intTypePromotion=1

Quyết định 927/TC/QĐ/TCNH Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
209
lượt xem
10
download

Quyết định 927/TC/QĐ/TCNH Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 927/TC/QĐ/TCNH Bộ Tài chính về việc sửa đổi phạm vi áp dụng các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 927/TC/QĐ/TCNH Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT ®ÞNH CñA Bé TRëNG Bé TµI CHÝNH Sè 927 TC/Q§/TCNH NGµY 18 TH¸NG 8 N¨M 1995 VÒ VIÖC SöA ®æI PH¹M VI ¸P DôNG C¸C QUY T¾C, ®IÒU KHO¶N, BIÓU PHÝ B¶O HIÓM C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 100/CP ngµy 28/12/1993 cña ChÝnh phñ vÒ kinh phÝ b¶o hiÓm; Theo ®Ò nghÞ cña «ng Vô trëng Vô Tµi chÝnh c¸c Ng©n hµng vµ Tæ chøc Tµi chÝnh, QUYÕT ®ÞNH §iÒu 1. - Nay cho phÐp c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam ¸p dông c¸c quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ b¶o hiÓm do Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh tõ tríc tíi nay ®ang cßn hiÖu lùc thi hµnh (theo danh môc ®Ýnh kÌm). §iÒu 2. - Nh÷ng ®o¹n ®· ghi "Tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam (B¶o ViÖt) hay "B¶o ViÖt" víi t c¸ch lµ ngêi b¶o hiÓm nay ®îc söa l¹i lµ: "c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm". §iÒu 3. - ViÖc ¸p dông c¸c quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ nãi trªn ph¶i phï hîp víi danh môc c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm ®· ®îc cho phÐp kinh doanh ghi trong GiÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm do Bé Tµi chÝnh cÊp. Trõ nh÷ng nghiÖp vô b¶o hiÓm b¾t buéc, ®èi víi nghiÖp vô b¶o hiÓm kh¸c nÕu doanh nghiÖp kh«ng ¸p dông c¸c quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ nãi trªn th× ph¶i tr×nh quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ ¸p dông riªng ®Ó Bé Tµi chÝnh phª chuÈn tríc khi thùc hiÖn. §iÒu 4. - QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. Vô tr- ëng Vô Tµi chÝnh c¸c Ng©n hµng vµ Tæ chøc tµi chÝnh, Ch¸nh V¨n phßng Bé Tµi chÝnh vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./. DANH MôC C¸C QUY T¾C, ®IÒU KHO¶N, BIÓU PHÝ B¶O HIÓM DO Bé TµI CHÝNH BAN HµNH (KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 927 TC/Q§/TCNH ngµy 18/8/1995) 1/ QuyÕt ®Þnh sè 179 TC/Q§/BH ngµy 8/7/1986 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt vµ tr¸ch nhiÖm d©n sù chñ tÇu ®èi víi tµu thuyÒn ®¸nh c¸.
  2. 2 2/ QuyÕt ®Þnh sè 325 TC/Q§/BH ngµy 27/10/1987 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ b¶o hiÓm vËt nu«i. 3/ QuyÕt ®Þnh sè 254 TC/Q§/BH ngµy 25/5/1990 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ b¶o hiÓm th©n tµu, tr¸ch nhiÖm d©n sù chñ tµu ®èi víi tµu thuyÒn ho¹t ®éng trªn s«ng hå, vïng néi thuû vµ l·nh h¶i ViÖt Nam. 4/ QuyÕt ®Þnh sè 305 TC/Q§/BH ngµy 9/8/1990 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ b¶o hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng ®êng biÓn. 5/ QuyÕt ®Þnh sè 142 TC/Q§/BH ngµy 2/5/1991 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ b¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ c¸c rñi ro ®Æc biÖt. 6/ QuyÕt ®Þnh sè 256 TC/Q§/BH ngµy 22/7/1991 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ b¶o hiÓm tai n¹n th©n thÓ häc sinh. 7/ QuyÕt ®Þnh sè 391 TC/Q§/BH ngµy 20/9/1991 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ b¶o hiÓm tai n¹n con ngêi. 8/ QuyÕt ®Þnh sè 504 TC/Q§/BH ngµy 20/11/1991 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ b¶o hiÓm xe c¬ giíi. 9/ QuyÕt ®Þnh sè 09 TC/Q§/BH ngµy 9/1/1992 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ b¶o hiÓm hµng ho¸ vËn chuyÓn trong l·nh thæ ViÖt Nam. 10/ QuyÕt ®Þnh sè 06 TC/Q§/BH ngµy 2/1/1993 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ b¶o hiÓm du lÞch. 11/ QuyÕt ®Þnh sè 466 TC/Q§/BH ngµy 2/7/1993 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ b¶o hiÓm trî cÊp n»m viÖn vµ phÉu thuËt. 12/ QuyÕt ®Þnh sè 101 TC/Q§/BH ngµy 1/2/1994 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm cña quü tÝn dông nh©n d©n ®èi víi c¸c kho¶n tiÒn göi cã kú h¹n.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2