intTypePromotion=1
ADSENSE

Sách Lab ONT

Chia sẻ: Do Den | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

44
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sách lab ont', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sách Lab ONT

 1. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên ONT LAB Mục lục Lab 3.1 Installing SDM .............................................................................................................. 2 Lab 3.2 Configuring QoS with SDM ....................................................................................... 25 Lab 4.1 Default Queuing Tools ................................................................................................ 37 Lab 4.2 Intermediate Queuing Tools ........................................................................................ 45 Lab 4.3 TCP Header Compression ........................................................................................... 53 Lab 4.5 Class-based Queuing and NBAR ................................................................................ 55 Lab 4.6 Class-based Marking, Shaping, and Policing .............................................................. 65 Lab 4.7 WAN QoS Tools ......................................................................................................... 73 Lab 4.9 QoS Pre-classify .......................................................................................................... 80 Lab 5.1 AutoQoS ...................................................................................................................... 84 VSIC Education Corporation Trang 1
 2. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên Lab 3.1 Installing SDM  1. Mục tieâu: Keát noái ñeán router baèng SDM, caøi ñaët SDM vaøo PC vaø router. 2. Caáu hình: Step 1: Xoùa caáu hình cuûa Router vaø Switch. Khôûi ñoäng laïi router. Step 2: Caáu hình router ñeå coù theå naïp SDM vaøo: R1(config)# username ciscosdm privilege 15 password 0 ciscosdm R1(config)# ip http server R1(config)# ip http secure-server % Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK] *Jan 14 20:19:45.310: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled *Jan 14 20:19:46.406: %PKI-4-NOAUTOSAVE: Configuration was modified. Issue "write memory" to save new certificate R1(config)# ip http authentication local R1(config)# line vty 0 4 R1(config-line)# login local R1(config-line)# transport input telnet ssh Step 3: Caáu hình ñòa chæ nhö hình veõ: Caáu hình ñòa chæ IP treân fa0/0 cuûa R1: R1(config)# interface fastethernet0/0 R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 R1(config-if)# no shutdown Caáu hình ñòa chæ IP cho PC: Vaøo control panel: VSIC Education Corporation Trang 2
 3. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên Choïn Properties cuûa connection Vlan1, choïn TCP/IP VSIC Education Corporation Trang 3
 4. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên Ñoåi IP nhö hình veõ. VSIC Education Corporation Trang 4
 5. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên Kieåm tra keát noái: C:\Documents and Settings\Administrator> ping 192.168.10.1 Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255 Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time
 6. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 6
 7. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 7
 8. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 8
 9. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên Step 5: Caøi ñaët SDM: Chaïy file setup.exe trong folder SDM. VSIC Education Corporation Trang 9
 10. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 10
 11. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 11
 12. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên Step 6: Chaïy SDM treân PC: VSIC Education Corporation Trang 12
 13. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 13
 14. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 14
 15. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên Step 7: Caøi ñaët SDM treân router: VSIC Education Corporation Trang 15
 16. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 16
 17. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 17
 18. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 18
 19. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 19
 20. Sách Lab ONT Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2