intTypePromotion=1

Quyết định 50/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định 50/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 50/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 79/2000/QĐ-UBCK ngày 29/12/2000 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 50/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi          ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h         c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  B é  t µi ë  ch Ý n h  S è  50/2003/Q§­B T C   n g µ y  15 th¸ng 04 n¨ m  2003  Ò  vi Ö c s ö a  æ i, b æ  s u n g  m é t s è  ® i Ò u   V ® c ñ a Q u y   h Õ  th µ nh viªn, c  niª m  y Õ t,  n g   è  th«ng tin v µ  giao  Þ c h   c« b d c h ø n g  kh o¸n ba n   µ n h  kÌ m  theo Q u y Õ t  Þ n h   h ® s è  79/2000/Q§­U B C K  n g µ y  29/12/2000 c ñ a C h ñ  t Þ ch  U û   a n  C h ø n g  kh o¸n  h µ  n íc b N b é   ë ng B é   µi Ý nh tr t  ch C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  NghÞ   nh   cø  ®Þ 48/1998/N§­   µy  th¸ng  n¨m  CP ng 11  07  1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng  kho¸n; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 127/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng 07  ng 11    n¨m  1998  cña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp  Th t Ch ph v vi th l Trung  ©m   t Giao  Þch  d Chøng   kho¸n; C¨n  c«ng  cø  v¨n  è  s 1046/VPCP­KTTH   µy  th¸ng 3  ng 10    n¨m 2003  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi  Ch ph v vi s ® Quy Õt  nh  ®Þ 79/Q§­UBCK   µ  v Quy Õt  ®Þnh  05/Q§­UBCK; Theo    Þ  ña  ñ  Þch  û   ®Ò ngh c Ch t U ban Chøng  kho¸n Nhµ   íc,   n Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Söa  æi, bæ   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   µnh  ch th viªn,   niªm  Õt, c«ng  è  y  b th«ng    µ  tinv giao  Þch  d chøng kho¸n ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 79/2000/Q§­ UBCK   µy  ng 29/12/2000  ña  ñ   Þch  û     c Ch t U ban Chøng  kho¸n Nhµ   ícnh    n   sau: 1.Bæ     sung  thªm  kho¶n    Òu  nh  20,§i 2  sau: 20. L Önh    giao dÞch  ¹    ti møc    íp lÖnh  gi¸kh   (ATO)  µlÖnh  l  mua  hoÆc     b¸n chøng  kho¸n nhng    kh«ng    ícgi¸do  êi®Ç u    a    ghitr     ng   t® ra cho  êim«i  í ®Ó   ng   gi   i thùc hiÖn    theo møc    íplÖnh.   gi¸kh   2.§iÒu  ® îcsöa  æi      46    ® nh sau: 1. L Önh    giao dÞch    theo  ¬ng  ph thøc khíp lÖnh      bao  å m   Önh  í h¹n  µ  g l gi   v i lÖnh giao  Þch  ¹  d ti møc     íp lÖnh  ®¹i diÖn  gi¸kh   do    giao  Þch  ña  µnh    d c th viªn nhËp  µo  Ö   èng  v h th giao dÞch  ¹ Trung  ©m    t i t giao dÞch    chøng  kho¸n. 2. L Önh  Ëp  µo  Ö   èng    nh v h th giao  Þch  d kh«ng  îc phÐp  ñy  á  ®  h b trong  cïng ®îtkhíplÖnh.      3.§îcphÐp  û  Çn     hu ph cßn  ¹ cña  Önh  èc  l  i l g hoÆc   Önh  èc  a  îcthùc l g ch ®     hiÖn    Çn  íplÖnh  íc. ë l kh   tr 4. L Önh  Ëp  µo  Ö   èng  ã  Öu  ùc ®Õ n     Õt  óc  µy    nh v h th c hi l   khi k th ng giao  dÞch.
  2. 2 5. §¹idiÖn     giao  Þch  îc phÐp  öa  Önh    Ëp    Önh  d ®  sl khinh sail giao  Þch  d cña kh¸ch hµng, nhng      ph¶ixuÊt tr×nh lÖnh  èc  µ        g v ph¶i® îc Trung  ©m      t giao  dÞch chøng  kho¸n chÊp  Ën.ViÖc  öa  Önh    thu   sl giao dÞch    chØ  ã  Öu  ùckhi c hi l     lÖnh  èc  a  îc thùc  Ön  g ch ®   hi hoÆc   Çn  ph cßn  ¹ cña  Önh  èc  a  îc thùc li  l g ch ®     hiÖn. 3.Kho¶n    Òu  ® îcsöa  æi      1,§i 48    ® nh sau: §¬n  Þ   v giao  Þch  ùc  Ön  d th hi theo  ¬ng  ph thøc  íp lÖnh  kh   quy  nh    ®Þ nh sau: Cæ   Õu: phi 10    Õu cæ phi Tr¸i Õu:  phi 10    Õu tr¸phi i Chøng  chØ  ü  u  : qu ®Ç t 10  chøng  chØ. 4.M ôc      b,Kho¶n    Òu  ® îcsöa  æi    3,§i 49    ® nh sau: Trêng  îp chøng  h  kho¸n míi® îcniªm  Õt,trong ngµy      y    giao dÞch  u       ®Ç tiªn Trung  ©m   t giao  Þch  d chøng  kho¸n chØ   Ën  Önh  í  ¹n,kh«ng  dông  nh l gi ih  ¸p  biªn ®é     dao  ng    µ  ®é gi¸v chØ   íp lÖnh  ét  Çn. N Õ u   kh   ml  trong  Çn  íp lÖnh  l kh   ®Ç u     tiªnkh«ng  ã    íp lÖnh  ×  îcphÐp  Ën  Önh  Õp  c gi¸kh   th ®   nh l ti trong ®îtkhíp      lÖnh  Õp  ti theo. Møc     ña  Çn  íp  Önh  µy  Ï lµm      gi¸c l kh l n s  gi¸tham  Õu    chi cho ngµy  giao dÞch  Õ   Õp.Biªn®é     k ti     dao  ng    îc¸p dông  õngµy  ®é gi¸®     t  giao dÞch    kÕ   Õp. ti 5.Kho¶n    Òu  ® îcsöa  æi      1,§i 57    ® nh sau: Khi ® Æt   Önh    l b¸n chøng kho¸n,kh¸ch  µng    h ph¶i cã    è îng    ®ñ s l chøng  kho¸n  Æt   ® b¸n    µikho¶n  trªnt   chøng kho¸n  ë   ¹  µnh  m ti th viªn.Khi ® Æt   Önh     l mua  chøng  kho¸n,sè    µikho¶n    dt   b»ng  Òn cña  ti   kh¸ch hµng  ë   ¹ thµnh      m ti   viªn ph¶i ®¸p    øng  quy  nh   ý  ü  èithiÓu  µ 70%     Þ chøng  ®Þ k qu t   l  gi¸tr   kho¸n  Æt   ® mua.  §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ¨ng  ® C«ng    b¸o.C¸c quy  nh  íc ®©y     íiQuy Õt  nh  µy  ®Þ tr   tr¸ v   i ®Þ n kh«ng  cßn  Öu  ùcthi µnh. hi l     h   §i Ò u 3. Chñ   Þch  û   t U ban Chøng  kho¸n  µ   íc,Gi¸m  c  Nh n   ®è Trung  t©m  giao  Þch  d chøng  kho¸n  µ  ñ   ëng    n  Þ   ªnquan  Þu  v Th tr c¸c ®¬ v li   ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2