intTypePromotion=1
ADSENSE

Sách Lab ISCW LAB P1

Chia sẻ: Do Den | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

68
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi xây dựng hệ thống mạng với các giao thức định tuyến RIP, OSPF, EIGRP, cách thiết lập chính sách điều khiển các luồng dữ liệu với kỹ thuật Policy Base Routing trên thiết bị router và sử dụng các vấn đề chuyển mạch lớp 2 trên thiết bị switch như sử dụng các giao thức Spanning-Tree, VTP hay tăng tính dự phòng, tính sẵn sàng cao (HA – High Availability) cho hệ thống với giao thức HSRP, VRRP, GLBP. Cũng như cách thiết lập cấu hình tích hợp VoIP và Wireless trong mạng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sách Lab ISCW LAB P1

 1. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên ISCW LAB Mục lục Lab 3.1 Configuring SDM on a Router ...................................................................................... 2 Lab 3.2 Configuring a Basic GRE Tunnel ............................................................................... 26 Lab 3.3 Configuring Wireshark and SPAN .............................................................................. 31 Lab 3.4 Configuring Site-to-Site IPsec VPNs with SDM ........................................................ 36 Lab 3.5 Configuring Site-to-Site IPsec VPNs with the IOS CLI ............................................. 59 Lab 3.6 Configuring a Secure GRE Tunnel with SDM ............................................................ 74 Lab 3.7 Configuring a Secure GRE Tunnel with the IOS CLI................................................. 96 Lab 3.8 Configuring IPsec VTIs ............................................................................................ 101 Lab 3.9 Configuring Easy VPN with SDM ............................................................................ 109 Lab 3.10 Configuring Easy VPN with the IOS CLI ............................................................... 129 Lab 4.1 Configuring Frame Mode MPLS .............................................................................. 137 Lab 5.1 Using SDM One-Step Lockdown ............................................................................. 146 Lab 5.2 Securing a Router with Cisco AutoSecure ................................................................ 153 Lab 5.3 Disabling Unneeded Services.................................................................................... 158 Lab 5.4 Enhancing Router Security........................................................................................ 160 Lab 5.5 Configuring Logging ................................................................................................. 167 Lab 5.6a Configuring AAA and TACACS+ .......................................................................... 171 Lab 5.6b Configuring AAA and RADIUS ............................................................................. 180 Lab 5.6c Configuring AAA Using Local Authentication ...................................................... 183 Lab 5.7 Configuring Role-Based CLI Views ......................................................................... 185 Lab 5.8 Configuring NTP ....................................................................................................... 189 Lab 6.1 Configuring a Cisco IOS Firewall Using SDM......................................................... 193 Lab 6.2 Configuring CBAC ................................................................................................... 209 Lab 6.3 Configuring IPS with SDM ....................................................................................... 213 Lab 6.4 Configuring IPS with CLI ......................................................................................... 231 VSIC Education Corporation Trang 1
 2. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên Lab 3.1 Configuring SDM on a Router  1. MUÏC TIEÂU: Chuaån bò cho router caøi ñaët SDM Caøi ñaët SDM treân PC Caøi ñaët SDM treân router. 2. CAÁU HÌNH: Step 1: Xoùa caáu hình cuû cuûa router vaø Switch. Khôûi ñoäng laïi thieát bò. Step 2: Caáu hình router ñeå hoã trôï SDM: R1(config)# username ciscosdm privilege 15 password 0 ciscosdm R1(config)# ip http server R1(config)# ip http secure-server % Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK] *Jan 14 20:19:45.310: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled *Jan 14 20:19:46.406: %PKI-4-NOAUTOSAVE: Configuration was modified. Issue "write memory" to save new certificate R1(config)# ip http authentication local R1(config)# line vty 0 4 R1(config-line)# login local R1(config-line)# transport input telnet ssh Step 3: Gaùn ñòa chæ IP nhö hình veõ: Gaùn IP cho router: R1(config)# interface fastethernet0/0 R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 R1(config-if)# no shutdown Gaùn IP cho PC: VSIC Education Corporation Trang 2
 3. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 3
 4. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 4
 5. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên C:\Documents and Settings\Administrator> ping 192.168.10.1 Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255 Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time
 6. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 6
 7. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 7
 8. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 8
 9. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 9
 10. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên Step 5: Caøi ñaët SDM treân PC: Choïn setup.exe VSIC Education Corporation Trang 10
 11. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 11
 12. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 12
 13. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 13
 14. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 14
 15. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên Step 6: Chaïy SDM treân PC: VSIC Education Corporation Trang 15
 16. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 16
 17. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên Step 7: Caøi ñaët SDM treân router: VSIC Education Corporation Trang 17
 18. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 18
 19. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên Jan 14 16:15:26.367: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by ciscosdm on vty0 (192.168.10.50) Jan 14 16:15:30.943: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by ciscosdm on vty0 (192.168.10.50) Jan 14 16:15:36.227: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by ciscosdm on vty0 (192.168.10.50) Jan 14 16:15:39.211: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by ciscosdm on vty0 (192.168.10.50) Jan 14 16:15:44.583: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by ciscosdm on vty0 (192.168.10.50) VSIC Education Corporation Trang 19
 20. Sách Lab ISCW Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=68

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2