intTypePromotion=1

Quyết định 544/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định 544/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 544/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 544/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  544/2003/Q§­N H N N   n n g µ y 29 th¸ng 5 n¨ m  2003 v Ò  m ø c  l∙is u Ê t c ¬  b¶ n     c ñ a § å n g  vi Öt  a m   n Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  µ  n íc  h nh ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ  íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   cø  quyÕt  è  s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cb c¬  quan  ngang  é; b ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh   ® §i Ò u 1. Nay c«ng  è  b møc     Êt c¬  l∙ su   b¶n  i b»ng  ng  Öt Nam   µ ®å Vi   l  0,625%/th¸ng(7,50%/n¨m).   §i Ò u 2. 1. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy    ®Þ n c hi l     k t  1/6/2003  µ  v thay  thÕ  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 393/2003/Q§­NHNN   µy  ng 28/4/2003  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n  µng  µ  ícvÒ     Êtc¬  h nh n   l∙su   b¶n  i b»ng  ng  ÖtNam. ®å Vi   2. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c®¬ v thu   h Nh n   ®è Chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc c¸c  h nh n   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng; Héi  ng  ¬  ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2