intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 633-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

155
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 633-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty đá quý và vàng bạc Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 633-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT ®ÞNH CñA THñ TíNG CHÝNH PHñ Sè 633-TTg NGµY 4-10-1995 VÒ VIÖC THµNH LËP TæNG C«NG TY §¸ QUý Vµ VµNG VIÖT NAM THñ TíNG CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992 C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc ngµy 20 th¸ng4 n¨m 1995 §Ó tæ chøc l¹i ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc d¸ quý vµ khai th¸c vµng XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp nÆng, Bé trëng, Trëng ban Tæ chøc - c¸n bé ChÝnh phñ QUYÕT ®ÞNH §iÒu 1 Thµnh lËp Tæng c«ng ty ®¸ quý vµ Vµng ViÖt Nam trªn c¬ së tæ chøc, s¾p xÕp l¹i C«ng ty ®¸ quý ViÖt Nam, XÝ nghiÖp Khai th¸c ®¸ quý sè 1, C«ng ty Vµng L©m §ång, C«ng ty Vµng 392, XÝ nghiÖp Vµng 386 thuéc Tæng c«ng ty kho¸ng s¶n quý hiÕm cña Bé c«ng nghiÖp nÆng, XÝ nghiÖp Khai th¸c ®¸ quý sè 2 cña tØnh NghÖ an, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cña qu©n ®éi ®ang ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ®¸ quý vµ thµnh lËp míi mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c. Tæng c«ng ty ®¸ quý vµ Vµng ViÖt Nam (sau d©y gäi t¾t lµ Tæng c«ng ty) lµ Tæng c«ng ty Nhµ níc, cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu, ®îc më tµi kho¶n riªng, ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo §iÒu lÖ cña Tæng c«ng ty do ChÝnh phñ phª chuÈn Tæng c«ng ty cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VIETNAM NATIONNAL GEM AND GOLD CORPORATION, viÕt t¾t lµ VIGEGO Trô së chÝnh cña Tæng c«ng ty ®Æt t¹i thµnh phè Hµ Néi §iÒu 2 Tæng c«ng ty cã c¸c nhiÖm vô chÝnh sau ®©y: 1. §iÒu tra kh¶o s¸t, th¨m dß, khai th¸c ®¸ quý, vµng vµ c¸c kho¸ng s¶n ®i kÌm kh¸c; gia c«ng chÕ t¸c ®¸ quý vµ s¶n xuÊt hµng trang søc, mü nghÖ; mua b¸n, xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµng, ®¸ quý vµ hµng trang søc mü nghÖ, vËt t, thiÕt bÞ c«ng nghÖ cho ngµnh ®¸ quý vµ vµng; tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ ®¸ quý trong níc vµ quèc tÕ; lµm dÞch vô vÒ thÈm ®Þnh, mua b¸n ®¸ quý; tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c theo ph¸p luËt vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do nhµ níc giao; liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n íc vµ ngoµi níc phï hîp víi ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. 2. NhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn, ®Êt ®ai, vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c do Nhµ níc giao ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nãi trªn.
  2. 2 3. Tæ chøc, qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu vµ øng dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ, c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d ìng c¸n bé vµ c«ng nh©n trong tæng c«ng ty; §µo t¹o chuyªn gia vÒ ngäc häc, c«ng nh©n kü thuËt gia c«ng chÕ t¸c ®¸ quý vµ lµm hµng trang søc, mü nghÖ. §iÒu 3 C¬ cÊu tæ chøc tæng c«ng ty gåm cã: - Héi ®ång qu¶n trÞ, ban kiÓm so¸t; - Tæng gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc; - C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty gåm: a. C«ng ty §¸ quý vµ Vµng Hµ Néi, C«ng ty §¸ quý vµ Vµng NghÖ An, C«ng ty §¸ quý vµ Vµng L©m ®ång, C«ng ty §¸ quý qu©n ®éi, ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së tæ chøc, s¾p xÕp l¹i c¸c ®¬n vÞ tham gia thµnh lËp tæng c«ng ty ghi t¹i ®iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy; b. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®îc thµnh lËp míi: Trung t©m ®¸ quý vµ hµng trang søc Hµ Néi, C«ng ty §¸ quý vµ Vµng Yªn B¸i, C«ng ty §¸ quý vµ Vµng T©y Nguyªn, C«ng ty §¸ quý vµ Vµng ViÖt B¾c, C«ng ty §¸ quý vµ Vµng thµnh phè Hå ChÝ Minh, C«ng ty kh¶o s¸t th¨m dß má vµ mét sè ®¬n vÞ kh¸c. §iÒu 4 1. Bé trëng, Trëng ban tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ tr×nh Thñ t íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm Chñ tÞch vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty. 2. Bé trëng, Trëng ban Ban tæ chøc - c¸n bé ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm c¸c Phã tæng gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr ëng tæng c«ng ty do héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty tr×nh, trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc. §iÒu 5 1. Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty c¨n cø quyÕt ®Þnh nµy vµ ®iÒu lÖ mÉu vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty Nhµ n íc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 39/CP ngµy 27 th¸ng 6 n¨m 1995, x©y dùng ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty ®Ó tr×nh ChÝnh phñ phª chuÈn. 2. Bé Trëng Bé C«ng nghiÖp nÆng, Bé trëng Bé Quèc phßng, Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh NghÖ An cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn viÖc bµn giao c¸c ®¬n vÞ tham gia thµnh lËp Tæng c«ng ty ghi t¹i ®iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy cho Tæng c«ng ty. 3. Bé trëng Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé trëng Bé C«ng nghiÖp nÆng, Bé trëng Bé Quèc phßng, Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh NghÖ An thùc hiÖn viÖc giao vèn cho Tæng c«ng ty. §iÒu 6
  3. 3 QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ban hµnh. Bé trëng, Trëng ban Ban tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, Bé tr ëng bé C«ng nghiÖp nÆng Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Bé trëng Bé Quèc phßng, Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh NghÖ An, c¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Héi ®ång Qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty §¸ quý vµ Vµng ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=155

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2