çu    tx©y dùng    c¸c c«ng  tr×nh c«ng    nghiÖp,d©n    dông,h¹ tÇng      c¬  trong  së  khu vùc  cöa khÈu quèc  CÇu   tÕ  Treo  îc thùc  ®   hiÖn theo quy  ®Þnh ph¸p luËthiÖn      hµnh  qu¶n    vÒ  lý®Çu    x©y  tvµ  dùng cña ViÖtNam.   ­Uû    ban nh©n  d©n  tØnh  TÜnh  îcquyÒn    ëng  Hµ  ®   xÐt th mét  kho¶n tiÒn  cho    chøc, c¸ nh©n  c«ng    c¸c tæ      cã  gäi vèn ®Çu     t kh«ng  hoµn  i l¹ (vèn    ngoµi 
  3. 3 nguån  ng©n  s¸ch nhµ        níc)®Ó ®Çu    tvµo    c¸cc«ng  tr×nh kinh tÕ,x∙héit¹ khu            i   vùc  cöa khÈu theo quy    ®Þnh  thÓ  cô  cña  TµichÝnh. Bé    §iÒu      5.­VÒ xuÊt,nhËp    c¶nh  qua  cöa  khÈu  quèc  CÇu   tÕ  Treo. ­ Ngêi níc ngoµi,ngêi ViÖt Nam             ®Þnh  c t¹    iníc ngoµi ® îc xuÊt,nhËp        c¶nh  qua cöa khÈu  theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt ViÖt Nam         vÒ xuÊt nhËp    c¶nh  c¸c hiÖp  vµ    ®Þnh  hoÆc  tho¶ thuËn    vÒ thÞ thùc xuÊt nhËp    c¶nh    mµ ViÖtNam   kÕt        ký  víi níc. c¸c ­ C«ng    d©n    níc Céng  hoµ d©n  chñ nh©n d©n  Lµo (sau ®©y         gäit¾t lµ Lµo) c    i     trót¹  huyÖn        c¸c gi¸pgií víikhu  i vùc cöa khÈu  quèc  CÇu   tÕ  Treo  îc ®   qua    l¹ vµo  i khu vùc cöa khÈu  b»ng  chøng minh      i th biªngií hoÆc     giÊy th«ng  hµnh  biªn gií do  quan  thÈm     i c¬    cã  quyÒn  cña Lµo cÊp. Thêi h¹n      t¹m      tró t¹i khu  vùc  cöa  khÈu kh«ng    ngµy. qu¸ 7  ­ C«ng  d©n   níc Céng hoµ d©n  chñ  nh©n  d©n Lµo  nh÷ng  vµ  ngêi níc     ngoµikh¸c cã  chiÕu      hé  phæ  th«ng vµo  khu vùc cöa khÈu  îcmiÔn  ®   thÞ thùc   xuÊt,nhËp    c¶nh.Thêih¹n t¹m          trótrong khu    vùc  cöa khÈu kh«ng    ngµy. qu¸ 15    Trêng  hîp muèn  n¬i kh¸c trong  ®i      tØnh    Hµ TÜnh  hoÆc     c¸c tØnh kh¸c cña    ViÖt Nam     th×  c¬  do  quan  qu¶n    lý xuÊt,nhËp    c¶nh (Bé C«ng  an) xem  xÐt  cÊp thÞ  thùc t¹    i cöa khÈu  quèc  CÇu   tÕ  Treo theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh   vÒ xuÊtnhËp    c¶nh. ­ C¸c  ¬ng    th nh©n, c¸cnhµ      ®Çu      tnícngoµi,ngêiViÖtNam         ®Þnh  ë    c  níc ngoµitham      gia ®Çu  ,s¶n  t  xuÊt,kinh doanh,du        lÞch,ho¹t®éng      dÞch  kh¸c vô    t¹  i khu vùc cöa khÈu  îcra vµo  ®     khu vùc cöa khÈu b»ng  chiÕu  hé  hoÆc  giÊy  phÐp  c¬  do  quan  qu¶n    lýxuÊt,nhËp    c¶nh (Bé C«ng    quyÒn  an) uû  cho C«ng  an  TÜnh  Hµ  cÊp. §iÒu      chøc  6.­VÒ tæ  qu¶n    lýkhu  vùc  cöa  khÈu  quèc  CÇu   tÕ  Treo. ­ Uû    ban  nh©n d©n tØnh  TÜnh  Hµ  thµnh  Ban  lËp  Qu¶n    lýkhu vùc cöa  khÈu quèc  CÇu   tÕ  Treo    ®Ó thùc hiÖn    viÖc  qu¶n    trung,thèng  lýtËp    nhÊt khu    vùc  nµy. ­  Th¬ng  Bé  m¹i,Bé    Quèc  phßng, Bé    C«ng    X©y   an, Bé  dùng, Bé      Tµi chÝnh,Tæng    côc    H¶i quan,Tæng    côc  lÞch vµ    quan  ªnquan  Du    c¸c c¬  li   phèi   hîp      víiUû ban nh©n  d©n  tØnh    Hµ TÜnh  chøc  tæ  qu¶n      lýtètho¹t®éng    cña  Ban  Qu¶n    lýkhu  vùc  cöa  khÈu  quèc  CÇu   tÕ  Treo. ­ Sau    hai n¨m  thùc hiÖn, Uû     ban nh©n  d©n  tØnh    Hµ TÜnh  tr¸ch cã    nhiÖm  phèi hîp        víic¸c Bé, ngµnh Trung  ¬ng  ªnquan  li   tiÕn hµnh tæng kÕt  viÖc    ¸p dông    c¸cchÝnh  s¸ch u    trªnvµ        ®∙inªu    b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  t   phñ    ®Ó kÞp    thêi®iÒu  chØnh, bæ     sung  nh÷ng vÊn    ®Ò cÇn  thiÕt. §iÒu  7.­  QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    ngµy  th¸ng  n¨m  cã  lùc tõ  01  01  1999.C¸c  tr   Bé  ëng,Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang    Bé, Thëng  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, Chñ     tÞch    Uû ban  nh©n  d©n  tØnh    Hµ TÜnh   theo chøc n¨ng,  nhiÖm   vµ  vô  quyÒn  h¹n cña m×nh  chñ ®éng  iÓn khai thùc  tr     hiÖn  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2