intTypePromotion=1

Quyết định 260/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
85
lượt xem
9
download

Quyết định 260/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 260/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy chế dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 260/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H è N G  ® è C   G © N  H µ N G   H µ  N í C T N N Sè  260/Q§­N H 1  N G µ Y  19 T H¸ N G  9 N¨ M  1995 V Ò  VI Ö C  B A N  H µ N H  " Q U Y   H Õ   ù  T R ÷  B ¾ T  B U é C C D ® è I V íI æ  C H ø C  T Ý N  D ô N G "  T THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N ­C¨n  LuËt Tæ     cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  09­ Ch ph ng 30­ 1992; ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ    cø  l Ng h Nh n     v Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng,hîp t¸cx∙tÝn  ông  µ         d v c«ng    µichÝnh  tyt   c«ng  è  b theo  Önh  è  l s 37/LCT­ H§NN8   µ  Önh  è  vl s 38/LCT­ H§NN8   µy  th¸ng 5  ng 24    n¨m  1990  ña  ñ   Þch  c Ch t Héi ®ång  µ   ícN ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam;   Nh n     ho x∙h   ngh Vi   ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íccña  é   µ  ¬  l  n  B v c quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Nghiªncøu    kinh tÕ;   QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Õt  nh  µy  quy ®Þ n "Quy  Õ   ù  ÷b ¾t  éc  i  íi ch d tr   bu ®è v   Tæ   chøc  Ýn  ông". T d §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  ý  µ  ®Þ n c hi l     k t  k v thay thÕ  Õt   quy   ®Þnh  è  s 108/Q§­NH5   µy  6­ ng 9­ 1992  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. c Th ®è Ng h Nh n §i Ò u 3: Vô   ëng  ô     nh  Õ   µichÝnh, Vô   ëng  ô   Õ   tr V c¸c ®Þ ch t     tr V k to¸n tµichÝnh,      Gi¸m  c  ë   ®è S giao dÞch    NHNN   Öt Nam   íng dÉn  ùc hiÖn  Vi   h  th   quy  Õ   ù  ÷ ch d tr   b ¾t  éc  bu ban  µnh  h theo quyÕt ®Þnh  µy.     n §i Ò u 4: Ch¸nh  v¨n phßng  èng  c,  Th ®è Ch¸nh  Thanh    ñ  ëng    n  Þ  tra,Th tr c¸c ®¬ v thuéc Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng,Gi¸m  c      h Nh n   ¬  ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   ­ Ng h Nh n íctØnh,thµnh  è,Tæng      ph   gi¸m  c  ®è (gi¸m ®èc),tæ      chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy. thih quy   n Q U Y  C H Õ D ù   R ÷  B ¾ T  B U é C  ® è I V íI æ  C H ø C  T Ý N   ô N G T  T D (Ban  µnh  Ìm  h k theo quyÕt ®Þnh  è      s 260/Q§­NH1 Ngµy  th¸ng9  19    n¨m 1995  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n
  2. 2 C H ¬NG   I §IÒU  KHO¶N   CHUN G §i Ò u 1: C¸c  chøc  Ýn  ông  ¹t®éng    Öt Nam    tæ  td ho   ë Vi   :Bao  å m     ©n  µng  g c¸c Ng h th ng  ¹i  èc  ¬ m Qu doanh, Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i    Çn,  ©n   µng  ªn   h th m cæ ph Ng h li   doanh, chinh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi ho¹t®éng  ¹  Öt Nam,     Ng h n      tiVi   C«ng    µi ty t   chÝnh, Hîp      Ýn  ông, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ã    t¸cx∙ t d   td nh d c huy  ng  Òn  öi ®é ti g   b»ng  ng  Öt Nam   µ  ¹itÖ  u   ®å Vi   v ngo   ®Ò ph¶i cã    tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön      th hi quy ®Þnh  Ò   ù  ÷b ¾t  éc. v d tr   bu §i Ò u 2: TiÒn  öingo¹itÖ  µm  ¬  ë  Ýnh  g    l cst DTBB   µc¸clo¹ ngo¹itÖ  ùdo  l    i     t   chuyÓn  ® æi  îcquy  æi  µnh  ®  ® th USD   µ  ùc hiÖn  ù  ÷b ¾t  éc  v th   d tr   bu b»ng  USD. §i Ò u 3: Së  giao  Þch  d NHNN   µ    v chi nh¸nh NHNN   îc uû  Òn  äichung  µ ®   quy (g   l  NHNN)  ùc hiÖn  Ýnh    µ  th   t to¸nv th«ng    b¸o DTBB   cho    c¸cTCTD. §i Ò u 4: §Þnh  ú    nh  k x¸c ®Þ DTBB   µ kho¶ng  êigian  Ýnh  l  th   t b»ng  è  µy  s ng trong  m çi kú  Ýnh     t to¸nDTBB. CH ¬NG   II NH ÷ NG   QUY   NH   ô   Ó ®Þ C TH §i Ò u 5: C¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td (TCTD) ph¶ith ng    ê xuyªn duy  ×®Çy    è  Òn   tr   ®ñ s ti   dù  ÷b ¾t  éc  tr   bu (DTBB) theo quy  nh  ña    ®Þ c NHNN. §i Ò u 6: ViÖc quy  nh  û lÖ, c¬  Êu  ®Þ t    c DTBB   µ  Ýnh    vt l∙ cho  Òn  i ti DTBB   Çn  (ph tiÒn DTBB   öitrªntµikho¶n  Òn  öikh«ng  ú  ¹n    g     ti g   k h ë NHNN), do  èng  c    Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc quyÕt  nh  ô  Ó, tuú thuéc  µo  ôc    µ  h Nh n   ®Þ c th     vm tiªuv yªu  Çu  c cña  Ýnh  ch s¸ch tiÒn tÖ      trong tõng thêikú.      §i Ò u 7: Møc  Òn DTBB   µng  ú  îctÝnh    ¬  ë  û lÖ  ti   h k®  trªnc s t   DTBB   Thèng  c  do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh  i víi µn  é  è    Òn göib×nh  ©n  h Nh n   ®Þ ®è    to b s d ti     qu trong  kú  íccña  tr   TCTD. §i Ò u 8:
  3. 3 Sè   Òn  ti DTBB   îcgöië  µikho¶n  Òn  öikh«ng  ú  ¹n  ë   ¹  ë   ®    t  ti g   k h m t i giao  S dÞch  ©n  µng  µ   íchoÆc     Ng h Nh n   chinh¸nh  ©n  µng  µ   íc,n¬iTCTD   ë   Ng h Nh n     m tµikho¶n  Ýnh. Riªng  Òn  öi DTBB     ch   ti g   b»ng  ¹itÖ  öi t¹  ë   ngo   g   iS giao  Þch d NHNN. §i Ò u 9: §Þnh  ú  Ýnh  kt DTBB,  ©n   µng  µ   íc c¨n  b¸o  Ng h Nh n   cø  c¸o  ña  chøc  c tæ  tÝn  ông: d 9.1.KiÓ m     è  Öu b¸o    Ýnh  è  Òn DTBB     tras li   c¸o,t s ti   ph¶ithùc hiÖn  ña  ú      ck ®ã   µ  v th«ng    b¸o cho  chøc  Ýn  ông. tæ  td 9.2.§èichiÕu  è  Òn DTBB      s ti   ph¶ithùc hiÖn      trong kú  íi   v  tæng  è    ×nh  s db qu©n      µikho¶n  îctÝnh  trªnc¸c t   ®  trong c¬  Êu  Òn DTBB     c ti   trong kú      ö    ®ã ®Ó x lýtheo §iÒu  díi y.     10    ®© §i Ò u 10: Ng ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn  Öc  ö  ýnh  h Nh n     vi x l   sau: 10.1.Trêng  îp tæng  è    ×nh  ©n      µikho¶n  îc tÝnh    h  s db qu trªnc¸c t   ®  trong   c¬  Êu  Òn  c ti DTBB   ña  c TCTD   á  ¬n  è  Òn  nh h s ti ph¶i DTBB,  è    s chªnh  Öch  l thiÕu  Þ   ö  ¹ttheo  Õ   ,  ng  êiTCTD   b x ph   ch ®é ®å th   ph¶it×m  äi  ån  ï ®¾ p     m ngu b   ®ñ   møc  DTBB. 10.2.Trêng  îp tæng  è    ×nh  ©n      µikho¶n  îc tÝnh    h  s db qu trªnc¸c t   ®  trong  c¬  Êu  Òn DTBB   ña  c ti   c TCTD   ính¬n  è  Òn ph¶iDTBB,  l  s ti     NHNN   Ýnh      è  t tr¶l∙s i vîttrªntµikho¶n  Òn göikh«ng  ú  ¹n ë       ti     k h   NHNN   theo l∙suÊtquy  nh.    i   ®Þ §i Ò u 11: ViÖc      b¸o c¸o,tæng  îp vµ  ©n  Ých  Ò   Êp  µnh  h   ph t v ch h DTBB: 11.1.Tríc01  µy  ña  nh  ú  Ýnh      ng c ®Þ kt DTBB,  chøc  Ýn  ông  tæ  td ph¶igöi    b¶n  Ýnh    t to¸nmøc  DTBB   cho  NHNN,  è  Öu tÝnh      vµ  è  Öu cña  s li   to¸nc¨n cø  s li   kú  íc(theo m É u   íng dÉn). tr     h  11.2.Sau  ngµy  ña  nh  ú  Ýnh    05  c ®Þ kt to¸n,     nh¸nh  ©n  µng  µ   ­ Chi Ng h Nh n íc tØnh, thµnh  è  µ  ë       ph v S giao  Þch  ©n   µng  µ   íc göi b¸o  vÒ   ô  d Ng h Nh n     c¸o  V c¸c ®Þnh  Õ   µichÝnh    ch t   NHNN   Öt Nam;  ô     nh  Õ   µichÝnh  Vi   V c¸c ®Þ ch t   tæng  hîp b¸o    èng  c  Ò   ×nh  ×nh  Êp  µnh    c¸o Th ®è v t h ch h DTBB   ña    c c¸c TCTD,  ng  ®å thêigöivÒ   ô      V Nghiªncøu   kinh tÕ  µ    v Thanh   traNHNN. §i Ò u 12: TCTD   îcquyÒn  Õu  ¹ivíi ©n  µng  µ   ícc¸cquyÕt ®Þnh  ö  ý ®  khi n     Ng h Nh n       x l  cha tho¶  ¸ng  Ò   Êp  µnh  ® v ch h TDBB. Trong  êigian  a  îc gi¶iquyÕt, th   ch ®       TCTD   Én  v ph¶ichÊp  µnh  Õt ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   íc.   h quy   c Ng h Nh n §i Ò u 13: Xö  ýviph¹m: l   
  4. 4 C¸c  êng  îp viph¹m  tr h    quy  Õ   µy,®Ò u   Þ   ö  ýtheo  ch n   b x l  quy  Õ   ö  ¹t ch x ph   c¸cviph¹m  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícban  µnh.    do  ®è Ng h Nh n   h CH ¬NG   I II §IÒU  KHO¶N   èI  ïNG CU C §i Ò u 14: ViÖc  öa  æi, bæ   s®   sung    iÒu  c¸c ® kho¶n trong quy  Õ   µy  Thèng    ch n do  ®èc  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Ng h Nh n      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2