intTypePromotion=3

Quyết định số: 07/2016/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Codon_09 Codon_09 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
26
lượt xem
0
download

Quyết định số: 07/2016/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số: 07/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 07/2016/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

  1. Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 18.03.2016 09:35:28 +07:00 VAN BAN GO BANG CONG BAO UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TiNH THtA THIEN HUE Doc lap- Ttr do- Hph phtic • D-UBND Thira Mien Hu4 ngayg4thang 01 nom 2016 CONG THONG TIN DIEN TO T.T.HUt S6:.... 141 QUYET DINH A IN* DE NCIA,L :,11 6/1,. Quy inh chtic 'tang, nhi?in vu, quyen h#n va co. call to cht'rc Chu"..n.h. cua So' Lao d(ing - Thtro'ng binh va Xa hoi tinh Thira Thien Hu e UY BAN NHAN DAN TiNH Can cu Lu4t To chirc Chinh quy'en dia phuang ngay 19 thong 6 nam 2015; Can c*Nghi dinh s6 24/2014/ND-CP ngay 04 thong 4 nom 2014 cua Chinh phu quy dinh to ch*c cac ca quan chuyen mon thuOc Uy ban nhan dan tinh, thanh pho trirc thuOc Trung uang; Can cur Thong to lien tich so 37/2015/TTLT-BLDTBXH-BNV ngay 02 thong 10 nom 2015 cua BO Lao dOng - Thuang binh va Xa hOi va BO NOi vu huong clan chirc rang, nhiem vu, quyen han va ca cau to chdc cua So. Lao dOng - Thucmg binh va Xa hoi thuOc Uy ban nhan dan tinh, thanh ph6 trvc thuOc Trung uang, Phong Lao dOng - Thuang binh va Xa hOi thuOc Uy ban nhan dan huyen, qu4n, thi xa, thanh pho thuOc tinh; a Theo nghi cua Giam d6c Si NOi QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh kern theo Quy6t dinh nay Quy dinh chirc fang, nhiem quyen han va co cau to ch*c cua So Lao dOng - Thucmg binh va Xa hOi tinh Thira Thien Hue. Dieu 2. Quyet dinh nay co hieu hrc thi hanh sau 10 ngay, ke tix ngay ky va thay the Quyet dinh 2050/QD-UBND ngay 09 thong 9 nom 2008 cua Uy ban nhan dan tinh Thira 'Thien Hue ve viec quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va ca cau to chirc cua So. Lao dOng - Thuang binh va Xa hoi. Dieu 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh, Gam doc Sa NOi Giarn doe SO Lao dOng - lbw:mg binh va Xa hOi va Thu truang cac ca quan lien quan chin trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./. Noi TM. UY BAN NHAN DAN - Nhu Di&I 3; TECH - BO Lao dOng - Throng binh va xa hoi; - Cue Ki6rn tra VBQPPL - BO Tu phap; - CT va cac PCT UBND tinh; - Co quan chyen mon thuOc UBND tinh; - UBND cac huyOn, thi xa, thanh ph6; - Cac PCVP va CV: XH, TH; - Cong Th6ng tin d*1 to tinh; - Luu: VT, KNNV. r
  2. UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM TINH THirA THIEN HUE DOc lip- Ty do- Hunh phtic QUY DINH Chirc 'tang, nhiem vu, quyen han va co• can to chtic cua SO' Lao dOng - Thtrang binh va Xi hoi tinh Thira Thien Hue (Ban hanh kern theo Quyit Binh so: 07 /2016/QD-UBND ngay21 thong 01 nom 2016 clia Uy ban nhan don tinh) Chuang I VI TRI, CHirC NANG Dieu 1. Vi tri va chtk Wang 1.So. Lao dOng - Thuang binh va Xa h8i la co quan chuy8n mon thu8c Uy ban nhan dan tinh, thvc hi8n chirc nang tham muu, OAR Uy ban nhan dan tinh quan 15/ nha nuarc ve: Lao dOng; vi8c lam; du ngh8; tien lucmg; ti8n cong; boo hiem xa. hoi (boo hiem xa h8i bat but)c, boo hiem xa hOi to nguy8n, boo hiem that nghiesp); an town lao dOng; nguai co ding; boo fro xa h8i; boo ves va cham s6c tre em; binh clang gioi; phong, chong to non xa hOi (sau day gQi chung la linh vvc lao dOng, ngtrei co cong va xa WO. 2. So Lao dOng - Thucmg binh va Xa h8i co to cach phap nhan, c6 con ddu va tai lchoan theo quy dinh cua phap 14t; chin sir chi d4o, quart ly va dieu hanh cua Uy ban nhan dan tinh; deng th6i, chin sir chi ciao, kiem tra, huong dan ve chuyen mon, nghi8p vu cila BO Lao Ong - Thucmg binh va Xa NIL Chuang II NHItM VIJ VA QUYEN HAN Dieu 2. Nhiem vu va quyen hun 1. Trinh Oy ban than dan tinh: a) Dv thao quyet dinh, chi thi; quy hoach, ice ho4ch dai hp, 05 nom va hang nom; chuong trinh, de an, du an, bin phap to chile thtrc hi8n cac nhie‘m vi; cai each hanh chinh nha nuot ve lao Ong, nguai c6 dog va xa h8i thuOc phqm vi quan15, nha nuac cua So Lao dOng - Thucmg binh va Xa h8i; b) Dv than van ban quy dinh chirc nang, nhi8rn vv, quyen hp va ca cdu t8 chuc ciia So. Lao dOng - Thucmg binh va Xa h6; c) Du thao van ban quy dinh dieu kien, fiat chudn, chuc danh doi veri Trixerng, Pho cac don vi tivc thu8c SO; Truong, Ph6 Trtrong Phong Lao d8ng - Thucmg binh va Xa h8i thu8c Uy ban nhan dan cap huy8n. 2. Trinh Chu tich Uy ban nhan dan tinh: 2
  3. a) Dv thao cac van ban thuOc thdm quy'en ban hanh cda Chu tich Uy ban nhan dan tinh ve linh vvc lao Ong, nguai có ding va xa hOi; b) Du thao quye't dinh thanh lap, sap nhSp, chia tach, giai th8', to chirc lai cac don vi cua So. Lao Ong - Thuong binh va Xa hOi theo quy dinh cua phap 141 3. TO chdc thgc hi8n cac van ban quy pham phap JuSt, quy hoach, k8 hoach, chuang trinh, de an, du an va cac van de khac ve linh vi c lao dOng, nguai co &Ong va xa hOi sau khi dugc ph8 duyt; thong tin, tuyen truyen, huang dan, pho bien, giao dgc, theo doi thi hanh phap luat ve cac linh vgc thuOc pham vi quan ly nha nuac dugc giao. 4. V8 linh vgc viec lam va bao him thdt a) TO chirc thgc hien quy hoach, ke hoach, chucmg trinh, du an, giai phap ve vi8c lam, chinh sach phat trien thi truang lao Ong caa tinh theo huang dan cua ca quan có tham quyen; b) Huang clan va thvc hi8n cac quy dinh cua phap lust v8: - Chi lieu va cac giai phap tao vi8c lam tang them; - Chinh sach tao v* lam trong cac doanh nghi8p, hgp tac xa, cac loai hinh kinh to tap the, to nhan; - Chinh sach vi8c lam d6i voi d6'i tugng dSc thu (nguai khuyhet tat, nguai chua thanh nien, nguai cao tuoi va cac doi tugng khac), lao dOng lam vi8c tai nha, lao dOng dich chuyen va mot so doi tugng khac theo quy dinh cua phap luSt; - Bao him thdt nghi8p. c) Quan ly cac to chirc dich vu vi& lam theo quy dinh cua phap luSt; cap, cap lai, gia han, thu hoi hoSc nhSn lai giay phep hoat Ong dich vg vi8c lam cua doanh nghip hoat Ong dich vv v* lam theo su uy quyen cua Uy ban nhan dan tinh; d) Cdp, cap lai, thu hoi gidy phep lao dOng cho lao dOng la cong dan nuac ngoai vao lam vi'c tai Vi8t Nam theo quy dinh cua phap luSt lao Ong. 5. V8 linh vgc nguai lao Ong Vi4 Nam di lam vi& a nuac ngoai theo hap dong: a) Huang dan va to chirc thgc hien cong tac tuy8'n ch9n nguai lao dOng di lam vi'c ey nuac ngoai thuOc pham vi quan ly nha nuac cua Sey; b) Huang dan, tip nhSn Bang 1c5r h9p dOng cua nguai lao dOng di lam vi& a nuac ngoai theo hgp &mg ca nhan va cua doanh nghip dua nguai lao dOng di thgc tap nang cao tay nghe nuac ngoai có theyi han duoi 90 ngay va kiem tra, giam sat vi'c thvc hien Tang 1c5r hgp dong; c) ThOng Ice s6 lugng cac doanh nghip hoat Ong dua nguai lao Ong V* Nam di lam vi8c a nuac ngoai theo hgp dong va so luting nguai lao dOng di lam vi8c a nuac ngoai theo hgp dong; 3
  4. d)Thong bao cho nguiYi lao Ong di lam v* a nu& ngoai tra ve nu& nhu eau tuyL dung lao dOng trong woe; huong dan, gi6i thiu nguai lao Ong clang 4 tim viec lam; d) Chu tri, phi hop vai cac ca quan lien quan giai quy6t theo tham quyL cac yeu cau, kien nghi cua to chirc va ca nhan trong linh vuc ngued lao O'ng Vi't Nam di lam vi& & mac ngoai theo hgp d8ng. 6. V'e rinh vyc day ngh'e: , a) T8 chtic thyc hiL quy hoach, ke' hoach, chuang trinh, du an phat trien day nghe a dia phuang sau khi dugc phe du)*; b) Huang an va ki6m tra viec to chirc thyc hiL cac quy dinh cua phap lust ve day nghe; tieu chuan gido vier' va can 1)8 quan V/ day nsh&s; quy the tuyen sinh, quy che thi, ki6'm tra, ding nhan tot nghi0 va v* cap van bang, chirng chi nghe; the d8 chinh sach d8i WA can 1)8 (pan 13'f, gido vien day nghe va h9c sinh, sinh vien h9c nghe theo quy dinh cua phap luat, quail 15/ viec &rib gia, cap chimg chi ky nang nghe quoc gia sau khi dugc phan cap; cap, thu h8i giay chi:mg nhan clang 1c51 host Ong day nghe theo tham quyen; c) HuOng dan va to chirc thyc hiLcong tac dao tao, 1348i &fang, sirdyng can bo van 15, va gido vien day nghe; , chirc h8i giang giang vien, giao vien day nghe, hoi thi thiet bi day nghe to lam cap tinh, cac hoi thi c6 lien quan den cong tac h9c sinh, sinh vien h9c nghe. 7. W' linh vyc lao Ong, tin luting: a) Huang an v* thyc hiL hgp dOng lao Ong, do'i thoai tai nai lam vi&, thuang luting tap the, thea trac lao Ong tap the, lcS, luat lao O'ng, trach nhi@n vat chat, giai tranh chap lao Ong va dinh ding; che doi vai ngueri lao O'ng trong sap sap xep, to chirc lai va chuyL doi doanh nghip nha nuac, doanh nghi4 pha san, doanh nghi0 giai th& doanh nghi0 c13 phan h6a, giao, ban doanh nghi0; b) Huang dan vi& thyc hien ch6 do tin luting theo quy dinh cua phap luat; c) Huang an ch6 0, chinh sach uu dai d6i vai lao Ong nit, lao dOng la ngtroi khuyet tat, nguiyi lao Ong cao tuoi, lao Ong chtra thanh nien, lao Ong la ngueri giup vi& gia dinh va mot so lao Ong khac; d)Huong an va to chirc thyc hiL cac quy dinh cua phap luat ve cho thue lai lao Ong tai dia phuang; d) Th8ng ke s8 luting cac doanh nghi0 cho thue lai laoOng, O thyc hiL viec cho thue 1ai lao Ong, ben thue lai lao Ong va , luting nguefi lao Ong thue 8. \4' linh vyc bao hiem xa hOi bat bu8c, bao him xa hOi to nguyL: a) Tham muu cho Uy ban, nhan dan tinh kin nghi cac 138, nganh c6 lien quan giai quyet nhi'mg van d ve bao hiem xa 118i thu8c tham quyen; 4
  5. b) Tiep nhan h8 so va to chirc tham dinh s8 luting lao Ong tam theri nghi vilec doi v6i truong hgp doanh nghi8p xin tam dimg Ong vao quy huu tri va tCr tuat; c) Thix hi8n ch6 do, chinh sach ve bao him xa* hoi theo phan cap hoac Ay quyan cua Uy ban nhan dan tinh va theo quy dinh cua phap 141. 9. Va ltnh vvc an toan lao Ong: a) Huang dan, to chirc thvc hi8n Chuang trinh qu8c gia va an toan lao d8rig, ve sinh lao Ong; Tuan 18 qu8c gia ve an toan lao dOng, ve sinh lao dOng va phong, chong chay no; b) Huang clan thirc hi8n cac quy dinh cua phap luat ve thai gia lam vi8e, the:4 gia nghi ngoi va an toan lao Ong, v8 sinh lao Ong trong phqm vi dia phircmg; c) Huang clan va trian khai ding tac quan 15/, lciam tra chat luting san pham, hang hoa dac thu ve an toan lao Ong; tiap nhan h8 so va giai quyat thu tuc ding be) hgp quy san pham, hang hoa dac thu ve an toan lao dOng tai dia phuong; d) Huang dan ve cong tac kiam dinh ky thuat an toan lao dOng; tip nhan tai li8u va xac nhan vi8c khai bao, sir dung cac loaf may, thiet bi vat to c6 yeu cau nghiem ngat ve an toan lao dOng; d) Chu tri, phi hcyp to chirc diau tra tai nan lao Ong chat nguai, tai nan lao d8ng nang lam bi thuong tir 02 nguai lao Ong tro• len; diau tra lai tai nan lao su c8 nghiem trong da duos nguai sir dung lao Ong diau tra neu c6 Ichieu nai, to cao hoac khi xet they can thiat; e) Tip nhan tai lieu thong bao vi8c to chirc lam them to tren 200 gia clan 300 gia trong mot nam ctia doanh nghi8p, co quan, to chirc, ca nhan c6 sir dung lao dOng ten dia ban quan 15r. 10. Va rinh vt,rc nguai co dog: a) Huang clan va to chirc thkrc hi8n cac quy dinh cua phap luat d6i vai nguai c6 cong cach mang; b) Huang clAn va to chac thvc hian quy hoach h8 th8ng co. soy xa hoi nuoi duong, diau cluotg nguai co ding cach mang, cac cong trinh ghi cong liet si; quan ly cac cong trinh ghi cong li8t si theo phan cap teen dia ban; c) Chu tri, phi hop to chirc cong tac tiap nhan va an tang hai cot liet si; thong tin, bao tin va mo liet si; them vieng m8 liet si, di chuyan hai cot lit sr; d)Tham gia H8i dong giam dinh y khoa tinh ve giam dinh thuong tat va tS, le suy giam Icha nang lao Ong do thuong tat doi voi nguai c6 ding voi each mang; d) Quan15/ doi tugng, h8 so d6i tugng va kinh phi thus hi8n cac chinh sach, the d8 uu dai d8i vo7 nguai c6 cong each mang va than nhan cua h9; e) axon* dan va to chirc cac phong trao "Den on dap nghia"; quan ly va sir dung Quyi "Den on dap ngliia" cua tinh. 11. Va tinh vuc bao tro xa. h8i: 5
  6. a) Huang clan va to chirc thuc hien Chuang trinh muc tieu Queic gia ve giam ngheo, Nghi quyet day marsh thuc hien mix tieu giam ngheo ben yang va cac chinh sach giam ngheo, Chuang trinh hanh dOng quoc gia ve nguad cao tuoi Viet Nam va cac de an, chuang trinh ye bao trg xa h9i khac có lien quan; b) Tifing h9p, th6ng ke so luting ngueri cao tuoi, nguen khuy6t tat, ngued roi nhieu tam tri, nguad tam than, doi tugng trg gifip xa h9i thuong xuyen, d9t xuat, ho ngheo, h9 can ngheo va doi Wong bao trg xa h9i khac; c) T6 chirc xay dung mang lued ca soy bao trg xa h9i, to chirc cung cap cac dich vu cong tac xa h9i, ca seY cham soc ngueri khuyet tat, ca cham soc ngueri cao tuoi va cac loci hinh ca sa khac có cham soc, nuoi duong doi tugng bao trg xa h9i. 12. V'e rinh \Tip bao ve va cham soc tre em: ,a) Huang dan va chirc thuc hien cac chuang trinh, hoach, mo hinh, du an ve bao ve, cham soc tre em; b) TO chirc, theo dOi, giam sat, danh gia viec thuc hien cac quy&I tre em theo quy dinh cua phap lu'at; cac the d9, chinh sach ve bao ve, cham soc tre em; xay thing xa, phuong, thi tran phu hgp vai tre em; c) Quan VT va sir dung Quy Bao trg tre em thuc tinh. 13. W' linh vuc phong, cheing to nan xa h9i: a) Thip hien nhiem vu thuong trip ve phong, chting mai dam; huong clan chuyen mein, nghiep vu, to chic quail VT, triers khai flip hien ding tac phong, chong mai dam, cai nghien bat bu9c, cai nghien to nguyen, quan ly sau cai nghien, ho trg nan nhan bi mua ban theo phan cap, fly quyen; b) Huang dan chuyen mon, nghiep vu, to chip quan ly dOi vai cac co so• cai nghien bat bu9c, co so cai nghien to nguyen, ca se'r quan ly sau cai nghien, ca sa ho trg nan nhan theo phan cap, lay quyen. 14. W' rinh vuc binh gang giai: a) Huang &In long ghep van cue binh ding giai vao viec xay dung va to auk thip hien chienlugc, quy hoach, Ice hoach phat trien kinh to xa h9i dia phuang; tham to chic thtrc hien cac bien phap thlic day birth clang giai phu hop \Teri diet' kien kinh to xa h9i phuang; b) La ca quan thuong trip cila Ban vi su tien bo cua phi,' nit tinh, có trach nhiem bao dam cac dieu kien hog &Ong cila Ban va sir dung b9 may ciia minh de to chirc thuc hien nhiem vu cila Ban. 15. Gifip Uy ban nhan dan tinh pan nha nuac dOi cac doanh nghiep, to chirc kinh to tap the, kinh to to nhan, cac h9i va cac to chic phi chinh phu thuc rinh vtrc lao &Ong, nguiyi co ding va xa h9i. , 16. Huang can, lci6m tra viec thuc hien ca a-16 to chi, to chin trach nhiem doi vOi cac don vi su nghiep ding lap hoat dcing trong l'inh vtrc lao dOng, nguai có ding va xa h9i cua cia phuang. 6
  7. 17.Thvc hien hgp tac qu6c to ve cac linh vvc thu9c chic nang quan ly nha nuov cua So theo quy dinh cua phap luat va phan ding, phan cap hoac fly quyen cua Uyy ban nhan dan tinh, Chu tich Uy ban nhan dan tinh. 18.Huang clan chuyen mon, nghiep vv thuOc linh vvc lao d9ng, ngueri c8 cong va xah9i doi vai PhOng Lao Ong - Thuong binh va Xa h9i thu9c Uy ban nhan dan cap huyen va chic danh chuyen mon thu9c Uy ban nhan dan cap xa. 19.Ti chic nghien dru, Ung dung tin bi:(1 khoa h9c - ky thuat va cong nghe; xay dung ca so du lieu, he thong thong tin, luu tit phvc vu cong tac quan ly nha nu& va chuyen mon, nghiep vv ye linh vvc dugc giao. 20. Trien khai thvc hien chuang trinh,cai cach hanh chinh theo mvc fiat chuang trinh cai cach hanh chinh cua Uy ban nhan dan tinh. 21. Kiem tra, thanh tra, xir ly vi pham phap luat va giai guy& khieu nai, to cao, phong, chong tham nhung trong linh vvc lao dOng, nguoi c8 cong va,xa h9i theo quy dinh cua phap lust va theo sv phan cong hoSc Uy quyen Uy ban nhan dan tinh. 22. TO chic thvc hien cac dich vv ding trong linh vvc lao &Ong, ngued c8 cong va xa h9i thu9c pham vi quan 13'T nha nuot cua 23. Thvc hien cong tac thong tin, bao cao dinh kST va d9t xuat ve tinh hinh thvc hien nhiem vu dugc giao vai Uy ban nhan dan tinh va B9 Lao d9ng - Thuang binh va Xa h9i. 24. Quy dinh chic nang, nhiem vv, quyen han, to chic b9 may va mOi quan he cong tac cua cac don vi thu9c va tn,rc thu9c SO, phi hgp vai chic nhiem vv, quyen han, co cau to chic cua Sa theo huong dan cua Lien B9 Lao d9ng - Thuang binh va Xa h9i va B9 N9i vu va theo quy dinh cua t1 y ban nhan dan tinh. 25. Quan ly to chic b9 may, bien the cong chic, ca cau ngach cong chic, vi tri viec lam, ca cau vien chic theo chic danh nghe nghiep va so lugng ngued lam viec trong ,cac don vi sv nghiep cong lip; thvc hien the d9 tien luang va chinh sach, the do dai ng9, ciao tao, boi difang, khen thuong, kST lust doi vai cong chic, vien chic va lao dOng thu9c pham vi quan 1.3"7 theo quy dinh cua phap luat va theo sv phan ding hoac quyen Uy ban nhan dan tinh. 26. Quan 1)", va chiu trach nhiem ve tai chinh, tai san dugc giao theo quy dinh cua phap luSt va theo phan ding, phan cap hoac ny quyen cua Uy ban nhan dan tinh. 27. Thvc hien cac nhiem vv khac do Uy ban nhan dan tinh, Chu tich Uy ban nhan dan tinh giao va theo quy dinh cua phap luSt. Chuang III CO CAU TO CHiJ'C VA. BIEN CHE Dieu 3. Co cau to chfrc va bien the 1. Lanh dao 7
  8. a) So Lao dOng - Thuang binh va Xa h6i c6 Giam d6c va khOng qua 03 Ph6 Giam doc; b) Giam d6c SO Lao dOng - Thuang binh va Xa h6i la nguoi dung ddu Soy Lao dOng - Thucmg binh va Xa h8i, chin trach nhiem truOc Uy ban nhan dan tinh, Chu tich Uy ban nhan dan tinh va truOc phap luat ve toan bO hoat dOng cua SO; chiu trach nhiem bao cao ding tac truOc Uy ban nhan dan tinh, Chu tich Uy ban nhan dan tinh va BO tnrong BO Lao &Ong - Thuang binh va Xa h6i; bao cao truck H8i gong nhan dan tinh, tra led kie'n nghl dm cu tri, chat van ctia dai biL HOi d6ng nhan dan tinh; c) Pho Giam doc SO la nguoi giup Giam d6c phv trach mot hoac mot so mat cong tac, chiu trach nhiem truac Giam doe Soy va truOc phap luat ve nhiem vu dugc phan cong. Khi Giam doe SO yang mat, mot Ph6 Giam doe So duvc Giam doe SO uy nhiem dieu hanh cac boat &Ong dm So.; d) Viec bo nhiem, b6 nhiem lai, mien nhiem, dieu dOng, luan chuyen, khen thuemg, kST 141, cho tir chirc, nghi huu va thuc hien ch6 dO, chinh sach khac d6i voi Giam doe va Ph6 Giam d8c SO do CHI tich Uy ban nhan dan tinh quye't dinh; d) Can dr quy dinh ve phan cap quan ly to chirc can poi, cua IJy ban nhan dan tinh, Giam doe Soy quyet dinh hoac trinh co quan c6 tham quy'en quyet dinh bo nhiem, mien nhiem nguoi dimg dk, cap pho cua nguoi dung du cac don vi thuOc So theo tieu chuan chirc danh do Uy ban nhan dan tinh ban hanh. 2. Ca cau to chuc: a) Cac to chirc tham muu, tong hop va chuyen mon, nghiep + Van phong (bao gom ding tac phap ch6); + Thanh tra; + Phong Ke hoach - Tai chinh; + Phong NguOi c6 ding; + Phong Viec lam - An toan lao dOng; + Phong Lao dOng - Tien Krung - Bao hi6m xa h8i, + Phong Day nghe; + Phong Bao tra xa h8i; + Phong Bao ve, cham soc tre em va Binh clang gioi; + Chi cuc Phong, ch6ng to nan xa h6i. Chi cvc Phong, chong to nan xa hOi co to each phap nhan, c6 con ddu, tai khoan va ca cau to chirc dm Chi cvc c6 khong qua 03 phong. b) Cac dan vi su nghiep trite thuOc SO: + Trung tam Dich vu viec lam; + Trung tam Bao trot xa hoi; + Trung tam Nuoi &fang va cung cap dich vu cong tac xa h8i; + Trung tam Bao tro tre em; + Trung tam Dieu duong, cham soc nguoi c6 cong; + Qu-y Bao trg tre em. 8
  9. Cac don sir nghip neu teen c6 to each phap nhan, c6 con du va tai khoan rieng de boat d6ng. Tay theo dac diem va yeu au thvc t6 o dia phuang, Giam d6c SO- Lao d6ng - Thuong binh va Xa h6i chit' tri, phi hap \Ted Giam d6c Soy N6i vu trinh Chu tich Uy ban nhan dan tinh quy6t dinh thanh lap them cac to chic sir nghiep chuyen nganh thu6c So theo quy dinh cua phap luat. Vic quy dinh chirc Wang, nhiem vv, quyen han va to chirc b6 may dm cac phong chuyen mon, cac don vi sir nghi0 trite thu6c So; b6 nhiem, b6 nhiem lai, mien nhiem, each chirc Truang phong, Pho Truang phOng va tuang duang; Cap truthig, cap pho cac don vi true thu6c Soy thtrc hien theo sv phan cap dm Uy ban nhan dan tinh. 3. Bien cite: a) Bien che cong chirc va s6 luting nguoi lam viec cUa So- Lao d6ng - Thuong binh va Xa h6i dugc giao ten ca soy vi tri viec lam gan vth chirc nang, nhitn vv, pham vi boat d6ng va thu6c tong Men che cong chirc, tong so 1w-rig ngubi lam viec cua cac ca quan, to chirc hanh chinh, don vi su ngh4 ding lap cua tinh duac cap c6 tham quyen giao hoac phe duy't; b) Can cir chirc nang, nhiem vu, co cau to chile va danh mvc vi tri viec co eau ngach cong chirc, co cau vien chirc theo chirc danh nghe nghiep duac cap c6 tham quyL phe du3*, hang nam Ser Lao d6ng - Thuong binh va Xa h6i chit' tri, phoi hap voi Soy N6i vv xay dung ke hoach Bien che cong chirc, so luang nproi lam viec, bao dam thtrc hien nhiem vu ducyc giao, trinh Uy ban nhan dan cap tinh quyet dinh. Chuang IV TO CHirC THIJ'C HItN Ditu 4. TO chin thvc hien 1. Giam d6c Si Lao dOng - Thuong binh va Xa h6i chin trach nhiem t6 chirc trien khai thvc hien Quy dinh nay; thvc hien chirc rang, nhiem vv, quyen han, m6i quan he cong tac dm Van phong, Thanh tra, phong chuyen mon nghiep vu va don vi sv nghiep true thu6c Se. 2. Viec sira doi, 13/6 sung Quy dinh nay do Giam doc So- Lao d6ng — Thuong binh va Xa h6i nghi, thong nhat SoyNOi vv trinh Uy ban nhan dan tinh xem xet, quyet TM. UY BAN NHAN DAN TICH 9 Nguyin Van Cao
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản