intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 254TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

116
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 254TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 254TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è :254/TT G   V Ò  VI Ö C  T H µ N H  L Ë P   æ N G  C « N G  T Y  T H U è C  L¸  Ö T  N A M T VI THñ   íNG  Ý NH   ñ   T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; Nh»m   ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  ng 07/3/1994  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Ý  iÓ m   µnh  Ëp tËp  oµn  ph v vi th ® th l  ® kinh doanh;   X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B C«ng  nghiÖp  Ñ, nh QUY Õ T   NH   ®Þ §i Ò u 1.­  µnh  Ëp  Th l Tæng   c«ng    èc    Öt Nam     ¬  ë    ty Thu l¸Vi   trªnc s tæ chøc, s ¾p   Õp  ¹    x l ic¸c  n   Þ   ®¬ v s¶n  Êt,l th«ng, sù  xu  u    nghiÖp  Ò   v Thuèc    l¸ thuéc Bé    C«ng  nghiÖp  Ñ   µ  ña    a  ¬ng. nh v c c¸c®Þ ph Tæng  c«ng    èc    Öt Nam   tyThu l¸Vi   (sau  y   äit¾t lµ Tæng  ®© g       c«ng    µ ty)l   tæng  c«ng    µ   íc ho¹t®éng  ty Nh n     kinh doanh, cã   c¸ch   t ph¸p  ©n,  ã    nh c c¸c quyÒn  µ  Üa  ô  ©n  ù  v ngh v d s theo  Ët ®Þnh, tùchÞu  Lu      tr¸chnhiÖ m  Ò   µn  é    v to b ho¹t®éng, kinh doanh        trong sè  èn  Tæng    v do  c«ng    tyqu¶n  ý; ã  l   con  Êu, cã  c d  tµis¶n  µ    ü  Ëp    v c¸c qu t trung,® îc m ë   µikho¶n  ©n   µng     t  Ng h trong níc vµ  íc     n  ngoµi theo    quy  nh  ña  µ   íc,® îc tæ  ®Þ c Nh n     chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo  Òu  Ö  §i l cña Tæng  c«ng  ty. Tæng  c«ng    èc    ÖtNam   ã    tyThu l¸Vi   c tªngiao dÞch  èc  Õ  µ:   qu t l   VIETNAM  NATIONAL  TOBACC O  CORP O RATION,  viÕt t¾t lµ  VINATABA. Trô  ë  Ýnh  ña  s ch c Tæng  c«ng    Æt  ¹ thµnh  è  µ   éi. ty® t  i ph H N §i Ò u  ­Tæng  2.   c«ng    ã  Ö m  ô  Ýnh  tyc nhi v ch sau  y: ®© 1­ Thùc  Ön  Ö m  ô    hi nhi v kinh doanh  èc      Thu l¸theo quy  ¹ch vµ  Õ   ¹ch    ho   k ho ph¸ttr Ón ngµnh  èc    ña  µ   íc,bao  å m:  ©y   ùng  Õ   ¹ch   i   Thu l¸c Nh n   g X d k ho ph¸t  tr Ón,®Ç u   , t¹o nguån  èn  u   , tæ  i  t    v ®Ç t   chøc  ïng  v nguyªn  Öu  èc  ,s¶n  li thu l¸  xuÊt, tiªu thô     s¶n  È m;  ph cung  øng  Ët  , thiÕt bÞ;  Êt  Ëp  Èu;  ªn v t    xu nh kh li   doanh,li   Õt  íic¸c tæ    ªnk v     chøc  kinh tÕ    trong nícvµ  ícngoµiphï hîp víiph¸p      n         luËtvµ  Ýnh    ch s¸ch cña  µ   íc.   Nh n 2­ NhËn  µ  ö  ông  ã  Öu    vsd c hi qu¶,b¶o  µn  µ    iÓnvèn  Nhµ   íc   to v ph¸ttr   do  n  giao,bao  å m   phÇn  èn  u    µo    g c¶  v ®Ç tv doanh  nghiÖp  kh¸c;nhËn  µ  ö  ông    vsd cã  Öu  hi qu¶  µinguyªn,®Êt  ai  µ    ån  ùc kh¸c do  µ   íc giao    t    ® v c¸c ngu l     Nh n   ®Ó thùc hiÖn  Ö m  ô    nhi v kinhdoanh  µ  ÷ng  Ö m  ô    v nh nhi v kh¸c® îcgiao.    3­ Tæ     chøc,qu¶n  ýc«ng      l  t¸cnghiªncøu  µ    v øng  ông  Õn bé  d ti   khoa  äc, h  c«ng nghÖ   µ  v c«ng    o  ¹o,båi dìng  t¸c®µ t     c¸n  é  µ  b v c«ng  ©n  nh trong Tæng     c«ng  ty. §i Ò u 3.­
  2. 2 1/C¬   Êu  chøc  ña    c tæ  c Tæng  c«ng    å m   ã: tyg c ­Héi ®ång     qu¶n  Þ,Ban  Óm  tr   ki so¸t; ­Tæng    gi¸m  c  µ  é  ®è v b m¸y  óp viÖc; gi   ­C¸c  n  Þ  µnh    ña    ®¬ v th viªnc Tæng  c«ng  ty. 2/ Tæ     chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Tæng  c«ng    îcquy  nh  ô  Ó  ty®   ®Þ c th trong  §iÒu  Ö  l Tæng  c«ng    ChÝnh  ñ  tydo  ph ban  µnh. h §i Ò u 4.­ Bé   ëng  é     tr B C«ng  nghiÖp  Ñ   nh sau    èng  Êt  íiBé   ­ khith nh v   tr ëng, Trëng    ban    Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ, tr×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  ­  b Ch ph   Th t Ch ph quyÕt  nh    Ö m   ñ   Þch  éi ®ång  ®Þ bæ nhi Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    µ    µnh    tyv c¸cth viªnkh¸ccña  éi ®ång    H  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng ty. Bé   ëng  é   tr B C«ng nghiÖp  Ñ   Õt  nh    Ö m   ã  nh quy ®Þ bæ nhi Ph tæng  gi¸m  ®èc  µ  Õ     ëng  v k to¸ntr Tæng c«ng    Héi ®ång  tydo    qu¶n  Þtr×nh trªnc¬  ë    tr       s ®Ò nghÞ  ña  c Tæng  Gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng ty. §i Ò u 5.­ 1/ Bé   ëng  é     tr B C«ng  nghiÖp  Ñ   ã  nh c tr¸chnhiÖm   ©y  ùng  ¬ng        xd ph ¸n tæ chøc,s ¾p  Õp  ¹ c¸c®¬n  Þ    x l    i v s¶n  Êt,l th«ng,sù  xu  u    nghiÖp  ãit¹ §iÒu  trªn n  i   1    ®©y     Ëp  ®Ó l danh  s¸ch    n  Þ  µnh    c¸c ®¬ v th viªnTæng  c«ng    ×nh  ñ íng ty tr Th t   ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. ph quy   2/Héi ®ång     qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    Þu  tych tr¸chnhiÖm   ©y  ùng  Òu  Ö    xd §i l tæ  chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Tæng c«ng      ×nh ChÝnh  ñ  ty®Ó tr   ph ban  µnh. h 3/ Bé   ëng  é   µi chÝnh  ñ  ×,phèi hîp  íiBé   ëng    tr BT  ch tr     v   tr C«ng nghiÖp  nhÑ   ùc hiÖn  Öc  th   vi giao vèn    cho  Tæng c«ng  ty. §i Ò u  ­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  6.   ®Þ n c hi l     k t  ban  µnh. h Bé  ëng  é   tr B C«ng  nghiÖp  Ñ,  é   ëng  é   µichÝnh,Bé  ëng,Trëng  nh B tr BT    tr   ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ, c¸c Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬  b Ch ph     tr   tr c quan ngang  Bé, Thñ  ëng  ¬    tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng, Héi  ng  ¬  ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    èc    ÖtNam   Þu  tyThu l¸Vi   ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=116

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2