Quyết định số 1695/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 1695/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1695/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm chứng nhận trực thuộc Cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1695/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1695/Q -BTTTT Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM CH NG NH N TR C THU C C C QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG NGH THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t nh s 32/2008/Q -BTTTT ngày 13 tháng 05 năm 2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Qu n lý ch t lư ng Công ngh thông tin và truy n thông; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng Công ngh thông tin và truy n thông, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng Trung tâm Ch ng nh n là ơn v s nghi p tr c thu c C c Qu n lý ch t lư ng Công ngh thông tin và truy n thông, th c hi n ch c năng ch ng nh n h p quy, ch ng nh n h p chuNn trên ph m vi 28 t nh, thành ph g m: B c Giang, B c C n, B c Ninh, Cao B ng, i n Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà N i, H i Dương, H i Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, L ng Sơn, Lào Cai, Nam nh, Ninh Bình, Ngh An, Phú Th , Qu ng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Yên Bái. Trung tâm Ch ng nh n có con d u và tài kho n riêng giao d ch theo quy nh c a pháp lu t, có tr s chính t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n Trung tâm Ch ng nh n có các nhi m v và quy n h n sau: 1. Th c hi n ki m tra, ánh giá, c p và thu h i: gi y ch ng nh n h p quy i v i s n phNm thu c qu n lý chuyên ngành c a B Thông tin và Truy n thông; gi y ch ng nh n h p chuNn theo quy nh c a pháp lu t trên a bàn ho t ng c a Trung tâm;
  2. 2. Ch trì xu t, t ch c xây d ng, s a i, b sung quy trình ch ng nh n h p quy, ch ng nh n h p chuNn, quy trình giám sát ch t lư ng s n phNm sau ch ng nh n áp d ng trong n i b C c và hư ng d n các ơn v s nghi p thu c C c th c hi n quy trình; 3. Ch trì t ch c th c hi n th ng kê, báo cáo s li u liên quan n ch ng nh n h p quy, ch ng nh n h p chuNn và hư ng d n các ơn v s nghi p thu c C c th c hi n; 4. Ch trì xây d ng cơ s d li u v ch ng nh n h p quy, ch ng nh n h p chuNn, qu n lý và hư ng d n các ơn v thu c C c th c hi n c p nh t thông tin vào cơ s d li u; 5. Tham gia nghiên c u, xu t xây d ng, s a i, b sung và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v ch ng nh n h p quy, ch ng nh n h p chuNn thu c qu n lý chuyên ngành c a B Thông tin và Truy n thông; Tham gia xây d ng, rà soát s a i, b sung quy chuNn, tiêu chuNn k thu t; 6. Thu, qu n lý và s d ng phí, l phí và các ngu n thu khác t ho t ng c a Trung tâm theo quy nh c a Nhà nư c, B Thông tin và Truy n thông và phân c p c a C c trư ng; 7. Tham gia công tác thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v qu n lý ch t lư ng s n phNm thu c qu n lý chuyên ngành c a B Thông tin và Truy n thông; 8. Tham gia ào t o, b i dư ng, hư ng d n chuyên môn nghi p v thu c ph m vi qu n lý chuyên ngành c a C c; 9. Tham gia các ho t ng h p tác qu c t trong lĩnh v c qu n lý chuyên ngành c a C c. Tri n khai các th a thu n th a nh n l n nhau trong ch ng nh n h p quy, ch ng nh n h p chuNn theo quy nh c a B Thông tin và Truy n thông; 10. Qu n lý v t ch c, cán b , viên ch c, lao ng; qu n lý tài s n, h sơ, tài li u c a Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t, c a B Thông tin và Truy n thông và phân c p c a C c trư ng; 11. ư c ch ng phát tri n các ho t ng có liên quan n ho t ng qu n lý ch t lư ng s n phNm; t o thêm các ngu n thu khác m r ng ph m vi và quy mô ho t ng phù h p v i ch c năng c a Trung tâm theo các quy nh c a pháp lu t, c a B Thông tin và Truy n thông và theo phân c p c a C c trư ng; b o toàn và phát tri n các ngu n l c ư c giao; 12. Th c hi n các nhi m v khác do C c trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Lãnh o Trung tâm Trung tâm Ch ng nh n có Giám c và các Phó giám c. Giám c ch u trách nhi m trư c C c trư ng v k t qu th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao.
  3. Phó Giám c giúp Giám c ch o, i u hành các m t công tác c a Trung tâm và ch u trách nhi m trư c Giám c v nhi m v ư c phân công. 2. Cơ c u t ch c c a Trung tâm - Phòng Ch ng nh n - Phòng T ng h p Ch c năng, nhi m v c a các phòng do Giám c xây d ng trình C c trư ng quy t nh. M i quan h công tác gi a các phòng do Giám c quy nh. Biên ch viên ch c, s lư ng lao ng c a Trung tâm do Giám c xây d ng trình C c trư ng quy t nh. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 1193/Q - BBCVT ngày 28/12/2006 v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Ch ng nh n tr c thu c C c Qu n lý ch t lư ng Bưu chính, Vi n thông và Công ngh thông tin. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng Công ngh thông tin và truy n thông, Giám c Trung tâm Ch ng nh n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B trư ng và các Th trư ng; - UBND TP. Hà N i; - Ngân hàng, Kho b c, Công an TP. Hà N i; - Các doanh nghi p BCVT và CNTT; Lê Doãn H p - Lưu: VT, TCCB, QLCL.
Đồng bộ tài khoản