intTypePromotion=1

QUYẾT ĐỊNH Số: 15/2007/QĐ-BTC Về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
457
lượt xem
64
download

QUYẾT ĐỊNH Số: 15/2007/QĐ-BTC Về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, các công ty

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUYẾT ĐỊNH Số: 15/2007/QĐ-BTC Về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2007/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội; Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, các công ty niêm yết, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG ­ Văn phòng Chính phủ; THỨ TRƯỞNG ­ Văn phòng TW và các ban của Đảng; (Đã ký) ­ Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; ­ Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao; ­ Toà án Nhân dân tối cao; ­ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; ­ Kiểm toán Nhà nước; ­ HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; ­ Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trần Xuân Hà TW; ­ Các Tổng công ty nhà nước; ­ Các công ty niêm yết; ­ Công báo, Website Chính phủ; ­ Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); ­ Website Bộ Tài chính; ­ Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; ­ Lưu: VT, UBCKNN. Điều lệ mẫu áp dụng  cho CTNY.doc 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2