intTypePromotion=1

Quyết định 4002/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Tran Huu Tri | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
222
lượt xem
17
download

Quyết định 4002/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4002/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4002/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4002/QĐ-BGDĐT ---------------------- Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“ --------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6960/QĐ- BGDĐT ngày 16/10/2008. Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để b/c); THỨ TRƯỞNG - Các Thứ trưởng; (đã ký) - Như Điều 3 (để thực hiện); - Báo Giáo dục và thời đại; - Website Bộ GD&ĐT; - Lưu VT, Vụ CTHSSV. Nguyễn Vinh Hiển D:\File tu mang\ Thang 8\060809\4002\the le thi logo.doc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2