intTypePromotion=1

Quyết định 742/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
248
lượt xem
35
download

Quyết định 742/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 742/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định uỷ thác và nhận uỷ thác cho vay vốn của tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 742/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  742/2002/Q§­N H N N   ® n n g µ y 17  th¸ng 7 n¨ m  2002 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h   û  th¸c v µ  u n h Ë n  u û  th¸c c h o  vay  è n c ñ a t æ  ch øc  t Ý n d ô n g v Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy 12/12/1997; ng   ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé;  ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  nh  Ò   û    ®Þ v u th¸c vµ  Ën  û    nh u th¸ccho  vay  èn  ña  chøc  Ýn  ông". v c tæ  td §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u 3: Ch¸nh v¨n phßng  ©n   µng  µ   íc,Vô   ëng  ô   Ýnh  Ng h Nh n   tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,Thñ  ëng    n  Þ  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c         tr c¸c ®¬ v Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h Nh n     ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  µ    chøc,c¸ nh©n  ã  ªnquan  n   ®è c¸c tæ  td v c¸c tæ     c li   ®Õ uû    µ  Ën  û    th¸cv nh u th¸ccho  vay  èn  Þu  v ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh   ®Þ nµy.
  2. 2 Q uy   Þ nh ® v Ò  u û  th¸c v µ  n h Ë n  u û  th¸c c h o  v ay v è n c ñ a  t æ  c h ø c  t Ý n d ô n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 742/2002/Q§­NHNN   ngµy 17/7/2002 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n   §i Ò u    ¹m    iÒu  l:Ph vi® chØnh Quy  nh  µy  ®Þ n quy  nh  Öc  û    µ  Ën  û    ®Þ vi u th¸cv nh u th¸ccho  vay  èn,thu  v  nî cña    bªn  û    µ  u th¸cv bªn  Ën  û    nh u th¸ccho vay,nh»m   a  èn  Ýn  ông  ña    ®v td c bªn  û    u th¸cth«ng  qua  îp ®ång  h  cho  bªn  Ën  û    ùctiÕp cho  nh u th¸ctr     vay  n   ®Õ kh¸ch hµng  ùc hiÖn  ¬ng    ù    u      iÓn,s¶n  Êt,kinh doanh,   th   ph ¸n,d ¸n ®Ç tph¸ttr   xu       dÞch  ô,®êi sèng  µ    i gi¶m  Ìo. v    v xo¸®ã   ngh §i Ò u    èit ng ¸p dông 2: §  î     1­ Bªn  û    u th¸ccho  vay  èn  v bao  å m:  Ýnh  ñ, c¸c tæ  g Ch ph     chøc kinh tÕ,    c¸ctæ    chøc  Ýnh  Þ­ x∙héi,c¸ nh©n  ch tr           trong vµ  µinícvµ    chøc  Ýn    ngo     c¸ctæ  t dông  îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ®  l v ho   theo  Ët  Lu C¸c  chøc  Ýn  ông  ã    tæ  td c nhu cÇu cho  vay  èn  Ýn  ông  n     i t ng kh¸ch hµng. vtd ®Õ c¸c®è  î     2­ Bªn  Ën  û    nh u th¸ccho vay  µ c¸c tæ  l     chøc  Ýn  ông  îc thµnh  Ëp  µ  td ®  lv ho¹t®éng    theo  Ët  Lu C¸c  chøc  Ýn  ông  ã  tæ  td c chøc n¨ng  Êp  Ýn  ông  íi c td d  h×nh thøc cho    vay  èn  v theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3­ Kh¸ch  µng  h vay  èn  µ c¸c tæ  v l     chøc, c¸ nh©n,  é    nh  µ kh¸ch    h gia ®× l    hµng  vay  èn  ña  nhËn  û    v c bªn  u th¸ccho  vay. §i Ò u  Gi¶ithÝch  õng÷ 3:    t  1­  û    "U th¸ccho vay" lµ viÖc     bªn  û    u th¸cgiao  èn  v cho  bªn  Ën  û    nh u th¸c th«ng qua  îp  ng  û    h ®å u th¸ccho  vay    ùctiÕp  ®Ó tr   cho vay  n     i  îng ®Õ c¸c ®è t   kh¸ch hµng,bªn  û      Ý  û        u th¸ctr¶ph u th¸ccho  nhËn  û  bªn  u th¸c. 2­  Ý  û  "Ph u th¸c"lµ tiÒn     c«ng  îcngêiuû      ®    th¸ctr¶cho  bªn  Ën  û    nh u th¸c ®Ó   ùctiÕp thùc hiÖn  Öc  tr       vi cho  vay,thu nî®èi víi          kh¸ch hµng    ¬  ë    trªnc s tho¶  thuËn  ÷a bªn  û    µ  nhËn  û  gi   u th¸cv bªn  u th¸c. 3­ "Hîp ®ång  û        u th¸ccho vay  èn" lµ tho¶  Ën  v    thu b»ng    v¨n b¶n  ÷a bªn  gi   uû    µ  th¸cv bªn  Ën  û    nh u th¸ccho  vay    ®Ó bªn  Ën  û    ùctiÕp  nh u th¸ctr   cho vay,  thu nî®èi víi        kh¸ch hµng.   §i Ò u  Nguyªn  ¾c  û    µ  Ën  û    vay 4:  t u th¸cv nh u th¸ccho  1­  Öc  û    µ  Ën  û    Vi u th¸cv nh u th¸ccho vay ph¶ithùc hiÖn      th«ng qua  îp h  ®ång  û    u th¸ccho  vay  èn  ÷a bªn  û    µ  nhËn  û    v gi   u th¸cv bªn  u th¸ccho  vay;  2­  Kh¸ch  µng  h vay,®èi îng    t cho  vay,®iÒu  Ön    ki cho  vay,møc   èn      v cho vay,l∙suÊt cho     i   vay,gia h¹n  î,b¶o  ¶m   Òn vay,xö  ýrñiro do      n  ® ti     l       bªn  û    u th¸c
  3. 3 vµ bªn  Ën  û    nh u th¸ccho vay tho¶  Ën  µ  thu v cam   Õt    k ghi trong hîp  ng  ï   ®å ph   hîp c¸cquy  nh  ña     ®Þ c ph¸p luËt;   3­ Bªn  û    îc quyÒn  ùa chän  u th¸c®   l  bªn  Ën  û    nh u th¸ccho vay  èn  ¶m   v® b¶o  toµn, hiÖu  an    qu¶, trõ tr ng  îp  Ýnh  ñ     ê h Ch ph hoÆc   ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn chØ  nh  nhËn  û    ®Þ bªn  u th¸ccho  vay. §i Ò u    Òu  Ön  ña  nhËn  û    vay 5: §i ki c bªn  u th¸ccho  Bªn  Ën  û    nh u th¸ccho  vay  ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki sau  y: ®© 1­ Cã     chøc n¨ng  Êp  Ýn  ông  íi ×nh  ctd d  h thøc cho    vay  èn  v theo quy  nh     ®Þ cña  ph¸p luËt;   2­ Cã   ¹ng íi chøc    ¸p   m l tæ  ®Ó ® øng  îcyªu cÇu  ùctiÕp cho  ®   tr     vay  µ    v thu nî®Õ n   Ën    i t ng kh¸ch hµng;   t c¸c®è  î     3­  ã   i  ò  C ®é ng c¸n  é  ã  ×nh    b c tr ®é chuyªn m«n   µ  v kinh nghiÖm  trong  viÖc  ùc hiÖn  th   cho  vay  µ    î; v thu n 4­ Kh«ng    ¹m      viph c¸c quy  nh  toµn  ®Þ an  trong ho¹t®éng  ©n  µng,cã     ng h   tÝn  Ö m  nhi trong viÖc    cho  vay,thu nîvµ        b¶o  ¶m   toµn  èn  ® an  v cho vay. §i Ò u    îp  ng  û    vay  èn 6: H ®å u th¸ccho  v 1­  îp  ng  û    H ®å u th¸ccho  vay  èn  ã    éi dung  ñ  Õu    v c c¸c n   ch y nh sau: tªn,    ®Þa  chØ  ña  c bªn  û    µ  u th¸cv bªn  Ën  û    nh u th¸ccho  vay,sè  Òn  û        ti u th¸ccho vay, thêih¹n  û     u th¸c,l∙ suÊt cho     i   vay, gia h¹n  î,b¶o  ¶m   Òn     n  ® ti vay  i  íi ®è v   kh¸ch hµng,phÝ  û      u th¸c,  tr¸chnhiÖ m  ña  uû    µ  nhËn  û    c bªn  th¸cv bªn  u th¸c,    c¸c tho¶ thuËn    kh¸cphïhîp víi        quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2­ C¸c    bªn  òng  ã  Ó  û  Òn  c c th u quy cho    n  Þ  µnh    ña  ×nh   c¸c ®¬ v th viªnc m tho¶  Ën  µ  thu v cam   Õt    k ghi trong  îp  ng  û    h ®å u th¸c cho vay theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   §i Ò u  :KiÓ m     7  tra,gi¸m    ùc hiÖn  îp ®ång  û    s¸tth   h  u th¸ccho  vay  èn  v 1­ Bªn  û    u th¸ccho vay  ã  c tr¸chnhiÖm   Óm       ki tra,gi¸m    Õn    ùc s¸tti ®é th   hiÖn  îp ®ång  û    h  u th¸ccho vay  i víi ®è     nhËn  û    bªn  u th¸ccho vay theo c¸c®iÒu     kho¶n tho¶ thuËn  µ    v cam  Õt  ∙    k ® ghitrong hîp ®ång.    2­ Bªn  Ën  û      nh u th¸ccho  vay  ph¶it¹o®iÒu  Ön  Ën  î®Ó   uû       ki thu l  i bªn  th¸c cho  vay  Òm    ki tra,gi¸m    Öc  ùc hiÒn  îp ®ång  û    s¸tvi th   h  u th¸ccho  vay. §i Ò u    ö  ýrñiro uû    µ  Ën  û  8: X l       th¸cv nh u th¸c 1­ C¸c  ñiro  c¸c nguyªn  ©n  r   do    nh kh¸ch quan, chñ    quan  õ phÝa  t  kh¸ch  hµng  ©y  kh«ng    îcnîdo  uû    Þu  g nªn  tr¶®     bªn  th¸cch tr¸chnhiÖ m   ö  ý, Öc  ö    x l  vi x lýrñiro thùc hiÖn         theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2­ C¸c  ñiro  bªn  Ën  û   r   do  nh u th¸c cho    vay  ùc  Ön  i íic¸c  th hi tr¸ v     tho¶  thuËn  µ  v cam   Õt  ∙    k ® ghitrong hîp ®ång  û       u th¸ccho  vay  bªn  Ën  û    do  nh u th¸c cho vay  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   ö  ý,viÖc  ö  ýrñiro  ùc  Ön    x l  x l     th hi theo  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.  
  4. 4 §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  nhËn  û    vay 9: Quy v ngh v c bªn  u th¸ccho  1­ Bªn  Ën  û      nh u th¸ccho  vay  ã  Òn: c quy +  õ  èic¸c yªu  Çu  ña  T ch     c c bªn  û    u th¸ccho vay    íinh÷ng  tr¸ v   i tho¶  Ën  thu vµ  cam   Õt    k ghitronghîp ®ång  û       u th¸ccho  vay. +  ëi kiÖn  Kh   bªn  û    u th¸ccho vay    ¹m  îp ®ång  û    viph h   u th¸ccho vay theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2­ Bªn  Ën  û      nh u th¸ccho  vay  ã  Üa  ô: c ngh v + Cung  Êp  y  ,  c ®Ç ®ñ trung thùc c¸c th«ng    µiliÖu li        tint     ªnquan  n   èn  ®Õ v vay  Ën  û    nh u th¸ccho  uû    µ  Þu  bªn  th¸cv ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh        vt ch x¸cc¸c th«ng    µi Öu ®∙  tin,     cung  Êp. t li c +  ö   ông  èn  Sd v vay  Ën  û    ng  ôc  ch,  ng  éi dung  ∙  nh u th¸c ®ó m ®Ý ®ó n  ® tho¶ thuËn  µ    v cam  Õt    k ghitrong hîp ®ång  û       u th¸ccho  vay. +  ã   C tr¸chnhiÖm   µn    èn  û    µ      îc®óng  ¹n    ho tr¶v u th¸cv l∙thu ®   i h theo tho¶  thuËn  µ  v cam   Õt    k ghitronghîp ®ång  û       u th¸ccho  vay. §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  uû    vay 10: Quy v ngh v c bªn  th¸ccho  1­ Bªn  û      u th¸ccho  vay  ã  Òn: c quy + Yªu  Çu  c bªn  Ën  û    nh u th¸ccho  vay cung  Êp  µiliÖu vÒ   c t    kh¶  n¨ng  µi t  chÝnh, ®èi t ng kh¸ch hµng, vÒ   ×nh  ×nh    ©n, kh¶     î      t h gi¶ing   n¨ng    î vµ  ét  tr¶n   m sè  µiliÖu kh¸c. t    +  õ  èic¸c yªu  Çu  ña  T ch     c c bªn  Ën  û    nh u th¸ccho  vay    íinh÷ng  tr¸ v   i tho¶  thuËn  µ  v cam   Õt    k ghitrong hîp ®ång  û       u th¸ccho vay.KiÓ m       tra,gi¸m      s¸tqu¸ tr×nh sö  ông  èn   d v vay  µ    îcña  nhËn  û    v tr¶n   bªn  u th¸ccho vay. + Ch¸m    îp ®ång  û    døt h   u th¸ccho  vay  µ    åinî tr ch¹n    v thu h     í   khibªn  Ën  nh uû    th¸ccho vay    ¹m  vi ph tho¶  Ën  µ  thu v cam   Õt    k ghi trong hîp  ng  û      ®å u th¸c cho vay. +  ëikiÖn  nhËn  û    Kh   bªn  u th¸ccho  vay    ¹m  îp ®ång  û    viph h   u th¸ccho    vay theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2­ Bªn  û      u th¸ccho  vay  ã  Üa  ô: c ngh v +  ùc  Ön  ng  Th hi ®ó tho¶  Ën  µ  thu v cam   Õt    k ghi trong  îp  ng  û    h ®å u th¸c cho  vay. +  Chuy Ón  èn  û    ng  Õn  , u  ÷ hå  ¬  û    v u th¸c®ó ti ®é l gi   s u th¸ccho vay  ï ph   hîp víi    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   +      Ý  û    y  ,  Þp  êi. Chi tr¶ph u th¸c®Ç ®ñ k th +  èi hîp víibªn  Ën  û    Ph       nh u th¸ccho vay    ö  ýrñiro theo  ®Ó x l       tho¶  Ën  thu vµ  cam   Õt    k ghitronghîp ®ång  û       u th¸ccho  vay. §i Ò u    Òu  11: §i kho¶n    µnh thih ViÖc  öa  æi, bæ   s®   sung  Quy  nh  µy  Thèng  c  ©n   µng  µ   ®Þ n do  ®è Ng h Nh nícquyÕt ®Þnh.    
  5. 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2