intTypePromotion=1

Quyết định 940/2003/QĐ-BCA(A11) của Bộ Công an

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
239
lượt xem
24
download

Quyết định 940/2003/QĐ-BCA(A11) của Bộ Công an

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 940/2003/QĐ-BCA(A11) của Bộ Công an về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 940/2003/QĐ-BCA(A11) của Bộ Công an

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   B é   C « n g   a n   S è   9 4 0 / 2 0 0 3 / Q § ­ B C A   n g µ y   2 8   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m  2003 vÒ danh môc bÝ mËt nhµ níc ®é mËt cña ngµnh Tµi chÝnh Bé trëng Bé C«ng an C¨n     cø   Ph¸p   lÖnh   B¶o   vÖ   bÝ   mËt   nhµ   n íc   ngµy   28/12/2000; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  37/1998/N§­CP ngµy 09/6/1998 cña   ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé   m¸y Bé C«ng an; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  33/2002/N§­CP ngµy 28/3/2002 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh B¶o vÖ  bÝ   mËt nhµ níc; Sau khi thèng nhÊt víi Bé trëng Bé Tµi chÝnh. Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Danh môc bÝ  mËt nhµ  níc  ®é  MËt cña ngµnh  Tµi chÝnh gåm nh÷ng tin trong ph¹m vi sau: 1.   Chñ   tr¬ng   chÝnh   s¸ch   míi   trong   lÜnh   vùc   qu¶n   lý   nhµ  níc thuéc ngµnh Tµi chÝnh cha c«ng bè. ChiÕn lîc quy  ho¹ch,   kÕ  ho¹ch   vµ   ®Þnh   híng  ph¸t   triÓn   c¸c   ngµnh   kinh  tÕ, kü thuËt thuéc ngµnh Tµi chÝnh cha c«ng bè; 2.  Th«ng  tin tæng  hîp vÒ   kiÓm kª  tµi s¶n,   ®¸nh  gi¸  tµi s¶n cè   ®Þnh cña c¸c ngµnh,  ®Þa ph¬ng. C¸c th«ng tin  vÒ  vèn vµ  tµi s¶n cña c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc cha c«ng  bè; 3. Tµi liÖu, sè liÖu vÒ vay vµ tr¶ nî níc ngoµi, viÖn  trî cho níc ngoµi cha c«ng bè; 4. Th«ng tin trao  ®æi vÒ   ®èi tîng nép thuÕ  gi÷a c¸c  nhµ   chøc   tr¸ch   cã  thÈm   quyÒn   theo  HiÖp   ®Þnh   tr¸nh   ®¸nh   thuÕ hai lÇn gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c níc; 5. HÖ  thèng m¹ng líi kho dù  tr÷  quèc gia vµ  kÕ  ho¹ch  b¶o vÖ; 6.  T×nh h×nh  thùc  hiÖn  kÕ  ho¹ch  dù  tr÷   quèc gia  vµ  nh÷ng sè  liÖu liªn quan  ®Õn viÖc  ®¸nh gi¸ sè  lîng, chÊt  lîng, gi¸ trÞ vËt t, hµng hãa dù tr÷ quèc gia hµng n¨m; 7. KÕ  ho¹ch hµng n¨m vÒ  dù  tr÷  quèc gia, sè  liÖu vËt  t, hµng hãa nhËp kho, xuÊt kho vµ sè liÖu quyÕt to¸n vèn, 
  2. 2 phÝ hµng n¨m. Tµi liÖu kiÓm tra, thanh ta dù tr÷ quèc gia  ë c¸c Bé, ngµnh; 8. Ph¸t minh, s¸ng chÕ, gi¶i ph¸p h÷u  Ých, bÝ  quyÕt   nghÒ   nghiÖp   quan   träng   trong   viÖc  b¶o  qu¶n   vËt   t ,  hµng  hãa dù tr÷ quèc gia cha c«ng bè; 9. C¸c b¸o c¸o tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ   ®Þnh híng  ®iÒu hµnh gi¸ c¶ hµng hãa, dÞch vô  quan träng trong tõng  thêi kú cha c«ng bè. 10. C¸c quyÕt  ®Þnh gi¸ hµng hãa, dÞch vô  thuéc thÈm   quyÒn cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸ cha c«ng bè; 11.   Dù   ¸n   nghiªn   cøu   quy   ho¹ch   ph¸t   triÓn   dµi   h¹n  thuéc lÜnh vùc H¶i quan tr×nh ChÝnh phñ. Sè  liÖu vµ  kÕt  qu¶ ®iÒu tra, kh¶o s¸t, nghiªn cøu khoa häc, c¸c bÝ quyÕt   nghÒ  nghiÖp vµ  gi¶i ph¸p h÷u  Ých trong lÜnh vùc H¶i quan  cha c«ng bè  hoÆc kh«ng c«ng bè. Tµi liÖu vÒ  trang bÞ  vò  khÝ,   ph¬ng   tiÖn   kü   thuËt,   khÝ   tµi   nghiÖp  vô   thuéc   lÜnh   vùc H¶i quan cha c«ng bè hoÆc kh«ng c«ng bè; 12. Kho d÷ liÖu thèng kª nhµ níc vÒ H¶i quan cha c«ng  bè; hå  s¬  c¸c vô  viÖc nghiÖp vô  h¶i quan  ®ang trong qu¸  tr×nh gi¶i quyÕt; 13.   Tµi   liÖu   vÒ   thiÕt   kÕ,   hÖ   thèng   kü   thuËt   m¹ng   th«ng tin m¸y tÝnh; quy  ®Þnh, quy íc, mËt khÈu truy nhËp  m¹ng   th«ng   tin   m¸y   tÝnh   vµ   m¹ng   m¸y   tÝnh   cã   d÷   liÖu   nghiÖp vô chuyªn m«n, néi bé ngµnh Tµi chÝnh; Tµi liÖu vÒ  s¬   ®å  m¹ng truyÒn tin; tÇn sè  vµ  quy  íc  liªn l¹c cña lùc lîng H¶i quan; 14. KÕ ho¹ch ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th ­ ¬ng m¹i cña Tæng côc H¶i quan,  Côc §iÒu tra chèng  bu«n  lËu   vµ   c¸c   Côc   H¶i   quan   ®Þa   ph¬ng.   Ph¬ng   ¸n   ®Êu   tranh  träng ®iÓm, danh s¸ch c¸c ®èi tîng träng ®iÓm; 15. Th«ng tin do bªn thø ba cung cÊp cho c¬ quan chøc  n¨ng thuéc Bé Tµi chÝnh vÒ ®èi tîng nép thuÕ; 16. Ch¬ng tr×nh, kÕ  ho¹ch, néi dung,  ®èi tîng thanh  tra;   c¸c   tµi   liÖu,   sè   liÖu   phôc   vô   cho   c«ng   t¸c   thanh  tra, b¸o c¸o kÕt luËn thanh tra thuéc ngµnh tµi chÝnh ch a  c«ng bè; 17.  Tin,  tµi liÖu  vÒ  thÈm  tra,  x¸c minh   ®¬n,  th  tè  c¸o, khiÕu n¹i néi bé ngµnh tµi chÝnh cha c«ng bè; 18. Tµi liÖu vÒ  quy ho¹ch c¸n bé, hå  s¬  c¸n bé  chñ  chèt,  (cÊp  Vô, Côc vµ  t¬ng  ®¬ng  trë  lªn)  cña ngµnh tµi  chÝnh;  tµi liÖu, v¨n b¶n ghi  ý  kiÕn nhËn xÐt,   ®¸nh  gi¸  cña c¸c cÊp qu¶n lý   ®ang trong qu¸ tr×nh triÓn khai c«ng  t¸c c¸n bé, (vÒ  bæ nhiÖm, bæ nhiÖm l¹i, miÔn nhiÖm  ®iÒu  ®éng, lu©n chuyÓn, kû luËt).
  3. 3 § i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   c«ng   b¸o.   C¸c   quy   ®Þnh   tríc   ®©y   tr¸i   víi  QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. §i Ò u   3.   C¬  quan chøc n¨ng cña Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  C«ng an cã  tr¸ch nhiÖm theo dâi, kiÓm tra viÖc thi hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   4.   C¸c   bé;   c¬   quan   ngang   Bé;   c¬   quan   trùc  thuéc ChÝnh phñ; Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc   thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2