intTypePromotion=1

Quyết định 700/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định 700/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 700/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về gửi tiền dự trữ bắt buộc bằng VNĐ đối với các tổ chức tín dụng tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 700/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  700/2002/Q§­N H N N   n n g µ y  04 th¸ng 7 n¨ m  2002 v Ò   ö i ti Ò n d ù  tr÷ b ¾ t b u é c  g b » n g   N D   è i víi V ®  c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g  tha m  gia  thanh to¸n ® i Ö n   ö liªn n g © n  h µ n g t   T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc sè    cø    h Nh n   01/1997/QH10  µy  th¸ng 12   ng 12    n¨m  1997  µ  Ët C¸c    v Lu   Tæ chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12   ng 12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  Ti d tr   bu b»ng VND   ña    chøc  Ýn  ông  c c¸c tæ  td lµ thµnh      viªntham    gia thanh    iÖn  ö li   ©n  µng  îc göi trªnhai tµi to¸n ® t   ªnng h ®         kho¶n  sau: ­ Tµi kho¶n  Òn  öi kh«ng  ú  ¹n  ña  chøc  Ýn  ông  ¹  ë      ti g   k h c tæ  td t i Giao  S dÞch  ©n   µng  µ   íc hoÆc     Ng h Nh n   Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè  ¬itæ  n   chøc  Ýn  ông  Æt  ôsë  Ýnh. td ® tr   ch ­ Tµi kho¶n  Òn  öikh«ng  ú  ¹n  ña  chøc  Ýnh  ông  ¹  ë      ti g   k h c tæ  t d t i Giao  S dÞch  ©n  µng  µ   íc®Ó   Ng h Nh n   tham    giathanh    iÖn  öli   ©n  µng. to¸n® t   ªnng h §i Ò u    2. Tr¸ch nhiÖm   ña    chøc  Ýn  ông    c c¸c tæ  td tham    gia thanh    to¸n ®iÖn  ö li   ©n  µng, c¸c ®¬n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   µ  t   ªnng h    v thu   h Nh n     v Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph trong viÖc  ùc hiÖn  ù  ÷   th   d tr   b ¾t  éc  i víi   chøc  Ýn  ông  µthµnh    bu ®è     tæ c¸c td l  viªntham    gia thanh    iÖn  to¸n® töli   ©n  µng      ªnng h nh sau: 1.Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸chnhiÖ m:   B¸o    c¸o cho  ë   S Giao  Þch  ©n  µng  µ   íchoÆc     d Ng h Nh n   Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ¬i tæ  Nh n     ph n   chøc  Ýn  ông  Æt   ôsë  Ýnh  Ò   td ® tr   ch v “sè d  Òn  öihuy  ng  ×nh  ©n”  ña  ú x¸c ®Þnh  ÷  ÷b ¾t  éc” lµm    ti g   ®é b qu c “k     d tr   bu   c¬  ë  Ýnh  st to¸n tiÒn  ù  ÷b ¾t  éc  ña  ú    d tr   bu c “k duy  × dù  ÷ b ¾t  éc” vµo  tr   tr   bu   ngµy  hµng  03  th¸ng. 2. Chi    nh¸nh  © n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ¬i tæ  Ng h Nh n     ph n   chøc  Ýn  t dông  Æt   ô së  Ýnh  ã  ® tr   ch c tr¸chnhiÖ m:  
  2. 2 a. B¸o    è    Òn göib×nh  ©n  ña  chøc  Ýn  ông  ¹ Chi nh¸nh    c¸o s d ti     qu c tæ  td ti     Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  h Nh n     ph trong “kú duy  ×dù  ÷b ¾t  éc” cho     tr   tr   bu   Së Giao  Þch  ©n  µng  µ   ícvµo  µy  hµng  d Ng h Nh n   ng 04  th¸ng. b.Trªn c¬  ë  c¸o “sè d  Òn göihuy  ng  ×nh  ©n”      s b¸o      ti     ®é b qu trong “kú x¸c     ®Þnh  ù  ÷ b ¾t  éc” cña  chøc  Ýn  ông  éc  d tr   bu   tæ  td thu Chi nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íc tØnh, thµnh  è  n    ph qu¶n  ý göi vÒ,  ùc  Ön  Óm     Ýnh  l    th hi ki tra,t to¸n vµ    th«ng b¸o  Òn  ù  ÷ b ¾t  éc  ti d tr   bu trong  ú  “k duy  × dù  ÷ b ¾t  éc” cho    tr   tr   bu   tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v cho  ë   S Giao  Þch  ©n   µng  µ   ícvµo  µy  hµng  d Ng h Nh n   ng 05  th¸ng. 3.Së    Giao  Þch  © n   µng  µ   íccã  d Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m:   a. Xö   ýthõa  Õu  Òn  ù  ÷b ¾t  éc    l  thi ti d tr   bu trong “kú    duy  × dù  ÷b ¾t  tr   tr   buéc” trªnc¬  ë      s tæng  îp sè    Òn  öib×nh  ©n      µikho¶n  ña    h   d ti g   qu trªnhait   c tæ chøc  Ýn  ông: td ­Tµikho¶n  Òn göikh«ng  ú  ¹n t¹ Së     ti     k h     Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc i d Ng h Nh n   hoÆc     Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬itæ  Ng h Nh n     ph n   chøc  Ýn  ông  td ® Æt  ôsë  Ýnh. tr   ch ­Tµikho¶n  Òn göikh«ng  ú  ¹n t¹ Së     ti     k h     Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc i d Ng h Nh n   ®Ó   tham    giathanh    iÖn  öli   ©n  µng. to¸n® t   ªnng h b. Thùc  Ön    hi tæng  îp b¸o    Êp  µnh  Òn dù  ÷b ¾t  éc  ña    h   c¸o ch h ti   tr   bu c c¸c tæ  chøc  Ýnh  ông  µ  öivÒ   ô  t d v g   V C¸c  ©n  µng  µ    chøc  Ýn  ông    ng h v c¸ctæ  td phi ng©n  µng  µo  µy  hµng  h v ng 06  th¸ng. 4.Côc    C«ng  ngh Ö     äc  © n   µng  ã  tinh Ng h c tr¸chnhiÖ m:   LËp,  µi ® Æt   µ  íng  Én  Ën  µnh  ¬ng  ×nh  c  vh d v h ch tr cho c¸c  n   Þ  ®¬ v Ng ©n   µng  µ   íc vµ    h Nh n   c¸c Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph n¬itæ    chøc  Ýn  ông  td tham    gia thanh    iÖn  ö li   ©n  µng  Æt  ôsë  to¸n® t   ªnng h ® tr   chÝnh    ùc hiÖn  Öc  ®Ó th   vi truyÒn   tin,tæng  îp,b¸o  vµ  Ýnh    Òn  ù  h  c¸o  t to¸nti d tr÷b ¾t  éc  ña    chøc  Ýn  ông.   bu c c¸ctæ  td §i Ò u 3. B¸o  ® îc göi b»ng  b¶n  ng  êitruyÒn  c¸o      v¨n  ®å th   qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh. t §i Ò u 4. C¸c quy  nh  ®Þ kh¸c vÒ   ù  ÷b ¾t  éc  îc thùc hiÖn    d tr   bu ®     theo  c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ hi h c th ®è Ng h Nh n §i Ò u 5. Quy Õt  nh  µy  îc ¸p  ông  Ó   õ kú  ®Þ n ® d k t   duy  × dù  ÷ b ¾t  tr   tr   buéc  th¸ng7    n¨m  2002. §i Ò u    6. Ch¸nh  phßng  ©n  µng  µ   íc,Thñ  ëng    n  Þ  V¨n  Ng h Nh n   tr c¸c®¬ v thuéc Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam,    h Nh n     Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   ­ Ng h Nh n íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc      ph tr   trung  ng, Chñ   Þch  éi ®ång  ¬  t h  qu¶n  Þ  µ  tr v Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  ®è c¸c tæ  td tham    gia thanh    iÖn  to¸n® töli   ©n  µng  Þu    ªnng h ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
  3. 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2