intTypePromotion=1

Quyết định 59/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
134
lượt xem
4
download

Quyết định 59/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 59/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ phát triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 59/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 59/2005/Q§­TTg  ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2005  VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ  qu¶n lý tµi chÝnh  ®èi víi Quü hç trî ph¸t triÓn Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   106/2004/N§­CP   ngµy   01   th¸ng   4   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña   Nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 50/1999/N§­CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m   1999 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quü hç trî   ph¸t triÓn; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  qu¶n lý tµi chÝnh ®Ìi vÝi Quü hç trî ph¸t triÓn.  §i Ò u   2.   Bé   Tµi   chÝnh   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   híng   dÉn,  gi¸m s¸t,  kiÓm  tra viÖc thùc hiÖn  b¶n  Quy  chÕ  ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy.  §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh 232/1999/Q§­ TTg ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 1999 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh  ®èi víi Quü  hç  trî ph¸t triÓn.  Quy   chÕ   qu¶n   lý   tµi   chÝnh   ®èi   víi   Quü   hç   trî   ph¸t  triÓn ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh nµy ®îc ¸p dông tõ  ngµy 01  th¸ng 01 n¨m 2005.
 2. 2 § i Ò u   4.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n lý  vµ  Tæng gi¸m  ®èc Quü  hç  trî ph¸t triÓn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 3. 3 Q UY CH Õ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi quü hç trî ph¸t triÓn (Ban hành kÌm theo Quyết định số 59/2005/QĐ­TTg  ngày 23 th¸ng 3 n¨m 2005 của Thủ tướng ChÝnh phủ) Ch¬ng I QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u   1.  Quy chÕ nµy ¸p dông ®èi víi ho¹t ®éng qu¶n  lý tµi chÝnh cña hÖ thèng Quü hç trî ph¸t triÓn. §i Ò u   2.   Quü  hç  trî  ph¸t triÓn lµ  mét tæ chøc tµi  chÝnh nhµ  níc ho¹t  ®éng kh«ng v×  môc  ®Ých lîi nhuËn, b¶o   ®¶m hoµn vèn vµ  bï   ®¾p chi phÝ, cã  t  c¸ch ph¸p nh©n, cã  vèn   ®iÒu   lÖ,   cã   b¶ng   c©n   ®èi,   cã   con   dÊu,   ®îc   më   tµi  kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ níc, c¸c Ng©n hµng trong níc, ngoµi  níc vµ   ®îc tæ chøc thanh to¸n víi kh¸ch hµng cã  quan hÖ  trùc tiÕp vµ  tham gia hÖ  thèng thanh to¸n theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt. Quü  hç  trî  ph¸t triÓn lµ   ®¬n vÞ  h¹ch to¸n tËp trung  toµn hÖ  thèng; thùc hiÖn thu, chi vµ  quyÕt to¸n thu chi  tµi chÝnh theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy;  ®îc Nhµ  níc b¶o ®¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n; ®îc miÔn nép thuÕ vµ c¸c  kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ níc. §i Ò u   3.   Quü  hç  trî  ph¸t triÓn thùc hiÖn nhiÖm vô  huy  ®éng vèn trung vµ  dµi h¹n, tiÕp nhËn vµ  qu¶n lý  c¸c  nguån vèn cña Nhµ  níc dµnh cho tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn  ®Ó  thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç  trî   ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ  níc. §i Ò u   4.   Bé  Tµi chÝnh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  tµi chÝnh, cã  tr¸ch nhiÖm h íng dÉn, kiÓm tra,  gi¸m s¸t ho¹t ®éng thu, chi tµi chÝnh cña Quü hç trî ph¸t  triÓn. Ch¬ng II Vèn, quü vµ tµi s¶n
 4. 4 § i Ò u   5.   C¸c   nguån   vèn   ho¹t   ®éng   cña   Quü   hç   trî  ph¸t triÓn   1. Vèn ng©n s¸ch nhµ níc: a) Vèn §iÒu lÖ cña Quü hç trî ph¸t triÓn; b) Vèn ng©n s¸ch nhµ níc cÊp hµng n¨m; c) Vèn c¸c dù ¸n, ch¬ng tr×nh cña ChÝnh phñ; d) Vèn cña ChÝnh phñ ViÖt Nam cho c¸c dù ¸n níc ngoµi  vay theo HiÖp ®Þnh cña ChÝnh phñ. Trêng hîp thay  ®æi møc vèn  ®iÒu lÖ, Héi  ®ång qu¶n lý  Quü  hç  trî  ph¸t triÓn b¸o c¸o Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 2. Vèn huy ®éng: a) Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu; b) Vèn vay cña c¸c tæ chøc (kÓ  c¶ cña Quü  b¶o hiÓm x∙  héi ViÖt Nam vµ quü tiÕt kiÖm bu ®iÖn), c¸ nh©n trong níc vµ  quü tÝch luü tr¶ nî níc ngoµi; c) Vay níc ngoµi cho c¸c dù  ¸n, do Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt ®Þnh. 3. Vèn vay nî, viÖn trî  níc ngoµi cña ChÝnh phñ  dïng  ®Ó cho vay l¹i theo ñy th¸c cña Bé Tµi chÝnh.  4. Vèn huy ®éng hîp ph¸p kh¸c. 5.   Vèn   nhËn   uû   th¸c   cÊp   ph¸t,   cho   vay   ®Çu   t  ph¸t  triÓn cña c¸c  ®Þa ph¬ng, tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ  ngoµi  níc. §i Ò u   6.  Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n lý vµ Tæng gi¸m ®èc  Quü hç trî ph¸t triÓn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc qu¶n lý an  toµn,  sö  dông   ®óng  môc  ®Ých, cã  hiÖu qu¶ c¸c nguån  vèn  cña Quü. Quü  hç  trî  ph¸t triÓn  ®îc quyÒn thay  ®æi c¬  cÊu vèn,  tµi s¶n trong ph¹m vi hÖ  thèng cña Quü  theo quy  ®Þnh  ®Ó  phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña hÖ thÌng Quü.
 5. 5 § i Ò u   7.  Quü hç trî ph¸t triÓn ®îc trÝch lËp quü dù  phßng rñi ro vµo chi phÝ  ho¹t  ®éng nghiÖp vô   ®Ó  bï   ®¾p  nh÷ng tæn thÊt, thiÖt h¹i do nguyªn nh©n kh¸ch quan trong   qu¸ tr×nh cho c¸c dù ¸n vay vèn tÝn dông ®Çu t  ph¸t triÓn  cña   Nhµ   níc,  c¸c  dù   ¸n   ®îc   b¶o   l∙nh  tÝn  dông   ®Çu   t  tõ  Quü. Møc trÝch hµng n¨m tèi  ®a b»ng 0,2% trªn d  nî  b×nh  qu©n cho vay ®Çu t, nghÜa vô b¶o l∙nh tÝn dông ®Çu t.  NÕu cuèi n¨m kh«ng sö dông hÕt th× kho¶n dù phßng nµy   ®îc ®Ó l¹i bï ®¾p rñi ro cho nh÷ng n¨m sau. Tr êng hîp quü  dù  phßng rñi ro kh«ng  ®ñ  bï   ®¾p c¸c kho¶n tæn thÊt, Tæng  gi¸m  ®èc Quü  hç  trî  ph¸t triÓn b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh biÖn ph¸p xö   lý. ViÖc trÝch lËp, sö dông vµ thÈm quyÒn xö lý rñi ro ®­ îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh sè  106/2004/N§­ CP ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ tÝn dông ®Çu   t ph¸t triÓn cña Nhµ níc vµ híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. §i Ò u   8.   Hµng  n¨m,   Quü   hç  trî  ph¸t   triÓn  cã  tr¸ch  nhiÖm c©n ®èi nguån vèn vµ nhu cÇu vèn tÝn dông ®Çu t  ph¸t  triÓn cña Nhµ níc; viÖc huy ®éng c¸c nguån vèn víi l∙i suÊt  thÞ trêng ®Ó cho vay ®Çu t ph¶i b¶o ®¶m nguyªn t¾c chØ huy  ®éng khi ®∙ sö dông tèi ®a c¸c nguån vèn kh«ng ph¶i tr¶ l∙i  hoÆc huy  ®éng víi l∙i suÊt thÊp h¬n l∙i suÊt thÞ  tr êng vµ  phï hîp vÝi nhu cÇu sö d«ng vÌn, tr¸nh ®ã ®äng vÌn lÝn. Khi thùc hiÖn nhiÖm vô  tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triãn cña  Nhµ  níc giao, Quü  hç  trî  ph¸t triÓn  ®îc Nhµ  níc cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt. Møc cÊp bï   ®îc x¸c  ®Þnh trªn c¬  së  chªnh lÖch gi÷a l∙i suÊt hoµ   ®ång c¸c nguån vèn víi l∙i  suÊt cho vay vµ phÝ qu¶n lý cña Quü hç trî ph¸t triÓn. §i Ò u   9. PhÝ   qu¶n   lý   hµng   n¨m cña   Quü   hç   trî   ph¸t  triÓn ®îc x¸c  ®Þnh b»ng 30% trªn sè  thu nî l∙i cho vay. Tû  lÖ trÝch phÝ nµy ®îc æn ®Þnh trong 3 n¨m.  PhÝ qu¶n lý cho vay l¹i ®èi víi nguån vèn tÝn dông n­ íc ngoµi (ODA) thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh.  Trong trêng hîp cÇn thiÕt, Bé trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt  ®Þnh  ®iÒu chØnh møc phÝ  quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy vµ  b¸o  c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ néi dung xö lý.
 6. 6 § i Ò u   10.   Quü  hç  trî  ph¸t triÓn  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc cÊp tiÒn hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t. Møc hç  trî  l∙i  suÊt sau  ®Çu t  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 25  NghÞ   ®Þnh 106/2004/N§­CP ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2004 vÒ  tÝn  dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc. §i Ò u   11.   C¸c nguån vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn  Quü hç trî ph¸t triÓn ®îc sö dông: 1. Cho vay  ®Çu t vµ  cho vay dù  ¸n theo HiÖp  ®Þnh cña  ChÝnh phñ. 2. Cho vay ng¾n h¹n hç trî xu£t khÌu.  3. Hç trî l∙i suÊt sau ®Çu t. 4. Thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o l∙nh tÝn dông ®Çu t. 5. Tr¶ nî vèn huy ®éng. 6. Thùc hiÖn nghiÖp vô uû th¸c, nhËn uû th¸c. 7.   Thùc   hiÖn   nh÷ng   nhiÖm   vô   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   cña  Thñ tÝng ChÝnh phñ. §i Ò u   12.  Vèn  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n vµ  mua s¾m tµi  s¶n cè ®Þnh  1. Vèn  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n vµ  mua s¾m tµi s¶n cè  ®Þnh   cña   Quü   hç   trî   ph¸t   triÓn   ®îc   h×nh   thµnh   tõ   c¸c  nguån:  khÊu hao tµi s¶n cè   ®Þnh, quü   ®Çu t  ph¸t triÓn,  vèn ng©n s¸ch nhµ  níc cÊp theo kÕ  ho¹ch hµng n¨m vµ  c¸c  nguån hîp ph¸p kh¸c. 2.  Tû  lÖ  trÝch  khÊu  hao tµi  s¶n cè   ®Þnh;  viÖc qu¶n  lý, sö dông vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m tµi s¶n cè  ®Þnh;  nhîng b¸n, thanh  lý  tµi  s¶n;  kiÓm kª vµ   ®¸nh  gi¸  l¹i tµi s¶n cña Quü  hç  trî  ph¸t triÓn thùc hiÖn theo quy  ®Þnh nh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc. §i Ò u   13.  Quü hç trî ph¸t triÓn cã tr¸ch nhiÖm qu¶n   lý, sö dông nguån vèn ®Çu t  ®óng môc ®Ých, ®óng ®èi tîng,  cã hiÖu qu¶, b¶o ®¶m hoµn vèn vµ bï ®¾p chi phÝ, theo c¸c   quy ®Þnh sau: 1. Mua b¶o hiÓm tµi s¶n vµ  c¸c chÕ   ®é  b¶o hiÓm kh¸c  liªn quan ®Õn vèn, tµi s¶n theo quy ®Þnh. 2.  Vèn t¹m  thêi nhµn  rçi  ®îc  göi t¹i  c¸c ng©n  hµng  trong níc hoÆc Kho b¹c Nhµ níc.
 7. 7 3. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, Quü  hç  trî  ph¸t triÓn  ®­ îc phÐp mua l¹i tr¸i phiÕu do Quü ph¸t hµnh theo qui ®Þnh  hiÖn hµnh. 4.   TrÝch   lËp   Quü dù   phßng   rñi   ro   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu 7 cña Quy chÕ nµy. Ch¬ng III THU ­ CHI TµI CHÝNH §i Ò u  14.  Thu nhËp cña Quü hç trî ph¸t triÓn  1. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng nghiÖp vô: a) Thu l∙i cho vay; b) Thu l∙i tiÒn göi t¹i c¸c ng©n hµng trong n Ýc hoÆc  Kho b¹c Nhµ nÝc; c) Thu phÝ  qu¶n lý  cho vay (bao gåm: vèn trong níc,  vèn ODA); d) Thu cÊp bï chªnh lÖch l∙i suÊt do ng©n s¸ch nhµ n­ íc cÊp; ®) Thu phÝ nhËn uû th¸c cÊp ph¸t vèn, cho vay l¹i; e) Thu phÝ dÞch vô thanh to¸n; g) Thu ho¹t ®éng nghiÖp vô, dÞch vô kh¸c. 2. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n. 3. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kh¸c:  a) C¸c kho¶n thu ph¹t; b) Thu thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n (sau khi lo¹i trõ   c¸c kho¶n chi phÝ thanh lý, nhîng b¸n); c) Thu c¸c kho¶n nî ®∙ xo¸ nay thu håi ®îc; d) C¸c kho¶n thu nhËp hîp ph¸p kh¸c. §i Ò u  15.  Chi phÝ cña Quü hç trî ph¸t triÓn 1. Chi ho¹t ®éng nghiÖp vô : a) Chi tr¶ l∙i vèn huy ®éng; b) Chi tr¶ l∙i tiÒn göi cña kh¸ch hµng t¹i Quü; c) Chi phÝ huy ®éng vèn; d) Chi phÝ thanh to¸n; ®) Chi phÝ uû th¸c;  e) Chi phÝ dù phßng rñi ro;
 8. 8 g) Chi kh¸c cho ho¹t ®éng nghiÖp vô. 2. Chi phÝ qu¶n lý :  a) Chi l¬ng, phô  cÊp l¬ng theo chÕ   ®é. Bé  Lao  ®éng ­  Th¬ng binh vµ  X∙ héi phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  Néi   vô  tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh chÕ   ®é  tiÒn l¬ng  cña Quü hç trî ph¸t triÓn; b) Chi b¶o hiÓm x∙ héi, y tÕ,  ®ãng gãp kinh phÝ  c«ng  ®oµn theo chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh; c) Chi ¨n gi÷a ca. Møc chi mçi ngêi kh«ng vît qu¸ møc  l¬ng tèi thiÓu Nhµ níc quy ®Þnh cho c«ng nh©n viªn chøc; d) Chi trÝch lËp quü  dù  phßng trî  cÊp th«i viÖc. Møc  trÝch nh quy ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc; ®)  Chi phô   cÊp cho  thµnh  viªn Héi   ®ång  qu¶n lý   lµm  viÖc b¸n chuyªn tr¸ch; e) Chi trang phôc giao dÞch, møc chi do Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn; g) Chi ph¬ng tiÖn b¶o hé lao ®éng theo quy ®Þnh; h) Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. Møc trÝch nh quy  ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc; i)  Bu  ®iÖn  phÝ, b¶o  dìng  söa ch÷a  tµi  s¶n cè   ®Þnh,  mua s¾m c«ng cô  lao  ®éng, vËt t v¨n phßng, chi nghiÖp vô  kho quü, bèc v¸c vËn chuyÓn,  ®iÖn níc, y tÕ, vÖ  sinh c¬  quan,   x¨ng   dÇu,   c«ng   t¸c   phÝ,   chi   ®µo   t¹o,   huÊn   luyÖn  nghiÖp vô, nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ, s¸ng kiÕn, c¶i   tiÕn; k) Chi phÝ  tuyªn truyÒn, häp b¸o, chi phÝ  giao dÞch,  ®èi ngo¹i, chi phÝ  héi nghÞ. C¸c kho¶n chi nµy kh«ng qu¸  5% tæng chi phÝ; 3. Chi ho¹t ®éng tµi chÝnh: a) Chi ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ;  b) Chi phÝ thuª tµi s¶n. 4. C¸c kho¶n chi kh¸c: a) Chi phÝ  cho viÖc thu håi c¸c kho¶n nî   ®∙ xo¸, b¶o  ®¶m sè chi ph¶i thÊp h¬n sè tiÒn nî ®∙ xo¸ thu håi ®îc; b) Chi phÝ ®Ó thu c¸c kho¶n ph¹t theo quy ®Þnh; c) Chi b¶o hiÓm tµi s¶n vµ chi c¸c lo¹i b¶o hiÓm kh¸c  theo quy ®Þnh;  d) Chi phÝ  thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n (nÕu cã) sau  khi  ®∙ lo¹i trõ  c¸c kho¶n thu vÒ  thanh lý, nhîng b¸n tµi  s¶n;
 9. 9 ®)   Chi   hç   trî   §¶ng,   ®oµn   thÓ   cña   Quü   hç   trî   ph¸t  triÓn; e) C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c.  §i Ò u   16.  Quü hç trî ph¸t triÓn thùc hiÖn h¹ch to¸n   chi phÝ   ®óng chÕ   ®é  quy  ®Þnh; chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p  luËt   vÒ   néi   dung   vµ   tÝnh   chÝnh   x¸c   cña   c¸c   kho¶n   chi;  thùc   hiÖn   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   chÕ   ®é   ho¸   ®¬n,   chøng   tõ   kÕ  to¸n. §i Ò u   17.  C¸c kho¶n chi phÝ kh«ng  ®îc h¹ch to¸n vµo  chi phÝ ho¹t ®éng cña Quü hç trî ph¸t triÓn:  1. C¸c kho¶n thiÖt h¹i  ®∙  ®îc ChÝnh phñ  hç  trî  hoÆc  c¬ quan b¶o hiÓm, bªn g©y thiÖt h¹i båi thêng. 2. C¸c kho¶n chi ph¹t do vi ph¹m hµnh chÝnh, vi ph¹m  m«i trêng, ph¹t vi ph¹m chÕ ®é tµi chÝnh. 3. C¸c kho¶n chi  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n, mua s¾m tµi  s¶n cè ®Þnh. 4. C¸c kho¶n chi thuéc nguån kinh phÝ kh¸c ®µi thä.  Ch¬ng IV CH£NH LÖCH THU CHI TµI CHÝNH Vµ TRÝCH LËP C¸C QUü §i Ò u   18.   Chªnh lÖch thu, chi tµi chÝnh thùc hiÖn  trong n¨m lµ  kÕt qu¶ ho¹t  ®éng tµi chÝnh cña Quü  hç  trî  ph¸t triÓn,  ®îc x¸c  ®Þnh gi÷a tæng thu nhËp trõ   ®i tæng  chi phÝ ph¸t sinh trong n¨m. §i Ò u  19.  Ph©n phèi chªnh lÖch thu chi tµi chÝnh Chªnh   lÖch   thu   chi   tµi   chÝnh   hµng   n¨m   sau   khi   tr¶  tiÒn ph¹t do vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®îc ph©n  phèi nh sau:  1. TrÝch 50% vµo quü ®Çu t ph¸t triÓn. 2.   TrÝch   quü   khen   thëng   vµ   quü   phóc   lîi.   Møc   trÝch  hai quü  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh nh  ®èi víi doanh nghiÖp  nhµ níc.  3. Sè  cßn l¹i sau khi trÝch lËp c¸c quü  trªn  ®îc bæ  sung vèn ®iÒu lÖ. 
 10. 10 4. Sè  d  cña quü  dù  phßng rñi ro nghiÖp vô   ®Õn thêi  ®iÓm Quy chÕ  nµy cã  hiÖu lùc  ®îc kÕt chuyÓn vµo quü  dù  phßng rñi ro. §i Ò u   20.  KÕ  ho¹ch tµi chÝnh vµ  tißn l¬ng hµng n¨m  cña Quü hç trî ph¸t triÓn ®îc Héi ®ång qu¶n lý th«ng qua,  bao gåm:     1. KÕ ho¹ch nguån vµ sö dông vèn. 2.   KÕ   ho¹ch   cÊp   ph¸t   tõ   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cho   c¸c  ho¹t ®éng u ®∙i: møc cÊp bï chªnh lÖch l∙i suÊt vµ hç trî   l∙i suÊt sau ®Çu t. 3. KÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. 4. KÕ ho¹ch thu ­ chi tµi chÝnh. 5. KÕ ho¹ch biªn chÕ, quü l¬ng.  §i Ò u   21. Quü  hç  trî  ph¸t triÓn cã  tr¸ch nhiÖm göi  c¸c b¸o c¸o kÕ ho¹ch quy ®Þnh t¹i §iÒu 20 cña Quy chÕ nµy   cho c¸c c¬ quan liªn quan theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Ch¬ng V CHÕ §é KÕ TO¸N, THèNG K£, KIÓM TO¸N  §i Ò u   22.  Quü  hç  trî  ph¸t triÓn ph¶i thùc hiÖn chÕ  ®é  kÕ  to¸n, thèng kª hiÖn hµnh vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn  cña Bé Tµi chÝnh. N¨m  tµi chÝnh  cña  Quü  hç   trî  ph¸t  triÓn  b¾t  ®Çu  tõ  ngµy 01 th¸ng 01 vµ  kÕt thóc vµo ngµy 31 th¸ng 12 n¨m d ­ ¬ng lÞch. §i Ò u   23.  Quü  hç  trî  ph¸t triÓn cã  tr¸ch nhiÖm lËp  vµ  göi c¸c b¸o c¸o nghiÖp vô, b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o  kÕ  to¸n vµ  c¸c b¸o c¸o  ®Þnh kú,  ®ét xuÊt kh¸c theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh vµ theo yªu cÇu cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.  B¸o c¸o quyÕt to¸n thu chi tµi chÝnh hµng n¨m cña Quü   hç  trî  ph¸t triÓn  ®îc Héi  ®ång qu¶n lý  Quü  th«ng qua vµ  göi Bé  Tµi chÝnh xem xÐt, kiÓm tra theo chøc n¨ng cña c¬  quan qu¶n lý nhµ níc. §i Ò u  24.   1.   B¸o   c¸o   tµi   chÝnh   hµng   n¨m   cña   Quü   hç   trî   ph¸t  triÓn ph¶i  ®îc kiÓm to¸n b¾t buéc theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt.
 11. 11 2. Quü  hç  trî  ph¸t triÓn thùc hiÖn chÕ   ®é  kiÓm to¸n  néi bé, c«ng khai  kÕt  qu¶  ho¹t   ®éng tµi chÝnh  hµng  n¨m  theo híng dÉn cña Bé  Tµi chÝnh vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  sè  liÖu ®∙ c«ng bè.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2