intTypePromotion=1

Quyết định 486/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định 486/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 486/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về sửa đổi mã NH quy định tại Điều 1 QĐ 178/2000/QĐ-NHNN2 về việc bổ sung mã NH mới thành lập vào hệ thống mã NH, tổ chức tín dụng và kho bạc nhà nước có mở tài khoản tại NHNN để trực tiếp giao dịch thanh toán ban hành kèm theo QĐ 59/2000/QĐ-NHNN2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 486/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  g © n   µ n g  n h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  486/2002/Q§­N H N N   N h n g µ y  17 th¸ng 5 n¨ m  2002 v Ò   Ö c s ö a ® æ i  m ∙   g © n  h µ n g   vi n q u y  ® Þ n h  t¹i® i Ò u  1 q u y Õ t ® Þ n h   è  178/2000/Q§­N H N N 2     s n g µ y 6/7/2000 c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc v Ò  vi Ö c  T b æ  s u n g   ∙  n g © n  h µ n g  m í i th µ nh l Ë p  µ o   Ö  th è ng m∙   m v h n g © n  h µ n g, t æ  ch øc  t Ý n d ô n g  v µ  kh o  b ¹ c n h µ  n íc c ã  m ë   t µi kh o¶ n  t¹i H N N  ® Ó  trù c  Õ p giao d Þ c h  thanh to¸n   N ti b a n  h µ n h  kÌ m  theo q u y Õ t ® Þ n h   è  59/2000/Q§­N H N N 2   s n g µ y  22/2/2000  ñ a th è ng ® è c   g © n  h µ n g   h µ  n íc c n n Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc sè    cø  Ng h Nh n   01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997  vµ  Ët c¸cTæ   Lu     chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íccña  é,c¬  l  n  b   quan  ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K to¸n­T   Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    öa  æi  Òu  Quy Õt  nh  è  1. S ® §i 1  ®Þ s 178/2000/Q§­NHNN2   µy  ng 7/6/2000  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc    c Th ®è Ng h Nh n   vi bæ sung  Ng ©n   m∙  hµng  íithµnh  Ëp  µo  Ö   èng  Ng ©n   µng, Tæ   m  l v h th m∙  h   chøc  Ýn  ông  µ    td v Kho b¹c Nhµ   íc cã  ë   µikho¶n  ¹  ©n   µng  µ   íc ®Ó   ùctiÕp    n   m t  ti Ng h Nh n   tr   giao  Þch  d thanh to¸n ban  µnh  Ìm    h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 59/2000/Q§­ NHNN2   µy  ng 22/02/2000 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícnh    Th ®è Ng h Nh n   sau: STT Tªn    chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµi ng h n  Ký  Öu  è  hi s thø  ù t 26 627 JPMOR G A N  CHASE  BANK        ­CHI NH¸NH   µ NH   è   å  Ý   TH PH h CH MINH §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Côc  ­ V¨n    tr V K to¸n­ T     tr ëng  ôc  C C«ng  Ö     äc  ©n   µng, Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   ngh tinh Ng h   tr c¸c ®¬ v thu Ng hµng  µ   íc,Gi¸m  c    Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùc Ng h Nh n     ph tr   thuéc Trung  ng; Tæng   ¬  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh    Þu  to¸nch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2