intTypePromotion=1

Quyết định 255/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
121
lượt xem
7
download

Quyết định 255/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 255/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Thép Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 255/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  255/TT G N G µ Y  29 T H¸ N G  4 N¨ M  1995  V Ò   Ö C   H µ N H  L Ë P  T æ N G  C « N G  T Y  T H Ð P  VI Ö T   A M VI T N THñ   íNG  Ý NH   ñ   T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; Nh»m   ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  ng 07/3/1994  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Ý  iÓ m   µnh  Ëp tËp  oµn  ph v vi th ® th l  ® kinh doanh;   X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B C«ng  nghiÖp nÆng, QUY Õ T   NH   ®Þ §i Ò u  ­ Thµnh  Ëp  1.   l Tæng  c«ng    Ðp  Öt Nam     ¬  ë  chøc, tyTh Vi   trªnc s tæ    s ¾p   Õp  ¹  x liTæng  c«ng    Ðp  Öt Nam   Ön  ty th Vi   hi nay  µ    n  Þ   ã  ªn v c¸c ®¬ v c li   quan  éc Bé  thu   C«ng  nghiÖp  nÆng. Tæng   c«ng    Ðp  Öt  ty th Vi Nam   (sau  y   äi t¾t lµ Tæng   ®© g       c«ng    µ ty)l   tæng  c«ng    µ   íc ho¹t®éng  ty Nh n     kinh doanh, cã   c¸ch   t ph¸p  ©n,  ã    nh c c¸c quyÒn  µ  Üa  ô  ©n  ù  v ngh v d s theo  Ët ®Þnh, tùchÞu  Lu      tr¸chnhiÖ m  Ò   µn  é    v to b ho¹t®éng, kinh doanh        trong sè  èn  Tæng    v do  c«ng    tyqu¶n  ý; ã  l   con  Êu, cã  c d  tµis¶n  µ    ü  Ëp    v c¸c qu t trung,® îc m ë   µikho¶n  ©n   µng     t  Ng h trong níc vµ  íc     n  ngoµi theo    quy  nh  ña  µ   íc,® îc tæ  ®Þ c Nh n     chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo  Òu  Ö  §i l cña Tæng  c«ng  ty. Tæng  c«ng    Ðp  ÖtNam   ã    tyth Vi   c tªngiao dÞch  èc  Õ  µ:   qu t l   VIETNAM   STEEL  CORPO RATION,  Õtt¾tlµVSC. vi       Trô  ë  Ýnh  ña  s ch c Tæng  c«ng    Æt  ¹ thµnh  è  µ   éi. ty® t  i ph H N §i Ò u  ­Tæng  2.   c«ng    ã    Ö m  ô  Ýnh  tyc c¸cnhi v ch sau  y: ®© 1­  ùc  Ön  Ö m   ô  Th hi nhi v kinh doanh  Ðp  µ      th v c¸c kim  ¹ lo ikh¸c theo      quy ho¹ch  µ  Õ   ¹ch  v k ho ph¸ttr Ón thÐp  µ   i   v kim  ¹  ña  µ   íc,bao  å m:  ©y   lo ic Nh n   g X dùng  Õ   ¹ch    iÓn,®Ç u  ,t¹onguån  èn  u  , tæ  k ho ph¸ttr   t    v ®Ç t  chøc  ïng  v nguyªn  liÖu ThÐp,    s¶n  Êt,tiªuthô s¶n  È m,  Êt nhËp  Èu; li   xu       ph xu   kh   ªndoanh,li   Õt    ªnk víic¸c tæ      chøc  kinh tÕ    trong níc vµ  íc ngoµiphï hîp  íiph¸p  Ëtvµ  Ýnh      n      v  lu   ch s¸ch cña  µ   íc.   Nh n 2­  Ën  µ  ö  ông  ã  Öu  Nh vsd c hi qu¶, b¶o  µn  µ    iÓn vèn,bao  å m     to v ph¸ttr     g c¶  Çn  èn  u    µo    ph v ®Ç tv c¸cdoanh  nghiÖp kh¸c;nhËn  µ  ö  ông  ã  Öu      vsd c hi qu¶ tµinguyªn, ®Êt  ai  µ      ® v c¸c  ån  ùc kh¸c  Nhµ   íc giao    ùc  Ön  ngu l   do  n  ®Ó th hi nhiÖ m  ô  v kinh doanh  µ  ÷ng  Ö m  ô    v nh nhi v kh¸c® îcgiao.    3­ Tæ     chøc,qu¶n  ýc«ng      l  t¸cnghiªncøu  µ    v øng  ông  Õn bé  d ti   khoa  äc, h  c«ng nghÖ   µ  v c«ng    o  ¹o,båi dìng  bé  µ  t¸c®µ t     c¸n  v c«ng  ©n  ôc  ô    nh ph v cho ho¹t®éng    kinh doanh  ña    c Tæng  c«ng ty. §i Ò u  ­ 3.
  2. 2 1/C¬   Êu  chøc    c tæ  Tæng  c«ng    å m   ã: tyg c ­Héi ®ång     qu¶n  Þ,Ban  Óm  tr   ki so¸t; ­Tæng    gi¸m  c  µ  é  ®è v b m¸y  óp viÖc; gi   ­C¸c  n  Þ  µnh    ña    ®¬ v th viªnc Tæng  c«ng  ty. 2/ Tæ     chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Tæng  c«ng    îcquy  nh  ô  Ó  ty®   ®Þ c th trong  §iÒu  Ö  l Tæng  c«ng    ChÝnh  ñ  tydo  ph ban  µnh. h §i Ò u  ­ Bé  ëng  é  4.   tr B C«ng  nghiÖp nÆng  sau    èng  Êt víi é  ­ khith nh     tr B ëng, Trëng    ban    Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ, tr×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  ­  b Ch ph   Th t Ch ph quyÕt  nh    Ö m   ñ   Þch  éi ®ång  ®Þ bæ nhi Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    µ    µnh    tyv c¸cth viªnkh¸ccña  éi ®ång    H  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng  ty. Bé  ëng  é  tr B C«ng  nghiÖp  nÆng   Õt  nh    Ö m   ã  quy ®Þ bæ nhi Ph tæng  gi¸m  ®èc  µ  Õ     ëng  v k to¸ntr Tæng c«ng    Héi ®ång  tydo    qu¶n  Þtr×nh trªnc¬  ë    tr       s ®Ò nghÞ  ña  c Tæng  Gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng  ty. §i Ò u 5.­ 1/ Bé   ëng  é     tr B C«ng  nghiÖp nÆng   Þu  ch tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng  ¬ng    xd ph ¸n tæ    chøc,s ¾p  Õp  ¹ c¸c ®¬n  Þ  ãit¹  Òu  trªn®©y     Ëp    x l    i v n  i §i 1    ®Ó l danh  s¸ch  c¸c®¬n  Þ  µnh      v th viªnTæng c«ng    ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. tytr   t  ph quy   2/Héi ®ång     qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    Þu  tych tr¸chnhiÖm   ©y  ùng  Òu  Ö    xd §i l tæ  chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Tæng c«ng      ×nh ChÝnh  ñ  ty®Ó tr   ph ban  µnh. h 3/ Bé   ëng  é   µi chÝnh  ñ  ×,phèi hîp  íiBé   ëng    tr BT  ch tr     v   tr C«ng nghiÖp  nÆng  ùc hiÖn  Öc  th   vi giao vèn    cho Tæng c«ng  ty. §i Ò u  ­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  6.   ®Þ n c hi l     k t  ban  µnh. h Bé   ëng  é   tr B C«ng  nghiÖp nÆng,  é   ëng  é   µi chÝnh, Bé   ëng, Tr­ B tr BT    tr   ëng ban    Tæ chøc  C¸n  é   Ýnh  ñ, c¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  ­  b Ch ph   B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n   Nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, Héi  ng  ¬  ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    Ðp  ÖtNam   Þu  tyTh Vi   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2