intTypePromotion=1

Quyết định 567/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
114
lượt xem
4
download

Quyết định 567/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 567/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để tuyển chọn thực hiện trong năm 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 567/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

  1. .vn am ietn atV w.Lu ww
  2. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN thuộc Chƣơng trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để tuyển chọn thực hiện trong năm 2010 (Kèm theo Quyết định số 567 /QĐ-BKHCN ngày 09/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) PHẦN I: CÁC DỰ ÁN DO TRUNG ƢƠNG TRỰC TIẾP QUẢN LÝ Tóm tắt Tên Dự án Mã hiệu Tóm tắt nội dung Sản phẩm dự kiến TT mục tiêu/yêu cầu Loại dự án quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý I Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Thanh - Khảo sát vùng có sản phẩm mang - Báo cáo điều tra, khảo sát vùng có sản 01/CT68/ 1 Hà” cho sản phẩm vải thiều chỉ dẫn địa lý; phẩm mang chỉ dẫn địa lý cần quản lý; 2010/TW - Xây dựng phương án tổ chức hệ - Các văn bản làm cơ sở cho công tác Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Mộc 02/CT68/ Đề xuất và triển khai các thống quản lý chỉ dẫn địa lý; quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý được 2 Châu” cho sản phẩm chè Shan Tuyết 2010/TW .vn nội dung, phương án tổ - Xây dựng các văn bản phục vụ việc ban hành, phê chuẩn; Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Văn chức quản lý và phát triển tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý; - Mô hình tổ chức quản lý, phát triển chỉ am 03/CT68/ 3 ietn Yên” cho sản phẩm quế các chỉ dẫn địa lý - Xây dựng phương án khai thác, phát dẫn địa lý được phê chuẩn; 2010/TW triển thương mại sản phẩm mang chỉ - Hệ thống tem, nhãn, tài liệu quảng bá atV dẫn địa lý; chỉ dẫn địa lý; Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Tân 04/CT68/ .Lu 4 - Triển khai thí điểm hoạt động quản - Chỉ dẫn địa lý được quản lý trên thực Cương” cho sản phẩm chè 2010/TW ww lý và phát triển chỉ dẫn địa lý. tế. w Loại dự án tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận II Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu 05/CT68/ chứng nhận “Yên Thế” cho sản phẩm gà đồi 5 2010/TW - Xác định các tiêu chí cần chứng của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang nhận và tổ chức chứng nhận; - Báo cáo điều tra, khảo sát vùng có sản Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu - Xây dựng và nộp Hồ sơ đăng ký bảo phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận; 06/CT68/ chứng nhận “Nà Hang” cho sản phẩm rượu 6 hộ nhãn hiệu chứng nhận; - Nhãn hiệu chứng nhận được đăng bạ; 2010/TW ngô của huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang - Xây dựng các văn bản phục vụ việc - Các văn bản làm cơ sở cho công tác Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Đề xuất và triển khai các tổ chức quản lý và sử dụng nhãn hiệu quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận chứng nhận “Suối Giàng” cho sản phẩm chè 07/CT68/ nội dung, phương án tạo chứng nhận; được ban hành, phê chuẩn; 7 của xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh 2010/TW lập, quản lý và phát triển - Xây dựng phương án tổ chức hệ - Mô hình tổ chức quản lý, phát triển Yên Bái nhãn hiệu chứng nhận thống quản lý nhãn hiệu chứng nhận; nhãn hiệu chứng nhận; Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu - Xây dựng phương án khai thác, phát - Hệ thống tem, nhãn tài liệu quảng bá 08/CT68/ chứng nhận “Gò Công” cho sản phẩm nghêu 8 triển thương mại sản phẩm mang nhãn nhãn hiệu chứng nhận; 2010/TW của thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang hiệu chứng nhận; - Nhãn hiệu chứng nhận được sử dụng Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu - Triển khai thí điểm hoạt động quản và quản lý trên thực tế. chứng nhận “Cà phê Arabica Đà Lạt” sản 09/CT68/ lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận. 9 phẩm cà phê Arabica của Hiệp hội cà phê và 2010/TW ca cao Việt Nam
  3. Tóm tắt Tên Dự án Mã hiệu Tóm tắt nội dung Sản phẩm dự kiến TT mục tiêu/yêu cầu Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu - Xác định các tiêu chí cần chứng chứng nhận - “Lai Vung” cho sản phẩm 10/CT68/ nhận và tổ chức chứng nhận; - Báo cáo điều tra, khảo sát vùng có sản 10 quýt hồng của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng 2010/TW - Xây dựng và nộp Hồ sơ đăng ký bảo phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận; Tháp hộ nhãn hiệu chứng nhận; - Nhãn hiệu chứng nhận được đăng bạ; Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu - Xây dựng các văn bản phục vụ việc - Các văn bản làm cơ sở cho công tác 11/CT68/ chứng nhận “Sơn đỏ Tam Nông” cho sản 11 Đề xuất và triển khai các tổ chức quản lý và sử dụng nhãn hiệu quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận 2010/TW phẩm nhựa sơn đỏ của tỉnh Phú Thọ nội dung, phương án tạo chứng nhận; được ban hành, phê chuẩn; Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu lập, quản lý và phát triển - Xây dựng phương án tổ chức hệ - Mô hình tổ chức quản lý, phát triển chứng nhận “Khu dự trữ sinh quyển Kiên 12/CT68/ nhãn hiệu chứng nhận thống quản lý nhãn hiệu chứng nhận; nhãn hiệu chứng nhận; 12 Giang” cho dịch vụ du lịch và sản phẩm từ 2010/TW - Xây dựng phương án khai thác, phát - Hệ thống tem, nhãn tài liệu quảng bá khu dự trữ sinh quyển của tỉnh Kiên Giang triển thương mại sản phẩm mang nhãn nhãn hiệu chứng nhận; Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu hiệu chứng nhận; - Nhãn hiệu chứng nhận được sử dụng chứng nhận “Golden V” cho các sản phẩm 13/CT68/ - Triển khai thí điểm hoạt động quản và quản lý trên thực tế. 13 trang trí nội thất của Phòng Thương mại và 2010/TW lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận. .vn Công nghiệp Việt Nam am Loại xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể III ietn Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu - Xây dựng các văn bản phục vụ việc atV 14/CT68/ tập thể “Chè Việt” cho sản phẩm chè của tổ chức quản lý và sử dụng nhãn hiệu - Các văn bản làm cơ sở cho công tác 14 .Lu 2010/TW Hiệp hội chè Việt Nam tập thể; quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể; ww Đề xuất và triển khai nội - Xây dựng phương án tổ chức hệ - Mô hình tổ chức quản lý, sử dụng và Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu 15/CT68/ w dung, phương án tổ chức thống quản lý nhãn hiệu tập thể; phát triển nhãn hiệu tập thể; tập thể “Chợ nổi Cần Thơ” cho dịch vụ du 15 2010/TW quản lý và phát triển - Xây dựng phương án khai thác, phát - Hệ thống tem, nhãn, tài liệu quảng bá lịch của thành phố Cần Thơ nhãn hiệu tập thể triển thương mại sản phẩm mang nhãn nhãn hiệu tập thể; Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu hiệu tập thể; - Nhãn hiệu tập thể được sử dụng và 16/CT68/ tập thể “Đông Triều” cho sản phẩm gốm sứ 16 - Triển khai thí điểm hoạt động quản quản lý trên thực tế. 2010/TW của huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh lý và phát triển nhãn hiệu tập thể. Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu 17/CT68/ tập thể “Bánh cáy làng Nguyễn” cho sản 17 - nt - - nt - - nt - 2010/TW phẩm bánh cáy của tỉnh Thái Bình; Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Nếp cái hoa vàng Kinh Môn” cho 18/CT68/ 18 - nt - - nt - - nt - sản phẩm nếp cái hoa vàng của huyện Kinh 2010/TW Môn, tỉnh Hải Dương Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tranh thêu Thường Tín” cho sản 19/CT68/ phẩm tranh thêu của huyện Thường Tín, 19 - nt - - nt - - nt - 2010/TW thành phố Hà Nội 2
  4. Tóm tắt Tên Dự án Mã hiệu Tóm tắt nội dung Sản phẩm dự kiến TT mục tiêu/yêu cầu Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu - Xây dựng các văn bản phục vụ việc tập thể “Rắn Vĩnh Sơn” cho các sản phẩm 20/CT68/ 20 tổ chức quản lý và sử dụng nhãn hiệu - Các văn bản làm cơ sở cho công tác từ rắn của xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, 2010/TW tập thể; quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể; tỉnh Vĩnh Phúc Đề xuất và triển khai nội - Xây dựng phương án tổ chức hệ - Mô hình tổ chức quản lý, sử dụng và Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu dung, phương án tổ chức thống quản lý nhãn hiệu tập thể; phát triển nhãn hiệu tập thể; 21/CT68/ tập thể “Ngọn su su Sa Pa” cho sản phẩm 21 quản lý và phát triển - Xây dựng phương án khai thác, phát - Hệ thống tem, nhãn, tài liệu quảng bá 2010/TW ngọn su su của huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai nhãn hiệu tập thể triển thương mại sản phẩm mang nhãn nhãn hiệu tập thể; Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu hiệu tập thể; - Nhãn hiệu tập thể được sử dụng và tập thể “Giống cây Cái Mơn” cho sản phẩm - Triển khai thí điểm hoạt động quản quản lý trên thực tế. 22/CT68/ 22 giống cây trồng của Hợp tác xã Cái Mơn, xã lý và phát triển nhãn hiệu tập thể. 2010/TW Cái Mơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu 23/CT68/ tập thể “Cam Cao Phong” cho sản phẩm 23 - nt - - nt - - nt - .vn 2010/TW cam của huyện Cao Phong tỉnh Hoà Bình am Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu ietn 24/CT68/ tập thể - “Nước mắm Phú Yên” cho sản 24 - nt - - nt - - nt - atV 2010/TW phẩm nước mắm của tỉnh Phú Yên .Lu Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu ww tập thể “Sơn mài Bình Dương” của sản 25/CT68/ w 25 - nt - - nt - - nt - phẩm sơn mài truyền thống của tỉnh Bình 2010/TW Dương Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Bánh đa nem làng Chều” cho sản 26/CT68/ 26 - nt - - nt - - nt - phẩm bánh đa nem của làng Chều, xã 2010/TW Nguyên Lý, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu 27/CT68/ tập thể “Cá Thát Lát Hậu Giang” cho cá và 27 - nt - - nt - - nt - 2010/TW sản phẩm từ cá của tỉnh Hậu Giang Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Măng cụt Tân Qui” cho sản phẩm 28/CT68/ 28 - nt - - nt - - nt - măng cụt của cù lao Tân Qui, xã An Phú 2010/TW Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Nem chua Chợ huyện” cho sản 29/CT68/ 29 - nt - - nt - - nt - phẩm nem chua của huyện Tuy Phước, tỉnh 2010/TW Bình Định Loại dự án khai thác, áp dụng sáng chế/giải pháp hữu ích IV 3
  5. Tóm tắt Tên Dự án Mã hiệu Tóm tắt nội dung Sản phẩm dự kiến TT mục tiêu/yêu cầu - Nghiên cứu, đề xuất biện pháp sản - Báo cáo kết quả nghiên cứu phương Nghiên cứu, triển khai xuất sản phẩm từ quy mô bán công pháp sản xuất nước tăng lực từ sáng chế các giải pháp áp dụng nghiệp (Pilot) sang quy mô công số 7523 trên quy mô công nghiệp; Áp dụng sáng chế số 7523 – “Phương pháp sáng chế số 7523 nghiệp; - Quy trình sản xuất nước tăng lực từ sản xuất sinh khối tế bào rể sâm Ngọc Linh” “Phương pháp sản xuất 30/CT68/ - Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản sáng chế số 7523 trên quy mô công 30 để sản xuất nước tăng lực trên quy mô công sinh khối tế bào rể sâm 2010/TW xuất nước tăng lực từ sáng chế số nghiệp; nghiệp Ngọc Linh” để sản xuất 7523 trên quy mô công nghiệp; - Sản phẩm nước tăng lực được sản xuất thành công nước tăng lực - Tổ chức sản xuất nước tăng lực trên theo sáng chế số 7523 trên quy mô công trên quy mô công nghiệp quy mô công nghiệp. nghiệp. - Hoàn thiện quy trình, công nghệ - Quy trình, công nghệ được hoàn thiện theo giải pháp hữu ích “Quy trình tái theo giải pháp hữu ích “Quy trình tái chế dầu Diezel”; chế dầu Diezel”; Giải pháp hữu ích “Quy - Xây dựng phương án chuyển giao - Phương án chuyển giao quy trình, Chuyển giao giải pháp hữu ích “Quy trình 31/CT68/ trình tái chế dầu Diezel” giải pháp hữu ích ;“Quy trình tái chế công nghệ được hoàn thiện theo giải 31 tái chế dầu Diezel” .vn 2010/TW được chuyển giao dầu Diezel” pháp hữu ích “Quy trình tái chế dầu am - Chuyển giao việc áp dụng giải pháp Diezel”; ietn hữu ích “Quy trình tái chế dầu - Quy trình, công nghệ được chuyển Diezel”. giao và áp dụng tại một đơn vị cụ thể. atV Loại dự án khác .Lu V ww - Khảo sát, đánh giá chất lượng một - Báo cáo đánh giá chất lượng một loại w loại nông sản được bảo hộ chỉ dẫn địa nông sản trước khi triển khai dự án; - Công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa lý; Lựa chọn và áp dụng - Lựa chọn công nghệ, kết quả nghiên học được lựa chọn để phục vụ quản lý công nghệ, kết quả cứu khoa học phù hợp để phục vụ và nâng cao chất lượng một loại nông Ứng dụng công nghệ, kết quả nghiên cứu nghiên cứu khoa học phù quản lý và nâng cao chất lượng một sản được bảo hộ chỉ dẫn địa lý; 32/CT68/ khoa học để quản lý và nâng cao chất lượng hợp để quản lý và nâng loại nông sản được bảo hộ chỉ dẫn địa - Kết quả triển khai công nghệ, kết quả 32 2010/TW nông sản được bảo hộ chỉ dẫn địa lý cao chất lượng một loại nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý và lý; nông sản được bảo hộ chỉ - Triển khai thực tế việc áp dụng công nâng cao chất lượng một loại nông sản dẫn địa lý nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học để được bảo hộ chỉ dẫn địa lý; quản lý và nâng cao chất lượng một - Báo cáo đánh giá chất lượng một loại loại nông sản được bảo hộ chỉ dẫn địa nông sản sau khi áp dụng công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học. lý. 4
  6. PHẦN II. CÁC DỰ ÁN TRUNG ƢƠNG UỶ QUYỀN CHO ĐỊA PHƢƠNG QUẢN LÝ Tóm tắt Tên Dự án Mã hiệu Tóm tắt nội dung Sản phẩm dự kiến TT mục tiêu/ yêu cầu Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu Khai thác kết quả/sản 33/CT68/ 33 trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Thái Bình 2010/ĐP phẩm của dự án “Chương Biên tập, thiết kế và phát sóng các - Kịch bản và hệ thống ngân hàng các câu trình chắp cánh thương Chương trình tuyên truyền, phổ hỏi, tình huống và dữ liệu các Chương Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 34/CT68/ 34 hiệu” để xây dựng các biến kiến thức về sở hữu trí tuệ để trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Hải Dƣơng 2010/ĐP trình; Chương trình tuyên phát sóng trên các Đài Truyền hình - Bộ đĩa DVD, VCD, DVCam, file điện tử Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 35/CT68/ truyền, phổ biến kiến thức của địa phương, trong đó có sử .. các Chương trình; 35 trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Quảng 2010/ĐP về sở hữu trí tuệ trên Đài dụng kết quả, sản phẩm của dự án - Các Chương trình được phát sóng trên Ninh Truyền hình địa phương “Chương trình chắp cánh thương Đài Truyền hình … (tên tỉnh/thành phố Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 36/CT68/ … (tên tỉnh/thành phố hiệu” tương ứng) 36 trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh An Giang 2010/ĐP tương ứng) .vn Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 37/CT68/ 37 - nt - - nt - - nt - trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Lào Cai 2010/ĐP am ietn Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 38/CT68/ 38 - nt - - nt - - nt - trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Phú Thọ 2010/ĐP tV Lua Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 39/CT68/ 39 - nt - - nt - - nt - w. trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Ninh Bình 2010/ĐP ww Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 40/CT68/ trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Bà Rịa - 40 - nt - - nt - - nt - 2010/ĐP Vũng Tàu Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 41/CT68/ 41 - nt - - nt - - nt - trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Hoà Bình 2010/ĐP Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 42/CT68/ trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Khánh 42 - nt - - nt - - nt - 2010/ĐP Hoà Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 43/CT68/ 43 - nt - - nt - - nt - trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Lạng Sơn 2010/ĐP Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 44/CT68/ 44 - nt - - nt - - nt - trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Nghệ An 2010/ĐP Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 45/CT68/ 45 - nt - - nt - - nt - trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Bắc Giang 2010/ĐP Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 46/CT68/ trí tuệ trên Đài Truyền hình thành phố Cần 46 - nt - - nt - - nt 2010/ĐP Thơ Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 47/CT68/ 47 - nt - - nt - - nt - trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Hà Nam 2010/ĐP Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu Khai thác kết quả/sản - Kịch bản và hệ thống ngân hàng các câu 48/CT68/ phẩm của dự án “Chương Biên tập, thiết kế và phát sóng các hỏi, tình huống và dữ liệu các Chương 48 trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Phú Yên 2010/ĐP 5
  7. Tóm tắt Tên Dự án Mã hiệu Tóm tắt nội dung Sản phẩm dự kiến TT mục tiêu/ yêu cầu Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trình chắp cánh thương Chương trình tuyên truyền, phổ 49/CT68/ trình; 49 trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Bắc Ninh 2010/ĐP hiệu” để xây dựng các biến kiến thức về sở hữu trí tuệ để - Bộ đĩa DVD, VCD, DVCam, file điện tử Chương trình tuyên phát sóng trên các Đài Truyền hình .. các Chương trình; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 50/CT68/ 50 truyền, phổ biến kiến thức của địa phương, trong đó có sử - Các Chương trình được phát sóng trên trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Bắc Kạn 2010/ĐP về sở hữu trí tuệ trên Đài dụng kết quả, sản phẩm của dự án Đài Truyền hình….(tên tỉnh/thành phố Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 51/CT68/ 51 Truyền hình địa phương “Chương trình chắp cánh thương tương ứng) trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Sơn La 2010/ĐP … (tên tỉnh/thành phố hiệu” Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 52/CT68/ tương ứng) 52 trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Lai Châu 2010/ĐP Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 53/CT68/ 53 trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Bình Định 2010/ĐP Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 54/CT68/ trí tuệ trên Đài Truyền hình tỉnh Thừa 54 2010/ĐP Thiên Huế .vn am ietn atV .Lu ww w 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2