intTypePromotion=1

Quyết định 98/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
92
lượt xem
5
download

Quyết định 98/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 98/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 98/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 98/2005/Q§­TTg  ngµy 09 th¸ng 5 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ph¬ng ¸n  ®iÒu chØnh s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc  trùc thuéc Bé Quèc phßng Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001;    C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Quèc phßng, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Phª duyÖt ph¬ng ¸n ®iÒu chØnh s¾p xÕp, ®æi  míi c«ng ty nhµ  níc trùc thuéc Bé  Quèc phßng n¨m 2005 ­  2006, nh  Phô lôc kÌm theo. §i Ò u  2.  Bé trëng Bé Quèc phßng cã tr¸ch nhiÖm: 1. ChØ  ®¹o s¾p xÕp,  ®æi míi c¸c c«ng ty nhµ  níc trùc  thuéc theo  ®óng néi dung  ®∙  ®îc phª duyÖt. §èi víi nh÷ng  doanh  nghiÖp   kh«ng   cæ  phÇn   hãa   ®îc   th×   chñ   ®éng  chuyÓn  sang c¸c h×nh thøc thøc s¾p xÕp kh¸c phï hîp. 2.   TiÕn   hµnh   ph©n   lo¹i   vµ   s¾p   xÕp   c¸c   doanh   nghiÖp  quèc phßng, an ninh nªu t¹i  ®iÓm I.1 môc I Phô  lôc kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh nµy, theo  ®óng quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh sè  31/2005/N§­CP ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¶n xuÊt vµ  cung øng s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých vµ  b¸o  c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. 3. X©y dùng §Ò  ¸n chuyÓn Tæng c«ng ty Thµnh An, C«ng  ty T©n c¶ng Sµi Gßn vµ  C«ng ty 28 sang ho¹t  ®éng theo m«   h×nh c«ng ty mÑ  ­ c«ng ty con tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  trong quý III n¨m 2005.
  2. 2 § i Ò u   3.    QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy,  kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Bé  trëng c¸c Bé: Quèc phßng, Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Néi vô, Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi vµ Thñ tr­ ëng c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt   ®Þnh nµy. Phô lôc Danh môc doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc  Bé Quèc phßng thùc hiÖn s¾p xÕp,  ®æi míi n¨m 2005 ­ 2006 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè  98 /2005/Q§­TTg  ngµy  09 th¸ng 5  n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) I. Nh÷ng doanh nghiÖp nhµ  níc gi÷  100% vèn nhµ  níc:  102 doanh nghiÖp.  I.1. Doanh nghiÖp quèc phßng, an ninh: 71 doanh nghiÖp 1. §oµn kinh tÕ Quèc phßng 778, 2. C«ng ty §«ng H¶i, 3..C«ng ty 7/5, 4. C«ng ty 756, 5. C«ng ty 49, 6. Nhµ m¸y th«ng tin ®iÖn tö Z755, 7. Nhµ m¸y th«ng tin M1, 8. Nhµ m¸y th«ng tin M3, 9. C«ng ty H¶i Long, 10. C«ng ty H¶i B×nh, 11. C«ng ty H¶i Kh¸nh, 12. C«ng ty H¶i S¬n, 13. C«ng ty H¶i Minh, 14. C«ng ty 128, 15. C«ng ty H¶i s¶n Trêng Sa, 16. Nhµ m¸y §iÖn c¬ 19,    17. XÝ nghiÖp §iÖn c¬, §iÖn tö 31, 18. C«ng ty §iÖn c¬ ­ khÝ ¸p lùc 34,
  3. 3 19. XÝ nghiÖp 38, 20. C«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn tö A45, 21. C«ng ty Söa ch÷a Trùc th¨ng, 22. C«ng ty Söa ch÷a m¸y bay A41, 23. C«ng ty  S¬n H¶i, 24. C«ng ty Tr¾c ®Þa b¶n ®å, 25.   C«ng   ty   XuÊt   nhËp   khÈu   tæng   hîp   V¹n   xu©n  (VAXUCO), 26. Nhµ m¸y in b¸o Q§ND 1, 27. Nhµ m¸y in qu©n ®éi, 28. XÝ nghiÖp liªn hîp Z751, 29. C«ng ty ChiÕn Th¾ng, 30. C«ng ty C¬ khÝ, C¬ ®iÖn, 31. Nhµ m¸y c¬ khÝ 133, 32. C«ng ty øng dông c«ng nghÖ cao, 33. C«ng ty X¨ng dÇu Qu©n ®éi, 34. C«ng ty Dîc vµ Trang thiÕt bÞ y tÕ Qu©n ®éi, 35. C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ  BQP, 36. Nhµ m¸y c¬ khÝ chÝnh x¸c 11, 37. C«ng ty C¬ khÝ ho¸ chÊt 13, 38. C«ng ty §iÖn c¬ ho¸ chÊt 15, 39. C«ng ty C¬ khÝ 17, 40. C«ng ty Ho¸ chÊt 21, 41. Nhµ m¸y c¬ khÝ 25, 42. C«ng ty 27, 43. Nhµ m¸y c¬ khÝ ChÝnh x¸c 29, 44. Nhµ m¸y dông cô ®iÖn 43, 45. C«ng ty C¬ ®iÖn vµ VËt liÖu næ 31, 46. Nhµ m¸y cao su 75, 47. C«ng ty Ho¸ chÊt 76, 48. Nhµ m¸y c¬ khÝ 83, 49. C«ng ty §iÖn tö Sao Mai, 50. C«ng ty VËt t c«ng nghiÖp quèc phßng, 51. XÝ nghiÖp Liªn hiÖp Ba Son, 52. C«ng ty Hång Hµ, 53. C«ng ty S«ng Thu, 54. C«ng ty Quang ®iÖn, §iÖn tö,
  4. 4 55. C«ng ty Hîp t¸c kinh tÕ, 56. Nhµ m¸y ho¸ chÊt 95, 57. C«ng ty Ph¬ng Nam, 58. C«ng ty 622, 59. C«ng ty 16, 60. C«ng ty Bay dÞch vô  miÒn Nam thuéc Tæng c«ng ty  Bay dÞch vô ViÖt Nam,  61. C«ng ty Bay dÞch vô  miÒn B¾c thuéc Tæng c«ng ty  Bay dÞch vô    ViÖt Nam, 62. C«ng ty 53 thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng Trêng S¬n, 63. C«ng ty  72 thuéc Tæng c«ng ty 15, 64. C«ng ty 74 thuéc Tæng c«ng ty 15, 65. C«ng ty 75 thuéc Tæng c«ng ty 15, 66. C«ng ty 715 thuéc Tæng c«ng ty 15, 67. C«ng ty 732 thuéc Tæng c«ng ty 15, 68. C«ng ty 78 thuéc Tæng c«ng ty 15, 69. C«ng ty Cµ phª 15 thuéc Tæng c«ng ty 15, 70. C«ng ty B×nh D¬ng thuéc Tæng c«ng ty 15, 71. C«ng ty 711 thuéc Tæng c«ng ty 15. I.2.   Doanh   nghiÖp   ho¹t   ®éng   kinh   doanh:   31   doanh  nghiÖp. 1. C«ng ty 621, 2. C«ng ty X©y dùng 319, 3. C«ng ty X©y dùng C«ng tr×nh Hµng kh«ng, 4. C«ng ty X©y dùng Lòng L«, 5. C«ng ty H¶i Thµnh, 6. C«ng ty DÞch vô ®èi ngo¹i, 7. C«ng ty Th¸i s¬n, 8. C«ng ty 789, 9. C«ng ty §«ng B¾c, 10. C«ng ty 189, 11. C«ng ty ViÖt B¾c, 12. C«ng ty V¹n Têng, 13. C«ng ty Minh Thµnh, 14. C«ng ty X©y dùng miÒn ®«ng, 15. C«ng ty Trêng Thµnh, 16. C«ng ty §iÖn tö tin häc ho¸ chÊt (ELINCO),
  5. 5 17. C«ng ty øng dông kü thuËt vµ S¶n xuÊt, 18. C«ng ty Kh¶o s¸t thiÕt kÕ vµ T vÊn x©y dùng, 19. C«ng ty Du lÞch, dÞch vô vµ Th¬ng m¹i, 20. C«ng ty T©y B¾c, 21..C«ng ty Ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin, 22. C«ng ty §ång T©n, 23.   C«ng   ty   ThiÕt   kÕ   vµ   T  vÊn   x©y   dùng   c«ng   tr×nh  hµng kh«ng thuéc Tæng c«ng ty Bay dÞch vô ViÖt Nam, 24. C«ng ty X©y dùng 384 thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng  Trêng S¬n, 25. C«ng ty X©y dùng 99 thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng  Trêng S¬n, 26. C«ng ty 17 thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng Trêng S¬n, 27.   C«ng   ty   532   thuéc   Tæng   c«ng   ty   X©y   dùng   Trêng  S¬n, 28.   C«ng   ty   472   thuéc   Tæng   c«ng   ty   X©y   dùng   Trêng  S¬n, 29. C«ng ty X©y dùng 470 thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng  Trêng S¬n, 30.     C«ng   ty   T    vÊn   vµ   Kh¶o   s¸t   thiÕt   kÕ   x©y   dùng  thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng  Trêng S¬n, 31. C«ng ty X©y l¾p 394 thuéc Tæng c«ng ty Thµnh An. II.   Doanh   nghiÖp   thùc   hiÖn   cæ   phÇn   hãa:   19   doanh  nghiÖp: 1. C«ng ty ®Çu t MiÒn §«ng, 2. C«ng ty DÖt may 7, 3. C«ng ty 404, 4. C«ng ty Hµ Thµnh, 5. C«ng ty 59, 6. C«ng ty T©y Hå, 7. C«ng ty S¶n xuÊt vµ DÞch vô (HACOTA), 8. C«ng ty 20, 9. C«ng ty 22, 10. C«ng ty 26, 11. C«ng ty 32, 12. C«ng ty X©y dùng 565 thuéc Tæng c«ng ty X©y Dùng  Trêng S¬n, 13. C«ng ty X©y dùng 98 thuéc Tæng c«ng ty X©y Dùng  Trêng S¬n,
  6. 6 14. C«ng ty X©y l¾p 386 thuéc Tæng c«ng ty Thµnh An, 15. C«ng ty X©y l¾p 96 thuéc Tæng c«ng ty Thµnh An, 16. C«ng ty X©y l¾p 665 thuéc Tæng c«ng ty Thµnh An, 17. C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh 56 thuéc Tæng c«ng ty   Thµnh An, 18. XÝ  nghiÖp s¶n xuÊt ph©n bãn Komix thuéc C«ng ty  16 19. XÝ  nghiÖp x©y dùng s©n bay c¶ng biÓn thuéc C«ng   ty X©y dùng Lòng L«. III. Doanh nghiÖp thùc hiÖn s¸p nhËp:  01 doanh nghiÖp ­ Nhµ m¸y in b¸o Qu©n ®éi nh©n d©n 2 s¸p nhËp vµo Nhµ   m¸y in b¸o Qu©n ®éi nh©n d©n 1. IV. Doanh nghiÖp thùc hiÖn ph¸ s¶n: 02 doanh nghiÖp 1. C«ng ty 89, 2. C«ng ty S«ng Hång. V.   Doanh   nghiÖp   chuyÓn   sang   ho¹t   ®éng   theo   m«   h×nh  c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con: 03 doanh nghiÖp. 1. Tæng c«ng ty Thµnh An, 2. C«ng ty T©n c¶ng Sµi gßn, 3. C«ng ty 28. VI. Doanh nghiÖp quèc phßng, an ninh thµnh lËp míi:  C«ng ty C¬ khÝ hãa chÊt 14.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2