intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

63
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 20/2012/QĐ-UBND Bình Định, ngày 22 tháng 6 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008; Xét đề nghị của Sở Xây dựng Bình Định tại Tờ trình số 32/TTr-SXD ngày 03 tháng 5 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 02/7/2012. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài chính, Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đị nh này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Lê Hữu Lộc QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy định này quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định. 2. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước khi tham gia các hoạt động quản lý và sử dụng vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định phải tuân thủ các nội dung của quy định này. Điều 2. Các nguyên tắc chung 1. Đường đô thị là bộ phận của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị do Nhà nước thống nhất quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực tiếp quản lý. Đối với đường quốc lộ, tỉnh lộ đi qua đô thị, đơn vị được giao quản lý có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời với chính quyền địa
  2. phương để giải quyết các phần việc có li ên quan đến việc quản lý sử dụng vỉa hè, lòng đường theo quy định. Đường ngoài phạm vi nội thành, nội thị nhưng nằm trong ranh giới khu đô thị, khu đô thị mới được thống nhất quản lý như đường đô thị. 2. Bảo đảm vỉa hè dành cho người đi bộ; lòng đường thông suốt cho các loại phương tiện giao thông cơ giới và thô sơ. 3. Khi sử dụng hoặc tạm thời sử dụng một phần đường đô thị vào mục đích ngoài giao thông phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời có giải pháp để bảo đảm không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Tuyệt đối không được lấn chiếm ra ngoài phạm vi đã được cấp Gi ấy phép sử dụng, thực hiện đúng nội dung ghi trong Giấy phép và nộp các khoản phí và lệ phí có liên quan đến việc sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông theo quy định. Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều 3. Sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi để xe 1. Sử dụng lòng đường đô thị l àm nơi để xe phải bảo đảm các yêu cầu sau: a. Các yêu cầu về chiều rộng lòng đường: - Đối với đường hai chiều: Lòng đường tối thiểu l à 10,5m thì cho phép để xe một bên; tối thiểu là 14m thì cho phép để xe hai bên. - Đối với đường một chiều: Lòng đường tối thiểu l à 7,5m thì cho phép để xe bên phải phần xe chạy. b. Không gây cản trở cho các phương ti ện giao thông; không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và các hoạt động bình thường của tổ chức, hộ gia đình hai bên đường phố. c. Khi sử dụng lòng đường đô thị làm nơi để xe công cộng có thu phí thì ưu tiên đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp nhà, công trình xây dựng dọc tuyến đường đó trong việc thuê chỗ để xe ở vị trí liền kề với nhà, công trình cho nhu cầu của bản thân mình. 2. Sử dụng vỉa hè vào vi ệc để xe phải bảo đảm các yêu cầu sau: a. Không được cản trở giao thông của người đi bộ; phải bảo đảm bề rộng tối thiểu còn l ại dành cho người đi bộ l à 1,5m tính từ mép ngoài bó vỉa. b. Phải ngăn nắp, gọn gàng bảo đảm mỹ quan đô thị. c. Không để xe trước mặt tiền của các công trình văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, tôn giáo, công sở; trên các tuyến phố tại trung tâm chính trị, văn hóa, du lịch. d. Các đi ểm trông giữ xe công cộng trên vỉa hè có thu phí phải bảo đảm thuận lợi cho người đi bộ, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của hộ dân, chủ công trình trên tuyến phố. đ. Vi ệc để xe 2 bánh tự quản trước nhà phục vụ cho xe của gia đình và xe của khách hàng nhỏ lẻ thì không yêu cầu phải có giấy phép; đối với hộ gia đình, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ có quy mô lớn như phòng khám tư, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng ăn uống, cửa hàng internet… thì phải xin phép theo quy định. 3. Phần l òng đường của các tuyến đường được phép sử dụng phải kẻ vạch hoặc có biển báo hiệu để phân bi ệt với phần l òng đường dành cho các loại phương ti ện tham gia giao thông. Phần vỉa hè được phép sử dụng phải kẻ vạch để phân biệt phần vỉa hè dành cho người đi bộ trên cơ sở đo đạc khảo sát chi ti ết đối với từng tuyến đường. Điều 4. Sử dụng vỉa hè vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa Vi ệc sử dụng tạm thời vỉa hè vào vi ệc kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa chỉ áp dụng tại các tuyến đường nằm trong danh mục công trình và tuyến đường được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: 1. Vi ệc kinh doanh, buôn bán phải nằm phía bên trong hè phố và phải bảo đảm phần hè phố còn lại phía bên ngoài dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu l à 1,5m tính từ mép ngoài bó vỉa. 2. Bảo đảm an toàn, thuận tiện giao thông; bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường đô thị và không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của hộ gia đình, chủ công trình trên tuyến phố. 3. Không cho phép tổ chức kinh doanh buôn bán trước mặt tiền của các công trình văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, tôn giáo, công sở. Điều 5. Sử dụng tạm thời vỉa hè cho việc cưới, việc tang
  3. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần vỉa hè cho việc cưới, việc tang phải báo cáo và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Thời gian sử dụng tạm thời không quá 48 giờ và phải đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Điều 6. Sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường để tập kết vật liệu phục vụ thi công xây dựng 1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét việc cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè cho hoạt động phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình trên nguyên tắc không gây cản trở giao thông cho người đi bộ, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh và mỹ quan đô thị. Trong trường hợp việc tập kết vật liệu xây dựng đòi hỏi mặt bằng lớn, vượt quá phạm vi cho phép sử dụng vỉa hè thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét cấp phép sử dụng tạm thời mở rộng ra lòng đường để phục vụ hoạt động trên. Tuy nhiên, thời gian cho phép chỉ được thực hiện từ 21 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau. 2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường không được tự ý đào bới, xây dựng làm biến dạng vỉa hè, lòng đường. Điều 7. Quản lý đào, lấp vỉa hè, lòng đường để thi công công trình hạ tầng kỹ thuật 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào, l ấp vỉa hè, lòng đường để xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật phải xin phép cơ quan có thẩm quyền; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và các nội dung ghi trong giấy phép; không ảnh hưởng đến việc đi lại của người và phương tiện tham gia giao thông. 2. Tổ chức, cá nhân được cấp phép đào, lấp vỉa hè, lòng đường trước khi triển khai thực hiện phải thông báo cho cơ quan cấp phép và chính quyền địa phương nơi xây dựng biết để theo dõi, giám sát. 3. Cơ quan cấp phép có trách nhiệm xem xét tính hợp lý của việc đào, l ấp vỉa hè, lòng đường về quy mô, kỹ thuật, thời gian, tiến độ để cấp phép phù hợp; hạn chế việc cấp phép thi công vào các dịp lễ, tết l àm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và sinh hoạt của nhân dân. Điều 8. Xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên đường đô thị 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng, lắp đặt các công trình nổi gồm: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, các công trình phục vụ công cộng trên đường đô thị phải xin phép, thực hiện đúng theo nội dung gi ấy phép và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan theo quy định. 2. Các công trình nổi trên đường đô thị phải bảo đảm an toàn giao thông trong thi công cũng như trong khai thác sử dụng, đảm bảo mỹ quan đô thị. Điều 9. Sử dụng vỉa hè, lòng đường cho hoạt động xã hội 1. Vi ệc cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đối với hoạt động xã hội được xem xét trên nguyên tắc hạn chế cản trở giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. 2. Cơ quan, tổ chức tiến hành hoạt động xã hội phải xây dựng phương án đảm bảo giao thông trước khi ti ến hành tổ chức các hoạt động xã hội theo quy định của pháp luật. Chương III QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG Điều 10. Hồ sơ, thủ tục cấp phép 1. Hồ sơ xin cấp phép theo quy định tại Điều 3, 4 của Quy định này: a. Đơn đề nghị cấp giấy phép (Phụ lục 1). b. Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép (Phụ lục 2). 2. Hồ sơ xin cấp phép theo quy định tại Điều 6 của Quy định này: a. Đơn đề nghị cấp giấy phép (Phụ lục 1). b. Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép (Phụ lục 2). c. Bản sao Giấy phép xây dựng (trừ trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình). 3. Hồ sơ xin cấp phép theo quy định tại Điều 7, 8 của Quy định này: a. Đơn đề nghị cấp giấy phép (Phụ lục 1). b. Hồ sơ thi ết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt. c. Các văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có). 4. Hồ sơ xin cấp phép theo quy định tại Điều 9 của Quy định này:
  4. a. Đơn đề nghị cấp giấy phép (Phụ lục 1). b. Phương án đảm bảo giao thông được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền thống nhất. c. Văn bản cho chủ trương của cấp có thẩm quyền. Điều 11. Thời gian cấp phép và thời hạn sử dụng 1. Thời gian cấp phép tối đa được quy định như sau: a. 07 (bảy) ngày làm vi ệc đối với các hồ sơ tại khoản 1 Điều 10. b. 03 (ba) ngày làm vi ệc đối với các hồ sơ tại khoản 2 Điều 10. c. 10 (mười) ngày làm vi ệc đối với các hồ sơ tại khoản 3, 4 Điều 10. Trường hợp không giải quyết việc cấp phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 2. Thời hạn cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường theo quy định tại Đi ều 3, 4 tối đa là 12 tháng. Thời hạn cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường theo quy định tại Đi ều 6, 7, 8, 9 cơ quan cấp phép căn cứ tình hình thực tế để cấp phép hợp lý. Hết thời hạn sử dụng của giấy phép, cơ quan cấp phép xem xét gia hạn giấy phép sử dụng. Điều 12. Gia hạn giấy phép 1. Trước thời điểm hết hạn của giấy phép 15 ngày, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng vỉa hè, lòng đường phải làm thủ tục xin gia hạn giấy phép. 2. Thủ tục xin gia hạn bao gồm: a. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (Phụ lục 4). b. Giấy phép cũ (bản chính). 3. Thời gian giải quyết: Tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc. 4. Thời gian gia hạn sử dụng tối đa là 12 tháng cho mỗi lần gia hạn. Điều 13. Thu hồi giấy phép 1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vỉa hè, lòng đường không đúng quy định sẽ bị thu hồi giấy phép. 2. Trong trường hợp giấy phép còn hạn sử dụng nhưng vi ệc sử dụng không còn phù hợp hoặc cần thu hồi để phục vụ các nhu cầu khác thì cơ quan cấp phép được quyền thu hồi giấy phép và không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (nếu có) cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng. 3. Cơ quan nào cấp giấy phép sử dụng thì cơ quan đó thu hồi giấy phép. Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Điều 14. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành 1. Sở Xây dựng a. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với vỉa hè, lòng đường đô thị. b. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc quản lý, khai thác, sử dụng vỉa hè, lòng đường đô thị theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. c. Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận danh mục các vị trí, địa đi ểm tại các khu vực, tuyến đường được phép sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi đỗ xe, kinh doanh, buôn bán, trông giữ xe theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. d. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng tình hình tri ển khai thực hiện Quy định theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất. 2. Sở Giao thông Vận tải a. Phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận danh mục các vị trí, địa đi ểm tại các khu vực, tuyến đường được phép sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi đỗ xe, kinh doanh, buôn bán, trông giữ xe theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. b. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với chính quyền địa phương trong công tác quản lý, cấp phép sử dụng vỉa hè, lòng đường đối với các tuyến đường đi qua đô thị do mình quản lý hoặc được ủy thác quản lý. c. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo quy định hiện hành. 3. Sở Công Thương
  5. Phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận danh mục các vị trí, địa đi ểm tại các khu vực, tuyến đường được phép sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 4. Sở Tài chính a. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh xây dựng mức thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. b. Hướng dẫn việc thu và quản lý phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường theo quy định của pháp luật. 5. Công an tỉnh a. Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các ngành liên quan và chính quyền địa phương hướng dẫn, kiểm tra, xử l ý kịp thời các hành vi vi phạm vỉa hè, lòng đường theo đúng quy định của pháp luật. b. Phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận danh mục các vị trí, địa đi ểm tại các khu vực, tuyến đường được phép sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi đỗ xe, kinh doanh, buôn bán, trông giữ xe theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 6. Các cơ quan truyền thông Các cơ quan thông tin đại chúng ở các cấp có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến quy định này tới các đơn vị, tổ chức và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về quản lý vỉa hè, lòng đường đô thị. Điều 15. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 1. Khảo sát, đề xuất danh mục các khu vực, tuyến đường có vị trí, địa đi ểm được sắp xếp, tổ chức để xe, làm bãi giữ xe trên vỉa hè; danh mục các công trình, tuyến đường được phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè vào vi ệc kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa; danh mục tuyến đường được phép đậu xe dưới lòng đường trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 2. Cấp giấy phép sử dụng vỉa hè, lòng đường đối với các trường hợp sử dụng theo quy định tại Điều 3, 4, 7, 8, 9 của Quy định này. Tùy tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét phân cấp hoặc ủy quyền cấp phép đối với các trường hợp quy định tại Đi ều 3, 4 của quy định này. 3. Đối với các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đi qua đô thị chưa giao địa phương quản lý, cơ quan cấp phép có trách nhi ệm lấy ý kiến thống nhất của đơn vị quản lý trước khi cấp phép sử dụng. 4. Tổ chức lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn giao thông, vạch kẻ lòng đường, vỉa hè trên tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, bảo đảm đúng vị trí, đúng quy định của Điều lệ Báo hiệu đường bộ. 5. Chỉ đạo các phòng, ban, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. 6. Xây dựng phương án sử dụng vỉa hè, lòng đường theo thời gian trong ngày hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đồng thời đảm bảo thuận lợi cho sinh hoạt của người dân. 7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất về tình hình quản lý sử dụng vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông thuộc phạm vi địa bàn quản lý. Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 1. Tuyên truyền, phổ biến tới hộ gia đình và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Quy định này. 2. Cấp giấy phép sử dụng vỉa hè, lòng đường theo quy định tại Điều 6 của Quy định này. Hướng dẫn sử dụng vỉa hè trong các trường hợp quy định tại Điều 5 của quy định này. 3. Ki ểm tra việc tuân thủ theo nội dung giấy phép sử dụng vỉa hè, lòng đường trên địa bàn. Đề xuất với cơ quan cấp phép thu hồi giấy phép đối với các trường hợp vi phạm. 4. Ki ểm tra, sắp xếp và cho phép sử dụng vỉa hè đối với các hộ buôn bán tạm thời, nhỏ lẻ, không đăng ký kinh doanh trên địa bàn. 5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất về tình hình quản lý sử dụng vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông thuộc phạm vi địa bàn quản lý. Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 17. Tổ chức thực hiện 1. Các Sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này.
  6. 2. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung thì phản ảnh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đi ều chỉnh./. PHỤ LỤC 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG Kính gửi:.................................................................................................................... - Tôi tên: ....................................................Chức vụ.................................................. - Đại diện: ................................(Cơ quan, đơn vị hoặc hộ gia đình) …………...…... - Địa chỉ: .................................................................................................................... - Số đi ện thoại: .......................................................................................................... Xin sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường tại địa chỉ: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Diện tích: .................................................................................................................... Thời gian sử dụng: .................... từ ngày đến ngày.................................................... Mục đích sử dụng: ...................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Nếu được cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông tại vị trí nêu trên, tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước. ……........ ngày ......... tháng ......... năm ....... Người làm đơn Đính kèm hồ sơ gồm: (Ký, ghi rõ họ tên) - -
  7. PHỤ LỤC 2 VỊ TRÍ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG PHỤ LỤC 3
  8. PHỤ LỤC 4 ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG Kính gửi:............................................................................. - Tôi tên: ....................................................Chức vụ............................. - Đại diện: ................................(Cơ quan, đơn vị hoặc hộ gia đình)………… - Địa chỉ: ...................................................................................................... - Số đi ện thoại: ....................................................................................................... Đã được UBND ........................................... cấp Gi ấy phép sử dụng vỉa hè số ................................. với thời gian sử dụng từ ngày .................... đến ngày …...... Tại địa chỉ ............................................................................................................... ................................................................................................................................ Với kích thước sử dụng là: chiều dài (phần lề) …….. mét x chiều rộng (chiều ngang nhà) ……... mét = ……….… m2. Nay do nhu cầu ………………………….............., tôi (hoặc tên tổ chức) đề nghị cho phép tôi được gia hạn giấy phép đến ngày .................................................................... Nếu được cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông tại vị trí nêu trên, tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của nhà nước. ……........ ngày ......... tháng ......... năm ....... Người làm đơn Đính kèm hồ sơ gồm: (Ký, ghi rõ họ tên) - -
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2