intTypePromotion=1

Quyết định 580/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 580/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 580/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế thực hiện đầu tư, mua sắm thiết bị, vật tư, nguyên liệu, phụ liệu và giải pháp kỹ thuật phục vụ quá trình in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 580/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc s è  580/2002/Q§­N H N N th n g µ y 10  th¸ng 6 n¨ m  2002 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ   th ù c hi Ö n  ® Ç u  t, m u a  s ¾ m  thi Õt b Þ ,  Ë t t,  g u yªn  Ö u, v n li   p h ô  li Ö u v µ  gi¶i p h¸p k ü     thu Ë t  h ô c   ô  q u¸ tr× nh in,  p v   ® ó c  ti Ò n  ñ a N g © n  h µ n g  N h µ   íc c n T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N íc C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt  cø  Ng h Nh n   Nam   è  s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997. ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Ö m vô,quyÒn  ¹n  µ  nhi    h v tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 81/1998/N§­CPngµy  10­ 01­ 1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò     c, b¶o  v in,®ó   qu¶n, vËn    chuyÓn  µ    û  Òn  Êy,tiÒn  v tiªuhu ti gi   kim  ¹ ; lo i  b¶o qu¶n, vËn    chuyÓn  µis¶n  ý  µ  Êy  ê cã    t  qu v gi t   gi¸trong  Ö   èng  ©n   h th Ng hµng; ­ Thùc  Ön    Õn    hi ý ki chØ  o  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ¹ v¨n b¶n  è  ®¹ c Th t   ph t i     s 352/ CP­KTTH   µy  ng 4/4/2002  Ò   Öc  v vi mua   ¾ m   ÕtbÞ,  Ët t phôc  ô    c   s thi   v    v in ®ó tiÒn;   ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô     ®Ò ngh c V tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  Ü   µ  qu v Vô  ëng  ô  Õ      µichÝnh, tr V K to¸n­T   Q U Y Õ T   Þ N H:  § §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   ùc  Ön  ch th hi ®Ç u  ,mua   ¾ m   ÕtbÞ,  Ët t  t  s thi   v  ,nguyªn  Öu,phô  Öu vµ    li   li   gi¶iph¸p  ü  Ët k thu   phôc  ô    ×nh in, c  Òn cña  ©n  µng  µ   íc". v qu¸ tr     ®ó ti   Ng h Nh n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý  µ    2: Quy ®Þ n c hi l     k t  k v thay thÕ cho  Õt  nh   è  quy ®Þ s 451/1998/Q§­NHNN6   µy  ng 30/12/1998  ña  èng  c Th ®èc  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  Ng h Nh n   vi mua     ¹  ÕtbÞ,  Ët , nguyªn  Öu, c¸c lo ithi   v t  li   phô  Öu phôc  ô  Öc    c  Òn cña  ©n  µng  µ   íc. li   v vi in,®ó ti   Ng h Nh n §i Ò u 3: Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô   Õ     tr V K to¸n ­ Tµi chÝnh, Vô   ­        tr ëng  ô   V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü,Vô   ëng  ô   qu   tr V Tæng  Ó m   Ki so¸t, ñ   Th tr ng    n  Þ  ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc vµ  ë c¸c ®¬ v c li   thu Ng h Nh n   Gi¸m  c  µ   ®è Nh m¸y    Òn Quèc    Þu  inti   giach tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Õ ch T h ù c  hi Ö n  ® Ç u  t,  u a  s ¾ m   m thi Õt b Þ , v Ë t t, n g u yªn li Ö u,  p h ô  li Ö u v µ  gi¶i h¸p  ü  thu Ë t p h ô c  v ô   u¸ tr× nh in,  p k q   ® ó c  ti Ò n  ñ a N g © n  h µ n g  N h µ   íc c n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ S 580/2002/Q§­NHNN ngµy  th¸ng6  10    n¨m 2002  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc). c Th ®è Ng h Nh n I. U Y  § Þ N H  C H U N G    Q §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh  Quy  Õ   µy  iÒu  ch n ® chØnh:  1. C¸c  ù    u    ©y  ùng  íi,c¶it¹o,n©ng  Êp      d ¸n ®Ç tx d m    c c¸c c«ng  ×nh,h¹ng  tr   m ôc c«ng  ×nh phôc  ô    ×nh in,®óc  Òn (gäit¾t lµdù    u  ) thuéc tr   v qu¸ tr     ti         ¸n ®Ç t     nhã m   nhng  ã  A  c møc  èn ¬ng  ¬ng  ã m   trëxuèng. vt ® nh B    2. Mua   ¾ m   ÕtbÞ, vËt t    s thi      ,nguyªn liÖu,phô  Öu vµ        li   gi¶iph¸p  ü  Ët k thu   thuéc  Ý   Ët  µ   íc (gäit¾t lµ hµng  bm Nh n         ho¸  Æc   Öt)phôc  ô    ×nh in, ® bi   v qu¸ tr     ®óc  Òn,bao  å m     ©u: thiÕtkÕ,  Õ   ti   g c¸c kh     ch b¶n, in,®óc  Òn,kiÓm        ti   tragi¸m  ®Þnh  Òn. ti §i Ò u    éi ®ång  2. H   mua  ¾ m   µng    Æc   Öt s h ho¸ ® bi   1. Tuú    theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   møc    ña  õng  ¹  µng    Æc   ÖtcÇn  ®é c t lo ih ho¸ ® bi   mua   ¾ m   èng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt  nh  µnh  Ëp  éi ®ång  s Th ®è Ng h Nh n   ®Þ th lH  mua   ¾ m   µng    Æc   Ötcña  ©n   µng  µ   íc.Héi ®ång  ã  Ö m   s h ho¸ ® bi   Ng h Nh n     c nhi vô tham  u  µ  Þu  m v ch tr¸chnhiÖ m   ícThèng  c    tr   ®è trong viÖc    mua   ¾ m   µng  s h ho¸ ® Æc   Öt.   bi 2. Chøc    n¨ng,nhiÖ m   ô  µ  µnh  Çn  ña  éi  ng    v v th ph c H ®å mua   ¾ m   µng  s h ho¸ ® Æc   Ötdo  èng  c  ©n  µng  µ   ícqui®Þnh.   bi   Th ®è Ng h Nh n     3. Héi ®ång     mua   ¾ m   µng    Æc   Öt ® îc tr tËp  ét  è  s h ho¸ ® bi     ng  m s chuyªn  viªn kinh tÕ  µ      v c¸n  é  ü  Ët cña    n  Þ  ªnquan  éc  ©n   µng  b k thu   c¸c ®¬ v li   thu Ng h Nhµ   ícgióp viÖc  n    cho  éi ®ång. Chøc  H    n¨ng  µ  Öm   ô  ña    v nhi v c Tæ chuyªn viªn    do  ñ  Þch  éi ®ång    nh. Ch t H  qui®Þ §i Ò u    ×nh  3. H thøc lùachän  µ  Çu    nh th 1.C¸c  ù    u    îc¸p dông  trong2  ×nh    d ¸n ®Ç t®     1   h thøc lµ®Êu  Çu  ¹n chÕ      th h   hoÆc   chØ   nh   Çu. V Ò   u   Çu  ¹n  Õ   ®Þ th   ®Ê th h ch hoÆc   chØ   nh   Çu  îc ®Þ th ®   thùc hiÖn    theo quy  nh    ®Þ ph¸p luËthiÖn  µnh  Ò   u  Çu.    h v ®Ê th 2. Mua   ¾ m   µng    s h ho¸  Æc   Öt ® îc ¸p  ông  trong 4  ×nh  ® bi     d 1   h thøc  ùa l  chän  µ  Çu  îcquy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. nh th ®   ®Þ t  i 11  ch n
  3. 3 §i Ò u 4. 1. Trong    qu¸  ×nh  chøc  ùc  Ön  ù  ®Ç u     µ  tr tæ  th hi d ¸n  t v mua   ¾ m   µng  s h ho¸  Æc   biÖt,n Õu  ®     ph¸tsinh nh÷ng  Ên        v ®Ò kh«ng quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy  Õ   ch nµy,® îcthùc hiÖn         c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  ËthiÖn  µnh  Ò   lu   h v qu¶n  ý®Ç u    ©y  l  tx dùng  µ  u  Çu. v ®Ê th 2.C¸c  ù    u    µ    d ¸n ®Ç tv mua  ¾ m     ¹ hµng    s c¸clo i   ho¸ kh¸cphôc  ô    ×nh   v qu¸ tr   in,®óc  Òn    ti kh«ng  éc  ¹m    iÒu  thu ph vi ® chØnh  ¹  Òu  Quy  Õ   µy  îc ti §i 1  ch n ®   thùc hiÖn    theo  quy  nh  ®Þ ph¸p luËthiÖn  µnh  Ò      h v qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  µ  l  tx d v ®Êu  Çu. th II­ H ÷ N G  Q U Y  § Þ N H  C ô  T H Ó  N M ô c  A D ù  ¸N  Ç U   § T §i Ò u    Õ   ¹ch  u   5. K ho ®Ç t C¨n  ®Þnh  íng,chiÕn îcph¸ttr Óncña  µnh  ©n  µng,hµng    cø  h   l    i   ng Ng h   n¨m c¸c®¬n  Þ    v chøc n¨ng  éc Ng ©n  µng  µ   ícvµ  µ   thu   h Nh n   Nh m¸y    c  Òn x©y  in,®ó ti   dùng  Õ   ¹ch  u    ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc xem   Ðt  Õt  k ho ®Ç t tr Th ®è Ng h Nh n   x quy ®Þnh.  êng  äp  ùc  Ön  ù  ®Ç u     Æc   Öt do  ñ  íng  Ýnh  ñ  Tr h th hi d ¸n  t® bi   Th t Ch ph quyÕt ®Þnh.     §i Ò u    È m   nh  ù    u    6. Th ®Þ d ¸n ®Ç t  C¸c  n   Þ   ®¬ v chøc  n¨ng  éc  ©n   µng  µ   íc thÈm   nh   ù    thu Ng h Nh n   ®Þ d ¸n ®Ç u    ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt  nh. Trong  ét  è  êng  ttr   ®è Ng h Nh n   ®Þ   m s tr hîp cã  Ó  èihîp víic¬    th ph       quan  chuyªn m«n   ña  é, Ngµnh    c B  kh¸c cã  ªnquan    li   ®Ó   Èm  nh  ù  th ®Þ d ¸n. §i Ò u 7.  È m   nh  ÕtkÕ   ü  Ët,tæng  ù    µ  Õt    Th ®Þ thi   k thu   d to¸n v quy to¸n vèn  u   ®Ç t C¸c  n  Þ  ®¬ v chøc  n¨ng  éc Ng ©n  µng  µ   ícthÈm  nh  ÕtkÕ   thu   h Nh n   ®Þ thi   kü  Ët,tæng  ù    µ  Õt    èn  u    ù    ×nh Thèng  c  ©n   thu   d to¸nv quy to¸nv ®Ç td ¸n tr   ®è Ng hµng  µ   íc.Trong  ét  è  êng  îp,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc cã  Nh n   m s tr h  ®è Ng h Nh n   thÓ  èi hîp  íic¬  ph   v   quan  chuyªn m«n   ña  é   µnh  c B Ng kh¸c cã  ªnquan  Èm     li   th ®Þnh  hoÆc   û  Òn  u quy cho  Gi¸m  c  µ  ®è nh m¸y    c  Òn  Èm  nh  Õt in,®ó ti th ®Þ thi   kÕ   ü  Ët,tæng  ù    µ  Õt    èn  u    ù    k thu   d to¸nv quy to¸nv ®Ç td ¸n.Gi¸m  c  µ    ®è nh m¸y in,®óc  Òn  Þu    ti ch tr¸ch nhiÖm   íc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc vµ  íc   tr   ®è Ng h Nh n   tr   ph¸p luËtvÒ     éidung  ∙  îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícuû  Òn.     c¸cn   ®®   ®è Ng h Nh n   quy §i Ò u    èng  c  ©n  µng  µ  ícphª  Öt: 8. Th ®è Ng h Nh n   duy   ­ThiÕtkÕ   ü  Ët.     k thu ­Tæng  ù    d to¸n.
  4. 4 ­K Õ   ¹ch ®Êu  Çu  ¹n chÕ     ho   th h   hoÆc   chØ  nh  Çu. ®Þ th ­Danh    s¸ch nhµ  Çu    th tham  ù. d ­Hå   ¬  êi  Çu    s m th hoÆc   chØ  nh  Çu. ®Þ th ­K Õt    qu¶  u  Çu. ®Ê th ­Quy Õt    èn  u  .   to¸nv ®Ç t  M ô c  B M U A  S ¾ M  H µ N G  H O¸  § Æ C  BI Ö T §i Ò u 9.  µng  ® Æc   Öt ® îc tæ  H ho¸  bi     chøc  mua   ¾ m   s sau    èng  khiTh ®èc  ©n   µng  µ   íc phª  Öt  Õ   ¹ch    c  Òn  µng  Ng h Nh n   duy k ho in,®ó ti h n¨m hoÆc   dµih¹n;kÕ   ¹ch mua  ¾ m   ÕtbÞ  µ        ho   s thi   v gi¶iph¸p kü  Ët.   thu   §i Ò u      Èn  µ  Çu  10. Tiªuchu nh th tham  ù  Çu d th 1. Cã   Êy  ¨ng  ý    gi ® k kinh doanh  µ  µnh  v ng nghÒ  kinh doanh  ï hîp  íi ph   v  ngµnh  µng  u  Çu.§èivíi u  Çu  h ®Ê th       ®Ê th mua  ¾ m   µng    s h ho¸ phøc  ¹p® îcqui t      ®Þnh  trong  å  ¬  êi  Çu, ngoµi giÊy  ¨ng  ý  h s m th     ® k kinh  doanh, ph¶i cã  Êy      gi phÐp  hµng  éc b¶n  Òn  ña  µ  b¸n  thu   quy c nh s¶n  Êt. xu §èivíic¸c c¬        quan  nghiªncøu    khoa  äc    h khitham    ù  Çu  gia d th cung  Êp  c hµng    íi ¹ng  ¬ng  ×nh øng  ông  ho¸ d  d ch tr   d c«ng  Ö   ngh th«ng    Õu  tin,n kh«ng  ã  c giÊy  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  ×  th ph¶i cã    chøc  n¨ng, nhiÖm   ô      v ghi trong  Õt quy   ®Þnh  µnh  Ëp phïhîp víi éidung  µ    Çu  ña  ãithÇu. th l         n v yªu c c g   2.  ã     C ®ñ n¨ng  ùc vÒ   l   chuyªn  m«n   ü  Ët,kh¶  k thu   n¨ng cung  Êp, b¶o  c  hµnh  µng  h ho¸  ®èi víilo¹  µng  (     ih ho¸  Çn  c b¶o  µnh)  µ  iÒu  Ön  Ò   µi h v® ki v t   chÝnh  ¸p  ® øng    Çu  ña  ãithÇu. yªu c c g        3. ChØ   tham    ét  n  ù  Çu  gia m ®¬ d th trong m ét  ãithÇu,dï lµ®¬n  ¬ng    g      ph hay  ªndanh  ù  Çu.Trêng  îp tæng  li   d th   h  c«ng    ty(c«ng    øng    ù  Çu  ×  ty)® tªnd th th c¸c®¬n  Þ  ùcthuéc kh«ng  îcphÐp    v tr     ®  tham  ù  íi   d v   c¸ch lµnhµ  Çu  c  Ëp t    th ®é l   trongm ét  ãithÇu.   g    4. Nhµ    Ên    tv kh«ng  îctham    u   Çu  ùc hiÖn    ãithÇu  ®  gia ®Ê th th   c¸c g   mua   s ¾ m   µng    m × nh  µm   Ên. h ho¸ do  l tv   §i Ò u    h×nh  11. C¸c  thøc lùachän  µ  Çu    nh th Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt  nh  Öc  ùa chän  µ  Çu  ®è Ng h Nh n   ®Þ vi l   nh th theo 1    trong 4  ×nh   h thøc sau:   1. ChØ   nh  Çu:Lµ  ×nh    ®Þ th   h thøc  än  ùctiÕp nhµ  Çu  ¸p  ch tr     th ® øng    yªu cÇu  ña  ãithÇu. c g  §iÒu  Ön    ông:§èivíi ÷ng  ãithÇu  ki ¸p d      nh g  mua  ¾ m   µng    Æc   Öt s h ho¸ ® bi   phôc  ô  v cho    ×nh in,®óc  qu¸ tr     s¶n  È m   íicha  ph m  c«ng  è u  µnh  b lh hoÆc   ôc  ph vô  cho  ÷ng  ù    Æc   Ötkh¸c®∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt. nh d ¸n ® bi    ®  t  ph phª duy Trêng  îp  h mua   ¾ m   µng  s h ho¸  ôc  ô  Ö m   ô  t  Êt  Thèng  ph v nhi v ®é xu do  ®èc  ©n   µng  µ   íc giao  ng  Ng h Nh n   nh kh«ng  ã    êigian    chøc  u   c ®ñ th   ®Ó tæ  ®Ê
  5. 5 thÇu  ¹n  Õ   h ch hoÆc   ¹  µng    Æc   Ötnµy  õ tr c®Õ n   lo ih ho¸ ® bi   t   í  nay chØ  ã    c duy nhÊt m ét  µ  Çu  óng thÇu.   nh th tr   G ãi  Çu  H∙ng  íc ngoµi ®éc  th do  n    quyÒn s¶n  Êt,®ång  êicã  c  xu   th   ®é quyÒn    ô t¹ ViÖtNam. tiªuth     i   ­  ãi  Çu  µ hµng  G th l   ho¸  ã  ªnquan  c li   chÆt  Ï tí hµng  ch   i   ho¸ kh¸c ®∙  îc  ®  m ét  µ  Çu  nh th cung  Êp  µ  ã  c v c b»ng  chøng chøng minh r»ng  chØ  ã  µ  Çu  c nh th ®ã   íicã  Ó  ùc hiÖn  ãithÇu  íi Êtl ng tètnhÊt vµ    Ý  îp lýnhÊt. m   th th   g  v  ch  î       chiph h     2. Mua   ¾ m   ùctiÕp:Lµ  ×nh    s tr    h thøc  än  ùctiÕp  µ  Çu  ch tr   nh th cung    c¸p hµng ho¸    ¬  ë  Õt  trªnc s k qu¶  u   Çu  ∙  îc thùc hiÖn  íc ®©y   ®Ê th ® ®     tr   nh»m     æn ®Þnh  Êtl ng tiÒn in,®óc. ch  î          Òu  Ön    ông: §i ki ¸p d ­ Trêng  îp hîp ®ång    h    mua  ¾ m   ý  Õt    ¬  ë  Õt  s k k trªnc s k qu¶  u  Çu  Çn  ®Ê th l cuèicïng  ña  ïng  ét  ¹  µng    Æc   Öt ®∙  ùc hiÖn    cc m lo i h ho¸ ® bi   th   xong  Õt hiÖu  (h   lùc)nhng  n  Þ  Çn    ®¬ v c mua   ¾ m   µng    Æc   Öt bæ   s h ho¸ ® bi   sung  îp  ng  ò  h ®å c ®Ó   ùc hiÖn  Ö m   ô  cã  ù  iÒu  th   nhi v do  s ® chØnh  Õ   ¹ch  k ho s¶n  Êt,dù  ÷vËt xu   tr     tin,®óc.    Khi mua  ¾ m   µng    Æc   Ötnªu      s h ho¸ ® bi   trªnph¶ic¨n cø  µo  Õt      v k qu¶  u  ®Ê thÇu  ∙  ùc hiÖn,®¶m   ® th     b¶o  n    µng    Æc   Ötmua   ¾ m     ®¬ gi¸h ho¸ ® bi   s bæ sung  kh«ng  îcvît®¬n    ®   gi¸trong hîp ®ång  ∙  ý  íc®ã   µ  µ  Çu  Çn     ® k tr   v nh th c ph¶icam     kÕt  ã    c ®ñ n¨ng  ùcd Ó   ùc hiÖn  Öc  l   th   vi cung  Êp    c bæ sung  µng  h ho¸. 3.  µo  µng  ¹nh  Ch h c tranh:Lµ   ×nh   h thøc  ùa  än  µ  Çu  l ch nh th cung  Êp  c hµng      ¬  ë  µo  µng  ña    µ  Çu. ho¸ trªnc s ch h c c¸cnh th §iÒu  Ön    ông: ki ¸p d C¸c  êng  îp mua  ¾ m   µng    Æc   Ötnhng  tr h  s h ho¸ ® bi   kh«ng  éc qui®Þnh   thu     t¹ kho¶n  vµ    i 1  Kho¶n  cña  Òu  µy. 2  §i n   M çi  ãi thÇu  g  ph¶icã  èithiÓu  chµo  µng  ña  nhµ  Çu    t  3  h c 3  th kh¸c nhau    trªnc¬  së  cÇu  µo  µng  ña  n  Þ  êi  Çu.Trong  êng  îp kh«ng      yªu  ch h c ®¬ v m th   tr h  ®ñ   è îng nhµ  Çu  sl   th theo qui®Þnh, ®¬n  Þ  êi  Çu  ×nh Thèng  c  ©n        v m th tr   ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n       ViÖc  öichµo  µng  ã  Ó  îcthùc hiÖn  g  h c th ®     b»ng c¸ch göitrùctiÕp,b»ng         Fax, b»ng  êng  u  iÖn    ® b® hoÆc  b»ng    ¬ng  Ön  c¸c ph ti kh¸c ®¶m     b¶o  cÇu  yªu  b¶o  Ët  m theo quy  nh.   ®Þ   4.§Êu  Çu  ¹n chÕ:   th h   a) §iÒu  Ön    ông:   ki ¸p d ­ C¸c  ãi thÇu  g  kh«ng    iÒu  Ön  dông    ×nh  ®ñ ® ki ¸p  c¸c h thøc mua   ¾ m   s quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n      cña  Òu  µy  u   1, 2, 3  §i n ®Ò ph¶i tæ    chøc  u   Çu  ¹n  ®Ê th h chÕ. TèithiÓu ph¶icã  nhµ  Çu      Èn        3  th ®ñ tiªuchu tham  ù  u  Çu. d ®Ê th b) Ph¬ng    thøc ®Êu  Çu:   th   C¨n  tÝnh  Êt,yªu cÇu  ü  Ëtvµ      ña  ãithÇu    ùachän  cø  ch     k thu   quim« c g   ®Ó l   ph¬ng thøc  u  Çu  ®Ê th theo quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  ËtvÒ   u  Çu  lu   ®Ê th cho  ïhîp:®Êu  Çu  ét  ói å  ¬,®Êu  Çu  tói å  ¬  µ  u  Çu  giai ph     th m t   s   h th 2    s v ®Ê th 2    h ®o¹n.
  6. 6 5.   Ò   ×nh tù tæ    V tr     chøc,hå  ¬  êi  Çu,tiªuchuÈn  ¸nh    ë   Çu,   s m th     ® gi¸, th   m xÐt  Çu  µ  ÷ng  th v nh quy  nh   ®Þ kh¸c ® îc thùc  Ön     hi theo    nh   qui ®Þ ph¸p  Ët lu   hiÖn  µnh  Ò   u  Çu. h v ®Ê th   §i Ò u    duyÖt  å  ¬  u  Çu  µ  chøc  12. Phª  h s ®Ê th v tæ  mua  ¾ m   µng    s h ho¸ ® Æc   Öt bi 1.Thèng  c  ©n  µng  µ   ícphª duyÖt:   ®è Ng h Nh n     +  Õ   ¹ch mua  ¾ m.  K ho   s +  Õ   ¹ch ®Êu  Çu. K ho   th +  Danh  s¸ch nhµ  Çu    th tham  ù  u  Çu. d ®Ê th +  å   ¬  êi  Çu. H s m th +  Õt  K qu¶  u  Çu. ®Ê th 2. C¨n  kÕt    cø  qu¶  u  Çu  ∙  îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícphª ®Ê th ® ®   ®è Ng h Nh n     duyÖt  ô   V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  qu th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n cho  n   ®¬ vÞ  ùc hiÖn  th   mua   ¾ m   µng    Æc   Öt tiÕn  µnh  ¬ng  s h ho¸ ® bi   h th th¶o  µ  ý  Õt  vkk hîp ®ång  íi µ  Çu  óngthÇu.   v nh th tr   3.  éi  N dung  îp  ng  h ®å mua   ¾ m   µng  s h ho¸  Æc   Öt ph¶i ® îc Thèng  ® bi      ®èc  ©n  µng  µ   ícphª duyÖt  Ng h Nh n     hoÆc   û  Òn  u quy cho  ô  ëng  ô  V tr V NghiÖp  vô  Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü    Öt. qu phª duy   III­T æ  C H ø C  T H ù C  Hi Ö n   §i Ò u    13. Tr¸ch nhiÖm   ña    ô,  ôc    c c¸c V C chøc n¨ng  éc Ng ©n   µng  thu   h Nhµ   ícvµ  µ  n   nh m¸y    c  Òn in,®ó ti   1.Tr¸chnhiÖ m  ña    ô, Côc  éc Ng ©n  µng  µ   íc:     c c¸cV   thu   h Nh n ­ Vô       Tæ chøc  C¸n  é  µ  µo  ¹o,Vô   b v § t   NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  Ü, qu   Vô   Õ   K to¸n ­ Tµi chÝnh, Côc         Qu¶n  Þ,Vô   tr   Tæng   Ó m     Ki so¸ttrong  ¹m    ph vi chøc  n¨ng  ña  × nh  Þu  cm ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én  µ  chøc  ùc hiÖn    h d v tæ  th   Quy  chÕ   µy. n ­ Vô     NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  µm  u   èi  ×nh Thèng  c  ö  qu l ®Ç m tr   ®è x lýc¸cvÊn    ã  ªnquan  n   Öc  u  ,mua  ¾ m   ÕtbÞ, vËttphôc  ô     ®Ò c li   ®Õ vi ®Ç t  s thi        v in,®óc  Òn.   ti 2­ Tr¸chnhiÖ m  ña  µ      c nh m¸y    c  Òn: in,®ó ti Tæ  chøc  ùc  Ön  ù  ®Ç u    vµ  th hi d ¸n  t mua   ¾ m   µng  s h ho¸  Æc   Öt tõ ® bi     nguån  èn  ña  µ  v c nh m¸y  theo qui®Þnh  ¹ Quy  Õ   µy.    t i ch n ­ C¨n  Quy  Õ   µy  µ      nh  Ön  µnh  Ò     cø  ch n v c¸c qui ®Þ hi h v qu¶n  ý®Ç u   ù l  t  x©y  ùng  µ  u   Çu; nhµ  d v ®Ê th   m¸y    c  Òn  ©y  ùng  éiqui,quitr×nh t¹ in,®ó ti x d n       i   ®¬n  Þ,®¶m   v  b¶o  ùc   Ön  ng  Õ   ,  th  hi ®ó ch ®é chÆt  Ï, Öu  ch  hi qu¶  µ  toµn. v an 
  7. 7 §i Ò u    Öc  öa  æi, bæ   14. Vi s ®   sung,thay thÕ      Quy  Õ   µy  Thèng  ch n do  ®èc  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Ng h Nh n      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2