intTypePromotion=1

Quyết định 450/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
74
lượt xem
2
download

Quyết định 450/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 450/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc huỷ bỏ mã ngân hàng trong hệ thống mã ngân hàng, tổ chức tín dụng và kho bạc nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/9/2000 của Thống đốc ngân hàng nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 450/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc s è  450/2002 Q §/ N H N N   N n g µ y 7 th¸ng  n¨ m  2002 v Ò  vi Ö c h u û  b á   ∙  N g © n  h µ n g   5  m trong H Ö  th è ng m∙  N g © n  h µ n g,  æ   h ø c   Ý n  ô n g  v µ   T c t d K h o   ¹ c  h µ  n íc ba n   µ n h  theo  u y Õ t ® Þ n h   b N h Q 59/2000/Q§­N H N N 2  n g µ y   22­02­2000 c ñ a  T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc ® n Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc sè  1997/QH10  µy  12­   cø    h Nh n   01­ ng 12­ 1997  vµ  Ët c¸cTæ   Lu     chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  12­ ng 12­ 1997; ­ C¨n cø NghÞ   nh   è 15/CP  µy 2­ 1993  ña  Ýnh  phñ   Ò   ®Þ s ng 3­ c Ch v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  bé; ­Theo    Þ  ñaVô  ëng  ô  Õ      µichÝnh,   ®Ò ngh c tr V K to¸n­T   Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1:   û   á  ý  Öu   è  tù  ña  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Hu b k hi s thø  c Ng h th m  phÇn  ©u    Ch ¸ Th¸iB×nh  ¬ng      D ­ 312  ¹  iÓ m   kho¶n  ®iÒu  “Quy  nh   ti ® c  3  5  ®Þ vÒ   Ö   èng  Ng ©n  µng,Tæ   h th M∙  h   chøc  Ýn  ông  µ  td v Kho  ¹c Nhµ   íccã  ë   µi b  n   m t  kho¶n  ¹  ©n   µng  µ   íc ®Ó   ùc tiÕp  tiNg h Nh n   tr   giao  Þch  d thanh to¸n”ban  µnh    h kÌm theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 59/2000/Q§­ NHNN2   µy  02­ ng 22­ 2000  ña  èng  c Th ®èc  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u    3: Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Côc  ­ V¨n    tr V K to¸n­ T     tr ëng  ôc  C C«ng  Ö     äc  ©n   µng, Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   ngh tinh Ng h   tr c¸c ®¬ v thu Ng hµng  µ   íc ViÖt  Nh n   Nam,  Gi¸m  c     ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  t dông  µ  v Kho  ¹c Nhµ   ícchÞu  b  n  tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2