intTypePromotion=1

Quyết định số 6196A/QĐ-UB

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 6196A/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6196A/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ thành Công ty cổ phần Nhựa Phú Thọ do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6196A/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 6196A/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH NHỰA PHÚ THỌ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PHÚ THỌ. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần; Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần; Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần; Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần; Căn cứ Quyết định số 6195 A/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ; Xét Tờ trình số 671/ĐMDN ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ như sau : 1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 5.500.000.000 đồng. Trong đó :
  2. - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 40,00% vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong doanh nghiệp : 18,27% vốn điều lệ. (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 9,18% vốn điều lệ) - Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp : 41,73% vốn điều lệ. 2. Việc bán cổ phần cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá, được thực hiện thông qua tổ chức tài chính trung gian theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 3. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa ngày 31 tháng 12 năm 2003 : - Giá trị thực tế của doanh nghiệp : 6.122.904.258 đồng. - Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 5.475.601.139 đồng. 4. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : - Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo phương án được duyệt : 5.050 cổ phần. - Phần giá trị được ưu đãi : 151.500.000 đồng. Trong đó : - Tổng số cổ phần bán cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần trong 10 năm : 940 cổ phần. - Phần giá trị được trả dần : 65.800.000 đồng. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ thành Công ty cổ phần : Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : CÔNG TY Cổ PHầN NHựA PHú THọ ; Tên giao dịch quốc tế : PHU THO PLASTIC JOINT STOCK COMPANY ; Tên gọi tắt : PHU THO PLASTIC JSC ;
  3. Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 02 Tống Văn Trân, phường 05, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần Nhựa Phú Thọ sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau : - Sản xuất các sản phẩm tiêu dùng từ chất dẻo. - Sản phẩm chính : Nhựa gia dụng và các sản phẩm lắp ráp công nghiệp từ chất dẻo. - Sản xuất nón bảo hiểm các loại theo tiêu chuẩn Nhà nước quy định. Điều 4. Công ty cổ phần Nhựa Phú Thọ : - Là pháp nhân theo Pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo qui định của pháp luật; hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp. - Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước-Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ-có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Phú Thọ. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 96/QĐ-UB ngày 28 tháng 10 năm 1992 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ; sau khi Công ty cổ phần Nhựa Phú Thọ được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo Luật định. Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 11, Giám đốc Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ và các Sở Ban Ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Nơi nhận: - Như điều 6 PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC - BCĐ ĐM&PTDN Trung ương - Văn phòng Chính phủ - Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính
  4. - TT/TU, TT/HĐND.TP - Thường trực UBND.TP - Văn phòng Thành ủy - Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân - Thường trực Ban ĐMQLDN.TP - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội - Sở Xây dựng, Sở TM và MT - Cục Thuế TP, Kho bạc Nhà nước TP - Công an TP, Chi nhánh NHNN.TP - VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN - Lưu (CNN-K)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2