Quyết định số 107-TĐC/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định số 107-TĐC/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 107-TĐC/QĐ về việc ban hành bản Quy định về giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường và cơ sở được uỷ quyền kiểm định Nhà nước do Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 107-TĐC/QĐ

  1. T NG C C TIÊU CHU N - C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T O LƯ NG - CH T LƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 107-T C/Q Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 1991 QUY T NNH BAN HÀNH B N "QUY NNH V GI Y CH NG NH N KI M NNH C A CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C V O LƯ NG VÀ CƠ S Ư C U QUY N KI M NNH NHÀ NƯ C T NG C C TRƯ NG T NG C C TIÊU CHU N - O LƯ NG - CH T LƯ NG Căn c i u 17 Pháp l nh o lư ng ngày 6-7-1990; Căn c Ngh nh s 115-H BT ngày 13-4-1991 c a H i ng B trư ng v vi c thi hành Pháp l nh o lư ng; Căn c ch c năng, nhi m v và quy n h n c a T ng c c Tiêu Chu n - o lư ng - Ch t lư ng quy nh trong Ngh nh s 22-H BT ngày 08 tháng 2 năm 1984 c a H i ng B trư ng; Theo ngh c a ông Giám c Trung tâm o lư ng, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh v gi y ch ng nh n ki m nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng và cơ s ư c u quy n ki m nh Nhà nư c". i u 2. Cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng các c p, các cơ s ư c u quy n ki m nh Nhà nư c ph i theo úng Quy nh này trong ho t ng ki m nh Nhà nư c. i u 3. Trung tâm o lư ng, cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng các c p ch u trách nhi m hư ng d n, ôn c và ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy nh này. Nguy n Tr ng Hi p ( ã ký)
  2. QUY NNH V GI Y CH NG NH N KI M NNH C A CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C V O LƯ NG VÀ CƠ S Ư C U QUY N KI M NNH NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 107-T C/Q ngày 20-7-1991 c a T ng c c Tiêu chu n - o lư ng - Ch t lư ng) 1. Quy nh chung 1.1. Gi y ch ng nh n ki m nh là gi y ch ng nh n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng ho c cơ s ư c u quy n ki m nh Nhà nư c (g i chung là cơ quan ki m nh) c p cho chuNn ho c phương ti n o sau khi ã ư c ki m nh và t yêu c u theo quy nh. 1.2. i v i phương ti n o dùng làm chuNn, vi c c p gi y ch ng nh n ki m nh là b t bu c tr m t s trư ng h p c bi t theo quy nh c a T ng c c Tiêu chuNn - o lư ng - Ch t lư ng. 1.3. Ch c p gi y ch ng nh n ki m nh cho nh ng phương ti n o công tác trong các trư ng h p: a) Không óng ư c d u ki m nh; b) ã óng ư c d u ki m nh nhưng chưa ư c coi là vì c n ph i ch ng nh n thêm nh ng n i dung khác, ví d nh ng c trưng o lư ng c th , b ng s hi u chính; c p h ng chính xác ho c ch cho phép s d ng trong nh ng ph m vi h n ch nào ó v.v.. 2. Các lo i gi y ch ng nh n ki m nh a) Lo i 1: Gi y ch ng nh n ki m nh c p cho phương ti n o dùng làm chuNn; b) Lo i 2: gi y ch ng nh n ki m nh c p cho phương ti n o công tác. 3. Hình th c, n i dung c a gi y ch ng nh n ki m nh. 3.1. Gi y ch ng nh n ki m nh ư c in trên n n gi y tr ng, c ng, kh gi y A5 (14 x 210) mm. 3.2. Gi y ch ng nh n ki m nh có 2 m t. N i dung, hình th c trình bày và kích thư c c a m t trư c quy nh hình 1a và 2a và m t sau quy nh hình 1b và 2b (ph l c 1, ph l c 2). 4. Hư ng d n cách ghi gi y ch ng nh n ki m nh. 4.1. S gi y ch ng nh n ki m nh ư c ghi b t u b ng m t ch cái in hoa theo th t A, B, C... Ch cái này ch m t nhóm gi y ch ng nh n ư c giao cho m t b ph n nào ó c a cơ quan ki m nh. Ti p theo là s th t c a gi y ch ng nh n b t u t 01, 02... Sau s th t là hai ch s cu i cùng ch năm c p gi y ch ng nh n
  3. ki m nh. Gi a ký hi u nhóm gi y, s th t và năm ư c ngăn cách b ng m t d u nhóm. Ví d : A.01.90, B.01.90... 4.2. Ph n " c trưng k thu t" ghi tóm t t các c trưng chính v o lư ng c a chuNn ho c phương ti n o như c p, h ng chính xác, sai s , ph m vi o, giá tr chia, nh y... 4.3. Ph n 'k t lu n" Có th ghi m t trong nh ng n i dung sau ây: a) i v i chuNn: " t chính xác c a chuNn h ng...; ư c phép s d ng". b) i v i phương ti n o công tác: " t c p chính xác...; ư c phép s d ng". 4.4. Ph n "k t qu ki m nh" ghi nh ng k t qu ki m nh c n thông báo theo quy nh trong các quy trình ki m nh ho c ho c các văn b n pháp quy o lư ng tương ng khác. Ph n này cũng có th ghi nh ng k t qu khác theo yêu c u c a ngư i s d ng. 4.5. Nh ng n i dung ghi vào gi y ch ng nh n ki m nh ph i ư c ánh máy ho c vi t rõ ràng, s ch , p, không vi t t t, không tNy xoá. Ph i trình bày tên ho c ký hi u ơn v , các giá tr i lư ng và giá tr sai s theo úng quy nh trong các TCVN v ơn v , v cách trình bày k t qu o. 4.6. Th t c ký tên và óng d u. - Ki m nh viên tr c ti p ki m nh ph i ký tên và ghi rõ tên vào ph n dành cho ki m nh viên. - Ngư i soát l i ph i ký tên, rõ h tên và ch c danh vào ph n dành cho ngư i soát l i sau khi ã có ch ký c a ki m nh viên. Ngư i soát l i có th là trư ng, phó phòng, t trư ng chuyên môn... ho c là cán b chuyên môn ư c th trư ng cơ quan ki m nh ch nh. - Th trư ng ho c ngư i ư c u nhi m ký vào ph n dành cho th trư ng cơ quan ki m nh. Ngư i ký ph i ghi rõ h tên, ch c danh. Th trư ng ho c ngư i ư c u nhi m ch ký sau khi ã có y ch ký c a ki m nh viên và ngư i soát l i. D u óng ây là d u hành chính c a cơ quan ki m nh. 5. Trách nhi m i v i gi y ch ng nh n ki m nh. 5.1. Ki m nh viên ư c tr c ti p ki m nh ph i ch u trách nhi m v nh ng n i dung ghi trong gi y ch ng nh n ki m nh.
  4. 5.2. Ngư i soát l i gi y ch ng nh n ki m nh liên i ch u trách nhi m như ki m nh viên c p gi y ch ng nh n ki m nh. 5.3. Th trư ng cơ quan ki m nh ho c ngư i ư c u nhi m ký vào gi y ch ng nh n ki m nh ph i ch u trách nhi m chung v nh ng n i dung ghi trong gi y ch ng nh n ki m nh. 6. Qu n lý và k lu t i v i vi c s d ng gi y ch ng nh n ki m nh. 6.1. Tuỳ theo yêu c u c a công tác ki m nh, th trư ng cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng các c p ho c cơ s ư c u quy n ki m nh Nhà nư c quy nh nhóm gi y ch ng nh n ki m nh ư c s d ng i v i t ng b ph n ho c t ng ki m nh viên. Nhóm gi y ch ng nh n ki m nh ký hi u b ng ch cái hoa theo quy nh m c 4.2. Ph i có s theo dõi, qu n lý vi c s d ng gi y ch ng nh n ki m nh. M u s theo ph l c 3 trong quy nh v d u ki m nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c v o lư ng và cơ s ư c u quy n ki m nh Nhà nư c ban hành theo Quy t nh s 106- T C/Q ngày 20 tháng 7 năm 1991 c a T ng c c Tiêu chuNn - o lư ng - Ch t lư ng. 6.2. Không ư c c p gi y ch ng nh n ki m nh ngoài m c ích ã nêu m c 1.1 và 1.2. Cán b , nhân viên cơ quan ki m nh vi ph m các quy nh v gi y ch ng nh n ki m nh thì tùy theo m c v h u qu gây ra mà b k lu t t phê bình, c nh cáo, cách ch c, bu c thôi vi c n truy t trư c pháp lu t theo i u 17, i u 34 Pháp l nh o lư ng và i u 35 m c 10 Ngh nh s 115-H BT ngỳ 13-4-1991 c a H i ng B trư ng v vi c thi hành Pháp l nh o lư ng. PH L C 1 Hình 1A (Tên cơ quan ki m nh) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y CH NG NH N KI M NNH CHU N S :.................... Tên chuNn: ................................................................................................ ................................................................................................................... Ki u...................................... S ................................................................ S n xu t t i........................... năm............................................................. c trưng k thu t.....................................................................................
  5. ................................................................................................................... C a............................................................................................................. ................................................................................................................... K t lu n...................................................................................................... Có giá tr n ngày... tháng... năm ... (*) Ngày... tháng... năm... TH TRƯ NG CƠ QUAN KI M NNH (Ký tên, óng d u) (*) V i i u ki n tôn tr ng các nguyên t c s d ng và b o qu n Hình 1B K T QU KI M NNH .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Ngư i soát l i Ki m nh ngày... tháng... năm... Ki m nh viên PH L C 2
  6. Hình 2A (Tên cơ quan ki m nh) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y CH NG NH N KI M NNH CHU N S :.................... Tên phương ti n o............................................................................. ................................................................................................................... Ki u...................................... S ................................................................ S n xu t t i........................... năm............................................................. c trưng k thu t..................................................................................... ................................................................................................................... C a............................................................................................................. ................................................................................................................... K t lu n...................................................................................................... Có giá tr n ngày... tháng... năm ... (*) Ngày... tháng... năm... TH TRƯ NG CƠ QUAN KI M NNH (Ký tên, óng d u) (*) V i i u ki n tôn tr ng các nguyên t c s d ng và b o qu n Hình 2B K T QU KI M NNH .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................
  7. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Ngư i soát l i Ki m nh ngày... tháng... năm.. Ki m nh viên
Đồng bộ tài khoản