intTypePromotion=1

Quyết định số 1492/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 1492/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1492/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012 Số: 1492/QĐ-NHNN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố Danh mục văn bản, quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực thi hành giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 gồm 22 văn bản hết hiệu lực thi hành toàn bộ và 09 văn bản hết hiệu lực thi hành một phần (Danh mục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 2. KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Đặng Thanh Bình DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1492/QĐ-NHNN ngày 27 tháng 7 năm 2012) 1. Danh mục văn bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực thi hành giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 Thời điểm STT Văn bản Văn bản thay thế hết hiệu lực Quyết định số 18/1998/QĐ- Thông tư 06/2012/TT-NHNN 1 01/4/2012 NHNN1 ngày 01/9/1998 của ngày 16/3/2012 của Thống đốc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Việt Nam ban hành Quy chế cho quy định về cho vay đặc biệt vay thu nợ từ quỹ cho vay hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng các tổ chức tín dụng cổ phần Quyết định số 18/1999/QĐ- Thông tư 06/2012/TT-NHNN 2 01/4/2012 ngày 16/3/2012 của Thống đốc NHNN1-Tym ngày 11/11/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nước Việt Nam về việc sửa đổi, quy định về cho vay đặc biệt bổ sung Quyết định số đối với tổ chức tín dụng 18/1998/QĐ-NHNN1 ngày 01/9/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế cho vay thu nợ từ quỹ cho vay hỗ trợ các tổ chức tín dụng cổ phần Quyết định số 742/2002/QĐ- Thông tư 04/2012/TT-NHNN 3 02/5/2012 NHNN ngày 17/7/2002 của ngày 08/3/2012 của Thống đốc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Việt Nam về việc ban hành Quy quy định về nghiệp vụ nhận ủy định ủy thác và nhận ủy thác cho thác và ủy thác của tổ chức tín
 3. vay vốn của tổ chức tín dụng dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Quyết định số 1081/2002/QĐ- Thông tư số 07/2012/TT- 4 02/5/2012 NHNN ngày 07/10/2002 của NHNN ngày 20/3/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Thống đốc Ngân hàng Nhà Việt Nam về trạng thái ngoại tệ nước Việt Nam quy định về của các Tổ chức tín dụng được trạng thái ngoại tệ của các tổ phép hoạt động ngoại hố i chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Quyết định số 736/2003/QĐ- Thông tư số 35/2011/TT- 5 01/4/2012 NHNN ngày 09/7/2003 của NHNN ngày 11/11/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Thống đốc Ngân hàng Nhà Việt Nam về việc ban hành quy nước Việt Nam quy định việc định nội bộ về công bố, cung cấp công bố và cung cấp thông tin thông tin ngân hàng của Ngân của Ngân hàng Nhà nước hàng Nhà nước Quyết định số 898/2003/QĐ- Thông tư số 01/2012/TT- 6 31/3/2012 NHNN ngày 12/8/2003 của NHNN ngày 16/02/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Thống đốc Ngân hàng Nhà Việt Nam về việc ban hành Quy nước Việt Nam quy định về chế chiết khấu, tái chiết khấu của việc chiết khấu giấy tờ có giá Ngân hàng Nhà nước đối với các của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín ngân hàng dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Quyết định số 1168/2003/QĐ- Thông tư số 07/2012/TT- 7 02/5/2012 NHNN ngày 02/10/2003 của NHNN ngày 20/3/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Thống đốc Ngân hàng Nhà Việt Nam về việc sửa đổi Điều 1 nước Việt Nam quy định về Quyết định số 1081/2002/QĐ- trạng thái ngoại tệ của các tổ NHNN ngày 07/10/2002 của chức tín dụng, chi nhánh ngân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hàng nước ngoài Việt Nam về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hố i Quyết định số 121/2005/QĐ- Thông tư số 39/2011/TT- 8 01/01/2012 NHNN ngày 02/02/2005 của NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Thống đốc Ngân hàng Nhà Việt Nam về việc ban hành Quy nước Việt Nam quy định về chế về kiểm toán độc lập đối với kiểm toán độc lập đối với tổ các tổ chức tín dụng chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Quyết định số 140/2005/QĐ- Thông tư số 36/2011/TT- 9 25/01/2012
 4. NHNN ngày 07/02/2005 của NHNN ngày 12/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Thống đốc Ngân hàng Nhà Việt Nam về việc ban hành Quy nước Việt Nam hướng dẫn chế xét tặng Kỷ niệm chương công tác thi đua, khen thưởng “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt ngành Ngân hàng Nam” Quyết định số 36/2006/QĐ- Thông tư số 44/2011/TT- 10 12/02/2012 NHNN ngày 01/8/2006 của NHNN ngày 29/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Thống đốc Ngân hàng Nhà Việt Nam ban hành Quy chế nước Việt Nam quy định về hệ kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ thống kiểm soát nội bộ và kiểm chức tín dụng toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Quyết định số 37/2006/QĐ- Thông tư số 44/2011/TT- 11 12/02/2012 NHNN ngày 01/8/2006 của NHNN ngày 29/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Thống đốc Ngân hàng Nhà Việt Nam ban hành Quy chế nước Việt Nam quy định về hệ kiểm toán nội bộ của tổ chức tín thống kiểm soát nội bộ và kiểm dụng toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Quyết định số 39/2006/QĐ- Thông tư số 11/2012/TT- 12 11/6/2012 NHNN ngày 08/8/2006 của NHNN ngày 25/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Thống đốc Ngân hàng Nhà Việt Nam ban hành Quy chế nước Việt Nam quy định quản quản lý và sử dụng mạng máy lý và sử dụng máy tính của tính nội bộ của Ngân hàng Nhà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nước Quyết định số 40/2006/QĐ- Thông tư số 36/2011/TT- 13 25/01/2012 NHNN ngày 17/8/2006 của NHNN ngày 12/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Thống đốc Ngân hàng Nhà Việt Nam ban hành Quy chế Thi nước Việt Nam hướng dẫn đua - khen thưởng ngành ngân công tác thi đua, khen thưởng hàng ngành Ngân hàng Quyết định số 44/2007/QĐ- Thông tư số 35/2011/TT- 14 01/4/2012 NHNN ngày 17/12/2007 của NHNN ngày 11/11/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Thống đốc Ngân hàng Nhà Việt Nam ban hành Quy chế phát nước Việt Nam quy định việc ngôn và cung cấp thông tin của công bố và cung cấp thông tin Ngân hàng Nhà nước cho báo chí của Ngân hàng Nhà nước Quyết định số 12/2008/QĐ- Thông tư số 01/2012/TT- 15 31/3/2012 NHNN ngày 29/4/2008 của NHNN ngày 16/02/2012 của
 5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Thống đốc Ngân hàng Nhà Việt Nam về việc sửa đổ i, một số nước Việt Nam quy định về điều của Quy chế chiết khấu, tái việc chiết khấu giấy tờ có giá chiết khấu giấy tờ có giá của của Ngân hàng Nhà nước Việt Ngân hàng Nhà nước đối với các Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 898/2003/QĐ- nước ngoài NHNN ngày 12/8/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư số 20/2009/TT-NHNN Thông tư số 43/2011/TT- 16 03/02/2012 ngày 07/9/2009 của Thống đốc NHNN ngày 20/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thống đốc Ngân hàng Nhà quy định thời hạn bảo quản hồ nước Việt Nam quy định thời sơ, tài liệu trong ngành Ngân hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng hàng Thông tư số 09/2010/TT-NHNN Thông tư số 40/2011/TT- 17 01/02/2012 ngày 26/3/2010 của Thống đốc NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thống đốc Ngân hàng Nhà quy định về việc cấp Giấy phép nước Việt Nam quy định về thành lập và hoạt động ngân hàng việc cấp Giấy phép và tổ chức, thương mại cổ phần hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam Thông tư số 07/2011/TT-NHNN Thông tư số 03/2012/TT- 18 02/5/2012 ngày 24/3/2011 của Thống đốc NHNN ngày 08/3/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thống đốc Ngân hàng Nhà quy định cho vay bằng ngoại tệ nước Việt Nam quy định cho của tổ chức tín dụng đối với vay bằng ngoại tệ của tổ chức khách hàng vay là người cư trú tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú Thông tư số 32/2011/TT-NHNN Thông tư số 12/2012/TT- 19 30/4/2012 ngày 06/10/2011 của Thống đốc NHNN ngày 27/4/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thống đốc Ngân hàng Nhà sửa đổi, bổ sung một số điều của nước Việt Nam về việc sửa đổi, Thông tư số 11/2011/TT-NHNN bổ sung một số điều của Thông ngày 29/4/2011 của Thống đốc tư số 11/2011/TT-NHNN ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 29/4/2011 của Thống đốc Ngân quy định về chấm dứt huy động hàng Nhà nước Việt Nam quy
 6. và cho vay vốn bằng vàng của định về chấm dứt huy động và các tổ chức tín dụng cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng Thông tư số 05/2012/TT-NHNN Thông tư số 08/2012/TT- 20 11/4/2012 ngày 12/3/2012 của Thống đốc NHNN ngày 10/4/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thống đốc Ngân hàng Nhà sửa đổi, bổ sung một số điều của nước Việt Nam về việc sửa đổi, Thông tư số 30/2011/TT-NHNN bổ sung một số điều của Thông ngày 28/9/2011 của Thống đốc tư số 30/2011/TT-NHNN ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 28/9/2011 của Thống đốc Ngân quy định lãi suất tối đa đối với hàng Nhà nước Việt Nam quy tiền gửi bằng đồng Việt Nam của định lãi suất tối đa đối với tiền tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín gửi bằng đồng Việt Nam của tổ dụng, chi nhánh ngân hàng nước chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ngoài nước ngoài Thông tư số 08/2012/TT-NHNN Thông tư số 17/2012/TT- 21 28/5/2012 ngày 10/4/2012 của Thống đốc NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thống đốc Ngân hàng Nhà sửa đổi, bổ sung một số điều của nước Việt Nam về việc sửa đổi, Thông tư số 30/2011/TT-NHNN bổ sung một số điều của Thông ngày 28 tháng 9 năm 2011 của tư số 30/2011/TT-NHNN ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 28/9/2011 của Thống đốc Ngân Việt Nam quy định lãi suất tối đa hàng Nhà nước Việt Nam quy đối với tiền gửi bằng đồng Việt định lãi suất tối đa với tiền gửi Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân chức, cá nhân tại tổ chức tín hàng nước ngoài dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Thông tư số 17/2012/TT-NHNN Thông tư số 19/2012/TT- 22 11/6/2012 ngày 25/5/2012 của Thống đốc NHNN ngày 08/6/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thống đốc Ngân hàng Nhà sửa đổi, bổ sung một số điều của nước Việt Nam về việc sửa đổi, Thông tư số 30/2011/TT-NHNN bổ sung một số điều của Thông ngày 28/9/2011 của Thống đốc tư số 30/2011/TT-NHNN ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 28/9/2011 của Thống đốc Ngân quy định lãi suất tối đa đối với hàng Nhà nước Việt Nam quy tiền gửi bằng đồng Việt Nam của định lãi suất tối đa đối với tiền tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín gửi bằng đồng Việt Nam của tổ dụng, chi nhánh ngân hàng nước chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ngoài nước ngoài 2. Danh mục văn bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực thi hành một phần giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012
 7. Quy định hết hiệu Thời điểm STT Văn bản Văn bản thay thế lực hết hiệu lực Thông tư số Mục III (Khoản 7.1 Thông tư số 40/2011/TT- 1 01/02/2012 và 7.2 đã được sửa 03/2007/TT- NHNN ngày 15/12/2011 đổi, bổ sung bởi của Thống đốc Ngân hàng NHNN ngày 05/6/2007 của Thông tư Nhà nước Việt Nam quy Thống đốc Ngân định về việc cấp Giấy phép 25/2011/TT-NHNN hàng Nhà nước ngày 31/8/2011 của và tổ chức, hoạt động của Việt Nam về việc Thống đốc Ngân ngân hàng thương mại, chi hướng dẫn thi hàng Nhà nước Việt nhánh ngân hàng nước hành một số điều Nam), V, VI Phần I; ngoài, văn phòng đại diện của Nghị định số Mục I, V, VIII Phần của tổ chức tín dụng nước 22/2006/NĐ-CP II; Mục IV, khoản 56, ngoài, tổ chức nước ngoài Mục VI Phần III; khác có hoạt động ngân ngày 28/02/2006 của Chính phủ về Mục I Phần IV; Phần hàng tại Việt Nam tổ chức và hoạt V động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam Thông tư số Khoản 1, 2 và 4 Điều Thông tư số 38/2011/TT- 2 27/01/2012 13/2009/TT- 21 NHNN ngày 13/12/2008 của Thống đốc Ngân hàng NHNN ngày 03/7/2009 của Nhà nước Việt Nam về Thống đốc Ngân việc sửa đổi, bổ sung một hàng Nhà nước số điều của Thông tư số Việt Nam quy 13/2009/TT-NHNN ngày định trình tự, thủ 13/7/2009 quy đ ịnh trình tục soạn thảo, ban tự, soạn thảo, ban hành văn hành văn bản quy bản quy phạm pháp luật phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước của Ngân hàng Việt Nam Nhà nước Việt Nam Thông tư số Điều 4, 5, 8, 9, 10, Thông tư số 40/2011/TT- 3 01/02/2012 24, 27, 32, 40, khoản 06/2010/TT- NHNN ngày 15/12/2011 2 Điều 38, các nội của Thống đốc Ngân hàng NHNN ngày 26/02/2010 của dung liên quan đến Nhà nước Việt Nam quy
 8. Thống đốc Ngân chuẩn y việc sửa đổi, định về việc cấp Giấy phép hàng Nhà nước bổ sung Điều lệ quy và tổ chức, hoạt động của Việt Nam hướng định tại Điều 41,42 ngân hàng thương mại, chi dẫn về tổ chức, nhánh ngân hàng nước quản trị, điều ngoài, văn phòng đại diện hành, vốn điều lệ, của tổ chức tín dụng nước chuyển nhượng ngoài, tổ chức nước ngoài cổ phần bổ sung, khác có hoạt động ngân sửa đổi Giấy hàng tại Việt Nam phép, Điều lệ của Ngân hàng thương mại Thông tư số - Điều 2; Thông tư số 12/2012/TT- 4 30/4/2012 11/2011/TT- NHNN ngày 27/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng NHNN ngày - Điều 3 (đã được sửa 29/4/2011 của Nhà nước Việt Nam về đổi, bổ sung bởi Thống đốc Ngân việc sửa đổi, bổ sung một Thông tư số hàng Nhà nước số điều của Thông tư số 32/2011/TT-NHNN Việt Nam quy 11/2011/TT-NHNN ngày ngày 06/10/2011 của định về chấm dứt 29/4/2011 của Thống đốc Thống đốc Ngân huy động và cho Ngân hàng Nhà nước Việt hàng Nhà nước Việt vay vốn bằng Nam quy định về chấm dứt Nam); vàng của tổ chức huy động và cho vay vốn tín dụng bằng vàng của tổ chức tín - Khoản 1 Điều 4; dụng - Khoản 2, 3, 4 Điều 4 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2011/TT- NHNN ngày 06/102011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Thông tư số Điều 1, khoản 1 Điều Thông tư số 40/2011/TT- 5 01/02/2012 24/2011/TT- 4 NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng NHNN ngày 31/8/2011 của Nhà nước Việt Nam quy Thống đốc Ngân định về việc cấp Giấy phép hàng Nhà nước và tổ chức, hoạt động của Việt Nam về việc ngân hàng thương mại, chi thực thi phương nhánh ngân hàng nước án đơn giản hóa ngoài, văn phòng đại diện thủ tục hành của tổ chức tín dụng nước chính lĩnh vực ngoài, tổ chức nước ngoài thành lập và hoạt khác có hoạt động ngân
 9. động ngân hàng hàng tại Việt Nam theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư số Điều 1 Thông tư số 01/2012/TT- 6 31/3/2012 26/2011/TT- NHNN ngày 16/02/2012 của Thống đốc Ngân hàng NHNN ngày 31/8/2011 của Nhà nước Việt Nam quy Thống đốc Ngân định về việc chiết khấu hàng Nhà nước giấy tờ có giá của Ngân Việt Nam về thực hàng Nhà nước Việt Nam thi phương án đơn đối với các tổ chức tín giản hóa thủ tục dụng, chi nhánh ngân hàng hành chính lĩnh nước ngoài vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ Thông tư số Khoản 1, 2 Điều 1 Thông tư số 05/2012/TT- 7 13/3/2012 30/2011/TT- NHNN ngày 13/3/2012 của Thống đốc Ngân hàng NHNN ngày 28/9/2011 của Nhà nước Việt Nam về Thống đốc Ngân việc sửa đổi, bổ sung một hàng Nhà nước số điều của Thông tư số Việt Nam quy 30/2011/TT-NHNN ngày định lãi suất tối 28/9/2011 của Thống đốc đa đối với tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Việt bằng đồng Việt Nam quy định lãi suất tối Nam của tổ chức, đa đối với t iền gửi bằng cá nhân tại tổ đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân nhánh ngân hàng nước ngoài hàng nước ngoài Khoản 1, 2 Điều 1 Thông tư số 08/2012/TT- 11/4/2012 (đã được sửa đổi, bổ NHNN ngày 10/4/2012 sung bởi Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 05/2012/TT-NHNN ngày 13/3/2012 của việc sửa đổi, bổ sung một Thống đốc Ngân số điều của Thông tư số
 10. hàng Nhà nước Việt 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 của Thống đốc Nam) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Khoản 1, 2 Điều 1 Thông tư số 17/2012/TT- 28/5/2012 (đã được sửa đổi, bổ NHNN ngày 25/5/2012 sung bởi Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 08/2012/TT-NHNN ngày 10/4/2012 của việc sửa đổi, bổ sung một Thống đốc Ngân số điều của Thông tư số hàng Nhà nước Việt 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 của Thống đốc Nam) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài - Khoản 1, 2 Điều 1 Thông tư số 19/2012/TT- 11/6/2012 (đã được sửa đổi, bổ NHNN ngày 08/6/2012 sung bởi Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 17/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của việc sửa đổi, bổ sung một Thống đốc Ngân số điều của Thông tư số hàng Nhà nước Việt 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 của Thống đốc Nam); Ngân hàng Nhà nước Việt - Khoản 3 Điều 1 Nam quy định lãi suất tối đa đối với t iền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Thông tư số Thời hạn công bố các Thông tư số 18/2012/TT- 8 31/5/2012 thông tin quy định tại 35/2011/TT- NHNN ngày 28/5/2012 điểm 10, 11 Mục IV, của Thống đốc Ngân hàng NHNN ngày 11/11/2011 của Phụ lục Nhà nước Việt Nam về Thống đốc Ngân việc sửa đổi thời hạn công hàng Nhà nước bố một số thông tin tại
 11. Việt Nam quy Thông tư số 35/2011/TT- định việc công bố NHNN ngày 11/11/2011 và cung cấp thông của Thống đốc Ngân hàng tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy Nhà nước định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Thông tư số Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 20/2012/TT- 9 11/6/2012 14/2012/TT- NHNN ngày 08/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng NHNN ngày 04/5/2012 của Nhà nước Việt Nam về Thống đốc Ngân việc sửa đổi, bổ sung một hàng Nhà nước số điều của Thông tư số Việt Nam quy 14/2012/TT-NHNN ngày định lãi suất cho 04/5/2012 của Thống đốc vay ngắn hạn tối Ngân hàng Nhà nước Việt đa bằng đồng Việt Nam quy định lãi suất cho Nam của tổ chức vay ngắn hạn tối đa bằng tín dụng, chi đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân nhánh ngân hàng nước ngoài đối hàng nước ngoài đối với với khách hàng khách hàng vay để đáp ứng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh nhu cầu vốn phục vực, ngành nghề kinh tế vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2