intTypePromotion=1

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại giao hạn ngạch xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1998.

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
93
lượt xem
12
download

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại giao hạn ngạch xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1998.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại giao hạn ngạch xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1998.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại giao hạn ngạch xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1998.

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  T h ¬ n g   ¹i  B tr m sè 0089 T M­X N K  n g µy  26 th¸ng 01 n¨ m  1998 v Ò  viÖc giao h¹n n g¹ch xu Êt k h È u  g¹o vµ n h Ë p  k h È u  p h © n   ã n  n¨ m  1998 b B é   ëng B é   h ¬ng m ¹i tr T C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  12/1998/Q§­ sè  TTg,  ngµy  th¸ng 01  23    n¨m  1998  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  ®iÒu  vÒ  hµnh xuÊt khÈu    g¹o  nhËp  vµ  khÈu ph©n   bãn  n¨m  1998; C¨n  kÕt  cø  qu¶ thùc hiÖn    viÖc xuÊt khÈu  vµ    g¹o  nhËp khÈu ph©n  bãn  n¨m 1997  cña    c¸c doanh  nghiÖp Trung  ¬ng  ®Þa   vµ  ph¬ng; Sau      khi thèng  nhÊt víi N«ng      Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1.­Giao  ng¹ch  h¹n  xuÊtkhÈu  vµ    g¹o  nhËp  khÈu  ph©n  bãn n¨m  1998 cho    c¸c tØnh, thµnh    phè, c¸c doanh      nghiÖp Trung  ¬ng  c¸c doanh  vµ    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµixuÊt khÈu      g¹o theo Phô    vµ  lôc 1  nhËp khÈu  ph©n bãn theo Phô    kÌm    lôc2  theo QuyÕt    ®Þnh nµy. §iÒu    2.­H¹n  ng¹ch xuÊt khÈu  vµ      g¹o  nhËp  khÈu ph©n bãn  îcgiao ®     theo QuyÕt    ®Þnh nµy  gi¸trÞthùc hiÖn  cã        ®Õn   th¸ng3  31    n¨m  1999. §iÒu  3.­  C¨n  kÕt  cø  qu¶  thùc hiÖn  n¨m  1997, ®Ò     nghÞ    Uû ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè giao h¹n ng¹ch cho          c¸cdoanh  nghiÖp    trªn®Þa  bµn    trùcthuéc  (bao gåm   c¸c doanh  c¶    nghiÖp   lµ thµnh    viªncña Tæng   c«ng  tyl  ¬ng thùc miÒn    Nam,    c¸c doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi)thùc hiÖn      viÖc xuÊt khÈu    g¹o,nhËp    khÈu  ph©n  bãn  th«ng  vµ  b¸o cho  Th¬ng    Bé  m¹i, Tæng  côc    H¶i quan,Ng©n    hµng Nhµ    TµichÝnh,Bé  níc,Bé      N«ng  nghiÖp  vµ  Ph¸ttr     iÓnn«ng  th«n biÕt®Ó       phèihîp thùc hiÖn.        
  2. 2 Phô  lôc  1 sè  (KÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  0089  sè  TM/XNK,  ngµy  th¸ng01  26    n¨m  1998) giao 90 %  h¹n n g¹ch xu Êt k h È u  g¹o n¨ m  1998 §¬n    vÞ:ngµn  tÊn Sè  TT Khu  vùc H¹n  ng¹ch ® îcgiao       A §Þa  ph¬ng 2.520   1 TØnh  Giang An  450   2 TØnh  CÇn   Th¬ 330   3 TØnh  §ång  Th¸p 330   4 TØnh  Long  An 210   5 TØnh  VÜnh  Long 250   6 TØnh    KiªnGiang 130   7 TØnh  TiÒn  Giang 270   8 TØnh  Vinh Trµ  150   9 TØnh  Sãc  Tr¨ng 120   10 TØnh  Liªu B¹c  70   11 TØnh  M©u Cµ  30   12 TØnh  BÕn   Tre 20   13 TØnh    Th¸iB×nh 40   14 Thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh 120   B. C¸c  doanh  nghiÖp  Trung  ¬ng 1.080   15 Tæng  c«ng   ¬ng  tyl thùc miÒn    Nam 620   16 Tæng  c«ng   ¬ng  tyl thùc miÒn    B¾c 300   17 C«ng    tyXNK   Gedosico(Bé    Th¬ng  m¹i) 100   18 Tæng  c«ng       tyvËttn«ng  nghiÖp  TW 30   19 C«ng    tyxuÊtnhËp    khÈu  ngò  cèc  (Grainco) 30 Tæng  céng 3.600
  3. 3 Phô  lôc  2 sè  KÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  0089  sè  TM­XNK   ngµy  th¸ng1  26    n¨m  1998 I.  Giao c h Ø  tiªu h Ë p  k h È u  p h © n  b ã n  U R E A  n §¬n    vÞ:ngµn  tÊn STT  TØnh, thµnh    phè,doanh    nghiÖp ChØ     tiªuph©n  bæ C¶  níc 1.600 Trong  ®ã: A­  NhËp  khÈu  cho  miÒn  Nam 880   1 Long  An 70   2 §ång  Th¸p 70   3 An  Giang 70   4 VÜnh  Long 60   5 TiÒn  Giang 50   6 CÇn   Th¬ 60   7 Sãc  Tr¨ng 30   8 B¹c  Liªu 30   9 Cµ  Mau 30 10 §ång  Nai 30 11 CT   XNK   ngò  cèc 70 12 CT   XNK   kho¸ng s¶n   30 13 TCT  miÒn  LT  Nam 50 14 TCT    ho¸ chÊtViÖtNam     30 15 TCT     vËttn«ng  nghiÖp 200 B.  NhËp  khÈu  cho  miÒn  B¾c 500 16 H¶i Phßng   90 17 Hµ  Néi 80 18 NghÖ   An 60 19 Thanh  Ho¸ 50 20 Nam   §Þnh 30 21 TCT  miÒn  LT  B¾c 30
  4. 4 22 TCT  VËt   tn«ng  nghiÖp 160 C­  NhËp  khÈu  cho  miÒn  Trung 220 23 Phó  Yªn 40 24 Qu¶ng  Nam 40 25 B×nh  §Þnh 30 26 §¨k L¨k   20 27 Gia  Lai 20 28 TCT     vËttn«ng  nghiÖp 40 29 CT   XNK   tæng    hîp 3 30 II.  Gia o c h Ø  tiªu h Ë p  k h È u  c¸c lo¹i h © n  b ã n  k h¸c  n  p §¬n    vÞ:ngµn  tÊn STT  TØnh, thµnh    phè,doanh    nghiÖp ChØ     tiªuph©n  bæ A.  Ph©n  DAP NhËp  khÈu  cho  miÒn  Nam 300   1 Long  An 30   2 §ång  Th¸p 30   3 An  Giang 30   4 TiÒn  Giang 30   5 VÜnh  Long 30   6 CÇn   Th¬ 30   7 §ång  Nai 30   8 TCT  miÒn  LT  Nam 30   9 TCT     vËttn«ng  nghiÖp 40 10 CT   XNK   ngò  cèc 20 B.  Ph©n  NPK 350 NhËp  khÈu  cho  miÒn  Trung 70   1 Phó  Yªn 10   2 Qu¶ng  Nam 20   3 §¨k L¨k   10   4 B×nh  §Þnh 10
  5. 5   5 Gia  Lai 10   6 CT   XNK   tæng    hîp 3 10 NhËp  khÈu  cho  miÒn  Nam 280   7 Long  An 30   8 §ång  Th¸p 30   9 An  Giang 30 10 TiÒn  Giang 30 11 VÜnh  Long 30 12 CÇn   Th¬ 30 13 §ång  Nai 20 14 TCT  miÒn  LT  Nam 30 15 TCT     vËttn«ng  nghiÖp 30 16 CT   XNK   ngò  cèc 20 C.  Ph©n  KALI 240 NhËp  khÈu  cho  miÒn  B¾c 80   1 H¶i Phßng   10   2 Hµ  Néi 20   3 NghÖ   An 20   4 Thanh  Ho¸ 10   5 Nam   §Þnh 10   6 TCT     vËttn«ng  nghiÖp 10 NhËp  khÈu  cho  miÒn  Trung 40   7 Phó  Yªn 10   8 Qu¶ng  Nam 10   9 CT   XNK   tæng    hîp 3 10 10 TCT     vËttn«ng  nghiÖp 10 NhËp  khÈu  cho  miÒn  Nam 120 11 Long  An 10 12 §ång  Th¸p 10 13 An  Giang 10 14 CÇn   Th¬ 10
  6. 6 15 §ång  Nai 10 16 TCT  Ho¸  chÊtViÖtNam     10 17 TCT     vËttn«ng  nghiÖp 20 18 TCT  phª ViÖtNam cµ      10 19 TCT  cao  ViÖtNam su    10 20 CT   XNK   ngò  cèc 20 D.  Ph©n  SA 250 NhËp  khÈu  cho  miÒn  B¾c 50   1 H¶i Phßng   10   2 Hµ  Néi 10   3 NghÖ   An 20   4 TCT     vËttn«ng  nghiÖp 10 NhËp  khÈu  cho  miÒn  Trung 50   5 Phó  Yªn 20   6 §¨k L¨k   10   7 Qu¶ng  Nam 10   8 CT   XNK   tæng    hîp 3 10 NhËp  khÈu  cho  miÒn  Nam 150   9 §ång  Nai 10 10 Long  An 10 11 CÇn   Th¬ 10 12 An  Giang 10 13 §ång  Th¸p 10 14 VÜnh  Long 10 15 TiÒn  Giang 10 16 TCT     vËttn«ng  nghiÖp 20 17 TCT  phª ViÖtNam cµ      10 18 TCT  cao  ViÖtNam su    10 19 TCT  miÒn  LT  Nam 20 20 TCT  Ho¸  chÊtViÖtNam     10 21 CT   XNK   ngò  cèc 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2