intTypePromotion=1

Quyết định 611/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
85
lượt xem
2
download

Quyết định 611/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 611/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điều 12 Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7 ngày 2/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện cơ chế thanh toán tạm thời bằng đồng Việt Nam và kíp Lào giữa Việt Nam và Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 611/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc s è  611/2002/Q§­N H N N   n g µ y 13  th th¸ng 6 n¨ m  2002 v Ò   Ö c s ö a ® æ i  ® i Ò u  12  vi Q u y Õ t ® Þ n h  245/2000/Q§­N H N N 7  n g µ y 2/8/2000 c ñ a  th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc v Ò  vi Ö c  ù c hi Ö n   th c ¬  c h Õ  thanh to¸n  ¹ m th êi » n g  ® å n g   Ö t N a m  v µ   t  b Vi k Ý p   µ o  gi ÷ a Vi Ö t N a m   µ  L µ o L v T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ  íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  tho¶ thuËn  öa  ngµy    cø    C Lß  23/8/1999  ÷a ChÝnh  ñ  éng  µ   gi   ph C ho D © n   ñ  ©n   ©n  µo  µ  Ýnh  ñ  éng  µ  héi Chñ   ch Nh d L v Ch ph C ho X∙    nghÜa  Öt  Vi Nam; ­ C¨n  ý  Õn chØ   o  ña  ñ   íng  Ýnh   ñ   ¹  cø  ki ®¹ c Th t Ch ph t ic«ng v¨n sè  534/CP­KTTH   µy  ng 22/5/2002  Ò   Öc  ¬  Õ   v vi c ch thanh    ¹m  êigi÷a ViÖt  to¸nt th     Nam   µ  µo; vL ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi. l    Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Söa  æi  Òu  Quy Õt  nh  ® §i 12  ®Þ 245/2000/Q§­NHNN7   µy  ng 2/8/2000 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícnh    Th ®è Ng h Nh n   sau: "§iÒu    12: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  ®Þ n c hi l     k t  15/8/2000  ®Õ n   µy  ng 31/12/2003". §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   V¨n    tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi,Thñ  ëng  l     tr c¸c ®¬n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      v thu   h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc       ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i  Ng h th m trong  ¹m     ph vi chøc n¨ng  ña  ×nh   Þu  c m ch tr¸ch   nhiÖ m  íng dÉn,thi µnh  h     h Quy Õt  nh  µy.  ®Þ n   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2