intTypePromotion=1

Quyết định 456/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
81
lượt xem
6
download

Quyết định 456/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 456/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 "Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng" ban hành kèm theo Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN ngày 14/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 456/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc vi Öt n a m   n s è 456/2003/q ®­n h n n  n g µ y  12 th¸ng 5 n¨ m  2003 v Ò   Ö c  vi s ö a ® æ i,  æ   u n g  kh o¶ n  1, ® i Ò u   “ quy ch Õ  thanh to¸n b ï trõ ® i Ö n  t ö  b s 1  liªn g © n   µ n g”  a n  h µ n h  kÌ m    n h b theo  q u y Õ t ® Þ n h  s è  1557/2001/q§­ h n n  n g µ y   n 14/12/2001  c ñ a  è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc th T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt ng©n  µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cB c¬  quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 64/2001/N§­   µy  CP ng 20/9/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   ¹t®éng  v ho   thanh    to¸nqua    chøc  c¸ctæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 44/2002/Q§­TTg  µy  ng 21/3/2002  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ö  ông  ph v vi s d chøng  õ®iÖn  ölµm  t  t  chøng  õkÕ       ¹ch  t   to¸n®Ó h to¸nvµ    thanh    èn  ña      to¸nv c c¸cTæ chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K to¸n­T   quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    öa  æi, bæ   1. S ®   sung  kho¶n    Òu  “Quy  Õ   1, §i 1  ch thanh    ï to¸nb   trõ diÖn  tö liªn ng©n  hµng” ban  hµnh  kÌm  theo Quy Õt  ®Þnh  sè  1557/2001/Q§­NHNN   µy  ng 14/12/2001  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc c Th ®è ng h Nh n   nh sau: “1.Quy  Õ   µy  iÒu    ch n ® chØnh  ¹t®éng  ho   thanh    ï trõqua  ¹ng    to¸nb     m m¸y tÝnh    c¸c kho¶n  thanh to¸n b»ng  ng  Öt Nam     ®å Vi   (VN§)  ÷a    ©n  µng, gi c¸c ng h   Tæ  chøc  kh¸c ® îclµm  Þch  ô     d v thanh    ¹t®éng      to¸nho   trªnl∙nhthæ  Öt Nam   Vi   cïng  ë   µikho¶n  Òn  öi t¹  ét  n  Þ  ©n   µng  µ   íc,do  n  Þ  m t  ti g   i m ®¬ v Ng h Nh n   ®¬ v Ng ©n  µng  µ   íc®ã   chøc  µ  ñ  ×thanh    ïtrõ®iÖn  ö. h Nh n   tæ  v ch tr   to¸nb     t a.Møc  Òn thanh      ti   to¸nqua  ïtrõ®iÖn  öli   ©n  µng: b    t   ªnng h ­ §èivíic¸c lÖnh         thanh    ÷a c¸c ng©n  µng  to¸ngi     h trong ph¹m    ét  a     vim ®Þ bµn  tØnh,thµnh  è  × kh«ng  íh¹n    ph th   gi   møc  Òn. i ti ­  èi víic¸c lÖnh  §     thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö ®Ó        t  chuyÓn  i  ©n  µng  ® ng h kh¸c ®Þa   µn    b tØnh, thµnh  è  ×    ph th møc   Òn  èi®a   µ møc     Þ thÊp    ti t   l   gi¸tr   do Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh  ®è Ng h Nh n   ®Þ cho  õng thêikú. t   b. TÊt  c¸c kho¶n    c¶    chuyÓn  Òn  î trong thanh  ti n     to¸n bï trõ®iÖn  ö li        t   ªn ng©n  µng  u   h ®Ò ph¶icã  û  Òn  íc:c¸c ng©n  µng  µnh      u quy tr     h th viªnph¶iký  îp  h 
  2. 2 ®ång chuyÓn  î víinhau  µ  n    v ph¶icã    th«ng b¸o b»ng    v¨n b¶n cho  ©n  µng  ng h chñ  ×tr ckhithùc hiÖn.” tr   í       §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ¨ng  ® C«ng  b¸o. §i Ò u    3. Ch¸nh    v¨n phßng,Vô  ëng  ô  Õ       µichÝnh,Côc  ëng    tr V K to¸n­ T     tr Côc  C«ng  Ö     äc  ©n  µng, Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n   µng  ngh tinh ng h   tr c¸c ®¬ v thu   h Nhµ   íc ViÖt Nam,  n    Gi¸m  c  ë   ®è S giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  d Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ©n   µng, Tæ   ®è Ng h   chøc  kh¸c ® îclµm  Þch  ô     d v thanh    to¸n chÞu  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2