Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2005/QĐ-BTC NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:52

618
lượt xem
123
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán". Quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán bao gồm các quy định được vận dụng từ Chế độ kế toán Công ty Chứng khoán (Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC ngày 13/06/2000 của Bộ Tài chính) và những quy định cụ thể đối với loại hình Công ty quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2005/QĐ-BTC NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

 1. QUY Ế T Đ Ị NH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 62/2005/QĐ-BTC N G À Y 1 4 T H Á N G 9 N Ă M 2 0 0 5 V Ề V I Ệ C B A N H ÀN H Q U Y Đ Ị N H CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨ NG KHOÁN B Ộ T R Ư Ở N G B Ộ T À I C H Í NH - Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh; - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Tài chính; - Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/10/2003 của Chính phủ về Chứng khoán và thị trường chứng khoán; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Chánh văn phòng Bộ, QUY Ế T Đ Ị NH: Đi ề u 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán". Quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán bao gồm các quy định được vận dụng từ Chế độ kế toán Công ty Chứng khoán (Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC ngày 13/06/2000 của Bộ Tài chính) và những quy định cụ thể đối với loại hình Công ty quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán. Đi ề u 2. Quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng cho tất cả các Công ty quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán hoạt động tại Việt Nam. Những nội dung kế toán không quy định trong Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ và Chế độ kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán. Đi ề u 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.
 2. 2 Đi ề u 4. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thi hành quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Trần Văn Tá
 3. 3 QU Y Đ Ị N H C H Ế Đ Ộ K Ế T OÁ N Á P D Ụ N G C HO C ÔN G T Y QU Ả N LÝ QU Ỹ Đ Ầ U T Ư C H Ứ N G KHOÁ N (Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2005/QĐ-BTC ngày 14/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Để thống nhất quản lý công tác kế toán đối với các Công ty quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán và nhằm phù hợp với hoạt động của loại hình công ty mới này, Bộ Tài chính Quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán, như sau: A- QU Y Đ Ị N H C HU N G 1. Quy định này áp dụng cho tất cả các Công ty quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán để tổ chức và thực hiện công tác kế toán về tài sản, vốn và các hoạt động của Công ty quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán thuộc các thành phần kinh tế khác nhau (dưới đây viết tắt là Công ty quản lý Quỹ) trong phạm vi cả nước. Quy định này không áp dụng cho việc thực hiện kế toán tài sản, vốn và hoạt động của Quỹ Đầu tư chứng khoán. 2. Ngoài việc chấp hành Quy định này, Công ty quản lý Quỹ còn phải thực hiện các quy định có liên quan của Chế độ kế toán công ty chứng khoán; Các quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán, các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính. 3. Công ty quản lý Quỹ phải mở sổ kế toán để phản ánh tài sản và các giao dịch của bản thân Công ty quản lý Quỹ tách biệt với tài sản của các Quỹ Đầu tư chứng khoán. B - QUY Đ Ị N H C Ụ T H Ể I. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Công ty quản lý Quỹ áp dụng các quy định pháp lý về chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và vận dụng các quy định cụ thể về chứng từ kế toán (Mẫu biểu, phương pháp lập, luân chuyển chứng từ ...) theo quy định tại Chế độ kế toán Công ty chứng khoán ban hành theo Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC ngày 13/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. II. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
 4. 4 Công ty quản lý Quỹ áp dụng các tài khoản thuộc Hệ thống tài khoản kế toán theo quy định tại Chế độ kế toán Công ty chứng khoán và những tài khoản đặc thù riêng được quy định đối với Công ty Quản lý Quỹ: 1. Các tài khoản áp dụng theo Chế độ kế toán công ty chứng khoán: 1.1- Loại 1 - Tài sản lưu động - TK 111- Tiền mặt - TK 112- Tiền gửi Ngân hàng - TK 113- Tiền đang chuyển - TK 128- Đầu tư ngắn hạn khác - TK 136- Phải thu nội bộ - TK 138- Phải thu khác - TK 139- Dự phòng phải thu khó đòi - TK 141- Tạm ứng - TK 152- Vật liệu - TK 153- Công cụ, dụng cụ 1.2- Loại 2 - Tài sản cố định - TK 211- Tài sản cố định hữu hình - TK 212- Tài sản cố định thuê tài chính - TK 214- Hao mòn TSCĐ - TK 228- Đầu tư dài hạn khác - TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang - TK 244- Ký quỹ, ký cược 1.3- Loại 3 - Nợ phải trả - TK 311- Vay ngắn hạn - TK 333- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước - TK 334- Phải trả nhân viên - TK 335- Chi phí phải trả - TK 336- Phải trả nội bộ - TK 338- Phải trả, phải nộp khác - TK 344- Nhận ký quỹ, ký cược 1.4- Loại 4 - Nguồn vốn chủ sở hữu - TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản - TK 421- Lợi nhuận chưa phân phối - TK 431- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.5- Loại 5 - Doanh thu
 5. 5 - TK 532- Các khoản giảm trừ doanh thu 1.6- Loại 6 - Chi phí - TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.7- Loại 9 - Xác định kết quả kinh doanh -TK 911- Xác định kết quả kinh doanh 1.8- Loại 0 - Tài khoản ngoài bảng - TK 001- Tài sản cố định thuê ngoài - TK 002- Vật tư giữ hộ - TK 004- Nợ khó đòi đã xử lý - TK 007- Ngoại tệ các loại 2. Các tài khoản đặc thù của Công ty Quản lý Quỹ: 2.1. TK 121 - "Chứng khoán kinh doanh". Tài khoản này phản ánh giá trị các chứng khoán mua, bán trong hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty quản lý Quỹ. Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau: 1. Chỉ hạch toán vào tài khoản này các chứng khoán nắm giữ với mục đích kinh doanh mua, bán thông thường của Công ty quản lý Quỹ. 2. Tài khoản này không phản ánh các khoản chứng khoán đầu tư với mục đích nắm giữ tới ngày đáo hạn hoặc nắm giữ với mục đích sẵn sàng để bán. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh Bên Nợ: Trị giá chứng khoán mua vào. Bên Có: Trị giá chứng khoán bán ra. Số dư bên Nợ: Trị giá chứng khoán hiện còn cuối kỳ. Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu: (1). Khi mua chứng khoán kinh doanh, căn cứ vào chi phí thực tế mua (Giá mua cộng (+) chi phí môi giới, giao dịch, ...), ghi: Nợ TK 121 - Chứng khoán kinh doanh Có TK 111,112, 331 (2). Khi bán chứng khoán kinh doanh, căn cứ vào giá bán chứng khoán:
 6. 6 a. Trường hợp có lãi, ghi: Nợ TK 111,112,131 (Tổng giá thanh toán) Có TK 121 - Chứng khoán kinh doanh (Giá vốn) Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Chênh lệch số tiền thanh toán lớn hơn giá vốn). b. Trường hợp lỗ, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Chênh lệch số tiền thanh toán nhỏ hơn giá vốn) Nợ TK 111,112 Có TK 121 - Chứng khoán kinh doanh (Giá vốn). 2.2. TK 131 "Phải thu của khách hàng": TK 131 "Phải thu của khách hàng" có 4 tài khoản cấp 2 sau: TK 1311- Phải thu về giao dịch chứng khoán TK 1312- Phải thu từ hoạt động tư vấn TK 1313- Ứng trước cho người bán TK 1318- Phải thu của khách hàng khác 2.3. TK 132 - "Phải thu từ hoạt động quản lý Quỹ" Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của Công ty quản lý Quỹ với các Quỹ Đầu tư chứng khoán và người đầu tư của Quỹ về các khoản tiền thu phí quản lý, các khoản tiền thưởng ... Tài khoản này cũng được dùng để phản ánh các khoản phải thu về các khoản Công ty quản lý Quỹ đã chi hộ các Quỹ Đầu tư chứng khoán. Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau: 1. Các khoản phải thu cần được hạch toán chi tiết cho từng Quỹ Đầu tư chứng khoán, theo từng nội dung phải thu và ghi chép theo từng lần thanh toán. 2. Không phản ánh vào tài khoản này các khoản thu từ các Quỹ Đầu tư chứng khoán mà đã thu được tiền qua Ngân hàng. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 132 - Phải thu từ hoạt động quản lý Quỹ Bên Nợ: Số tiền phải thu từ các Quỹ Đầu tư chứng khoán về các khoản thu phí quản lý, các khoản thưởng của khách hàng, ... Bên Có: - Số tiền đã thu được từ các Quỹ Đầu tư chứng khoán Số dư bên Nợ: Số tiền còn phải thu của các Quỹ Đầu tư chứng khoán.
 7. 7 Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 2 sau: Tài khoản 1321 – Phải thu từ các quỹ đầu tư: Phản ánh số phải thu và tình hình thanh toán số phải thu các quỹ đầu tư chứng khoán. Tài khoản 1322 – Phải thu từ người đầu tư: Phản ánh số phải thu và tình hình thanh toán số phải thu từ người đầu tư. Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu (1) Khi phát sinh doanh thu thu phí quản lý nhưng chưa thu được tiền, kế toán căn cứ vào chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 132 - Phải thu từ hoạt động quản lý Quỹ (1321) Có TK 511 - Doanh thu hoạt động kinh doanh (2) Khi nhận được thông báo về các khoản tiền thưởng mà các nhà đầu tư thưởng cho Công ty quản lý Quỹ, kế toán căn cứ vào chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 132 - Phải thu từ hoạt động quản lý Quỹ (1322) Có TK 511 - Doanh thu hoạt động kinh doanh (3) Khi phát sinh các khoản chi phí mà Công ty quản lý Quỹ đã chi hộ các quỹ đầu tư mà trách nhiệm chi trả thuộc về các Quỹ Đầu tư chứng khoán như: Chi phí giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán chứng khoán cho các quỹ đầu tư, kế toán căn cứ vào chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 132 - Phải thu từ hoạt động quản lý Quỹ (1321) Có TK 111, 112 – Tiền mặt; Tiền gửi Ngân hàng (4) Khi nhận được tiền do các Quỹ Đầu tư chứng khoán trả về các khoản thu phí dịch vụ quản lý, khoản thưởng (nếu có)..., kế toán căn cứ vào chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng Có TK 132 - Phải thu từ hoạt động quản lý Quỹ (5) Khi thu hồi được các khoản tiền chi hộ các Quỹ Đầu tư chứng khoán, kế toán, ghi: Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng Có TK 132 - Phải thu từ hoạt động quản lý Quỹ 2.4. TK 213- "Tài sản cố định vô hình": Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của TSCĐ vô hình của đơn vị. Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau: 1. Nguyên giá của TSCĐ vô hình là toàn bộ các chi phí mà đơn vị phải bỏ ra để có được TSCĐ vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự kiến. - Nguyên giá TSCĐ vô hình mua riêng biệt, bao gồm giá mua (trừ (-) các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng theo dự tính.
 8. 8 - Trường hợp TSCĐ vô hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm, trả góp, nguyên giá của TSCĐ vô hình được phản ánh theo giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm và giá mua trả tiền ngay được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình (vốn hóa) theo quy định của chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”. - TSCĐ vô hình hình thành từ việc trao đổi, thanh toán bằng chứng từ liên quan đến quyền sở hữu vốn của đơn vị, nguyên giá TSCĐ vô hình là giá trị hợp lý của các chứng từ được phát hành liên quan đến quyền sở hữu vốn của đơn vị. - Nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có thời hạn: Là giá trị quyền sử dụng đất khi được giao đất hoặc số tiền phải trả khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác, hoặc giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn liên doanh. - Nguyên giá TSCĐ vô hình được Nhà nước cấp hoặc được tặng, biếu, được xác định theo giá trị hợp lý ban đầu cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng theo dự tính. 2. Toàn bộ chi phí thực tế phát sinh liên quan đến giai đoạn triển khai được tập hợp vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ. Từ thời điểm xét thấy kết quả triển khai thoả mãn được định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình quy định ở Chuẩn mực TSCĐ vô hình thì các chi phí giai đoạn triển khai được tập hợp vào TK 241 "Xây dựng cơ bản dở dang" (2412). Khi kết thúc giai đoạn triển khai các chi phí hình thành nguyên giá TSCĐ vô hình trong giai đoạn triển khai phải được kết chuyển vào bên Nợ Tài khoản 213 “TSCĐ vô hình". 3. Trong quá trình sử dụng phải tiến hành trích khấu hao TSCĐ vô hình vào chi phí SXKD theo quy định của Chuẩn mực TSCĐ vô hình. 4. Chi phí liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu phải được ghi nhận là chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ, trừ khi thoả mãn đồng thời 2 điều kiện sau thì được ghi tăng nguyên giá TSCĐ vô hình: - Chi phí phát sinh có khả năng làm cho TSCĐ vô hình tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu; - Chi phí được đánh giá một cách chắc chắn và gắn liền với TSCĐ vô hình cụ thể. 5. Chi phí phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho đơn vị gồm chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên và chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của đơn vị mới thành lập, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm được ghi nhận là chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào chi phí hoạt động kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm. 6. Chi phí liên quan đến tài sản vô hình đã được đơn vị ghi nhận là chi phí để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ trước đó thì không được tái ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ vô hình. 7. Các nhãn hiệu hàng hóa, quyền phát hành, danh sách khách hàng và các khoản mục tương tự được hình thành trong nội bộ đơn vị không được ghi nhận là TSCĐ vô hình.
 9. 9 8. TSCĐ vô hình được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ trong “Sổ tài sản cố định”. Kết cấu và nội dung phản ảnh của Tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình Bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng. Bên Có: Nguyên giá TSCĐ vô hình giảm. Số dư bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ vô hình hiện có ở đơn vị. Tài khoản 213 - TSCĐ vô hình, có 7 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 2131 - Quyền sử dụng đất: Phản ánh giá trị TSCĐ vô hình là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng (đối với trường hợp quyền sử dụng đất riêng biệt đối với giai đoạn đầu tư nhà cửa, vật kiến trúc trên đất), lệ phí trước bạ (nếu có)....Tài khoản này không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất. - Tài khoản 2132 - Quyền phát hành: Phản ánh giá trị TSCĐ vô hình là toàn bộ các chi phí thực tế đơn vị đã chi ra để có quyền phát hành. - Tài khoản 2133- Bản quyền, bằng sáng chế: Phản ánh giá trị TSCĐ vô hình là các chi phí thực tế chi ra để có bản quyền tác giả, bằng sáng chế. - Tài khoản 2134 - Nhãn hiệu hàng hoá: Phản ánh giá trị TSCĐ vô hình là các chi phí thực tế liên quan trực tiếp tới việc mua nhãn hiệu hàng hoá. - Tài khoản 2135 - Phần mềm máy vi tính: Phản ánh giá trị TSCĐ vô hình là toàn bộ các chi phí thực tế đơn vị đã chi ra để có phần mềm máy vi tính. - Tài khoản 2136 - Giấy phép và giấy phép nhượng quyền: Phản ánh giá trị TSCĐ vô hình là các khoản chi ra để đơn vị có được giấy phép và giấy phép nhượng quyền thực hiện công việc đó, như: giấy phép khai thác, giấy phép sản xuất loại sản phẩm mới.... - Tài khoản 2138 - TSCĐ vô hình khác: Phản ánh giá trị các loại TSCĐ vô hình khác chưa quy định phản ánh ở các tài khoản trên, như: bản quyền, quyền sử dụng hợp đồng,... Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu: (1) Hạch toán các nghiệp vụ mua TSCĐ vô hình: Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình Có TK 111,112,331 (2) Trường hợp mua TSCĐ vô hình theo phương thức trả chậm, trả góp: Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá -Theo giá mua trả ngay)
 10. 10 Nợ TK 242- Chi phí trả trước (Phần lãi trả chậm, trả góp tính bằng số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) giá mua trả ngay và thuế GTGT đầu vào (nếu có)) Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán). (3) Hàng kỳ tính số lãi phải trả về mua TSCĐ theo phương thức trả chậm, trả góp, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính Có TK 242 - Chi phí trả trước. (4) Khi thanh toán tiền cho người bán, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Có các TK 111, 112. (5) Khi mua TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất cùng với mua nhà cửa, vật kiến trúc trên đất thì phải xác định riêng biệt giá trị TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất, TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc, ghi: Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá nhà cửa, vật kiến trúc) Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá quyền sử dụng đất) Có các TK 111, 112, 331... (6) Khi đơn vị được tài trợ, biếu, tặng TSCĐ vô hình đưa vào sử dụng cho hoạt động kinh doanh, ghi: Nợ TK 213- TSCĐ vô hình Có TK 518 - Thu nhập khác. 2.5. TK 221- "Đầu tư chứng khoán": Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động các loại chứng khoán đầu tư với mục đích nắm giữ đến ngày đáo hạn và chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán. Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau: 1. Chỉ hạch toán vào tài khoản này các chứng khoán đầu tư với mục đích nắm giữ đến ngày đáo hạn và các chứng khoán đầu tư với mục đích sẵn sàng để bán. 2. Không hạch toán vào tài khoản này các chứng khoán mua vào bán ra với mục đích thương mại. Kết cấu và nội dung phản ảnh của Tài khoản 221 - Đầu tư chứng khoán Bên Nợ: Giá trị các loại chứng khoán đầu tư tăng. Bên Có: Giá trị các loại chứng khoán đầu tư giảm.
 11. 11 Số dư bên Nợ: Giá trị các loại chứng khoán đầu tư hiện có cuối kỳ. Tài khoản 221 - Đầu tư chứng khoán, có 2 tài khoản cấp 2: + TK 2211- Chứng khoán sẵn sàng để bán: TK này dùng để phản ánh các khoản đầu tư chứng khoán nắm giữ với mục đích sẵn sàng để bán. + TK 2212- Chứng khoán chờ đến ngày đáo hạn: TK này dùng để phản ánh các khoản đầu tư chứng khoán với mục đích nắm giữ đến ngày đáo hạn. Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu: (1) Khi công ty đầu tư chứng khoán với mục đích nắm giữ tới ngày đáo hạn hoặc nắm giữ với mục đích sẵn sàng để bán, căn cứ chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 221 - Đầu tư chứng khoán Có các TK 111,112,… Đồng thời mở sổ chi tiết theo dõi chi tiết theo mục đích đầu tư và chi tiết từng loại chứng khoán. (2) Khi được thanh toán trái phiếu đến hạn, ghi: Nợ TK 111, 112, ... Có TK 221 - Đầu tư chứng khoán (Số tiền gốc) Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Số tiền lãi). (3) Khi thanh lý các khoản chứng khoán đầu tư: a. Trường hợp có lãi, ghi: Nợ TK 111,112,… (Tổng giá thanh toán) Có TK 221 - Đầu tư chứng khoán (Giá vốn) Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Chênh lệch số tiền thanh toán lớn hơn giá vốn). b. Trường hợp lỗ, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Chênh lệch số tiền thanh toán nhỏ hơn giá vốn) Nợ TK 111,112 Có TK 221 - Đầu tư chứng khoán (Giá vốn). 2.6. TK 229 "Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán": Tài khoản này chỉ dùng để phản ánh tình hình trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn. 2.7. TK 242 "Chi phí trả trước": Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của nhiều niên độ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí hoạt động kinh doanh của các niên độ kế toán sau. Thuộc loại chi phí trả trước, gồm:
 12. 12 - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ (quyền sử dụng đất, nhà xưởng, văn phòng làm việc, ...) phục vụ cho hoạt động kinh doanh nhiều năm tài chính; - Tiền thuê cơ sở hạ tầng đã trả trước cho nhiều năm và phục vụ cho kinh doanh nhiều kỳ; - Chi phí trả trước phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhiều năm tài chính; - Chi phí thành lập công ty, chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động; - Chi phí đào tạo cán bộ quản lý và nhân viên; - Chi phí di chuyển địa điểm kinh doanh, hoặc tổ chức lại công ty; - Chi phí mua các loại bảo hiểm (bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ phương tiện vận tải, bảo hiểm thân xe, bảo hiểm tài sản, ...) và các loại lệ phí mà công ty mua và trả một lần cho nhiều niên độ kế toán; - Công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần với giá trị lớn và bản thân công cụ, dụng cụ tham gia vào hoạt động kinh doanh trên một năm tài chính phải phân bổ dần vào các đối tượng chịu chi phí trong nhiều năm; - Lãi mua tài sản trả chậm, trả góp, lãi thuê TSCĐ thuê tài chính; - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh một lần quá lớn phải phân bổ nhiều năm; - Các khoản khác. Hạch toán Tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau: 1. Chỉ hạch toán vào Tài khoản 242 những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến kết quả hoạt động trên một năm tài chính; 2. Các loại chi phí nêu trên nếu chỉ liên quan đến năm tài chính hiện tại thì khi thực tế phát sinh được ghi nhận ngay vào chi phí trong năm tài chính đó mà không phản ánh vào Tài khoản 242 "Chi phí trả trước "; 3. Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí của từng kỳ hạch toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí mà lựa chọn phương pháp và tiêu thức hợp lý; 4. Kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản chi phí trả trước đã phát sinh, đã phân bổ vào các đối tượng chịu chi phí của từng kỳ hạch toán và số còn lại chưa phân bổ vào chi phí. Kết cấu và nội dung phản ảnh của Tài khoản 242 - Chi phí trả trước Bên Nợ: Chi phí trả trước phát sinh trong kỳ Bên Có: Các khoản chi phí trả trước phân bổ vào chi phí trong kỳ.
 13. 13 Số dư Nợ: Các khoản chi phí trả trước chưa tính vào chi phí của năm tài chính. Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu (1) Khi phát sinh các khoản chi phí thành lập Công ty, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của Công ty mới thành lập ... (a) Nếu chi phí phát sinh không lớn thì ghi nhận toàn bộ vào chi phí quản lý trong kỳ, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Chi phí thành lập, chi phí đào tạo nhân viên, ...) Có các TK 111, 112, 152, 153, 331, 334... (b) Nếu chi phí phát sinh lớn phải phân bổ dần vào chi phí hoạt động của nhiều năm tài chính thì khi phát sinh chi phí được tập hợp vào Tài khoản 242 "Chi phí trả trước ", ghi: Nợ TK 242 - Chi phí trả trước Có các TK 111, 112, 152, 331, 338,... (c) Định kỳ tiến hành phân bổ chi phí trả trước vào chi phí quản lý, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 242 - Chi phí trả trước. (2) Khi trả trước tiền thuê TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng theo phương thức thuê hoạt động và phục vụ hoạt động kinh doanh cho nhiều năm, ghi: Nợ TK 242 - Chi phí trả trước Có các TK 111,112 .... Định kỳ tiến hành phân bổ theo tiêu thức phân bổ hợp lý chi phí thuê TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng vào chi phí trong kỳ, ghi: Nợ các TK 635, 642 Có TK 242 - Chi phí trả trước . (3) Đối với công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị lớn phải phân bổ dần vào chi phí. - Khi xuất dùng công cụ, dụng cụ, đồ dùng cho thuê phải căn cứ vào giá trị, thời gian và mức độ tham gia của chúng trong quá trình sử dụng để xác định số lần phải phân bổ và mức chi phí phân bổ mỗi lần cho từng loại công cụ, dụng cụ. Căn cứ để xác định mức chi phí phải phân bổ mỗi lần có thể là thời gian sử dụng hoặc khối lượng sản phẩm, dịch vụ mà công cụ tham gia kinh doanh trong từng kỳ hạch toán. Kế toán phải mở sổ theo dõi chi tiết cho từng khoản chi phí để đảm bảo tổng số chi phí phân bổ phù hợp với số chi phí đã phát sinh và đúng đối tượng chịu chi phí. 2.8. TK 331 "Phải trả cho người bán": TK 331 "Phải trả cho người bán" có 3 tài khoản cấp 2 sau:
 14. 14 TK 3311- Phải trả về giao dịch chứng khoán TK 3312- Phải trả người bán TK 3313- Người mua ứng trước 2.9. TK 339 - "Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm": Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích lập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm tại Công ty quản lý Quỹ. Hạch toán này cần tôn trọng một số quy định sau: 1. Khoản trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích và hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của Công ty quản lý Quỹ. 2. Thời điểm trích lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm là thời điểm khoá sổ kế toán để lập Báo cáo tài chính năm. 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm: - Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo quy định tại Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm. - Nếu Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm hàng năm không chi hết được chuyển số dư sang năm sau. - Trường hợp Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc làm trong năm tài chính thì toàn bộ phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 339 - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm Bên nợ: Tình hình chi tiêu, sử dụng Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của Công ty quản lý Quỹ. Bên Có: Tình hình trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. Số dư bên Có: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm hiện còn cuối kỳ. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu (1) Khi trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 339 – Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm (2) Khi chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động, ghi: Nợ TK 339 – Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
 15. 15 Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Số chênh lệch giữa số chi trợ cấp lớn hơn số đã trích lập quỹ dự phòng) Có các TK 111, 112 2.10. TK 411- "Nguồn vốn kinh doanh": TK này có 3 tài khoản cấp 2 sau: - TK 4111- Vốn đầu tư của chủ sở hữu; - TK 4112- Thặng dư vốn cổ phần; - TK 4118- Vốn khác. 2.11. TK 413 - "Chênh lệch tỷ giá hối đoái": Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động); chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính; khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái khi chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài và tình hình xử lý số chênh lệch tỷ giá hối đoái đó. Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau: 1. Công ty quản lý Quỹ chỉ phản ánh các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái vào TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái, trong các trường hợp: - Chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện và chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của hoạt động đầu tư XDCB trong giai đoạn trước hoạt động của Công ty mới thành lập (Khi chưa hoàn thành đầu tư); - Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của hoạt động kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư XDCB; - Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái khi chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài hoạt động độc lập (nếu có). 2. Cuối năm tài chính, kế toán đánh giá lại số dư các Tài khoản “Tiền mặt”,“Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”, "Các khoản phải thu", "Các khoản phải trả" có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập Bảng CĐKT cuối năm tài chính. Khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được hạch toán vào Tài khoản 413 -“Chênh lệch tỷ giá hối đoái”; sau khi bù trừ giữa chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng, hoặc giảm do đánh giá lại phải kết chuyển ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính. 3. Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện và chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính đối với các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động) được phản ánh luỹ kế trên Bảng cân đối kế toán {khoản mục Chênh lệch tỷ giá (TK 413)}. Khi kết thúc quá trình đầu tư xây dựng, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái này được tính ngay, hoặc phân bổ tối đa là 5 năm vào doanh thu hoạt động tài chính, hoặc chi phí tài chính kể từ khi công trình hoàn thành đưa vào hoạt động.
 16. 16 4. Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái khi chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài phải tuân thủ Chuẩn mực số 10- Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái. 5. Các nghiệp vụ kinh tế mua, bán ngoại tệ phát sinh được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá mua, bán thực tế phát sinh. Chênh lệch giữa tỷ giá thực tế mua vào và tỷ giá thực tế bán ra của ngoại tệ được hạch toán vào Tài khoản 515 - “Doanh thu hoạt động tài chính”, hoặc vào Tài khoản 635- “Chi phí tài chính”. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái Bên Nợ: - Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lỗ tỷ giá) cuối năm tài chính của hoạt động kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư XDCB (nếu có); - Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động); - Chênh lệch tỷ giá hối đoái khi chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài (lỗ tỷ giá); - Kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính (lãi tỷ giá) của hoạt động kinh doanh vào doanh thu hoạt động tài chính; - Kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lãi tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB (khi kết thúc giai đoạn đầu tư XDCB) vào doanh thu hoạt động tài chính, hoặc phân bổ dần; - Kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái khi chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài (lãi tỷ giá) vào doanh thu hoạt động tài chính khi thanh lý khoản đầu tư thuần đó ở cơ sở nước ngoài. Bên Có: - Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lãi tỷ giá) cuối năm tài chính của hoạt động kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư XDCB (nếu có); - Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh, hoặc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lãi tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động); - Chênh lệch tỷ giá hối đoái khi chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài (lãi tỷ giá); - Kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lỗ tỷ giá) cuối năm tài chính của hoạt động kinh doanh vào chi phí tài chính; - Kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh, hoặc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB (khi
 17. 17 hoàn thành đầu tư giai đoạn trước hoạt động) vào chi phí hoạt động tài chính hoặc phân bổ dần; - Kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái khi chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài (lỗ tỷ giá) vào chi phí tài chính khi thanh lý khoản đầu tư thuần đó ở cơ sở nước ngoài. Tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có. Số dư bên Nợ: - Số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh, hoặc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động, chưa hoàn thành đầu tư) ở thời điểm lập Bảng CĐKT cuối năm tài chính; - Số chênh lệch tỷ giá hối đoái từ chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài chưa xử lý ở thời điểm lập Bảng CĐKT cuối năm tài chính. Số dư bên Có: - Số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lãi tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động, chưa hoàn thành đầu tư) ở thời điểm lập Bảng CĐKT cuối năm tài chính; - Số chênh lệch tỷ giá hối đoái từ chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài chưa xử lý ở thời điểm lập Bảng CĐKT cuối năm tài chính. Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái, có 3 Tài khoản cấp hai: Tài khoản 4131 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính: Phản ánh khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lãi, lỗ tỷ giá) cuối năm tài chính của hoạt động kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư XDCB (nếu có). Tài khoản 4132 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB: Phản ánh khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh, và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lãi, lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động, chưa hoàn thành đầu tư). Tài khoản 4133 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái từ chuyển đổi báo cáo tài chính: Phản ánh khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái khi chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài hoạt động độc lập (nếu có chi nhánh ở nước ngoài). Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu (1) Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ (1.1) Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh: a. Khi mua hàng hoá, dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ: - Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch mua ngoài vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ, ghi: Nợ các TK 152,153,211,213,...(Theo tỷ giá hối đoái ngày giao dịch) Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái)
 18. 18 Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán). - Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch mua ngoài hàng hoá, dịch vụ, ghi: Nợ các TK 152,153,211,213,...(Theo tỷ giá hối đoái ngày giao dịch) Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán) Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái). b. Khi nhận hàng hoá, dịch vụ của nhà cung cấp, hoặc khi vay ngắn hạn, ... bằng ngoại tệ, căn cứ tỷ giá hối đoái thực tế ngày giao dịch, ghi: Nợ các TK có liên quan (Theo tỷ giá hối đoái ngày giao dịch) Có các TK 331, 311, .. (Theo tỷ giá hối đoái ngày giao dịch). c. Khi thanh toán nợ phải trả (nợ phải trả người bán, nợ vay ngắn hạn, ...): - Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả, ghi: Nợ các TK 311, 331, ... (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán) Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái) Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán). - Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả, ghi: Nợ các TK 311, 331, ... (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán) Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái) Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán). d. Khi phát sinh doanh thu, thu nhập khác bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ sử dụng để ghi sổ kế toán, ghi: Nợ các TK 111(1112), 112(1122), 131,132... (Tỷ giá hối đoái BQLNH) Có các TK 511, 518 (Tỷ giá hối đoái BQLNH). e. Khi phát sinh các khoản nợ phải thu bằng ngoại tệ, ghi: Nợ các TK 131, 132, 138... (Tỷ giá hối đoái ngày giao dịch) Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái) Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán) Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Nếu lãi tỷ giá hối đoái). f. Khi thu được tiền nợ phải thu bằng ngoại tệ (Phải thu khách hàng, phải thu nội bộ,...): - Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá trong giao dịch thanh toán nợ phải thu, ghi: Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ngày giao dịch) Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái) Có các TK 131, 132, 138... (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán). - Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái khi thanh toán nợ phải thu bằng ngoại tệ, ghi:
 19. 19 Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ngày giao dịch) Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái) Có các TK 131, 138... (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán). (1.2) Kế toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động) a. Khi mua ngoài hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ, thiết bị, khối lượng xây dựng, lắp đặt do người bán hoặc bên nhận thầu bàn giao: - Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá trong giao dịch bằng ngoại tệ thanh toán mua hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ, thiết bị, khối lượng xây dựng, lắp đặt do bên nhận thầu bàn giao, ghi: Nợ các TK 152, 211, 213, 241,...(Tỷ giá hối đoái ngày giao dịch) Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) (Lỗ tỷ giá hối đoái) Có các TK 111 (1112), 112 (1122)(Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán) - Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giao dịch bằng ngoại tệ thanh toán mua hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ, thiết bị, khối lượng xây dựng, lắp đặt do bên nhận thầu bàn giao, ghi: Nợ các TK 152, 211, 213, 241,...(Tỷ giá hối đoái ngày giao dịch) Có các TK 111 (1112), 112 (1122)(Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán) Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) (Lãi tỷ giá). b. Khi thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ (nợ phải trả người bán, nợ vay, nợ nội bộ (nếu có),...): - Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả, ghi: Nợ các TK 311, 331, 336... (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán) Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) (Lỗ tỷ giá) Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán). - Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả, ghi: Nợ các TK 311, 331, ...(Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán) Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán) Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) (Lãi tỷ giá hối đoái). c. Hàng năm, chênh lệch tỷ giá đã thực hiện phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng (giai đoạn trước hoạt động) được phản ánh luỹ kế trên TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132) cho đến khi hoàn thành đầu tư XDCB. d. Kết thúc giai đoạn đầu tư xây dựng (giai đoạn trước hoạt động), kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện (theo số thuần sau khi bù trừ số dư bên Nợ và bên Có Tài khoản 4132) của hoạt động đầu tư (giai đoạn trước hoạt động) trên TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 4132) tính ngay vào chi phí tài chính, hoặc doanh thu hoạt động tài chính, hoặc kết chuyển sang TK 242 - Chi phí
 20. 20 trả trước (nếu lỗ tỷ giá); hoặc TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (nếu lãi tỷ giá) để phân bổ trong thời gian tối đa là 5 năm, ghi: Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132) Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Lãi tỷ giá hối đoái). Hoặc Nợ TK 242 - Chi phí trả trước (Lỗ tỷ giá hối đoái) Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132). đ. Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lỗ hoặc lãi) đã thực hiện trong giai đoạn đầu tư được luỹ kế trong giai đoạn đầu tư đến thời điểm quyết toán bàn giao đưa công trình vào hoạt động sẽ kết chuyển ngay toàn bộ, hoặc phân bổ trong thời gian đối đa là 5 năm (phản ánh trên TK 242, hoặc TK 3387) vào chi phí tài chính, hoặc doanh thu hoạt động tài chính. - Phân bổ chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã thực hiện phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng vào chi phí tài chính của năm tài chính khi kết thúc giai đoạn đầu tư, xây dựng đưa TSCĐ vào sử dụng, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái) Có TK 242 - Chi phí trả trước. - Phân bổ chênh lệch lãi tỷ giá ngoại tệ đã thực hiện phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng vào doanh thu hoạt động tài chính của năm tài chính khi kết thúc giai đoạn đầu tư, xây dựng đưa TSCĐ vào sử dụng, ghi: Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái). (2) Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm (2.1) Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm Ở thời điểm cuối năm tài chính, Công ty quản lý Quỹ phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán) theo tỷ giá hối đoái ở thời điểm cuối năm tài chính theo tỷ giá hối đoái bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm cuối năm tài chính, có thể phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái (lãi hoặc lỗ). Công ty quản lý Quỹ phải chi tiết khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ này của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động) (TK 4132) và của hoạt động kinh doanh (TK 4131): - Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi: Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122), 131, 132, 136, 138, 311, 331,... Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131, 4132). - Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi: Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131, 4132) Có các TK111(1112), 112(1122), 131, 132, 136, 138, 311, 331, ... (2.2) Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2