intTypePromotion=1

Quyết định số 319/QĐ-UBCK

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
92
lượt xem
6
download

Quyết định số 319/QĐ-UBCK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 319/QĐ-UBCK về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 319/QĐ-UBCK

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******* Số: 319/QĐ-UBCK Hà Nội, ngày 16 tháng 11 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 7/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; Xét văn bản đề nghị của Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO); Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Phát hành và Trưởng Ban Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chấp thuận Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán (có danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2005-2006 đính kèm). Điều 2. Quyết định này được thi hành từ ngày ký và có hiệu lực trong 02 (hai) năm. Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý phát hành, Trưởng Ban Quản lý Kinh doanh, thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Q. CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu VP, QLPH. Trần Xuân Hà DANH SÁCH
  2. KIỂM TOÁN VIÊN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VACO) ĐƯỢC PHÉP KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT HOẶC TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2005-2006 (Ban hành kèm theo Quyết định số 319/QĐ-UBCK ngày 16/11/2004 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước) 1. Hà Thị Thu Thanh 26. Nguyễn Thương 2. Nguyễn Quốc Huy 27. Nguyễn Hạnh 3. Bùi Văn Ngọc 28. Đinh Thị Mai Hạnh 4. Đặng Chí Dũng 29. Trần Đình Nghi Hạ 5. Trần Việt Đức 30. Rowell Donato N.Tan 6. Vũ Bình Minh 31. Trần Ngọc Anh 7. Trần Thị Thuý Ngọc 32. Nguyễn Đức Dưỡng 8. Khúc Thị Lan Anh 33. Phạm Thị Hoà 9. Trương Anh Hùng 34. Lê Đình Tứ 10. Thái Thị Thanh Hải 35. Nguyễn Việt Tuấn 11. Phạm Hoài Nam 36. Phạm Văn Tân 12. Hoàng Nam 37. Trần Thị Kim Khánh 13. Nguyễn Hải Ninh 38. Võ Thái Bình 14. Phạm Thị Kim Anh 39. Vương Thị Lương 15. Nguyễn Thu Hằng 40. Nguyễn Đức Tiến 16. Phạm Văn Thinh 41. Trần Quốc Trị 17. Lê Chí Nguyện 42. Trần Văn Chiến 18. Võ Thái Hoà 43. Nguyễn Văn Vụ 19. Hồ Bửu Phương 44. Bùi Thị Thúy 20. Trần Văn Dũng 45. Nguyễn Hồng Sơn 21. Trịnh Văn Toàn 46. Nguyễn Lệ Hà 22. Vũ Đức Thắng 47. Nguyễn Thị Kim Tân 23. Hoàng Thanh Loan 48. Nguyễn Thị Mai Anh 24. Nguyễn Minh Hùng 49. Lê Minh Toàn 25. Dương Trọng Nghĩa 50. Ngô Xuân Dũng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2