intTypePromotion=1

Quyết định 987/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
260
lượt xem
2
download

Quyết định 987/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 987/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng Thông tin tín dụng điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 987/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Q uy Õ t  Þ nh ® C ñ a  T h è n g  ® è c   g © n  h µ n g   h µ  n íc s è  987/2001/Q§­N H N N   n n n g µ y  02 th¸ng 8 n¨ m  2001 v Ò   Ö c ba n   µ n h  Q u y  ch Õ  q u ¶ n   ý, u n g  vi h l  c c Ê p  v µ   hai th¸c  ö  d ô n g  T h « n g  tin  Ý n  ô n g  ® i Ö n   ö k s t d t Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu c¸cTæ     chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  12­ ng 12­ 1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña    ®Ò ngh c Gi¸m  c  ®è Trung  ©m  t Th«ng    Ýn  ông, tint d Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ch qu¶n  ý, l  cung  cÊp  µ  v khaith¸csö  ông     d Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö. tint d ® t §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Gi¸m  c  V¨n    ®è Trung  ©m  t Th«ng    Ýn  ông, tint d   Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è,Chñ  Þch  éi ®ång  Nh n     ph   t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  µ    chøc,c¸ nh©n  ã  ªnquan  Þu  ®è c¸c tæ  td v c¸c tæ     c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy   Õ ch Q u ¶ n  lý, cu n g  c Ê p  v µ  k hai th¸c s ö  d ô n g   th«ng tin t Ý n d ô n g  ® i Ö n  t ö (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 987/2001/Q§­NHNN   ngµy  th¸ng8  02    n¨m 2001  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh Quy  Õ   µy  iÒu  ch n ® chØnh    ¹t®éng  Ò   c¸c ho   v qu¶n  ý,cung  Êp  µ  l  c v khai   th¸c sö  ông   d Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö,nh»m   tint d ® t  b¶o  ¶m   toµn  ® an  cho  Ö   h thèng Th«ng    Ýn  ông  tint d trong ngµnh  ©n  µng, phôc  ô    ng h   v c«ng    t¸cqu¶n  ý l  cña  ©n   µng  µ   íc vµ  Ng h Nh n   ng¨n  õa, h¹n  Õ   ñiro  ng   ch r   trong kinh doanh  ña      c c¸ctæ    chøc  Ýn  ông. td §i Ò u      Ých  õng÷ 2. Gi¶ith t  Trong  Quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ch n       d  ®© ®   nh sau: 1. Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö:lµ Th«ng    Ýn  ông, ® îc x©y  ùng,   tint d ® t   tint d    d   cung  Êp  µ  c v khaith¸csö  ông    d th«ng qua trang WEB   ña    c Trung  ©m   t Th«ng  tintÝn  ông  ©n  µng  µ   íc.  d Ng h Nh n 2. Qu¶n  ý Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö:lµ viÖc  l  tint d ® t   gi¸m    ©n  nh   s¸t,ph ®Þ quyÒn trong c¸c c«ng  o¹n     ® thu  Ëp, xö  ý,l tr÷,cung  Êp  µ  th   l  u    c v khaith¸csö     dông  Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö. tint d ® t 3. Cung  Êp  c Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö:lµ viÖc  ¹o lËp  µ  tint d ® t   t  v chuyÓn  Th«ng    Ýn  ông  iÖn  öcho  n  Þ  tint d ® t  ®¬ v khaith¸csö  ông.    d 4. Khai th¸csö  ông      d Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö:lµ viÖc    Ëp    tint d ® t   truy c ®Ó tracøu,®äc, xem,    Ën        in,nh Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö theo  Òn  îckhai tint d ® t  quy ®    th¸csö  ông.  d 5. Ph ©n  nh  Òn: lµviÖc    nh,  ©n  èivµ  Êp  Òn  ùc   ®Þ quy    x¸c ®Þ ph ph   c quy th   hiÖn    c¸c c«ng  Öc ¬ng  vi t øng  íi v  tr¸chnhiÖ m   ña  õng  n  Þ, c¸ nh©n    ct ®¬ v     trong  viÖc    Ëp,xö  ý,u  ÷, thu th   l   tr   l cung  Êp  µ  c v khaith¸csö  ông    d Th«ng    Ýn  ông  tint d ®iÖn  ö. t §i Ò u    èit ng ¸p dông 3. §  î     1.Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam;   h Nh n     2. C¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  îc thµnh  Ëp  td ®  l theo  Ët  Lu c¸c    Tæ chøc  Ýn  t dông; 3.C¸c  chøc    tæ  kh¸c® îcphÐp     khaith¸cTh«ng    Ýn  ông  iÖn  ö.    tint d ® t
  3. 3 §i Ò u    4. S¶n  È m   ph Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö tint d ® t 1. Trang    Ò     c¸o cung  Êp    tinv c¸c b¸o    c cho  Ban  L∙nh  o  ©n  µng  µ   ®¹ Ng h Nh níc,c¸cVô, Côc,®¬n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc;       v thu   h Nh n 2. Trang    Ò     tinv kh¸ch  µng  ã  h c quan  Ö   Ýn  ông  íic¸c tæ  htd v     chøc  Ýn  t dông;th«ng      tinc¶nh  sím; b¸o  3.Trang    Ò     c¸o ph©n  Ých,®¸nh    Õp  ¹ doanh    tinv c¸cb¸o    t   gi¸x lo i   nghiÖp; 4. Trang    Ò     tinv th«ng    ªnquan  n   tinli   ®Õ kinh doanh  Òn  Ö  µ  Þch  ô    ti t v d v ng©n  µng    Ëp  õc¸cnguån    h thu th t     tintrong vµ  µiníc;   ngo   5. Trang    Ò     tinv doanh nghiÖp  íc ngoµi cã  n    quan  Ö   îp    h h t¸ckinh tÕ  íi   v  ViÖtNam;   6.Trang      tintuyªntruyÒn,híng dÉn        nghiÖp  ô  v Th«ng    Ýn  ông; tint d 7.Trang    Ò   ¹t®éng  ña  Ö   èng    tinv ho   c h th Th«ng    Ýn  ông. tint d C h ¬ n g  II   Q u ¶ n  l ý, u n g  c Ê p  th«ng tin t Ý n d ô n g  ® i Ö n  t ö  c §i Ò u    5. Trung  ©m  t Th«ng    Ýn  ông  ©n  µng  µ   íc tint d Ng h Nh n 1.Tr¸chnhiÖ m:     a) Lµ m   u   èi,tæ    ®Ç m   chøc  µ  èihîp víi   n  Þ  ªnquan    Õt v ph       ®¬ v li   c¸c ®Ó thi   kÕ,  ©y  ùng  x d trang WEB  Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö,quy  ×nh  ü  Ët tint d ® t  tr k thu   nghiÖp  ô ¬ng  vt øng; b) Qu¶n  ý,vËn  µnh    l  h c¸c m¸y  ñ, thiÕtbÞ,  ¹ng  Æt   ¹  ch     m ® ti Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  ông; tint d c)  ©n   nh   Ph ®Þ quyÒn  cho c¸c  chøc, c¸  ©n   ùc  Ön  Öc    tæ    nh th hi vi thu thËp,xö  ý,u  ÷,   l   tr   l cung  Êp  µ  c v khaith¸csö  ông     d Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö; tint d ® t d)  Êp   µ  µn  C v b giao  Òn    Ëp  ¹ng  quy truy c m Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö tint d ® t  b»ng    v¨n b¶n (PhiÕu  ¨ng  ý  µ  µn  ® k v b giao quyÒn    Ëp  ¹ng    truyc m Th«ng    Ýn  tint dông  iÖn  ö)cho  n  Þ  ¨ng  ý  ® t  ®¬ v ® k khaith¸csö  ông, trong thêih¹n  ngµy    d      5  lµm  Öc  Ó   õngµy  Ën  îcPhiÕu  ¨ng  ý  îp lÖ; vi k t   nh ®   ® kh  ®)  Ó m     Öc    Ëp, cung  Êp  µ  Ki so¸tvi truy c   c v khai th¸c sö  ông    d Th«ng    tin tÝn  ông  iÖn  ö; d ® t e) C Ëp  Ët vµ    nh   cung  Êp  c th«ng    Þp  êi  y  ,  tink th , ®Ç ®ñ trung thùc,chÝnh      x¸ctrong ®iÒu  Ön  ü  Ëtcho  Ðp  µ  ©ng      ki k thu   ph v n cao      Ëy  ña  ®é tinc c Th«ng   tin tÝn  ông  iÖn  ö. d ® t 2.Quy Òn  ¹n:   h a)  ¹m   êi®×nh  T th   chØ,  nh  ®× chØ   Öc  vi truy cËp  ¹ng    m Th«ng    Ýn  tin t dông  iÖn  ö®èi víi êikhaith¸csö  ông    ¹m    ® t      ng      d viph c¸cquy  nh  ¹ Quy  Õ   ®Þ ti  ch nµy,sau    ∙    khi® th«ng    íi chøc  ¨ng  ý  b¸o v   tæ  ® k khaith¸csö  ông;    d b)  Ò   Þ   èng  c  ©n   µng  µ   íc xö  ýc¸c tæ  § ngh Th ®è Ng h Nh n   l     chøc    ¹m  viph c¸cquy  nh  ¹ Quy  Õ   µy;   ®Þ t  i ch n
  4. 4 c)§îcthu phÝ  Þch  ô      d v cung  Êp  c th«ng    tintheo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy    ®Þ t  i 9  chÕ   µy. n §i Ò u    ¬n  Þ  6. § v trunggian cung  Êp      c Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö tint d ® t 1.§èit ng thùc hiÖn:    î     a) C¸c    chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc,c¸c tæ  Ng h Nh n     chøc  Ýn  ông  ¬icã  ¬n  td n  h 10  n  Þ  ®¬ v khaith¸csö  ông: Héi së  Ýnh, së    d     ch   giao  Þch, chinh¸nh  Êp    d    c 1, ®¬n  Þ   ùc thuéc  chøc  Ýn  ông, cã  v tr   tæ  td   nhu  Çu    Ëp  ùc tiÕp,th ng  c truy c tr    ê xuyªn khaith¸csö  ông      d Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö,th×  îc phÐp  Æt    tint d ® t  ®   ® m¸y chñ trung gian    µm  Ö m   ô  ®Ó l nhi v trung gian cung  Êp  c Th«ng    Ýn  ông  tint d ®iÖn  ö. t b) C¸c    chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc kh«ng    iÒu  Ön  ¹  iÓ m     Ng h Nh n   ®ñ ® ki t i® a) trªn ®©y,  ×  ùc tiÕp    th tr   khai th¸c trang      WEB   ña  c Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  tint dông  µ  µ ®¬n  Þ  v l  v trung  gian,th«ng    qua    ¬ng  Ön  Ön  ã    c¸c ph ti hi c ®Ó cung  cÊp  Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö cho    n  Þ  tint d ® t  c¸c ®¬ v khaith¸csö  ông    a     d trªn®Þ bµn. 2.Tr¸chnhiÖ m:     a) Qu¶n  ý,vËn  µnh    l  h m¸y  ñ,thiÕtbÞ, m¹ng  ªnquan  n   Öc  ch      li   ®Õ vi cung  cÊp,khaith¸csö  ông       d Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ödo  n  Þ  ¶m   Ö m; tint d ® t   ®¬ v ® nhi b)  è   Ý ®ñ   B tr   c¸n  é  ã  b c kh¶  n¨ng,phÈ m   Êt ®¹o  øc,    Çn    ch   ® tinh th tr¸ch   nhiÖ m,    ùc hiÖn      Çu  ®Ó th   c¸cyªu c nghiÖp  ô  µ  ü  Ët, ¶m   v v k thu   ® b¶o  Öc  vi cung  cÊp,khaith¸csö  ông       d Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ödo  n  Þ  ¶m   Ö m; tint d ® t   ®¬ v ® nhi c)Thùc  Ön  ng    hi ®ó quy  ×nh kü  Ëtdo  tr   thu   Trung  ©m  t Th«ng    Ýn  ông  tint d híng dÉn;   d)  Þu  Ch tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý vµ  l   gi¸m    Öc  s¸tvi khai th¸c sö  ông    d trong  ph¹m    n  Þ  vi®¬ v cung  Êp; c ®) Cung  Êp  c Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö ®óng  Òn  ¹n,®óng  êi tint d ® t  quy h  ng   khaith¸csö  ông;    d e)  Ó m     Öc    Ëp, khai th¸c Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö cña  Ki so¸tvi truy c      tint d ® t  bªn khaith¸csö  ông. Khi ph¸thiÖn    ãt,viph¹m    d     sais     ph¶ith«ng    b¸o  Þp  êi k th   víi  Trung  ©m  t Th«ng   tÝn  ông    ö  ý. tin  d ®Ó x l 3.Quy Òn  ¹n:   h a) Cung  Êp    c Th«ng    Ýn  ông  iÖn  öcho  ÷ng  chøc  ∙  ¨ng  ý  tint d ® t  nh tæ  ®® k khaith¸csö  ông;    d b)  ¹m  êi®×nh  T th   chØ   Öc    Ëp  ¹ng  vi truy c m Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö tint d ® t  trong ph¹m    n  Þ    vi®¬ v cung  Êp  i víinh÷ng  êikhaith¸csö  ông    ¹m  c ®è     ng     d viph Quy  Õ   µy; ch n c)  Ò   § nghÞ   Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  ông  nh  tin t d ®× chØ   Öc  vi truy cËp    m¹ng Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ötrong ph¹m    n  Þ  tint d ® t    vi®¬ v cung  Êp  i víi êi c ®è     ng   khaith¸csö  ông    ¹m     d viph Quy  Õ   µy. ch n
  5. 5 C h ¬ n g  III K h ai th¸c s ö  d ô n g  th«ng tin t Ý n d ô n g  ® i Ö n  t ö §i Ò u    7. §¨ng  ý      ö  ông  k khaith¸cs d Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö tint d ® t 1. C¸c  n   Þ   éc  ©n   µng  µ   íc,bao  å m:    ô,  ôc, V¨n    ®¬ v thu Ng h Nh n   g c¸c V C   phßng  i diÖn, c¸c ®¬n  Þ  ù  ®¹      v s nghiÖp  u   îc ®¨ng  ý  ®Ò ®   k khaith¸csö  ông    d nh÷ng s¶n  È m   ph Th«ng    Ýn  ông  iÖn  öli   tint d ® t   ªnquan  n   ®Õ chøc  n¨ng  Öm   nhi vô  ña  × nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy. cm t i 1  4  ch n 2. C¸c    chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc ® îc ®¨ng  ý  Ng h Nh n     k khai th¸c sö  ông     d nh÷ng s¶n  È m   ph Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö t¹  tint d ® t  i kho¶n      vµ  §iÒu    2, 3, 4  5  4 Quy  Õ   µy. ch n 3. C¸c  n  Þ  éc tæ    ®¬ v thu   chøc  Ýn  ông  td bao  å m:  éi së  Ýnh,së  g H   ch   giao   dÞch, chinh¸nh,®¬n  Þ  ùcthuéc tæ       v tr     chøc  Ýn  ông  td ph¶i®¨ng  ý    k khaith¸c    sö  ông  ÷ng  d nh s¶n  È m   ph Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö t¹  tint d ® t  i kho¶n      vµ    2, 3, 4  5 §iÒu  Quy  Õ   µy. 4  ch n 4.C¸c  chøc    tæ  kh¸cchØ  îc®¨ng  ý    ®  k khaith¸csö  ông  ÷ng     d nh s¶n  È m   ph Th«ng    Ýn  ông  iÖn  öt¹ kho¶n    vµ  §iÒu  Quy  Õ   µy. tint d ® t   i 3,4  5  4  ch n 5. TÊt  c¸c ®¬n  Þ   ∙  îc cÊp  Òn    Ëp  ¹ng    c¶    v®®  quy truy c m Th«ng    Ýn  tint dông  iÖn  ö  u   îc khai th¸c sö  ông  ÷ng  ® t ®Ò ®      d nh s¶n  È m   ph Th«ng    Ýn  tin t dông  iÖn  öt¹ kho¶n  vµ  §iÒu  Quy  Õ   µy  µ   ® t   i 6  7  4  ch n m kh«ng  ph¶i®¨ng  ý.   k §i Ò u    Òu  Ön,tr¸chnhiÖm   µ  Òn  ¹n  ña  n  Þ, ngêikhai 8. §i ki     v quy h c ®¬ v       th¸csö  ông   d Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö tint d ® t 1.§iÒu  Ön:   ki   a)  ã   C m¸y  ãc,  ÕtbÞ     m thi   ®ñ kh¶ n¨ng khaith¸csö  ông    d Th«ng    Ýn  tint dông  iÖn  ö; ® t b) Cã     Çu, m ôc  ch    yªu c   ®Ý khaith¸csö  ông     d Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö tint d ® t  râ rµng;   c) Cã   Õu  ¨ng  ý    Phi ® k khaith¸csö  ông  Thñ  ëng  n  Þ    Þ    d do  tr ®¬ v ®Ò ngh theo m É u   ña    c Trung  ©m  t Th«ng    Ýn  ông; tint d d)  îc Trung  ©m   §  t Th«ng    Ýn  ông  Êp  Òn    Ëp  ¹ng  tint d c quy truyc m Th«ng  tintÝn  ông  iÖn  ö.  d ® t 2.Tr¸chnhiÖ m:     a) §èivíi n  Þ       ®¬ v khaith¸csö  ông     d Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö tint d ® t ­ §¨ng  ý  êi trùc tiÕp    k ng     khai th¸csö  ông    d theo  Õu  ¨ng  ý  µ  µn  Phi ® kvb giao quyÒn    Ëp  ¹ng    truyc m Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö cña  tint d ® t  Trung  ©m  t Th«ng  tintÝn  ông;  d ­Qu¶n  ýngêitrùctiÕp khaith¸csö  ông  ®¬n  Þ  ∙  ¨ng  ý;   l          d do  v®® k ­Qu¶n  ýnéidung      l    c¸cs¶n  È m   ph Th«ng    Ýn  ông  ∙  tint d ® khaith¸c;   ­ChÞu  äi    m tr¸chnhiÖm  Ò     ¹m  ngêikhaith¸csö  ông    v saiph do       d Th«ng    tin tÝn  ông  iÖn  öm µ   n  Þ  ∙  ¨ng  ý  d ® t   ®¬ v ® ® k khaith¸csö  ông  ©y     d g ra;
  6. 6 ­ Thanh  to¸n ®Çy   ,  ng  ¹n  i  íic¸c    ®ñ ®ó h ®è v   s¶n  È m   ph Th«ng    Ýn  tin t dông  ∙  ¨ng  ý,khaith¸csö  ông  ®® k     d ph¶itr¶phÝ.    b) §èivíi êikhaith¸csö  ông      ng      d ­ Kh«ng  îclµm  é®Þa    ®  l  chØ,  kho¸ truycËp  ¹ng  m∙     m Th«ng    Ýn  ông  tint d ®iÖn  ö®∙  îcgiao tr¸chnhiÖ m  t  ®       qu¶n  ý, ö  ông; l  ds ­ Truy  Ëp  ¹ng  ng  a   c m ®ó ®Þ chØ, quyÒn  ¹n, m∙  h   kho¸ ®Ó     b¶o  Ö     v an toµn  ¹ng; m ­ ChØ   îc khaith¸csö  ông    ®    d Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö trong  Òn   tint d ® t  quy h¹n ® îccÊp.    3.Quy Òn  ¹n:   h a)  Ò   § nghÞ   Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  ông  íng  Én  µ    tin t d h d v gi¶iquyÕt  nh÷ng  íng m ¾ c   v  trongviÖc    khaith¸csö  ông     d Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö; tint d ® t b) Yªu  Çu    c Trung  ©m  t Th«ng    Ýn  ông  tint d cung  Êp  Þp  êi  c k th , trung thùc     c¸cs¶n  È m     ph Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö®óng  íi ¨ng  ý  ∙  îcbµn  tint d ® t  v  ® k®®   giao. §i Ò u    Ý   Þch  ô  9. Ph d v th«ng    i víiviÖc  tin®è     khaith¸csö  ông    d Th«ng  tintÝn  ông  d 1. PhÝ     theo  n¨m  îc¸p dông  i víic¸c tæ  ®    ®è       chøc  Ýn  ông  ¨ng  ý  td ® k khai  th¸c sö  ông  ÷ng   d nh s¶n  È m   ph Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö  tin t d ® t quy  nh   ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy. 2  4  ch n 2. PhÝ   õng  Çn    t l khai th¸c sö  ông  îc ¸p  ông  i  íic¸c ®¬n  Þ       d ® d ®è v     v khi khaith¸csö  ông  ÷ng    d nh s¶n  È m   ph Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö quy  nh  ¹ tint d ® t  ®Þ ti   kho¶n    vµ  §iÒu  Quy  Õ   µy. 3,4  5  4  ch n 3. Kh«ng  Ýnh  Ý  i víi ÷ng    t ph ®è    nh s¶n  È m   ph Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö tint d ® t  quy  nh  ¹ kho¶n    vµ  §iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ t  i 1,6  7  4  ch n 4. BiÓu  Ý   Þch  ô    ph d v Th«ng    Ýn  ông  îc ¸p  ông  tint d ® d cho  õng  êikú  t th   theo quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  IV X ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u    tæ  10. C¸c  chøc,c¸nh©n  ã  µnh    ö  ông  kho¸,hoÆc   î    ch vis d m∙    l  i dông  kho¸ cña  êikh¸c,hoÆc   ã  µnh      ¹i    ¹m    m∙    ng     ch viph¸ ho , ph c¸c quy  nh   vi ®Þ t¹  iQuy  Õ   µy    ch n ®Ó cung  Êp, khaith¸csö  ông  c    d Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö tint d ® t  saim ôc  ch, sai®èi t ng,th× tuú theo møc      ¹m  ÏbÞ  ö  ýnh    ®Ý      î         ®é viph s   x l   sau: 1.T¹m  êi®×nh    th   chØ  Öc    Ëp  ¹ng  vi truyc m Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö. tint d ® t 2.§×nh    chØ  Öc    Ëp  ¹ng  vi truyc m Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö. tint d ® t 3.Xö  ¹thµnh  Ýnh    ph   ch hoÆc   Þ    b truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s
  7. 7 C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öc  öa  æi,bæ   11. Vi s ®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2